Начало Справочник Нормативни актове МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ“

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ“

Медицински стандарти

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ“

I. Цели, дефиниция и обхват

1.1. Настоящият стандарт има за цел да га­рантира оптимална и адекватна организация за осъществяване на дейностите в областта на кли­ничната токсикология и да очертае алгоритмите на нозологичните единици за своевременно и съвременно обслужване на болни с екзогенни отравяния.

1.2. Клиничната токсикология е медицинска специалност, която се занимава с диагнозата и лечението на острите и хронични екзогенни от­равяния. Клиничната токсикология е раздел от токсикологията, който изучава видовете екзогенни отрови и особеностите им, етиологията, патоге­незата, клиничната характеристика на острите и хронични екзогенни отравяния, диагностичните прийоми и терапевтичните методи, възможността за прилагането им в практиката, разширяване възможностите на диференциално-диагностичното мислене в други области на клиничната медицина и разработване на методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика.

1.3. Дейности по клинична токсикология се извършват:

1.3.1. в структури на лечебни заведения за болнична помощ, които отговарят на изисква­нията за осъществяване на дейност по клинична токсикология от второ ниво на компетентност;

1.3.2. в структури (клиники/отделения) по клинична токсикология от трето ниво на компе­тентност в лечебни заведения за болнична помощ;

1.3.3. в други лечебни заведения при спешни състояния и консултация с клиничен токсиколог при спазване изискванията на настоящия стандарт.

ІІ. Изисквания към структурите на лечебни заве­дения за болнична помощ, в които се осъществяват дейности по клинична токсикология от второ ниво на компетентност

2.1. Дейности по клинична токсикология могат да се осъществяват от структури на лечебни за­ведения за болнична помощ (структури от второ ниво на компетентност по клинична токсикология).

2.2. Изисквания за осъществяване на дейности от второ ниво на компетентност по клинична токсикология:

2.2.1. Минимален обем дейност – лека и средно тежка степен на остри екзогенни интоксикации и токсоалергични състояния.

2.2.2. Дейностите по клинична токсикология се осъществяват в структура на лечебно заведение за болнична помощ:

– при задължително наличие на клиничен токсиколог (или специалист по вътрешни болести или по анестезиология и интензивно лечение);

– в условията на спешни състояния;

– наличие на ЕКГ апарат;

– в отделение/клиника за интензивно лечение;

– в детско отделение.

2.2.3. Лечебното заведение за болнична помощ трябва да разполага със:

– клинична лаборатория от второ ниво на компетентност;

– микробиологична лаборатория;

– рентгенов апарат за скопия и графия;

– структура за хемодиализа.

ІІІ. Изисквания към структурите по клинична токсикология от трето ниво на компетентност в лечебните заведения за болнична помощ

3.1. Минимален обем дейност – всички видове екзогенни интоксикации и токсоалергични със­тояния, вкл. налагащи интензивна диагностика и лечение.

3.2. Токсикологичен кабинет в лечебно заведение за болнична помощ – токсикологичният кабинет е част от структурата на лечебно заведение за болнична помощ, където се осъществява първият контакт на болния с остро или хронично отравяне с клиничен токсиколог. В кабинета се извършват:

– животоспасяващи манипулации при нару­шени жизнени функции (дишане, хемодинамика);

– прилагане на животоспасяващи антидотни средства;

– прилагане на лекарствени продукти за пър­вичната дезинтоксикация на ниво входна врата (стомашно-чревен тракт, кожа и лигавици, диха­телни пътища);

– вземане на материали – кръв, урина, про­мивни води – за токсикохимически анализ;

– етикeтиране на взетите за химико-токси­кологичен анализ биологични продукти и други видове материали;

– започване на лечението при болни, при които не е възможно забавянето му до прехвърляне на пациента в отделение по токсикология;

– оформяне на документация за хоспитали­зация;

– назначаване на лечение за домашни условия, ако състоянието на пациента позволява;

– изготвяне на медицинска експертиза при изискване от компетентните органи;

– осъществяване на консултации при проблем­ни и гранични пациенти със съответни специалисти от други медицински специалности.

3.2.1. Устройство на токсикологичен кабинет по клинична токсикология:

3.2.1.1. Кабинетът се използва за преглед на пациента – снемане на анамнеза, физикален статус с преценка на състоянието на жизненоважните функции (дишане, хемодинамика), попълване на медицинска документация, необходими терапев­тични манипулации за овладяване на нарушени жизнено важни функции;

3.2.1.2. Манипулационна към кабинета – служи за извършване на специфичните диагностични дей­ности и животоспасяващи терапевтични процедури.

3.2.2. Оборудване на кабинет по токсикология:

3.2.2.1. Кабинет: лекарско бюро, стол, шкаф за документи, медицинска кушетка, мивка с течаща топла и студена вода, минимум два ел. контакта тип „шуко“, локално осветление над мивката и бюрото, телефон, компютър и принтер, медицински документи – амбулаторен журнал, триажен лист, рецепти, бланки за назначаване на лабораторни и рентгенови изследвания, стол за медицинската сестра.

