Начало Справочник Нормативни актове УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на регионалните здравни инспекции

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на регионалните здравни инспекции

Правилници, инструкции и заповеди

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на регионалните здравни инспекции

Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат орга­низацията на дейността, функциите, структурата и числеността на персонала на регионалните здравни инспекции.

(2) Регионалните здравни инспекции се създават, преобразуват и закриват от Минис­терския съвет.

Чл. 2. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) осъществява държавната здравна политика на територията на съответната област.

Чл. 3. (1) Регионалната здравна инспекция е юридическо лице на бюджетна издръжка – вто­ростепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със се­далище населеното място – административен център на областта.

(2) Издръжката на РЗИ се формира от суб­сидии от републиканския бюджет и от други приходи съгласно чл. 10а от Закона за здравето.

Чл. 4. Министърът на здравеопазването осъществява контрол върху дейността на реги­оналните здравни инспекции чрез определен от него ресорен заместник-министър, подпомаган от главния държавен здравен инспектор.

Г л а в а в т о р а

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

Раздел I

Общи положения

Чл. 5. Регионалната здравна инспекция се ръководи и представлява от директор, който е орган на изпълнителната власт към министъра на здравеопазването за организиране и осъ­ществяване на държавната здравна политика на територията на съответната област.

Чл. 6. (1) Директорът на РЗИ заема длъж­ността въз основа на конкурс по Кодекса на труда, обявен от министъра на здравеопазването. Трудовият договор се сключва с министъра на здравеопазването.

(2) Директор на РЗИ може да бъде лице с образователно-квалификационна степен магис­тър по медицина, призната медицинска специ­алност, три години стаж след придобиване на специалността и с квалификация по здравен мениджмънт.

Чл. 7. (1) При осъществяване на своите функции директорът на РЗИ се подпомага от заместник-директор.

(2) Заместник-директорът на РЗИ заема длъжността въз основа на конкурс по Кодекса на труда, обявен от директора на РЗИ. Трудо­вият договор се сключва с директора на РЗИ.

(3) Заместник-директор може да бъде лице с образователно-квалификационна степен ма­гистър по медицина, призната медицинска специалност и с квалификация по здравен мениджмънт.

(4) Директорът на РЗИ делегира със заповед правомощия на заместник-директора и определя неговите функции.

Чл. 8. Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от заместник-дирек­тора въз основа на заповед за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.

Раздел II

Правомощия на директора на РЗИ

Чл. 9. Директорът на РЗИ:

1. организира, ръководи и контролира ця­лостната дейност на РЗИ, както и връзките є с други организации;

2. представлява РЗИ пред трети лица;

3. разпорежда се с бюджетните средства на РЗИ и носи отговорност за тяхното управление и за законосъобразното им разходване;

4. утвърждава наименованието и броя на отделите и секторите в структурата на дирек­циите на РЗИ съгласувано с министъра на здравеопазването;

5. утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите, пра­вилника за вътрешния ред, вътрешните правила за работна заплата, стандартните оперативни процедури и инструкциите за работа на РЗИ;

6. назначава държавните служители в РЗИ, изменя и прекратява служебните им правоот­ношения;

7. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово пра­воотношение в РЗИ;

8. осъществява правомощията по реали­зиране на дисциплинарната отговорност на служители в РЗИ;

9. осъществява контрол по атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;

10. определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на ин­формацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;

 

11. определя служител, който да осъществява предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

12. издава наказателни постановления в случаите, предвидени в закон;

13. издава заповеди за налагане на прину­дителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

14. разглежда жалби срещу наложени при­нудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

15. ръководи извършването на проверки по предложения и сигнали на граждани;

16. провежда дейността по организацията и осигуряването на здравната помощ при бед­ствия, аварии и катастрофи на територията на съответната област;

17. организира извършването на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и разработването на военновременни планове за организацията на медицинската помощ на населението в региона;

18. осъществява методическо ръководство върху дейността на звеното в общинската ад­министрация, изпълняващо функции в сферата на здравеопазването;

19. координира и контролира дейностите по изпълнение на национални и регионални здравни програми на територията на съответ­ната област;

20. организира, ръководи и контролира медицинската експертиза на територията на съответната област;

21. взема решения за провеждане на про­цедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на РЗИ, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;

22. изготвя и представя в Министерството на здравеопазването ежегоден доклад за резул­татите от дейността на РЗИ;

23. насрочва и ръководи заседанията на ди­ректорския съвет и на експертния съвет на РЗИ;

24. създава със заповед консултативни съвети, комисии и експертни работни групи;

25. осъществява и други дейности по упра­влението на РЗИ.

Чл. 10. При осъществяване на своите пра­вомощия директорът издава индивидуални административни актове.

Раздел ІII

Атестация

Чл. 11. Директорът на РЗИ се атестира на всеки три години.

Чл. 12. Основните цели на атестирането са:

1. установяване равнището на професионал­ната квалификация и управленските умения на директора;

2. оценяване изпълнението на функциите, регламентирани в нормативните актове и длъжностната характеристика;

3. подобряване дейността на РЗИ.

Чл. 13. Атестирането се извършва в съот­ветната РЗИ в срок до 3 месеца след изтичане на срока от предходното атестиране.

Чл. 14. (1) Атестацията се провежда от комисия, определена от министъра на здраве­опазването за всеки конкретен случай.

(2) Директорът на РЗИ се уведомява за деня на атестацията не по-късно от 5 работни дни преди нейното провеждане.

