Начало Справочник Нормативни актове НАРЕДБА № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно

НАРЕДБА № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно

Наредби

НАРЕДБА № 1 от 8 февруари 2011 г.

за професионалните дейности, които меди­цинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асис­тенти могат да извършват по назначение или самостоятелно

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят профе­сионалните дейности, които медицинските сес­три, акушерките и асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

Чл. 2. (1) Медицинските сестри, акушер­ките и асоциираните медицински специали­сти могат да извършват самостоятелно и по назначение от лекар дейности по:

1. предоставяне и събиране на здравна информация;

2. промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите;

3. предоставяне на медицински и здравни грижи;

4. рехабилитация;

5. осъществяване на манипулации;

6. оказване на спешна медицинска помощ;

7. разработване на проекти, провеждане на обучение и изследвания в областта на здравните грижи.

(2) Здравните асистенти могат да извърш­ват дейности само по назначение на лекар, медицинска сестра, акушерка и/или фелдшер.

Раздел ІІ

Професионални дейности, които медицинските сестри могат да извършват самостоятелно или по назначение от лекар

Чл. 3. (1) Професионалните дейности, ко­ито медицинската сестра може да извършва самостоятелно, са:

1. предоставяне и събиране на здравна информация, включваща:

а) запознаване на пациента със структу­рата, организацията и работния график на лечебното заведение;

б) запознаване на пациента с дейностите по промоция, профилактика, превенция, ди­агностика, лечение или рехабилитация, които се осъществяват от лечебното заведение;

в) запознаване на пациента с неговите права и задължения;

г) информиране на пациента с цел получа­ване на информирано съгласие при извършване на изследвания и манипулации;

д) водeне на медицинска документация;

е) изготвяне на необходимите доклади и анализи, свързани с дейността є;

ж) даване на указания на пациента при необходимост от вземане на материал за медико-биологични анализи;

з) проследяване и регистриране на лабора­торни изследвания, манипулации и здравни грижи;

2. промоция на здравето, превенция и про­филактика на болестите, включващи:

а) промоция, профилактика и консултиране на лицата за социално-значими заболявания;

б) оказване на грижи за психичното, фи­зическото и социалното здраве на лицата;

в) извършване на профилактика в областта на хигиената, на индивидуалното и общест­веното здраве:

аа) превенция и профилактика на сексуално предавани инфекции, ХИВ и СПИН, токси­команиите, алкохолизма, тютюнопушенето, насилието, трудовите и битовите злополуки;

бб) оценка на здравни проблеми и съветване на лица с повишен здравен риск;

вв) превенция на злокачествени заболява­ния на репродуктивната система;

г) осъществяване на оценка на здравни потребности и рискови фактори за здравето;

д) консултиране по въпросите на семейното планиране, сексуалното и репродуктивното здраве;

е) информиране при безплодие;

ж) промоция на кърменето;

з) оказване на психологична помощ на пациентите и семейството;

и) предоставяне на съвети за хигиена и хранене;

к) консултиране за отглеждане на ново­родено, включително за хранене, хигиена, имунизации;

л) консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;

м) обучение на жените за самоизследване на млечни жлези;

н) разпознаване на белези на насилие или изоставяне и предприемане на действия за уведомяване на съответните компетентни власти;

3. медицински и здравни грижи и дейности, включващи:

а) извършване на общ и специален тоалет;

б) подпомагане на дишането;

в) подпомагане при хранене и приемане на течности;

г) подпомагане на отделянето;

д) подпомагане на движението;

е) подпомагане при сън и почивка;

ж) подпомагане при обличане и събличане;

з) участие при поддържане на оптимална температура;

и) подпомагане при избягване на опасности;

к) дейности съобразно националните здрав­ни програми;

л) предоперативни и следоперативни грижи за пациенти;

м) измерване, регистрация и оценяване на витални показатели;

н) разпознаване индикациите на застра­шаващи живота състояния и предприемане на своевременни действия;

о) съставяне план за сестрински грижи;

п) предпазване, възстановяване, поддър­жане и подобряване здравето на лицата при съобразяване с психологическите, физически­те, социалните, икономическите, културните и етническите особености на пациента;

