Начало Справочник Клинични пътеки КП № 162

КП № 162 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ КОРЕМЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

КП №162

КП № 162 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ КОРЕМЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

Минимален болничен престой – 4 дни

Минимален болничен престой при лапароскопски процедури – 2 дни

ОПЕРАЦИИ НА СИМПАТИКУСОВИ НЕРВИ ИЛИ ГАНГЛИИ
Изключва:
парацервикална маточна денервация – 69.3
*05.24 ПРЕСАКРАЛНА СИМПАТЕКТОМИЯ
*05.29 ДРУГА СИМПАТЕКТОМИЯ ИЛИ ГАНГЛИОНЕКТОМИЯ
ексцизия или авулзия на симпатикусов нерв БДУ
симпатикусова ганглионектомия БДУ
Изключва:
биопсия на симпатикусов нерв или ганглий - 05.11
оптикоцилиарна невректомия - 12.79
периартериална симпатектомия - 05.25
тимпаносимпатектомия - 20.91

ЛАПАРОТОМИЯ
*54.11 ЕКСПЛОРАТИВНА ЛАПАРОТОМИЯ
Изключва:
инцидентен оглед при интраабдоминална операция - не кодирай
*54.12 НОВО ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДИШНА ЛАПАРОТОМИРАНО МЯСТО
ново отваряне на предишна лапаротомия за:
спиране на хеморагия
оглед
инцизия на хематом
*54.19 ДРУГА ЛАПАРОТОМИЯ
дренаж на интраперитонеален абсцес или хематом
Изключва:
кулдоцентеза - 70.0
дренаж на апендикуларен абсцес - 47.2
инцидентен оглед при интраабдоминална операция - не кодирай
операция на Ladd - 54.95
отстраняване на чуждо тяло - 54.92
перкутанен дренаж на корем – 54.91

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ В КОРЕМНАТА ОБЛАСТ
*54.21 ЛАПАРОСКОПИЯ
вкл.и перитонеоскопия
Изключва:
лапароскопска холецистектомия - 51.23
такава при деструкция на фалопиевите тръби - 66.21-66.29
*54.3 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ ИЛИ ТЪКАНИ НА КОРЕМНА СТЕНА ИЛИ ПЪП
дебридмен (почистване) на коремната стена
омфалектомия
Изключва:
биопсия на коремната стена или пъпа - 54.22
намаляваща размера операция - 86.83
тези на кожата на коремната стена - 86.22, 86.26, 86.3

ЛИЗА (ОСВОБОЖДАВАНЕ) НА ПЕРИТОНЕАЛНИ АДХЕЗИИ
*54.51 ЛАПАРОСКОПСКА ЛИЗА НА ПЕРИТОНЕАЛНИ АДХЕЗИИ
*54.59 ДРУГА ЛИЗА НА ПЕРИТОНЕАЛНИ АДХЕЗИИ

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ НА ЯЙЧНИЦИ
*65.12 ДРУГА БИОПСИЯ НА ЯЙЧНИК
*65.13 ЛАПАРОСКОПСКА БИОПСИЯ НА ЯЙЧНИК

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ОВАРИАЛНА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН
*65.22 КЛИНОВИДНА РЕЗЕКЦИЯ НА ЯЙЧНИК
Изключва:
такава чрез лапароскопия - 65.24
*65.24 ЛАПАРОСКОПСКА КЛИНОВИДНА РЕЗЕКЦИЯ НА ЯЙЧНИК
*65.25 ДРУГА ЛАПАРОСКОПСКА ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЯЙЧНИК
* 65.29 ДРУГА ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЯЙЧНИК
бисекция на яйчник
каутеризация на яйчник
частична ексцизия на яйчник
Изключва:
биопсия на яйчник - 65.11-65.13
такава, чрез лапароскопия – 65.25