Чл. 15. Комисията е длъжна да извърши оценяването безпристрастно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства.

Чл. 16. Атестирането се извършва по след­ните показатели:

1. професионална квалификация и управлен­ски умения, които включват оценяване на: про­фесионално развитие, оперативност, планиране, координиране, отчитане и контрол на дейността; познаване и ползване на нормативните актове и практическото им прилагане; организация и ефективност на документооборота;

2. организация на дейността в РЗИ, която включва оценяване на: състояние на човешките ресурси, предприети действия по повишаване квалификацията на служителите, организацион­ни умения, инициативност, умения за поставяне на цели и анализиране на резултати; състояние на информационната инфраструктура; умения по ефективно текущо поддържане и стопанисване на имуществото, борба с корупцията, умения за работа в екип;

3. обем, качество и ефективност на дейността на РЗИ, които включват оценяване на: дейността по дирекции, административно-наказателната дейност; ефективността на взаимодействието с други контролни органи, други държавни и общински органи и неправителствени органи­зации, финансовата политика, своевременност, точност и изчерпателност на отчетите до Ми­нистерството на здравеопазването; получените сигнали и жалби, свързани с дейността на РЗИ; медийната политика.

Чл. 17. Въз основа на комплексен анализ на дейността по показателите съгласно чл. 16 оценката от атестацията може да бъде:

1. отрицателна;

2. неудовлетворителна;

3. добра;

4. много добра.

Чл. 18. За резултатите от атестацията ко­мисията съставя атестационна карта, която се подписва от директора на РЗИ.

Чл. 19. Директор на РЗИ, който не е съ­гласен с поставената оценка, може да подаде писмено възражение, в което посочва мотивите за своето несъгласие.

Чл. 20. Възражението се подава до минис­търа на здравеопазването в тридневен срок от датата, на която директорът на РЗИ е подписал атестационната карта.

 

Чл. 21. (1) Министърът на здравеопазването е длъжен да се произнесе по възражението в 10-дневен срок от получаването му, като него­вото решение е окончателно.

(2) Министърът на здравеопазването може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли.

(3) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно, се про­вежда ново атестиране в срок до един месец от неговото решение.

Чл. 22. Попълнените и подписани атеста­ционни карти се съхраняват в личното досие на директора на РЗИ.

Чл. 23. Министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение с директор на РЗИ, получил отрицателна атес­тация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

Г л а в а т р е т а

СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛ­НАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

Раздел I

Общи положения

Чл. 24. Регионалната здравна инспекция е администрация, която подпомага директора при осъществяване на неговите правомощия.

Чл. 25. Регионалната здравна инспекция е структурирана в обща и специализирана ад­министрация.

Чл. 26. Числеността на персонала в адми­нистративните звена на съответната РЗИ е посочена в приложения № 1 – 28.

Раздел II

Главен секретар

Чл. 27. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на РЗИ в изпълнение на законните разпореждания на директора.

(2) Главен секретар може да бъде лице с образователно-квалификационна степен магис­тър по медицина, право, икономика, публична администрация или здравен мениджмънт.

(3) Главният секретар:

1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на РЗИ;

2. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;

3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в РЗИ;

4. организира извършването на атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;

5. организира и координира дейностите по обучение на служителите в РЗИ и осигурява условия за повишаване на квалификацията им;

6. контролира и отговаря за работата с до­кументите, съхраняването им и опазването на служебната тайна и на личните данни в РЗИ;

7. организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица по Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за здравето;

8. координира връзките с медиите с цел оси­гуряване на регулярна информация за дейността на РЗИ в публичното пространство;

9. организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ;

10. следи за законосъобразното и целесъо­бразното разходване на финансовите и матери­алните средства, предоставени на РЗИ;

11. организира и координира дейностите по информационно осигуряване;

12. организира и контролира изготвянето на годишни планове и отчети на РЗИ;

13. координира и контролира изготвянето на докладите за състоянието на администрацията, актуализацията на Списъка на унифицираните наименования на административните услуги и публичните регистри на административни услуги;

14. изпълнява и други задачи, възложени му от директора на РЗИ.

Чл. 28. При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от директор на дирекция, определен с писмена заповед на директора на РЗИ за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.

Раздел ІІІ

Обща администрация

Чл. 29. (1) Общата администрация е органи­зирана в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“.

(2) Директорът на дирекция „Администра­тивно-правно, финансово и стопанско обслуж­ване“ е лице с образователно-квалификационна степен магистър по икономически науки, право, информационни технологии, технически науки, публична администрация или здравен мениджмънт.

(3) Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“:

1. изготвя и актуализира длъжностното разпи­сание и поименното разписание на длъжностите;

2. организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжност­ните характеристики и процеса на атестиране на служителите в РЗИ;

3. поддържа служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;

4. организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свър­зани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в РЗИ;

 

5. организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа „едно гише“ и предприема действия в съответствие с Адми­нистративнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване (обн., ДВ, бр.78 от 2006 г.; изм., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г.);

6. организира и извършва деловодната и куриерската дейност в РЗИ, систематизира и съхранява документи в съответствие с изисква­нията на Закона за Националния архивен фонд;

7. изразява становища за законосъобраз­ността на проектите на актове по Админи­стративнопроцесуалния кодекс и на актовете и наказателните постановления по Закона за административните нарушения и наказания;

8. разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ;

9. изготвя договорите, по които РЗИ е страна;

10. осъществява процесуално представител­ство пред органите на съдебната власт и Коми­сията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни и Комисията за защита от дискриминация;

11. изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ;

12. осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ и предприема действия за своевременно събиране вземанията на РЗИ и тяхното администриране;

13. организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

14. създава и поддържа публични регистри и база данни и поддържа интернет страницата на РЗИ в актуално състояние;

15. организира работата с електронни доку­менти, предоставянето на административни ус­луги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи;

16. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;

17. организира, контролира и отговаря за поддържането, изправността и сигурността на автоматизираната информационна инфраструк­тура на РЗИ – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.;

18. организира стопанското и транспортното обслужване в РЗИ;

19. организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в инспекцията;

20. организира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

21. извършва други дейности, произтичащи от законните разпореждания на директора на РЗИ.