3.2.2.2. Манипулационна: хладилник за съхране­ние на антидоти (противозмийски и други серуми), спешен шкаф с медикаменти, шкаф за изискуемите антидоти за животоспасяващи състояния, кислород­на инсталация, индивидуални маски за подаване на кислород, амбу, есмарх, ластични бинтове, масичка за поставяне на спринцовки, мивка с течаща топла и студена вода, медицинска кушетка, минимум 5 ел. контакта тип „шуко“, стерилен ба­рабан със стомашни сонди за възрастни, стерилен барабан със стомашни сонди за деца, наличие на медицински въглен в съответна опаковка (бидон, пластмасови кутии), подходящи съдове (легени) за осъществяване на стомашна промивка, фунии за стомашните сонди за стомашната промивка, кофи за биологични и битови отпадъци, дезинфек­ционни разтвори по изискванията на плановете на ХЕО, латексови ръкавици и такива за еднократна употреба, еднократни престилки и защитни облек­ла при обработката на токсикологично болните, 4 метални стойки за преливане на инфузионни разтвори, каиши за фиксиране на психомоторно възбудени болни.

3.2.3. Персонал:

3.2.3.1. Щатен брой лекари – задължително клиничен токсиколог/токсиколог на 12-часови дежурства. Лекарите от клиничното звено дават дежурствата в токсикологичния кабинет. Кли­ничният токсиколог носи пълна отговорност за пациента от момента на влизането на пациента в кабинета, провежда първия преглед, необходими­те изследвания, поставя диагнозата, осъществява животоспасяващи методи на лечение при нужда, оформя лечението за отделението/клиниката по клинична токсикология.

3.2.3.2. Щатен брой медицински сестри – 8, с токсикологична насоченост и подготовка, както и преминали допълнително обучение по токси­кология.

3.2.4. Организация на работата в токсиколо­гичен кабинет:

Диагностиката и лечението се осъществява от специалист – клиничен токсиколог/токсиколог. В токсикологичния кабинет за болнична помощ могат да работят и лекари – специализанти по клинична токсикология, и лекари без призната специалност.

3.2.4.1. Задължения на клиничния токсиколог в токсикологичния кабинет:

– снемане на анамнеза съгласно специфичните за специалността изисквания;

– обстоен физикален статус (преглед по сис­теми);

– допълнителни изследвания – кръв, урина, рентгенови изследвания, ехография, ЕКГ, алкал­но-киселинен статус и състояние на газовете, химико-токсикологичен анализ, инструментални изследвания, КАТ на главен мозък и др.;

– интерпретация на получените резултати от изследванията;

– изграждане на диференциално-диагностичен план;

– оформяне на вероятна диагноза;

– консултиране на пациента при необходимост с профилни специалисти;

– изготвяне на индивидуален лечебен план;

– информиране на пациента и неговите близки за състоянието му, за начините на лечение, евен­туални рискове при развитието на заболяването/ отравянето;

– получаване на информирано съгласие по реда на чл. 87 и сл. от Закона за здравето;

– насочване към стационара, където пациентът се поема от лекуващ лекар – токсиколог.

3.2.4.2. При животозастрашаващи състояния на болния в токсикологичния кабинет се осъществява: реанимационно лечение – дихателна и кардиоцир­кулаторна реанимация, антидотно лечение и други необходими съобразно състоянието му процедури. В такива случаи се използва територията на т.нар. противошокова зала или определен за болничното заведение реанимационен обект.

3.2.4.3. Задължения на медицинската сестра в токсикологичния приемен кабинет:

– посреща пациента и неговите близки или придружител;

– регулира потока от пациенти;

– оформя документацията;

– извършва сестрински манипулации;

– участва активно в провеждането на стомаш­ната промивка и другите методи за очистване на входната врата на болния с остро отравяне;

– взема биологични материали – кръв, ури­на, промивни води – за химико-токсикологичен анализ, както и остатъци от отровни вещества, опаковки и др., като етикeтира и отговаря за насочването на тези материали към съответната химико-токсикологична лаборатория;

– подготвя разтвора на медицинския въглен за стомашната промивка и следи за консумативите (памук, спирт, спринцовки и игли, лекарства за спешна помощ, антидоти и др.);

– подготвя болните за стационарен прием и ги придружава до стационарното отделение при необходимост.

3.3. Отделение по клинична токсикология от трето ниво на компетентност

А . О т д е л е н и е п о т о к с и к о л о г и я з а л е ч е н и е н а в ъ з р а с т н и п а ц и е н т и с о с т р и о т р а в я н и я

3.3.1. Структура и разположение на леглата в отделение по токсикология за лечение на въз­растни пациенти:

3.3.1.1. Брой болнични легла – минимум 10 легла.

3.3.1.2. Болнични стаи с естествено осветление, общо и локално изкуствено осветление, кислородна инсталация на всяко легло, аспирационна систе­ма, сигнална звукова инсталация за всяко легло, лампа над всяко легло, шкафче, прикреватно за всяко легло; мивка, работно място за визитиращия лекар и медицинска сестра, два монитора за стая; легла с тристранен достъп.