ЕДНОСТРАННА ООФОРЕКТОМИЯ
*65.31 ЛАПАРОСКОПСКА ЕДНОСТРАННА ООФОРЕКТОМИЯ
*65.39 ДРУГА ЕДНОСТРАННА ООФОРЕКТОМИЯ
Изключва:
такава, чрез лапароскопия – 65.31

ЕДНОСТРАННА САЛПИНГО-ОВАРЕКТОМИЯ
*65.41 ЛАПАРОСКОПСКА ЕДНОСТРАННА САЛПИНГОООФОРЕКТОМИЯ
*65.49 ДРУГА ЕДНОСТРАННА САЛПИНГОООФОРЕКТОМИЯ

ДВУСТРАННА ООФОРЕКТОМИЯ
*65.51 ДРУГО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВАТА ЯЙЧНИКА В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ
кастрация на жена
Изключва:
такава, чрез лапароскопия – 65.53
*65.52 ДРУГО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИЯ ЯЙЧНИК
отстраняване на единичен яйчник
Изключва:
такава, чрез лапароскопия – 65.54
*65.53 ЛАПАРОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВАТА ЯЙЧНИКА В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ

ДВУСТРАННА САЛПИНГО-ООФОРЕКТОМИЯ
*65.61 ДРУГО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВАТА ЯЙЧНИКА И ТРЪБИ В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ
Изключва:
такова, чрез лапароскопия – 65.63
*65.62 ДРУГО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИЯ ЯЙЧНИК С ТРЪБАТА
отстраняване на единични яйчник и тръба
Изключва:
такова, чрез лапароскопия – 65.64
*65.63 ЛАПАРОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВАТА ЯЙЧНИКА И ТРЪБИ В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ
*65.64 ЛАПАРОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИЯ ЯЙЧНИК С ТРЪБАТА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЯЙЧНИК
Изключва:
салпинго-оофоростомия - 66.72
*65.72 ДРУГА РЕИМПЛАНТАЦИЯ НА ЯЙЧНИК
Изключва:
такава чрез лапароскопия – 65.75
*65.75 ЛАПАРОСКОПСКА РЕИМПЛАНТАЦИЯ НА ЯЙЧНИК

ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА ЯЙЧНИК И ФАЛОПИЕВА ТРЪБА
*65.81 ЛАПАРОСКОПСКА ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА ЯЙЧНИК И ФАЛОПИЕВА ТРЪБА
*65.89 ДРУГА ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА ЯЙЧНИК И ФАЛОПИЕВА ТРЪБА
Изключва:
такава чрез лапароскопия – 65.81

ДРУГА САЛПИНГЕКТОМИЯ
Включва: салпингектомия чрез:
каутеризация
коагулация
електрокоагулация
ексцизия
Изключва:
фистулектомия - 66.73
*66.61 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ФАЛОПИЕВА ТРЪБА
Изключва:
биопсия на фалопиева тръба - 66.11
*66.62 САЛПИНГЕКТОМИЯ С ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТУБАРНА БРЕМЕННОСТ
кодирай също всяка едновременна оофоректомия - 65.31, 65.39

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЯЙЧНИК
*65.95 ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТОРЗИЯ НА ЯЙЧНИК

САЛПИНГОТОМИЯ И САЛПИНГОСТОМИЯ
*66.01 САЛПИНГОТОМИЯ
*66.4 ТОТАЛНА ЕДНОСТРАННА САЛПИНГЕКТОМИЯ

ТОТАЛНА ДВУСТРАННА САЛПИНГЕКТОМИЯ
Изключва:
двустранна частична салпингектомия за стерилизация - 66.39
такава с оофоректомия - 65.61-65.64
*66.51 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВЕТЕ ФАЛОПИЕВИ ТРЪБИ В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ НА МАТКА И ПОДДЪРЖАЩИ СТРУКТУРИ
*68.13 ОТВОРЕНА БИОПСИЯ НА МАТКА
Изключва:
затворена биопсия на матката - 68.16
*68.16 ЗАТВОРЕНА БИОПСИЯ НА МАТКА
лапароскопска биопсия на матка
Изключва:
отворена биопсия на матката - 68.13