Раздел ІV

Специализирана администрация

Чл. 30. (1) Специализираната администрация е организирана във:

1. дирекция „Медицински дейности“;

2. дирекция „Надзор на заразните болести“;

3. дирекция „Здравен контрол“.

(2) В регионалните здравни инспекции, посочени в приложение № 29, се създава и дирекция „Профилактика на болестите и про­моция на здравето“.

(3) В регионалните здравни инспекции, посочени в приложение № 30, се създава и дирекция „Лабораторни изследвания“.

Чл. 31. (1) Директорът на дирекция „Меди­цински дейности“ е лице с образователно-ква­лификационна степен магистър по медицина и призната медицинска специалност.

(2) Дирекция „Медицински дейности“:

1. извършва регистрация на лечебните за­ведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения и осъществява контрол по извършената регистрация;

2. издава удостоверения за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, правилника по чл. 28а, ал. 3 от Закона за лечебните заведе­ния и на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венери­чески заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове;

3. уведомява Изпълнителна агенция „Ме­дицински одит“ за случаи на нарушения на медицинските стандарти, констатирани при изпълнение на правомощията на РЗИ;

4. извършва регистрация на лицата, упраж­няващи неконвенционални методи за благопри­ятно въздействие върху индивидуалното здраве, и осъществява контрол върху дейността им;

5. издава разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти от лека­ри, лекари по дентална медицина и фелдшери съгласно Наредба № 6 от 2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри (ДВ, бр. 11 от 2001 г.);

6. организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;

7. извършва проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при нарушаване на правата на пациентите или при спорове,

 

свързани с медицинското обслужване, и участва в съвместни проверки с Изпълнителна агенция „Медицински одит“;

8. събира и анализира информация, свър­зана с разходването на публични средства в лечебните и здравните заведения на терито­рията на областта, и осъществява контрол по спазването на методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването;

9. контролира заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за лечение на заболява­ния извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

10. контролира спазването на нормативните изисквания към формата, съдържанието, усло­вията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на медицинска документация от лечебните заведения и меди­цинските специалисти;

11. изготвя актове за установяване на нару­шения и наказателни постановления по чл. 50, 51 и 53 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и предоставя информация за издадените наказателни постановления на Изпълнителната агенция по лекарствата;

12. участва в изработването на областната здравна карта;

13. съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините, осъщест­вява дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове;

14. проучва и установява потребностите в областта от лекари, лекари по дентална меди­цина, фармацевти и други медицински и не­медицински специалисти с висше образование и предлага на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение;

15. събира, обработва и предоставя финан­сово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на ле­чебните и здравните заведения на територията на региона;

16. събира, обработва и предоставя меди­ко-статистическа информация за дейността на лечебните и здравните заведения;

17. внедрява и поддържа единни информа­ционни системи за отчетност на лечебните и здравните заведения, оказва методична помощ и осъществява контрол при прилагането им;

18. изработва анализи и прави оценки на здравно-демографските процеси на територията на региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна политика;

19. контролира дейността на лечебните и здравните заведения по осъществяването на метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура;

20. контролира обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

21. осъществява предвидените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекур­сорите и нормативните актове по прилагането му дейности;

22. води регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарстве­ни продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

23. планира, организира и контролира дей­ностите по медицинското осигуряване на на­селението при бедствия, аварии и катастрофи;

24. разработва военновременни планове за организацията на медицинската помощ за населението в региона и извършва дейности по отбранително-мобилизационна подготовка;

25. съставя актове за административни нарушения и предлага на директора на РЗИ налагането на принудителни административни мерки, предвидени в закон;

26. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на медицинските дейности;

27. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на медицинските дейности;

28. извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореж­дания на директора на РЗИ.

Чл. 32. (1) Директорът на дирекция „Надзор на заразните болести“ е лице с образователно- квалификационна степен магистър по медицина и придобита специалност по „Епидемиология на инфекциозните болести“, „Микробиология“, „Вирусология“, „Медицинска паразитология“ или „Инфекциозни болести“.

