Начало Справочник Нормативни актове ПРАВИЛНИК за функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости

ПРАВИЛНИК за функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости

Правилници, инструкции и заповеди

ПРАВИЛНИК

за функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости, наричан по-нататък „Експертния съвет“.

(2) Експертният съвет е консултативно звено към министъра на здравеопазването за подпомагане изпълнението на правомощията му по глава седма от Закона за контрол вър­ху наркотичните вещества и прекурсорите, свързани с лечението на зависимости.

Раздел II

Ръководство и състав

Чл. 2. (1) Експертният съвет се състои от 11 членове, от които председател и членове.

(2) Председател на Експертния съвет е заместник-министър на здравеопазването.

(3) Членове на Експертния съвет са:

1. двама представители на Министерството на здравеопазването;

2. директорът на Националния център по наркомании;

3. най-малко едно хабилитирано лице, ра­ботещо в областта на лечение на зависимости;

4. най-малко четирима лекари, работещи в областта на лечение на зависимости;

5. други специалисти – психолози, социални работници и др.

(4) Поименният състав на Експертния съвет се определя със заповед на министъра на здравеопазването.

Чл. 3. Член на Експертния съвет се осво­бождава:

1. по негова молба;

2. при обективна невъзможност да изпъл­нява задълженията си в Експертния съвет, продължила повече от 6 месеца;

3. ако бъде осъден за умишлено престъпление от общ характер.

Чл. 4. В зависимост от въпросите, включе­ни в дневния ред, по решение на Експертния съвет в заседанията му могат да участват и други експерти без право на глас.

Чл. 5. (1) Дейността на Експертния съвет се организира и ръководи от председателя, а в негово отсъствие функциите му се изпълняват от определен от него член на съвета.

(2) Председателят на Експертния съвет:

1. насрочва и ръководи заседанията на Експертния съвет;

2. определя дневния ред на заседанията;

3. определя докладчици по обсъжданите въпроси;

4. представя на министъра на здравеопазването ежегоден доклад за дейността на Експертния съвет.

Чл. 6. (1) Работата на Експертния съвет се подпомага от технически секретар, който се определя от министъра на здравеопазването със заповедта по чл. 2, ал. 4.

(2) Техническият секретар е служител от администрацията на Министерството на здра­веопазването и не е член на Експертния съвет.

Чл. 7. Техническият секретар на Експерт­ния съвет:

1. приема постъпващата документация и я завежда в регистър;

2. организира подготовката и провеждането на заседанията;

3. изготвя дневен ред и води протокол на заседанията;

4. съхранява протоколите от заседанията и другите документи, свързани с работата на Експертния съвет.

Раздел III

Функции

Чл. 8. Експертният съвет обсъжда и дава становища по:

1. основните насоки и приоритети в областта на лечение на зависимости;

2. проекти на стандарти за добра практика в лечението на зависимости и по предложения за промени в действащите стандарти за добра практика в лечението на зависимости;

3. проекти на нормативни актове в областта на лечението на зависимости;

4. нови методи и програми за лечение;

5. предложения за включване на нови ле­карствени продукти, съдържащи наркотични вещества (опиеви агонисти и агонист-антаго­нисти), в списъка на използваните за лечение на зависимости в програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти;

6. включване в лечебни програми на лица, които не отговарят на критериите, посочени в стандартите за добра практика в лечението на зависимости;

7. клинични, професионални, етични въпроси и въпроси, свързани с прилагането на стандартите за добра практика в лечението на зависимости.

Раздел IV

Организация на дейността

Чл. 9. (1) Експертният съвет разглежда и решава въпросите от своята компетентност на закрити заседания

(2) Експертният съвет се свиква по пред­ложение на председателя на Експертния съвет, на една трета от членовете или на министъра на здравеопазването.

(3) Редовни заседания на Експертния съвет се провеждат на всеки три месеца.

(4) Извънредни заседания могат да се свикват от председателя или по искане на всеки от членовете на Експертния съвет по предварително обявен дневен ред.

Чл. 10. (1) За всяко заседание се съставя дневен ред, който се изпраща на членовете на Експертния съвет.

(2) Всеки член на Експертния съвет може да прави предложение за включване на въпроси в дневния ред най-малко 6 работни дни преди заседанието.

(3) На заседанията могат да се обсъждат въпроси, които не са включени в дневния ред, ако присъстват всички членове на Експертния съвет и никой не възрази за това.

(4) Членовете на Експертния съвет и дру­гите поканени лица се уведомяват за дневния ред, датата и часа на заседанието най-малко 5 работни дни преди датата на заседанието.

(5) Уведомяването по ал. 4 може да се извършва и по електронен път.

Чл. 11. (1) Заседанията на Експертния съвет са редовни, ако присъстват 2/3 от членовете.

(2) Членовете на Експертния съвет участват в заседанията лично.

(3) При невъзможност за участие в заседа­нието членовете на Експертния съвет могат да изразят писмено становище по материалите от дневния ред.

(4) При липса на кворум председателят насрочва ново заседание, за което членовете се уведомяват по реда на чл. 10, ал. 4.

Чл. 12. Решенията на Експертния съвет се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите на съответ­ното заседание членове.

Чл. 13. (1) За всяко заседание на Експертния съвет се води протокол, който се подписва от председателя и техническия секретар на Експертния съвет.

(2) В протокола по ал. 1 се вписват датата на провеждане на заседанието, имената на присъстващите, разискваните въпроси, изра­зените становища и взетите решения.

(3) Протоколът от заседанието се изготвя и изпраща не по-късно от 7 дни след провеждане на заседанието на членовете на Експертния съвет.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 85а, ал. 4 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Министър: Ст. Константинов

3.3, 6 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ОрганизацииПсихологияХранене при...Здравни съветиНовиниЛеченияАнкетиСоциални грижиЛюбопитноБотаникаЛайфстайлТестовеАлт. медицинаСнимкиЗдравни проблемиВидеоИсторияИнтервютаКлинични пътекиЗаведенияСпециалистиГеографияДиетиСпортЛичностиНаправления в медицинатаФизиологияРецептиПроизводителиОткритияОбразование