3.3.1.3. Една стая за интензивни грижи – с кислородна и аспирационна инсталация, монитор за следене жизненоважни функции (дишане, пулс, артериално налягане), дихателен апарат.

3.3.1.4. Манипулационна – 1, с плотове за работа с антибактериално покритие, шкафове, бюро, сигнална инсталация – табло, кислородна инсталация, медицинска кушетка.

3.3.1.5. Офис за сестринския персонал.

3.3.1.6. Кабинет за началник-клиника, оборудван с телефон, компютър и свързан с информационната система на цялата болница.

3.3.1.7. Кабинет за началник-отделение възраст­ни, оборудван с телефон, компютър и свързан с информационната система на болницата.

3.3.1.8. Лекарски кабинет – с два компютъра, принтер, телефон, връзка с цялата информационна система на болницата.

3.3.1.9. Кабинет за дежурен лекар – със собст­вен санитарен възел – баня и тоалетна, свързан с мониторно наблюдение на болничните стаи.

3.3.1.10. Кабинет за старша медицинска сес­тра – бюро, шкафове, компютър и връзка с ин­формационната система на болницата.

3.3.1.11. Кабинет за медицински регистратор за оформяне на документацията, издаване на документи, съхранение на медицинската доку­ментация – бюро, шкафове, компютър и връзка с информационната система на болницата.

3.3.2. Персонал на отделение възрастни ток­сикология:

3.3.2.1. Началник-отделение – специалност по клинична токсикология/токсикология, най-малко 5 години работа в клиника/отделение токсикология.

3.3.2.2. Лекари – съобразно броя легла: 10 легла – 6 лекари; 20 – 12 лекари; 30 легла – 15 лекари. Най-малко 50% от лекарите със специ­алност клинична токсикология (токсикология) и препоръчително като допълнителна специалност: вътрешни болести, клинична алергология, спешна медицина, обща медицина и др.

3.3.2.3. Старша медицинска сестра – една; медицински сестри – съобразно броя на легла: 10 легла – 6 медицински сестри; 20 легла – 12 сестри; 30 легла – 15 сестри;

3.3.2.4. Санитари – съобразно броя на леглата: 10 легла – 6 санитари; 20 легла – 8 санитари; 30 легла – 10 санитари.

Б . О т д е л е н и е п о т о к с и к о л о г и я з а л е ч е н и е н а д е ц а с о с т р и о т р а в я н и я

3.3.3. Структура и разположение на леглата в отделение по клинична токсикология за лечение на деца:

3.3.3.1. Брой болнични легла – 10.

3.3.3.2. Болнични стаи с естествено осветление, общо и локално изкуствено осветление, кислородна инсталация на всяко легло, сигнална звукова ин­сталация за всяко легло, аспирационна лампа над всяко легло, прикреватно шкафче за всяко легло; мивка, бюро за визитиращия лекар и медицинска сестра, два монитора за стая – общо 4 стаи;

3.3.3.3. Две стаи с 2 легла (4 легла) с тристранен достъп за деца до 10 години;

3.3.3.4. Две стаи с 2 легла за деца над 10 години с тристранен достъп и самостоятелен санитарен възел – баня и тоалетна;

3.3.3.5. Една стая за интензивни грижи с 2 легла – с кислородна инсталация, монитори за следене жизненоважни функции (дишане, пулс, артериално налягане), дихателен апарат;

3.3.3.6. Една стая с 1 легло като изолатор с кислородна инсталация, монитор за следене жизненоважни функции (дишане, пулс, артериално налягане), дихателен апарат;

3.3.3.7. Манипулационна – 1 – с плотове с антибактериално покритие за работа, шкафове, бюро, сигнална инсталация – табло, кислородна инсталация, кушетка;

3.3.3.8. Офис за сестринския персонал;

3.3.3.9. Кабинет за началник-отделение, обо­рудван с телефон, компютър и свързан с инфор­мационната система на цялата болница;

3.3.3.10. Кабинет за старша медицинска сестра, оборудван с телефон, компютър, свързан с инфор­мационната система на цялата болница.

3.3.4. Персонал на отделение по токсикология за лечение на деца

3.3.4.1. Началник отделение – лекар със спе­циалност клинична токсикология (токсикология, работа в клиника) отделение по токсикология, 5 години и специалност детски болести.

3.3.4.2. Лекари – общ брой лекари минимум трима, задължително със специалност клинична токсикология (токсикология) и детски болести, обща или спешна медицина.

3.3.4.3. Старша медицинска сестра – една, ме­дицински сестри – осем, санитари – седем.