(2) Дирекция „Надзор на заразните болести“:

1. организира, провежда, методично ръко­води и контролира профилактичните и проти­воепидемичните дейности на територията на съответната област;

2. координира дейностите на лечебните за­ведения и на местните държавни и общински органи и други организации по отношение на надзора на заразните болести;

3. следи и анализира епидемичната обста­новка на територията на областта, планира и предприема мерки за предотвратяване и овла­дяване на епидемичните ситуации;

4. осъществява държавен здравен контрол в лечебни, здравни и детски заведения, домовете за медико-социални грижи за деца, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и специализираните ин­ституции за предоставяне на социални услуги за деца;

5. извършва контрол върху дейността на физическите и юридическите лица, които из­вършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;

6. осъществява контрол върху извършването на дезинфекционни, дезинсекционни и дерати­зационни дейности в контролираните обекти;

 

7. извършва регистрация на заразните бо­лести на територията на съответната област и съобщава данните в Националния център по здравна информация, Националния център по заразни и паразитни болести и Министерството на здравеопазването;

8. извършва проверка за спазване на здравни­те изисквания в лечебните заведения във връзка с регистрацията и издаването на разрешения за извършване на дейност от лечебните заведения;

9. издава становища за класификация на опасни болнични отпадъци и удостоверения за дейност с опасни болнични отпадъци в съответ­ствие със Закона за управление на отпадъците;

10. изготвя планове за профилактични иму­низации и реимунизации на лицата, включени в имунизационния календар, и отчети за тяхното изпълнение;

11. осъществява методично ръководство и контрол на изпълнението на Националния иму­низационен календар, съхранява и разпределя получените от Министерството на здравеопаз­ването ваксини и други биопродукти;

12. организира и участва в провеждането на извънредни имунизационни кампании при епидемични ситуации от ваксинопредотвратими инфекции;

13. провежда в имунизационните кабинети на инспекцията задължителни имунизации на лица, които не са упражнили правото си на избор на общопрактикуващ лекар, както и пре­поръчителни имунизации по желание на лица;

14. организира дейностите по граничния здравен контрол и опазване на страната от разпространение на заразни болести;

15. организира дейностите по ранно оповес­тяване и организиране на отговор в случай на възникване на заразни болести, епидемични взривове и/или епидемии, както и при използва­не на биологични агенти за нанасяне на вреда;

16. извършва епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни болести, епидемични взривове и епидемии, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при разработването и провеждането на мерки за ограничаване епидемичните взри­вове и тяхната превенция;

17. събира и анализира данни за инфекции, свързани с медицинското обслужване от ле­чебните заведения; извършва епидемиологични проучвания на епидемични взривове от тези инфекции, подпомага, методично ръководи и контролира лечебните заведения при организи­ране на профилактиката и контрола на инфек­циите, свързани с медицинското обслужване;

18. събира и анализира данни за структурата на причинителите на инфекции, свързани с медицинското обслужване, и тяхната чувстви­телност/резистентност; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при изготвянето и провеждането на адекватна антимикробна политика;

19. предлага на директора на РЗИ при необходимост въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки за ограничаване епидемичното разпространение на остри за­разни болести;

20. издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;

21. съставя актове за установяване на адми­нистративни нарушения;

22. прави предложение до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

23. участва в регионални междуведомствени комисии по въпросите на надзора на заразните болести;

24. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;

25. участва в изпълнението на национални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;

26. упражнява здравно-паразитологичен контрол върху обекти и външна среда;

27. организира съвместно с лечебните за­ведения лечението на заразените лица в енде­мичните за геохелминтози населени места и в детските колективи;

28. извършва лабораторна диагностика на паразитозите по профилактични, епидемиоло­гични и клинични показания;

29. организира и провежда микробиологична и вирусологична диагностика за нуждите на надзора на заразните болести и по искане на физически и юридически лица;

30. извършва микробиологични изследвания и анализи за определяне на ефективността на провежданите дезинфекции и стерилизации в контролираните обекти;

31. анализира и дава заключения на резул­татите от микробиологична, паразитологична и вирусологична диагностика за целите на държавния здравен контрол;

32. води лабораторна документация за добра лабораторна практика съгласно медицинските стандарти.

Чл. 33. (1) Директорът на дирекция „Здравен контрол“ е лице с образователно-квалификаци­онна степен магистър по медицина и придобита специалност по „Обща хигиена“, „Комунална хигиена“, „Хигиена на детско-юношеската възраст“, „Хранене и диететика“, „Трудова ме­дицина“ или „Радиационна хигиена“.

(2) Дирекция „Здравен контрол“:

1. извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисква­ния в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;

2. контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за

 

деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и коз­метичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние;

3. извършва контрол върху химичните ве­щества и смеси за изпълнение на изискванията по чл. 25, т. 1, 2, 7, 10 и 18 – 22 от Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;

4. извършва контрол по спазване на устано­вените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;

5. извършва контрол по изготвянето и спаз­ването на седмичните учебни разписания;

6. извършва контрол по спазване на устано­вените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;

7. взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извърш­ване на изследвания;

8. издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;

9. съставя актове за установяване на адми­нистративни нарушения;

10. прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

11. участва съвместно с дирекция ,,НЗБ“ в анкетирането на епидемичните взривове, въз­никнали по хранителен, воден и контактно-битов път, и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;

12. съвместно с митническите власти из­вършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;

13. извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя инфор­мация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област;

14. предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;

15. участва в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи ус­тройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвес­тиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по го­товността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;

16. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол;

17. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол;

18. събира, обработва и обобщава опера­тивната информация относно дейността по държавния здравен контрол.

Чл. 34. (1) Директорът на дирекция „Профи­лактика на болестите и промоция на здравето“ е лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина, психология, социология, филология или по специалност от професио­нално направление „Обществено здраве“.