р) изписване в лекарствен лист на пред­писаните от лекар лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали;

с) организиране и съблюдаване на пра­вилното транспортиране, съхраняване и срок на годност на лекарствените продукти и материалите;

т) организиране, провеждане и контрол на дейностите по дезинфекция и стерилизация;

у) участие в организацията на профилак­тиката, контрола и епидемиологичния над­зор на инфекции, свързани с медицинското обслужване;

4. ресоциализация, реадаптация и рехаби­литация, включващи:

а) извършване на психосоциална рехаби­литация на пациенти със социалнозначими заболявания;

б) организиране и провеждане на общо­укрепващи, мобилизационни и закалителни процедури;

в) ранна рехабилитация на хоспитализи­рани пациенти;

г) обучение в ползване на помощни сред­ства, приспособления и съоръжения за прид­вижване;

д) подпомагане укрепването, адаптиране­то и връщането на лицата в семейството и социалната среда;

е) съдействие за адаптирането на обще­ството към лицето;

5. манипулации, включващи:

а) извършване на инжекции – подкожни, мускулни, венозни, вътрекожни;

б) осигуряване на продължителен венозен достъп;

в) извършване на венозна пункция и взе­мане на кръв;

г) инстилиране на лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж;

д) извършване на венозна инфузия;

е) извършване на скарификационни тестове;

ж) извършване на очистителна и лечебна клизма;

з) въвеждане, поддържане проходимостта и смяна на уретрален катетър при жена;

и) поддържане проходимостта на уретрален катетър при мъже;

к) извършване на септични и асептични превръзки;

л) парентерално въвеждане на лекарствени продукти и инфузионни разтвори;

м) извършване на влагалищна промивка;

н) извършване на тоалет на външни по­лови органи;

о) поставяне на интравагинални лекар­ствени продукти;

п) сваляне на конци и дренажи от опера­тивни рани;

р) отстраняване на шина;

с) извършване на промивка на конюнк­тивален сак;

т) извършване на стомашна промивка;

у) извършване на електрокардиография;

6. оказване на спешни, хуманитарни и други дейности, включващи:

а) участие в дейности при бедствени си­туации;

б) участие в дейности по оказване на ху­манитарна помощ;

в) извършване на дейности за овладяване на състояния на хипо-и хипертермия;

г) извършване на временна имобилизация на крайници и гръбначен стълб, поставяне на шийна яка;

д) механична хемостаза и/или локално при­лагане на хемостатични лекарствени продукти;

е) осигуряване и поддържане на проходи­мост на горни дихателни пътища;

ж) извършване на първична реанима­ция – непряк сърдечен масаж и изкуствена вентилация;

з) поддържане на жизнените функции на пациента при състояния, застрашаващи жи­вота по време на транспортиране;

7. провеждане на обучение и изследвания в областта на здравните грижи:

а) участие в практическото обучение на студенти и стажанти по специалностите от направление „Здравни грижи“;

б) участие в изследвания в областта на сестринските грижи;

в) участие в обучението на лица в областта на хигиената, на индивидуалното и общест­веното здраве;

г) обучаване, профилактика и възпитание на пациента и близките му;

д) изследвания в областта на епидемиологи­ята, ергономията, хигиената и безопасността.

(2) Професионалните дейности по ал. 1 могат да се извършват от медицинската сес­тра както самостоятелно, така и по лекарско назначение.

Чл. 4. Професионалните дейности, които медицинската сестра извършва по лекарско назначение, са:

1. асистиране на лекар при извършване на манипулации и интервенции;

2. подготвяне и извършване на преливане на кръв или на други продукти с биологичен произход;

3. провеждане на назначено от лекар ле­чение;

4. подготвяне и при необходимост под­помагане на пациента при извършване на медико-диагностични манипулации;

5. извършване и наблюдение на проби за чувствителност;

6. поставяне и сваляне катетър или пер­фузионна игла в повърхностна вена;

7. наблюдение на поставени от лекар централни венозни катетри и имплантирани системи за съдов достъп, поставени от лекар;

8. разпределяне и даване на пациент на лекарствени продукти;

9. осъществяване на грижи за новородени в кувьоз;

10. наблюдение на хранителния режим на кърмаче;

11. осъществяване и наблюдение на спе­цифични превръзки;

12. подготвяне за и сваляне на конци, дренове и сонди;

13. обработване и наблюдение на рани, фистули и стоми;

14. полагане на грижи и наблюдение на пластика;

15. осъществяване на грижи и наблюдение на интубиран или трахеостомиран пациент, като първата смяна на канюлата на трахеостомата се извършва от лекар;

16. поставяне на назогастрална сонда.