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА МАТКА
*68.29 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ НА МАТКА
маточна миомектомия
Изключва:
биопсия на матка - 68.13
маточна фистулектомия - 69.42

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА МАТКА И ПОДДЪРЖАЩИ СТРУКТУРИ
*69.19 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА МАТКА И ПОДДЪРЖАЩИ СТРУКТУРИ
Изключва:
биопсия на маточен лигамент - 68.14

*69.3 ПАРАЦЕРВИКАЛНА ДЕНЕРВАЦИЯ НА МАТКА

ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ОТ НЕУТОЧНЕН ТИП
*74.91 ХИСТЕРОТОМИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА
лечебен аборт чрез хистеротомия

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24.
Клиничната пътека не може да бъде завършена само с код *68.16 или само с код *54.21.
Ако при операцията са отстранени органи или тъкани, те задължително подлежат на хистологично изследване. Резултатът от хистологичното изследване задължително се вписва в епикризата, издавана при (след) дехоспитализация.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:
Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.
Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.
Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;
- подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение ІІ - ро ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Акушерство и гинекология”.
В условията на спешност - най-малко на I-во ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинекология“.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Акушерство и гинекология” и от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия" (за дейности по процедури с кодове по МКБ-9КМ: *54.11, *54.21, *65.12, *65.13, *65.24, *65.25, *65.29, *65.31, *65.39, *65.41, *65.49, *65.51, *65.52, *65.53, *65.54, *65.61, *65.62, *65.63, *65.64, *65.81, *65.89, *66.61, *65.95, *66.4, *68.13.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Клиника/отделение по акушерство и гинекология
или
Клиника/отделение по гинекология
или
Клиника/Отделение по Детска хирургия III ниво
2. Операционен блок/зали
3. ОАИЛ/КАИЛ
4. Клинична лаборатория II ниво
5. Ехограф с необходимите трансдюсери
6. Лапараскоп при лапароскопски операции
7. Рентгенова апаратура

Забележка*: В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с настоящия стандарт, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по акушерство и гинекология.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/ медицинска апаратура
1.Лаборатория по клинична патология на територията на областта
2.КТ/МРТ
3. Микробиологична лаборатория на територията на областта

Скъпоструващи медицински изделия
Лапароскопски консумативи - НЗОК не заплаща посоченото изделие

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- за акушерска структура за II ниво на компетентност – четирима лекари със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография; лекар с допълнителна квалификация за гинекологични операции чрез лапароскопски достъп (в случай, че се извършват лапароскопски операции);
- за гинекологична структура за ІІ ниво –двама лекари със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография; лекар с допълнителна квалификация за гинекологични операции чрез лапароскопски достъп (в случай, че се извършват лапароскопски операции);
- за акушерска структура (акушеро-гинекологична) при I ниво на компетентност в условия на спешност – трима лекари, от които един със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография;
- за гинекологична структура при I ниво на компетентност в условия на спешност – двама лекари, от които един лекар със специалност по „Акушерство и гинекология”;
- лекари с призната  специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
- лекар със специалност по кардиология
или
лекар със специалност по вътрешни болести;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- за акушерска структура за II ниво на компетентност – четирима лекари със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография; лекар с допълнителна квалификация за гинекологични операции чрез лапароскопски достъп (в случай, че се извършват лапароскопски операции);
- за гинекологична структура за ІІ ниво –двама лекари със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография; лекар с допълнителна квалификация за гинекологични операции чрез лапароскопски достъп (в случай, че се извършват лапароскопски операции);
- за акушерска структура (акушеро-гинекологична) при I ниво на компетентност в условия на спешност – трима лекари, от които един със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография;
- за гинекологична структура при I ниво на компетентност в условия на спешност – двама лекари, от които един лекар със специалност по „Акушерство и гинекология”;
или
- пет лекари със специалност по детска хирургия в съответната/то специализирана/но клиника/отделение по детска хирургия и допълнителна квалификация  съгласно стандарт по "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия", само за основни процедури с кодове по МКБ-9КМ *54.11, *54.21, *65.12, *65.13, *65.24, *65.25, *65.29, *65.31, *65.39, *65.41, *65.49, *65.51, *65.52, *65.53, *65.54, *65.61, *65.62, *65.63, *65.64, *65.81, *65.89, *66.61, *65.95, *66.4, *68.13.
- лекари с призната  специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
- лекар със специалност по детски болести;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