(2) Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“:

1. извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, дава пред­ложения и провежда мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефек­ти от въздействието на факторите на средата;

2. определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;

3. осъществява епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смърт­ността от хронични неинфекциозни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;

4. проучва разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, и разра­ботва мерки за ограничаването им;

5. организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред раз­лични групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;

6. проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за опти­мизирането им;

7. планира, организира и осъществява об­разователни дейности в областта на профилак­тиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;

8. организира и осъществява масови дей­ности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;

9. планира, разработва и осигурява разпрос­транението на съвременни печатни и аудио- визуални, здравнообразователни, информаци­онни и методични материали за нуждите на населението;

10. осигурява взаимодействието на РЗИ със средствата за масова информация и в партньор­ство с тях провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето;

11. оказва консултативна и методична по­мощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на болестите;

 

12. организира функционирането на Наци­оналната система за мониторинг на шума на територията на съответната област;

13. организира извършването на изследвания за вредните ефекти на шума върху здравето на населението;

14. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;

15. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;

16. по разпореждане на директора на РЗИ подпомага дирекция „Здравен контрол“ при извършването на държавния здравен контрол.

(3) В регионалните здравни инспекции из­вън приложение № 29 дейностите по ал. 2 се осъществяват от дирекция „Здравен контрол“.

Чл. 35. (1) Директорът на дирекция „Лабо­раторни изследвания“ е лице с образователно- квалификационна степен магистър по медицина, химия или физика.

(2) Дирекция „Лабораторни изследвания“:

1. извършва лабораторни изпитвания и измервания:

а) за обективизиране на държавния здравен контрол;

б) за осъществяване мониторинг на факто­рите на жизнената среда;

в) по искане на физически и юридически лица;

2. участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измер­вания по т. 1;

3. участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на фак­торите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;

4. извършва изследвания, свързани с про­веждане на мерки за ограничаване, намаля­ване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;

5. изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;

6. осигурява високо качество на извършва­ната лабораторна дейност чрез спазване и под­държане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17025 и/или БДС EN ISO/IEС 17020;

7. осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;

8. създава и поддържа база данни с резулта­ти от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;

9. участва в национални и международни изпитвания за пригодност.

(3) В регионалните здравни инспекции из­вън приложение № 30 дейностите по ал. 2 се осъществяват от дирекция „Здравен контрол“.

Чл. 36. (1) Държавният здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения се осъществява от регионалните здравни инспек­ции, посочени в приложение № 31.

(2) Регионалните здравни инспекции по ал. 1:

1. извършват контрол на всички видове обекти с източници на йонизиращи лъчения;

2. осъществяват контрол по спазване на изискванията на нормативните актове за оси­гуряване на радиационната защита на лицата при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения;

3. извършват контрол на всички видове дейности, свързани с йонизиращи лъчения, включително използване на източници на йо­низиращи лъчения за медицински цели;

4. извършват систематични и тематични про­верки по проблеми на радиационната защита;

5. извършват контрол върху радиационните фактори на жизнената и работната среда;

6. извършват контрол на защитата на па­циентите при медицинско използване на йо­низиращи лъчения;

7. извършват контрол върху производство, търговия и използване на стоки с повишено съдържание на радионуклиди;

8. извършват анализ и контрол на радиоло­гични показатели на питейни води;

9. създават и поддържат картотека с досиета на обектите с източници на йонизиращо лъчение;

10. създават и поддържат база данни с резул­тати от лабораторните изследвания/измервания и извършват периодичен анализ и оценка на данните;

11. организират и съдействат провеждането на задължителното медицинско наблюдение на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения;

12. участват в разработването и осъществя­ването на мерки, включително и медицински, за защита на хората при извънредни аварийни ситуации, свързани с облъчване на лицата и замърсяването на жизнената и работна среда;

13. оказват съдействие на звената по ведом­ствен здравен контрол към Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи при използване на източници на йони­зиращи лъчения.

(3) Дейностите по ал. 2 се осъществяват от дирекция „Здравен контрол“ на съответната РЗИ.

Чл. 37. (1) За целите на държавния здравен контрол министърът на здравеопазването може да разпореди на определени РЗИ да извърш­ват лабораторни изследвания и изпитвания на проби, взети от територията на друга РЗИ, когато същата не разполага с високоспеци­ализирана техника и апаратура за провеждане на изследванията. В тези случаи по бюджета на съответните РЗИ се осигуряват средства за извършване на разпоредените дейности.

(2) Действията, произтичащи от резултатите от проведените изследвания и изпитвания по ал. 1, се предприемат от РЗИ, на територията на която са взети съответните проби.

(3) Министърът на здравеопазването може със заповед да възложи извършване на проверки и инспекции от длъжностни лица на една РЗИ на територията на друга или други РЗИ.

Г л а в а ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В РЕГИО­НАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

Чл. 38. (1) Работата на РЗИ се организира на основата на годишен план, разработен в съответствие с националните цели и приоритети и съобразно териториалната специфика.

(2) Годишният план за работа на РЗИ се разработва по образец, утвърден със заповед на министъра на здравеопазването.

Чл. 39. (1) Дейността на РЗИ се осъщест­вява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

(2) За отделните длъжности се изготвят длъжностни характеристики.

(3) Държавните здравни инспектори и длъжностните лица, осъществяващи контрол, се легитимират със служебни карти по образец, утвърден от министъра на здравеопазването.

Чл. 40. (1) Административните звена осъ­ществяват своята дейност в съответствие с определените в този правилник функции и с правилник за вътрешния ред, утвърден от директора на РЗИ.

(2) Непосредственото ръководство на адми­нистративните звена се осъществява от техния ръководител.

(3) Ръководителите на административните звена в РЗИ се отчитат всяко тримесечие и годишно пред директора на РЗИ.