3.4. Клиника по клинична токсикология от трето ниво на компетентност

3.4.1. Структура и разположение на леглата в клиника по токсикология

3.4.1.1. Болнични стаи – с мивка, кислородна инсталация на всяко легло, аспирационна система, естествено осветление, общо и локално изкустве­но осветление, 4 до максимум 6 легла в стая с тристранен достъп, нощно шкафче за всяко легло, работно място за лекаря и сестрата при визитация;

3.4.1.2. Стая с 2 легла за неизяснени гранични състояния със самостоятелен санитарен възел;

3.4.1.3. Сектор – стая за интензивни грижи за болни с 3 легла, нуждаещи се от реанимационни грижи, съответно оборудван с кислородна и ас­пирационна инсталация за всяко легло, монитори и дихателни апарати;

3.4.1.4. Лекарски кабинети – 2 – задължително оборудвани с компютри и свързани с цялата бол­нична информационна система;

3.4.1.5. Кабинет за дежурен лекар – задължи­телно оборудван с компютър и свързан с цялата болнична информационна система;

3.4.1.6. Кабинети за началник-клиника и от­деления;

3.4.1.7. Кабинет за психиатър;

3.4.1.8. Кабинет за психолог;

3.4.1.9. Зала за обучение, снабдена с компютър, екран за прожекция, мултимедийна апаратура, столове, маси (маса) – пригодена за 30 – 40 души;

3.4.1.10. Компютърна зала за информационен сектор (център – най-малко 4 компютъра с висока памет);

3.4.1.11. Помещение за съхранение на доку­ментацията на информационен сектор / център;

3.4.1.12. Кабинет за преподаватели – 1;

3.4.1.13. Кабинет за провеждане на физикална и рехабилитационна медицина оборудван съгласно медицински стандарт по физикална и рехабили­тационна медицина;

3.4.1.14. Манипулационни – по една за всяко стационарно отделение (отделение възрастни и отделение деца);

3.4.1.15. Бани и тоалетни за персонал – за всяко стационарно отделение (отделение възрастни и отделение деца);

3.4.1.16. Баня и тоалетни за болните – за всяко стационарно отделение (отделение възрастни и отделение деца);

3.4.1.17. Офис помещение за сестрински пер­сонал;

3.4.1.18. Офис помещение за санитарен пер­сонал;

3.4.1.19. Кухненски бокс за разпределение на храната на болните;

3.4.1.20. Столова за болните;

3.4.1.21. Складови помещения.

3.4.2. Оборудване:

– електроинсталация;

– кислородна инсталация за всяко легло;

– общо луминесцентно осветление със 150 Вт източници и индивидуално (за легло) до 60 вата;

– шкафчета за всяко легло;

– легла с възможност за промяна положението на болните – т.нар. механични легла;

– монитори за всяко легло в стаята за интен­зивни грижи – 4 броя, и 2 броя за останалите стаи;

– апарат за ЕКГ – 1 брой;

– инфузомати – 10 броя;

– апарати за измерване на артериално наля­гане – за всеки лекар индивидуален;

– дефибрилатор;

– АМБУ;

– носилка;

– седяща инвалидна количка;

– хладилници за всяка манипулационна и за всяко стационарно отделение;

– електрическа печка (микровълнова печка) за кухнята;

– съдомиялна машина за кухнята;

– стерилизатор.

3.4.3. Персонал на клиниката по токсикология. Длъжностни задължения на работещите в клиника/ отделение по токсикология

3.4.3.1. Началник-клиника – хабилитирано лице със специалност клинична токсикология и работа в клиника/отделение по токсикология – най-малко 5 години.

3.4.3.2. В стационарните токсикологични отде­ления и клиники грижата за болните се поема от дежурен лекар, лекуващ лекар и медицинска сестра:

3.4.3.2.1. Лекуващият лекар токсиколог носи цялата отговорност за пациента от приемането му в клиниката/отделението до момента на изпис­ването му. В клиниката/отделението продължава или започва лечебният процес на болния с остро отравяне или остро токсоалергично заболяване.

В деня на изписването му лекуващият лекар след обстоен преглед и преценка за състоянието на болния дава епикриза, назначава лечение за домашна обстановка, предписание до личен лекар или друг специалист, назначава хигиенно-диетичен режим и ако е необходимо – контролен преглед.

3.4.3.2.2. Токсикологът лекуващ лекар още при постъпването е длъжен да информира пациента или неговите близки за неговото състояние, за характера на заболяването му, за предстоящите изследвания и методи на лечение (вид медика­менти, клинична ефективност и безопасност на прилаганите медикаменти). Ако болният или не­говите близки дадат писмено съгласие, започва лечебният процес.

Лекар – специалист токсиколог в екип с ток­сикологична медицинска сестра провежда ле­чебно-диагностичния процес в стационарните звена – отделения.

3.4.3.2.3. Специалистът – клиничен токсиколог/ токсиколог в клиниката/отделението:

– извършва допълване на снетата в приемен токсикологичен кабинет за болнична помощ токсикологична анамнеза според изискванията и правилата на специалността;

– осъществява клиничен преглед – снемане на физикален статус по системи, назначаване на необходимите лабораторни, функционални и инструментални изследвания;

– интерпретира резултатите от извършените лабораторни, инвазивни и инструментални из­следвания;

– назначава необходимите консултации със съответни специалисти;.