Забележка: При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
• профузни генитални кръвотечения;
• остър корем;
• травми на женските полови органи.
• миома на матката;
• доброкачествено образование на яйчника;
• поликистоза на яйчниците;
• възпалителни заболявания на яйчниците, фалопиевите тръби, тазовата тъкан и тазовия перитонеум;
• ендометриоза;
• инфертилитет у жената;
• ектопична бременност;
• травми на женските полови органи;
• неясна клинична и ехографска тазова находка.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.
Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания се взема до 60 мин. за спешни пациенти и до 24 час за планово оперираните пациенти.
Електрокардиограма се извършва до 2 часа за спешни пациенти (по преценка) и до 24 час за планово оперираните пациенти.
Други инструментални /образни изследвания се извършват съобразно състоянието на пациента.
Предоперативната анестезиологична консултация се извършва до 2 часа за спешни пациенти и до 48 час за планово оперираните пациенти.
Болничното лечение след операция върху матката и нейните придатъци, без да се отстранява матката, при гладко протекъл следоперативен период продължава до клинична преценка за стабилизиране състоянието на оперираната.
Само лапароскопските оперативни интервенции изискват двудневен болничен престой.
Фармакотерапия:
Оперативната интервенция се извършва под обща ендотрахеална анестезия, спинална аналгезия или аналгезия с епидурален катетър, като са възможни комбинации между ендотрахеална и проводна анестезия (съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”).
При неусложнените случаи на оперирани се провежда 24-часова парентерална антибиотична профилактика. При възпалителни процеси и други рискови фактори продължителността на антибиотичната профилактика може да е по-голяма и се определя индивидуално.
Обезболяването в ранния следоперативния период се провежда с аналгетични препарати – наркотични и нестероидни противовъзпалителни обезболяващи средства или през епидурален катетър.
Възстановяването на пасажа от 3-ия постоперативен ден се осъществява по преценка на оператора или лекуващия лекар чрез клизми или медикаментозно.

Здравни грижи.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Поставя се според клиничните симптоми, предоперативния гинекологичен статус, по време на операцията и след задължително хистологично изследване на оперативен материал.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
Медицински критерии за дехоспитализация:
- добро общо състояние;
- липса на фебрилитет (над 37.5 градуса) през последните 48 часа;
- липса на значими субективни оплаквания;
- спокойна оперативна рана;
- нормална микция и дефекация;
- липса на патологични процеси в областта на операцията;
- коректно попълнен фиш “Клинико- лабораторен минимум”.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.).
Насочване към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти "Медицинска онкология" и "Клинична хематология") на лечебно заведение или обединение с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

Към ИЗ на пациента се прилага следния фиш за клинико-лабораторен минимум при изписване:

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН МИНИМУМ ПРИ ИЗПИСВАНЕ - може да изтеглите от тук.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и „Акушерство и гинекология”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни в ИЗ.
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол, съобразно Медицински стандарт „Акушерство и гинекология”.
3.3. Документиране на следоперативните дни в ИЗ.