Чл. 41. Ежегодно директорът на РЗИ със заповед разпределя между служителите обекти­те, подлежащи на държавен здравен контрол.

Чл. 42. (1) В РЗИ функционира директорски съвет, който е съвещателен орган към дирек­тора на РЗИ и дава мнения и предложения, свързани с дейността на РЗИ.

(2) Директорският съвет се състои от ди­ректора на РЗИ, заместник-директора, главния секретар, директорите на дирекции, както и по един служител с юридическо и икономическо образование.

(3) Директорският съвет се свиква най-малко един път на тримесечие и работи по предвари­телно изготвен и приет годишен план. За всяко заседание се изготвя протокол.

Чл. 43. (1) В РЗИ функционира експертен съвет по здравно-техническа експертиза, който съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове и извършва оценка на инвестиционни проекти по искане на физически и юридически лица.

(2) Експертният съвет по здравно-техни­ческа експертиза заседава най-малко веднъж седмично. За разглежданите въпроси и взетите решения се води протокол.

(3) Директорът на РЗИ определя със заповед състава на експертния съвет и неговия секре­тар, както и реда и изискванията за неговото функциониране.

Чл. 44. (1) Всички постъпващи документи в РЗИ се завеждат в дирекция „Административ­но-правно, финансово и стопанско обслужване“ във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването.

(2) При регистрацията се извършва проверка за наличието на посочените материали и се образува служебна преписка.

(3) Директорът на РЗИ или главният секретар насочва служебните преписки с резолюция до съответните ръководители на административ­ните звена. Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.

(4) Ръководителите на административни звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.

(5) Разпределянето на служебните преписки за работа се извършва веднага след постъпва­нето им в РЗИ.

Чл. 45. Административните звена пряко си взаимодействат по въпроси от смесена ком­петентност, като водещата дирекция обобщава окончателното становище.

Чл. 46. Изходящите от РЗИ документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение ек­земпляр съдържа длъжността, името и подписа на изготвилия го служител, на ръководителя на съответното административно звено и датата на изготвяне.

Чл. 47. Движението на документооборота в РЗИ се урежда с инструкция, утвърдена от директора на РЗИ по предложение на главния секретар.

Чл. 48. Молби и жалби, които засягат прин­ципни въпроси от дейността на РЗИ, както и сигнали за злоупотреби с власт или корупция, се докладват лично на директора на РЗИ.

Чл. 49. (1) Предложения и сигнали, подаде­ни по реда на Административнопроцесуалния кодекс, и искания за извършване на админи­стративни услуги се подават чрез звеното за административно обслужване на физически и юридически лица.

(2) Предложения се правят за усъвършенст­ване на организацията на дейността на РЗИ или за решаване на други въпроси в рамките на тяхната компетентност.

 

(3) Сигнали се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление с държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в РЗИ, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица по въпроси от компетентността на РЗИ.

Чл. 50. (1) При подаване на предложението, сигнала или искането звеното за администра­тивно обслужване издава входящ номер от единната информационна система и го връчва на подателя.

(2) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Чл. 51. Директорът на РЗИ определя длъж­ностни лица, които приемат граждани и пред­ставители на организации и изслушват техните предложения и сигнали в определени и предвари­телно оповестени на видно място дни и часове.

Чл. 52. (1) При необходимост директорът на РЗИ създава работна група, която да разгледа и излезе с решение по направеното предложение.

(2) Решение по предложението се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава на подателя в 7-дневен срок.

(3) Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решението може да бъде продължен от министъра на здравеопазването до 6 месеца, за което се съ­общава на подателя.

Чл. 53. (1) Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от министъра на здравеопазването, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.

(2) Когато сигналът е препратен до директо­ра на РЗИ от народен представител, общински съветник, държавен орган, орган на местното самоуправление или средство за масова ин­формация, за решението се уведомяват и те.

(3) При данни за извършено престъпление незабавно се уведомява съответният прокурор.

Чл. 54. Дейността по съобщаването на решенията по предложенията и сигналите се организира от дирекция „Административно- правно, финансово и стопанско обслужване“.

Чл. 55. Директорът на РЗИ може да възло­жи със заповед организирането на дейността по работата с предложенията и сигналите на определено от него длъжностно лице.

Чл. 56. Длъжностно лице, което не се произнесе без уважителни причини в срок по предложение или сигнал, носи отговорност по чл. 303, т. 3 АПК.

Чл. 57. Директорът на РЗИ може със заповед да награждава служителите на РЗИ за отлич­но изпълнение на служебните им задължения с отличия, парични и предметни награди на стойност до размера на основната заплата на съответния служител.

Чл. 58. (1) Работното време на РЗИ е от 8,30 до 17, 00 ч. с обедна почивка от 30 минути.

(2) Разпределението на работното време на служителите, изпълняващи специфични задачи, свързани с упражняване на държавен здравен контрол, се определя от директора на РЗИ със заповед.

(3) Работното време на служителите, които работят в среда на йонизиращи лъчения, с би­ологични обекти и материали, които са източ­ник на патогенни за човека микроорганизми, екто- и ендопаразити, се определя съгласно нормативната уредба.

(4) Служителите от звеното за администра­тивно обслужване ползват почивки по определен от главния секретар ред, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с гражданите в рамките на обявеното работно време.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за здравето и отменя Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (обн., ДВ, бр. 16 от 2005 г.; изм., бр. 56 от 2006 г., бр. 39 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г. и бр. 24 от 2010 г.) и Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове по здравеопазване (обн., ДВ, бр. 20 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г.).