– назначава допълнителни диагностични и лечебни процедури под ръководството на съот­ветния ръководител (началник-отделение и на­чалник-клиника);

– отразява всяка една промяна в състоянието на болния, която има отношение към вида от­равяне в съответната документация (история на заболяването) и регулира лечението съобразно налична или не промяна;

– ежедневно минава на визитация с медицин­ската сестра и дава назначения за поведението, изследванията и лечението на болните, които до­кументира ежедневно и при нужда с подписа си в история на заболяването (визитациите са сутрин, при поемане на следобедно дежурство, следобедна визитация и вечерна визитация);

– контролира изпълнението на назначенията от медицинската сестра и друг помощен персонал;

– подготвя и докладва болните на визитация на началника на клиниката/отделението;

– оформя диференциално-диагностичен план за състоянието/отравянето при болния;

– оформя етапни епикризи в хода на заболя­ването, особено при болните с тежки отравяния;

– оформя обсъждане на болните съвместно със началник-отделение (клиника).

3.4.3.2.4. Токсиколозите, работещи в отде­ленията, могат да извършват научноприложна дейност – научна разработка на теми, клинични проучвания и изследване на нови медикаменти в различна фаза на проучването им.

3.4.3.2.5. Токсикологичната медицинска сестра в отделенията е сестра с квалификация и опит в областта на клиничната токсикология. За изпъл­нение на задълженията си носи отговорност пред старшата медицинска сестра на съответното от­деление или пред старшата медицинска сестра на цялата клиника, както и пред лекарите, работещи в клиничните стационарни звена, т.е. работи в екип.

3.4.4. Когато такава болнична база, персонал, медицинска квалификация и оборудване не съ­ществуват на територията на дадено болнично заведение, обслужването на болните с остри отра­вяния по съществуващите условия за изпълнение на клиничните пътеки по тази заболеваемост да става в спешния център (отделение) на болничното заведение, с последващо насочване за хоспитали­зация в клиника/ отделение по анестезиология и реанимация, т.е. хоспитализирането на болния с остро отравяне, изхождайки от специфичността на тази патология, да става на територията на реанимационни отделения/сектори при задължи­телна консултация с клиничен токсиколог или привеждане към най-близката клиника/отделение по токсикология.

3.5. Химико-токсикологична лаборатория за химико-токсикологичен анализ и контрол – за осъществяване на дейности по клинична токси­кология от трето ниво на компетентност

3.5.1. Лабораторията осъществява химико-ток­сикологична диагностика. Оборудването є дава възможност да се определят огромният брой ек­зогенни токсични агенти в биологични продукти на болните, постъпили за лечение с остри или хронични отравяния, мониторирането на екзоген­ната нокса в биологичните продукти (стомашно

съдържимо, кръв и урина), диагнозата и ефектът от провежданото лечение и реалната възможност за дехоспитализацията на болните. Освен биологични продукти химико-токсикологичната лаборатория има задачата да се определя видът на отровите, с които евентуално е настъпило отравянето (течности, таблетни форми на лекарства, токсични примеси към напитки , остатъци от храна и други).

3.5.2. Персонал на химико-токсикологичната лаборатория – за осъществяване и покриване на работен график при ежедневен работен ден – 4 –ма специалисти (химици, инж.-химици или магистър- фармацевт, магистър-фармацевт със специалност).

3.5.3. Оборудване на химико-токсикологична лаборатория

Химическа л а б о р а т о ­рия

Спектрофотометър, рН-метър, га­зов хроматограф, колони за газо­ва хроматография, газмасхрома­тограф, компютърна конфигурация, интернет връзка, телефонна ко­муникация, видеокамера, цифров фотоапарат, кошчета за биологични отпадъци, лабораторни маси, шкаф за химикали, камина за токсични вещества, метални шкафове за химикали, хладилни камери и хладилници, химическа стъкла­рия и стативи, бюрети, клатачна машина, везни, вкл. електронна, в отделно мацерационно помеще­ние – лабораторни маси, везни, стелажи за чиста и използвана стъклария, мивки за химически вещества, електронагравателни уреди, дестилатор и бидестилатор, спектроколориметър, камина.

При липса на химико-токсикологична лабора­тория на територията на болницата се сключва договор с такава лаборатория.

3.6. Информационен токсикологичен център:

Създава се при необходимост и осъществява дейност в съответствие със Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

3.7. Кабинет по психиатрия и кабинет по психология:

Клиника токсикология, кабинет психиатър – не­обходим за консултация на болните, терапевтични разговори, разговори с близките. Задължително оборудван с работно бюро, компютър и свързан с компютърната система на болницата.

Клиника токсикология, кабинет психолог – не­обходим за консултация с болните, изследвания, терапевтични разговори, разговори с близките, семейна психотерапия и др. Задължително обо­рудван с работно бюро, компютър и свързан с компютърната система на болницата.

Характеристиката на болните с остри отравя­ния, голям процент от които са с преморбидна психическа заболеваемост, нестабилно психическо състояние, болни с токсикомании, алкохолна зависимост или социално слаби, изисква специа­листи в областта на медицинската психология и психиатрията.