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
В тази клинична пътека са включени гинекологични заболявания, които по своя характер протичат доброкачествено. Тук са включени следните гинекологични заболявания:
1. интрамурална и субсерозна лейомиома на матката;
2. други доброкачествени новообразувания на матката;
3. доброкачествени новообразувания на яйчника;
4. поликистозни яйчници;
5. ендометриоза на яйчника; Фалопиевата тръба; тазовия перитонеум;
6. ректовагиналния септум; на червата и други уточнени местонахождения/ пикочен мехур/
7. ектопична бременност- абдоминална; тубална; овариална и др./в маточния
рог, интралигаментарна, в мезометриума/;
8. инфертилитет у жената - от тръбен и маточен произход, изискващ
хирургично лечение;
9. възпалителни заболявания на яйчниците, Фалопиевата тръба, тазовата
тъкан и тазовия перитонеум;
10. травми;
11. болки и други симптоми свързани с женските полови органи – хронична;
12. тазова болка;
Тези гинекологични заболявания не изискват оперативно отстраняване на матката.

Операциите се извършват чрез коремен разрез, който може да бъде надлъжен, по срединната линия или напречен в долната част на корема.
При интрамуралната и субсерозната лейомиома на матката се отстраняват миомните възли, като се запазва матката и аднексите.
Доброкачествените новообразувания на яйчниците изискват тяхното оперативно отстраняване, като в зависимост от обема им и анатомичните възможности, може да бъде или да не бъде отстранен яйчника, от който изхожда формацията.
При установена поликистоза на яйчниците е необходимо да се направи по хирургичен път клиновидна резекция и/или електрофенестрация на същите.
Ектопичната бременност е състояние, при което е настъпила бременност извън матката. Тя трябва да бъде лекувана оперативно, като се прави органосъхраняваща операция с цел да се запази фертилността на жената.
В тази група операции е включено хирургичното лечение на инфертилитета у жената, включващ първичния и вторичния стерилитет, който може да бъде от тръбен или маточен произход. Чрез тези операции възстановяващи проходимостта на маточните тръби и коригиращи вродени аномалии се цели възстановяване фертилността на жената.
Възпалителни заболявания на яйчниците, Фалопиевата тръба, тазовата тъкан и тазовия перитонеум, могат да налагат хирургично лечение. Сраствания на тазовия перитонеум у жената (постоперативни, постинфекциозни) могат също да бъдат причина налагаща операция.
Хроничната тазова болка и други неуточнени симптоми, свързани с женските полови органи, неповлияващи се по консервативен път и с цел тяхното уточняване макар и в редки случаи налагат лапаротомия.
В тази група операции е включена експлоративната лапаротомия.
Тази операция е с коремен достъп и се извършва под пълна анестезия. Както при всяка операция извършена при съвременните условия усложненията и рисковете за здравето и живота са сведени до минимум, но не могат да се изключат напълно. Те могат да бъдат разделени на интраоперативни усложнения (кръвотечения, нараняване на съседния орган, смущения в някои жизнени функции във връзка с прилагането на анестезия и /или наличието на придружаващи заболявания) и постоперативни рискове, които могат да бъдат от възпалително естество или кръвотечения.
Преди, по време или след операцията, може да се наложи кръвопреливане.
Описаните по-горе усложнения от операцията или от придружаващи заболявания могат да забавят възстановяването и да удължат хоспитализацията.
За допълнителни сведения по всички  интересуващи Ви проблеми във връзка с Вашето заболяване и предстоящето оперативно лечение, можете да се обърнете към Вашия лекуващ лекар.
В случай, че сте съгласни да се подложите на оперативно лечение, моля попълнете собственоръчно и подпишете приготвената декларация за информирано съгласие.
Непопълването или неподписването на декларацията ще се счита за отказ от оперативно лечение.

3.7, 7 гласа

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ РАБОТЕЩИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА КП № 162 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ КОРЕМЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ЗаведенияЗдравни проблемиЛеченияНовиниЛайфстайлЗдравни съветиСнимкиЛюбопитноХранене при...ФизиологияАлт. медицинаИзследванияСоциални грижиИсторияНормативни актовеБотаникаСпортПсихологияИнтервютаСпециалистиАнкети