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър: Ст. Константинов

Приложение № 1 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Благоевград

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 22

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 22

Специализирана администрация, в т.ч.: 111

дирекция „Медицински дейности“ 18

дирекция „Надзор на заразните болести“ 31

дирекция „Здравен контрол“ 40

дирекция „Лабораторни изследвания“ 13

дирекция „Профилактика на болестите и

промоция на здравето“ 9

Обща численост 136

Приложение № 2 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Бургас

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 31

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 31

 

Специализирана администрация, в т.ч.: 167

дирекция „Медицински дейности“ 19

дирекция „Надзор на заразните болести“ 50

дирекция „Здравен контрол“ 60

дирекция „Лабораторни изследвания“ 29

дирекция „Профилактика на болестите и

промоция на здравето“ 9

Обща численост 201

Приложение № 3 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Варна

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 40

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 40

Специализирана администрация, в т.ч.: 182

дирекция „Медицински дейности“ 22

дирекция „Надзор на заразните болести“ 54

дирекция „Здравен контрол“ 61

дирекция „Лабораторни изследвания“ 36

дирекция „Профилактика на болестите и

промоция на здравето“ 9

Обща численост 225

Приложение № 4 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Велико Търново

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 23

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 23

Специализирана администрация, в т.ч.: 106

дирекция „Медицински дейности“ 16

дирекция „Надзор на заразните болести“ 26

дирекция „Здравен контрол“ 35

дирекция „Лабораторни изследвания“ 21

дирекция „Профилактика на болестите и

промоция на здравето“ 8

Обща численост 132

Приложение № 5 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Видин

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 14

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 14

Специализирана администрация, в т.ч.: 52

дирекция „Медицински дейности“ 10

дирекция „Надзор на заразните болести“ 15

дирекция „Здравен контрол“ 27

Обща численост 69

Приложение № 6 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Враца

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 19

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 19

Специализирана администрация, в т.ч.: 90

дирекция „Медицински дейности“ 13

дирекция „Надзор на заразните болести“ 22

дирекция „Здравен контрол“ 30

дирекция „Лабораторни изследвания“ 17

дирекция „Профилактика на болестите и

промоция на здравето“ 8

Обща численост 112

Приложение № 7 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Габрово

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 12

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 12

Специализирана администрация, в т.ч.: 59

дирекция „Медицински дейности“ 10

дирекция „Надзор на заразните болести“ 15

дирекция „Здравен контрол“ 34

Обща численост 74

Приложение № 8 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Добрич

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 17

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 17

Специализирана администрация, в т.ч.: 79

дирекция „Медицински дейности“ 11

дирекция „Надзор на заразните болести“ 21

дирекция „Здравен контрол“ 39

дирекция „Профилактика на болестите и

промоция на здравето“ 8

Обща численост 99

Приложение № 9 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Кърджали

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 16

 

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 16

Специализирана администрация, в т.ч.: 62

дирекция „Медицински дейности“ 8

дирекция „Надзор на заразните болести“ 16

дирекция „Здравен контрол“ 29

дирекция „Профилактика на болестите и

промоция на здравето“ 9

Обща численост 81

Приложение № 10 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Кюстендил

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 13

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 13

Специализирана администрация, в т.ч.: 63

дирекция „Медицински дейности“ 10

дирекция „Надзор на заразните болести“ 18

дирекция „Здравен контрол“ 35

Обща численост 79

Приложение № 11 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Ловеч

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 15

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 15

Специализирана администрация, в т.ч.: 62

дирекция „Медицински дейности“ 11

дирекция „Надзор на заразните болести“ 14

дирекция „Здравен контрол“ 29

дирекция „Профилактика на болестите и

промоция на здравето“ 8

Обща численост 80

Приложение № 12 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Монтана

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 14

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 14

Специализирана администрация, в т.ч.: 64

дирекция „Медицински дейности“ 11

дирекция „Надзор на заразните болести“ 16

дирекция „Здравен контрол“ 27

дирекция „Лабораторни изследвания“ 10

Обща численост 81

Приложение № 13 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Пазарджик

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 23

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 23

Специализирана администрация, в т.ч.: 95

дирекция „Медицински дейности“ 13

дирекция „Надзор на заразните болести“ 22

дирекция „Здравен контрол“ 60

Обща численост 121

Приложение № 14 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Перник

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 14

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 14

Специализирана администрация, в т.ч.: 57

дирекция „Медицински дейности“ 10

дирекция „Надзор на заразните болести“ 15

дирекция „Здравен контрол“ 32

Обща численост 74

Приложение № 15 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Плевен

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 21

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 21

Специализирана администрация, в т.ч.: 115

дирекция „Медицински дейности“ 16

дирекция „Надзор на заразните болести“ 31

дирекция „Здравен контрол“ 36

дирекция „Лабораторни изследвания“ 24

дирекция „Профилактика на болестите и

промоция на здравето“ 8

Обща численост 139

Приложение № 16 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Пловдив

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 37

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 37

Специализирана администрация, в т.ч.: 216

дирекция „Медицински дейности“ 29

 