Психиатър – един – задължително с медицин­ска специалност психиатрия (може допълнителни специалности неврология, токсикология).

Психолог – един – задължително специалност клинична психология.

Териториално разположение на специалисти­те – на територията на клиниката/отделението по клинична токсикология от трето ниво на компетентност.

В случай че не може да се осигури психиатър и психолог на щатно място в клиниката по ток­сикология, такива специалисти да се използват от други звена на същото болнично заведение.

3.8. Специалист по физикална и рехабилита­ционна медицина:

Необходимостта от такъв специалист се обуславя от характера на острите отравяния, протичащи с пулмотоксичен синдром, церебротоксичен синдром с коматозно състояние, много често възрастен контингент болни над 70 – 80 години, необходи­мостта от превенция на усложнения (пневмонии) предимно в тази възраст, както и постигане въз­можност за по-бързо възстановяване и снижение на болничния престой.

За целта се провежда консултация с лекар- специалист по физикална и рехабилитационна медицина и се провежда от рехабилитатор, ра­ботещ в отделение или клиника по физикална и рехабилитационна медицина от същото лечебно заведение съгласно медицински стандарт по фи­зикална и рехабилитационна медицина.

Персонал – един специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

В случай, че не може да се осигури такъв спе­циалист на щатна длъжност на клиниката/отделе­нието, да се ползва от физиотерапевтичното звено на територията на същото болничното заведение.

3.9. Етапно лечение/детоксикация на пациенти със зависимост в структура по клинична токсико­логия от трето ниво на компетентност:

В клиника по токсикология при пациенти с остро алкохолно отравяне или остро отравяне с наркотично вещество и наличие на зависимост след преодоляване на животозастрашаващото състояние по тяхно желание се провеждане етапно лечение.

3.9.1. Етапно лечение на зависимости (деток­сикация) се извършва на територията на клиника по токсикология от лекар клиничен токсиколог и консултация с психиатър и психолог от клиниката. Задължително в самостоятелна стая със сервизни помещения, както и с непрекъснато присъствие на придружител (близко лице);

3.9.2. Щатно осигуряване е от персонала на клиниката;

3.9.3. Стъпки за осъществяване на етапно ле­чение/детоксикация;

3.9.3.1. Лабораторни изследвания преди за­почване на лечението – ПКК, РУЕ, биохимични показатели за състояние на функциите на черен дроб и бъбреци и др.;

3.9.3.2. Необходими консултации от други специалисти по преценка – кардиолог, невролог, гастроентеролог и др.;

3.9.3.3. Запознаване на пациента и неговите близ­ки с основните принципи на предлаганото лечение с подписване на информирано съгласие от самия пациент за провеждане на предлаганото лечение;

3.9.3.4. Лечение – провежда се от токсиколог, психиатър и с помощта на психолог, което може да се допълни и с лечение в домашни условия с лекарства и ежемесечни консултации с токсиколога;

3.9.3.5. При изписване – насочване към соци­ални комуни, към терапевтични групи и други подобни организации, занимаващи се със соци­алнопсихологичното състояние на пациентите.

3.10. Лечебните заведения за болнична помощ, в които има разкрита клиника/отделение по клинич­на токсикология от трето ниво на компетентност, трябва да разполагат със:

3.10.1. отделение за хемодиализа;

3.10.2. клинична лаборатория – трето ниво на компетентност;

3.10.3. микробиологична лаборатория – трето ниво на компетентност;

3.10.4. клиника / отделение термична трав­ма – трето ниво на компетентност.

IV. Стандарти за обем на диагностичните възможности при токсикологично болния

4.1. Необходими диагностични възможности за клиника или отделение по токсикология от трето ниво на компетентност:

4.1.1. Прегледи:

4.1.1.1. Първичен преглед с допълване на анам­незата и обективното състояние на пациента с остро отравяне и остро токсоалергично заболяване;

4.1.1.2. Динамично наблюдение на пациента и промяна на терапевтичното поведение – инди­видуалния лечебен план, а при необходимост и изготвяне на писмен индивидуален лечебен план;

4.1.1.3. Ежедневни визитации с преглед и оценка на физикалното състояние на пациента в сутрешни часове;

4.1.1.4. Ежедневни визитации в следобедни часове с преглед при необходимост и оценка на физикал­ното състояние на пациента – между 17 и 18 ч.;

4.1.1.5. Задължителни визитации при поемане на нощно дежурство – преглед на новопостъпили болни, оценка на физикалното състояние на ле­жащо болните – между 20 и 22 часа;

4.1.1.6. Двадесет и четири часа динамично наблюдение;

4.1.1.7. Консултации с други специалисти в стационарни условия.

4.1.2. Общомедицински дейности:

4.1.2.1. Инжекция – подкожна, мускулна, ве­нозна;

4.1.2.2. Парентерални инфузии;

4.1.2.3. Кардиопулмонална ресусцитация (по витални индикации).

4.1.3. Специфични дейности:

4.1.3.1. Химико-токсикологичен анализ на биологични продукти с насоченост;

4.1.3.2. КАТ на главен мозък с насоченост (отравяне с метилов алкохол).

