Начало Справочник Нормативни актове Правилник за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация

Правилник за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация

Правилници, инструкции и заповеди

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ ПО ФАРМАЦИЯ

Издаден от Министерството на здравеопазването

 Обн. ДВ. бр.71 от 31 Август 2007г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Висшия съвет по фармация.

Чл. 2. (1) Висшият съвет по фармация е консултативен орган на министъра на здравеопазването.

(2) Съставът му се утвърждава със заповед на министъра на здравеопазването.

Раздел II.

Функции

Чл. 3. Висшият съвет по фармация осъществява следните функции:

1. обсъжда и дава становища по:

а) основните насоки и приоритети в областта на фармацията и лекарствената политика;

б) етични проблеми на фармацията;

в) нормативни актове, свързани с фармацията;

г) научните приоритети в областта на фармацията;

д) програми за организиране на обществени, образователни кампании в областта на лекарствените продукти;

2. разглежда заявления за търговия на дребно с лекарствени продукти и мотивирано прави предложения за издаване на разрешения или отказ, както и за отнемане на разрешения;

3. прави предложение за издаване или отнемане на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Раздел III.

Структура

Чл. 4. (1) Висшият съвет по фармация се състои от 15 членове - петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския фармацевтичен съюз, двама представители на Националната здравноосигурителна каса и по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища. Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.

(2) В състава на Висшия съвет по фармация задължително се включва най-малко един правоспособен юрист.

Чл. 5. Представителите на Министерството на здравеопазването във Висшия съвет по фармация се определят от министъра на здравеопазването, като в тях се включват представители от Министерството на здравеопазването и от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Чл. 6. Представителите на Българския фармацевтичен съюз във Висшия съвет по фармация се избират в съответствие с устава на организацията.

Чл. 7. Представителите на Националната здравноосигурителна каса се избират в съответствие с устройствения правилник на касата.

Чл. 8. Представителите на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища във Висшия съвет по фармация се избират в съответствие с устройствените правилници на факултетите.

Чл. 9. (1) Министърът на здравеопазването утвърждава състава на Висшия съвет по фармация за срок 4 години.

(2) Със заповедта по ал. 1 се определя и секретарят на Висшия съвет по фармация, който е магистър-фармацевт, служител на администрацията на Министерството на здравеопазването.

(3) Секретарят на Висшия съвет по фармация координира работата на Висшия съвет по фармация и води неговата документация.

Чл. 10. По решение на Висшия съвет по фармация:

1. към него могат да се създават експертни комисии, както и да се привличат експерти;

2. при разглеждане на заявление за търговия на дребно с лекарствени продукти може да бъде поканен и заявителят.

Чл. 11. Висшият съвет по фармация избира с тайно гласуване и с мнозинство от две трети от членовете си заместник-председател.

Чл. 12. (1) Работата на Висшия съвет по фармация се подпомага от лица, които не са членове на съвета.

(2) Лицата по ал. 1 се определят от министъра на здравеопазването.

(3) Лицата по ал. 1 изготвят писмени уведомления до заявителите, предложенията и разрешенията за откриване на аптека, предложенията и лицензиите за търговия на дребно с наркотични вещества, актовете за закриване на издадени разрешения и лицензии, водят регистрите на издадените разрешения за откриване на аптека и лицензии, архивират досиетата по приключилите преписки.

Раздел IV.

Организация на дейността

Чл. 13. (1) Заседанията на Висшия съвет по фармация се свикват най-малко два пъти месечно от неговия председател, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.

(2) За заседанията на Висшия съвет по фармация се изготвят протоколи, които се подписват от юрист и секретаря и се утвърждават от председателя.

(3) Висшият съвет по фармация представя на министъра на здравеопазването писмено предложение за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, което се подписва от секретаря и юриста на съвета.

(4) Заседанията се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на съвета. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(5) Председателят може да упълномощи със заповед лице от състава на съвета, което да председателства и ръководи заседание за определен срок.

Чл. 14. (1) За участието си в заседанията на Висшия съвет по фармация неговите членове, секретарят, експертите по чл. 10, т. 1 и лицата по чл. 12 получават възнаграждение, определено със заповед на министъра на здравеопазването.

(2) Членовете на съвета, които не живеят в столицата, получават командировъчни пари за сметка на Министерството на здравеопазването.

(3) Финансовото обезпечаване на работата на Висшия съвет по фармация се осъществява съгласно чл. 22, ал. 2, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 16, ал. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

3.2, 5 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ПроизводителиОрганизацииНовиниЛайфстайлСнимкиИсторияЛюбопитноАптекиОткритияСоциални грижиЗдравни съветиПсихологияОбразованиеХранене при...РецептиСпециалистиБотаникаАнкетиЛеченияКлинични пътекиНаправления в медицинатаГеографияТестовеЛичности