дирекция „Надзор на заразните болести“ 60

дирекция „Здравен контрол“ 74

дирекция „Лабораторни изследвания“ 44

дирекция „Профилактика на болестите и

промоция на здравето“ 9

Обща численост 256

Приложение № 17 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Разград

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 15

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 15

Специализирана администрация, в т.ч.: 55

дирекция „Медицински дейности“ 8

дирекция „Надзор на заразните болести“ 17

дирекция „Здравен контрол“ 30

Обща численост 73

Приложение № 18 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Русе

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 20

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 20

Специализирана администрация, в т.ч.: 104

дирекция „Медицински дейности“ 14

дирекция „Надзор на заразните болести“ 26

дирекция „Здравен контрол“ 37

дирекция „Лабораторни изследвания“ 19

дирекция „Профилактика на болестите и

промоция на здравето“ 8

Обща численост 127

Приложение № 19 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Силистра

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 11

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 11

Специализирана администрация, в т.ч.: 57

дирекция „Медицински дейности“ 10

дирекция „Надзор на заразните болести“ 17

дирекция „Здравен контрол“ 30

Обща численост 71

Приложение № 20 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Сливен

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 12

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 12

Специализирана администрация, в т.ч.: 77

дирекция „Медицински дейности“ 11

дирекция „Надзор на заразните болести“ 24

дирекция „Здравен контрол“ 42

Обща численост 92

Приложение № 21 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Смолян

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 12

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 12

Специализирана администрация, в т.ч.: 61

дирекция „Медицински дейности“ 11

дирекция „Надзор на заразните болести“ 14

дирекция „Здравен контрол“ 27

дирекция „Лабораторни изследвания“ 9

Обща численост 76

Приложение № 22 към чл. 26

Численост на персонала на Столична регио­нална здравна инспекция

Ръководител – директор на СРЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 46

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 46

Специализирана администрация, в т.ч.: 372

дирекция „Медицински дейности“ 46

дирекция „Надзор на заразните болести“ 98

дирекция „Здравен контрол“ 128

дирекция „Лабораторни изследвания“ 86

дирекция „Профилактика на болестите и

промоция на здравето“ 14

Обща численост 421

Приложение № 23 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Софийска област

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 18

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 18

Специализирана администрация, в т.ч.: 97

дирекция „Медицински дейности“ 14

дирекция „Надзор на заразните болести“ 22

дирекция „Здравен контрол“ 61

Обща численост 118

 

Приложение № 24 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Стара Загора

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 25

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 25

Специализирана администрация, в т.ч.: 133

дирекция „Медицински дейности“ 22

дирекция „Надзор на заразните болести“ 37

дирекция „Здравен контрол“ 42

дирекция „Лабораторни изследвания“ 24

дирекция „Профилактика на болестите и

промоция на здравето“ 8

Обща численост 161

Приложение № 25 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Търговище

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 13

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 13

Специализирана администрация, в т.ч.: 56

дирекция „Медицински дейности“ 10

дирекция „Надзор на заразните болести“ 15

дирекция „Здравен контрол“ 31

Обща численост 72

Приложение № 26 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Хасково

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 20

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 20

Специализирана администрация, в т.ч.: 99

дирекция „Медицински дейности“ 11

дирекция „Надзор на заразните болести“ 29

дирекция „Здравен контрол“ 50

дирекция „Профилактика на болестите и

промоция на здравето“ 9

Обща численост 122

Приложение № 27 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Шумен

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 15

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 15

Специализирана администрация, в т.ч.: 75

дирекция „Медицински дейности“ 13

дирекция „Надзор на заразните болести“ 24

дирекция „Здравен контрол“ 38

Обща численост 93

Приложение № 28 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Ямбол

Ръководител – директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 12

дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване“ 12

Специализирана администрация, в т.ч.: 59

дирекция „Медицински дейности“ 9

дирекция „Надзор на заразните болести“ 14

дирекция „Здравен контрол“ 26

дирекция „Лабораторни изследвания“ 10

Обща численост 74

Приложение № 29 към чл. 30, ал. 2

Регионални здравни инспекции, в които се създава дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

1. РЗИ – Бургас

2. РЗИ – Благоевград

3. РЗИ – Варна

4. РЗИ – Велико Търново

5. РЗИ – Враца

6. РЗИ – Добрич

7. РЗИ – Кърджали

8. РЗИ – Ловеч

9. РЗИ – Плевен

10. РЗИ – Пловдив

11. РЗИ – Русе

12. РЗИ – Стара Загора

13. Столична РЗИ

14. РЗИ – Хасково

Приложение № 30 към чл. 30, ал. 3

Регионални здравни инспекции, в които се създава дирекция „Лабораторни изследвания“

1. РЗИ – Бургас

2. РЗИ – Благоевград

3. РЗИ – Варна

4. РЗИ – Велико Търново

5. РЗИ – Враца

6. РЗИ – Монтана

7. РЗИ – Плевен

8. РЗИ – Пловдив

9. РЗИ – Русе

10. РЗИ – Смолян

11. РЗИ – Стара Загора

12. Столична РЗИ

13. РЗИ – Ямбол

Приложение № 31 към чл. 36, ал. 1

Регионални здравни инспекции, които извършват държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въз­действието на йонизиращи лъчения

1. РЗИ – Бургас

2. РЗИ – Варна

3. РЗИ – Враца

4. РЗИ – Пловдив

5. РЗИ – Русе

 

4.0, 8 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ОрганизацииСоциални грижиНовиниЛюбопитноАлт. медицинаОткритияПроизводителиИсторияЛайфстайлЛеченияЗдравни съветиПсихологияСнимкиСпортХранене при...ЗаведенияИнтервютаФизиологияАнкетиТестовеОбразованиеРецептиКлинични пътекиБотаникаСпециалистиГеографияНаправления в медицинатаЛичности