V. Професионални взаимоотношения между специалиста токсиколог и общопрактикуващия лекар (ОПЛ)

5.1. Установяване или съмнение за остро или хронично отравяне:

5.1.1. Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) на­сочва пациента към отделение или клиника по токсикология на лечебно заведение за болнична помощ за изясняване на диагнозата или за лечение на отравянето;

5.1.2. При животозастрашаващо състояние на пациент с остро отравяне ОПЛ прави:

– обдишване;

– кардиоциркулаторна реанимация;

– антидот;

– включва разтвори за форсирана диуреза;

– уведомява екип на спешна помощ за остър токсикологичен проблем с животозастрашаващи състояния.

5.1.3. При насочена диагноза и необходимост от специфични лечебни процедури ОПЛ:

– осъществява антидотно лечение;

– започва форсирана диуреза;

– насочва пациента към отделение или кли­ника по токсикология и изпраща опаковки от токсични вещества, както и придружаващи писма от пострадалия, повърнати материи, остатъци от приета храна и лекарствени продукти и други.

5.1.4. Задължения на лекар-токсиколог при взаимоотношенията му с ОПЛ:

Лекарят-токсиколог приема насочения от ОПЛ пациент, осъществява животоспасяващи лечебни процедури, осъществява преглед и назначава необходимите му за уточняване на състоянието на болния изследвания, приема болния на стаци­онарно лечение след попълване на документ за информирано съгласие.

При изписване на пациента от лечебното заведение за болнична помощ издава епикриза за проведените изследвания и лечение, както и описание динамиката на състоянието. Насочва пациента към ОПЛ, а в случай на умишлено остро отравяне – за консултации при ОПЛ и психиатър.

5.2. Нежеланите лекарствени ефекти (токсоалергични състояния):

5.2.1. Действия на ОПЛ:

Общопрактикуващият лекар спира медикамен­тозното лечение и по спешност консултира всеки болен с медикаментозна токсоалергична реакция със специалист – токсиколог.

При животозастрашаващо състояние – токсо­алергичен шок, ОПЛ провежда на място проти­вошоково лечение: адреналин, кортикостероид, обдишване, и уведомява екип на спешна меди­цинска помощ.

Общопрактикуващият лекар насочва пациента към отделение/клиника по токсикология на лечебно заведение за болнична помощ, а след консулта­цията или хоспитализацията контролира болния.

5.2.2. Действия на специалиста:

– консултира болния;

– връща болния с подробно писмено меди­цинско становище за състоянието му, проведе­ните изследвания и необходимите терапевтични мероприятия или го хоспитализира и насочва след дехоспитализацията му отново към ОПЛ задължи­телно с епикриза за стационарното му лечение;

– прилага към епикризата списък на синони­ми на лекарството, от което е проявен нежелан лекарствен ефект;

– насочване към ОПЛ за динамично наблю­дение на пациента с нежелан лекарствен ефект.

5.3. Хранителна токсоалергия:

Клиничните манифестации най-често са от страна на кожата, храносмилателния тракт, а при деца – и от страна на дихателната система.

5.3.1. Действия на ОПЛ:

При съмнение за хранителна алергия ОПЛ изпраща пациента за консултация при специа­лист – токсиколог.

При потвърдена диагноза ОПЛ следи пациента и при влошаване на състоянието му го насочва за нови консултации.

5.3.2. Действия на специалиста-токсиколог:

– отхвърля или потвърждава диагнозата;

– след поставена диагноза изготвя лечебен план;

– насочва пациента към ОПЛ за по-нататъшно лечение и наблюдение съгласно изготвения план;

– хоспитализира пациента при нужда и го насочва след дехоспитализацията му отново към личния лекар задължително с епикриза за прове­деното му болнично лечение.

5.4. Токсоалергична реакция след ужилване от насекомо:

5.4.1. Това е една от най-острите токсоалергични реакции, понякога с фатален изход. Състоянието се диагностицира и лекува изключително от спе­циалист-токсиколог.

5.4.2. Действия на ОПЛ:

Общопрактикуващият лекар незабавно насочва болния към специалист-токсиколог за потвържда­ване на диагнозата и назначаване на адекватно лечение.

При остра токсоалергична реакция или токсо­алергичен шок с животозастрашаващо състояние ОПЛ действа по правилата за лечението му, преди да бъде насочен към специалист-токсиколог.

VI. Принципи за поведение на специалиста токсиколог и медицинската сестра при спешни и животозастрашаващи състояния

Спешни и животозастрашаващи състояния в клиничната токсикология може да бъде всяко остро отравяне и остра токсоалергична реакция (заболяване).

При настъпване на спешно и животозастра­шаващо състояние се прилага кардиопулмонална ресусцитация до предаването на болния на спешния екип или настаняването му в съответното реани­мационно звено (отделение за интензивно лечение, център за дихателна недостатъчност и др.).

Кардиопулмоналната ресусцитация е комплекс от клинико-терапевтични действия за възстановя­ване на преустановени основни жизнени функции: сърдечна дейност, дишане, функции на централната нервна система и пациентът е в състояние на кли­нична смърт. Кардиопулмоналната ресусцитация обхваща 3 основни етапа:

1. основно поддържане на живот;

2. разширено поддържане на живот;

3. продължително поддържане на живот.

В разглеждания случай се прилага само етап 1, докато етапи 2 и 3 са за съответните спешни звена. Дейностите, които токсикологът и меди­цинската сестра трябва да извършат при спешни и животозастрашаващи състояния, са:

1. диагностика на спешното състояние;

2. поставяне на пациента в основно положение за кардиопулмонална ресусцитация;

3. осигуряване на проходимост на горните дихателни пътища – флексия на главата назад, изтегляне напред на долната челюст, отваряне на устата и освобождаване на езика;

4. обдишване по метода „уста в уста“ и „уста в нос“;

5. обдишване с АМБУ;

6. индиректен сърдечен масаж;

7. подаване на кислород посредством маска или назален катетър;

8. осигуряване на венозен път и въвеждане на адреналин и кортикостероиди;

9. крикотиреотомия при оток на ларинкса.

VII. Стандарти за интердисциплинарни консул­тации при лечение на токсикологичноболния

Специалист

Задължителни консултации

Препоръчи­телни консул­тации

1

2

3

Детски

болести

Остри екзоген­ни отравяния, протичащи с общотоксична симптоматика. Придружаващи острото отра­вяне фебрил­ни състояния, конвулдивен синдром, токсо- алергични про­яви с обривни единици по кожа и лигавици

Първични имунодефи­цити

Хирургични болести

Остри отравя­ния с корозивни отрови – кисе­лини и основи, детергенти, диворастящи гъби, отравяния след ухапване от змия, препарати за растителна защита

УНГ

Остри корозивни отравяния с ки­селини и осно­ви, детергенти, токсоалергични заболявания след токсично въздействие на отровата на на­секоми, нежела­ни лекарствени реакции

АГ

При остри от­равяния с екзо­генни отрови, действащи ди­ректно върху ма­точната мускула­тура, бременни жени с остро отравяне

Урология

Рентгеноло­гия

Остри отравя­ния с корозивни отрови, остри отравяния, про­тичащи клини­чески с пулмото­ксичен синдром

Кардиоло­гия

При остри екзо­генни отравяния с изявен кардиотоксичен синд­ром

Нефрология и диализен център/сек­тор

Остри отравяния с нефротоксичен синдром – остра бъбречна недос­татъчност и при всички случаи, налагащи извън­бъбречно очис­тване на екзо­генната отрова

Пулмология

Остри отравяния с изявен пулмо­токсичен синд­ром

Офталмоло­гия

Отравяне с ме­тилов алкохол, хинин, неясни клинически състояния при остри екзоген­ни отравяния, токсоалергични конюнктивити, Болест на Лайел

Дентална медицина

При нужда

Дерматоло­гия

Преди анесте­зия при болни с бронхиална

астма, алер­гични ринити, медикамен-

тозна алергия, алергия към

латекс, чести

анестезии.

Алергични ек­зантеми.

Медикаментоз- на алергия.

Първични и вто­рични имуноде­фицити

Остри и хро­нични урти- карии.

Атопичен и контактен

дерматит

 

Ревмато-

логия

При нужда

Имуноком-

плексни забо­лявания

 

             

VIII. Права и задължения на токсикологично- болните пациенти

8.1. Токсикологичноболният има право да бъде запознат подробно с всички етапи от диагнозата и лечението си.

8.2. Токсикологичноболният дава своето ин­формирано съгласие по реда на чл. 87 и сл. от Закона за здравето и след получаване на подробна информация от лекуващия лекар относно:

– изпълнение на лабораторни (биохимични) тестове и инструментални изследвания след раз­ясняване на необходимостта и ползата от тях, приноса им за диагнозата или за определяне на лечебното поведение, риск от усложнения;

– естеството на заболяването, от което боледува пациентът, настъпили или очаквани усложнения в развитието на отравянето, рисковете от отравянето, необходимостта от лечение, вида на това лечение и очаквания изход от лечението в различни вари­анти, ако такива са възможни.

8.3. Токсикологично болният е длъжен:

– да спазва добра лична хигиена;

– да спазва лекарските препоръки за режим и диета;

– да осведомява лекуващия лекар и медицин­ския персонал за болестни състояния, представля­ващи риск за екипа;

– да спазва правилата за вътрешен ред на лечебното заведение;

– да провежда назначените му процедури.

4.2, 5 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ИсторияЛеченияНовиниЗаведенияСоциални грижиСнимкиКлинични пътекиЛюбопитноСпециалистиГеографияЗдравни съветиЛичностиНаправления в медицинатаЛайфстайлАлт. медицинаХранене при...БотаникаИзследванияИнтервютаКомпании и организацииОрганизацииАптекиАнкетиПсихологияСпортДиетиОбразованиеПроизводителиТестовеОткрития