Раздел ІІІ

Професионални дейности, които акушерките могат да извършват самостоятелно или по назначение от лекар

Чл. 5. (1) Професионалните дейности, които акушерката може да извършва самостоятелно, са:

1. предоставяне и събиране на здравна информация, включваща:

а) запознаване на пациента със структу­рата, организацията и работния график на лечебното заведение;

б) запознаване на пациента с дейностите по промоция, профилактика, превенция, ди­агностика, лечение или рехабилитация, които се осъществяват от лечебното заведение;

в) запознаване на пациента с неговите права и задължения;

г) предоставяне на подходяща информация и консултиране по въпросите на семейното планиране;

д) информиране на пациента с цел получа­ване на информирано съгласие при извършване на изследвания и манипулации;

е) водене на медицинска документация;

ж) изготвяне на необходимите доклади и анализи, свързани с дейността є;

з) даване на указания на пациента за вземане на материал за медико-биологични анализи;

и) проследяване и регистрация на лабора­торни изследвания, манипулации и здравни грижи;

2. промоция на здравето, превенция и про­филактика на болестите, включваща:

а) промоция, профилактика и консултиране за социалнозначимите заболявания;

б) оказване на грижи за психичното, фи­зическото и социалното здраве на жените;

в) извършване на профилактика в областта на хигиената, на индивидуалното и общест­веното здраве:

аа) даване на съвети за хигиена и хранене на бременни, жени в пуерпералния период и гинекологично болни;

бб) консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;

г) превенция и профилактика на сексуално предавани инфекции, ХИВ и СПИН, токси­команиите, алкохолизма, тютюнопушенето, насилието, трудовите и битовите злополуки;

д) оценка на рискови фактори за здравето;

е) консултиране по въпросите на семейното планиране, сексуалното и репродуктивното здраве;

ж) информиране при безплодие;

з) промоция на кърменето;

и) индентифициране на здравни проблеми и съвети на лица с повишен здравен риск;

к) оказване на психологична помощ на пациента и семейството;

л) превенция на злокачествени заболявания на репродуктивната система;

м) консултиране за отглеждане на ново­родено, включително за хранене, хигиена, имунизации;

н) обучение на жени за самоизследване на млечни жлези;

о) изготвяне на програма за подготовка на бъдещи родители;

3. медицински и здравни грижи, включ­ващи:

а) диагностициране на бременност;

б) проследяване на нормална бременност:

аа) антропометрия;

бб) аускултация на детски сърдечни тонове с акушерска слушалка или ултразвуков апарат;

вв) акушерска мензурация, включително външна пелвиметрия;

гг) външно акушерско изследване;

дд) извършване на кардиотокографски запис;

в) проследяване на общото състояние на бременна жена, включително регистриране на пулс, дишане и артериално кръвно налягане, както и интерпретация на резултатите;

г) интерпретация на резултатите от кли­нико-лабораторни изследвания при нормална бременност при наблюдение в извънболнич­ната помощ;

д) назначаване на прегледи за ранна диа­гноза на рискова бременност в извънболнич­ната помощ;

е) грижи за майката и за новородени деца до 45-ия ден след раждането;

ж) извършване на тоалет на новороденото;

з) обучение в техника на кърмене и под­държане на лактацията;

и) провеждане на пробно кърмене;

к) назначаване и проследяване провежда­нето на хигиенно-диетичен режим;

л) обработка на пъпния остатък;

м) назначаване на необходимите прегледи за ранна диагноза при новородени с проблем в извънболничната помощ;

н) полагане на грижи и наблюдение в пуерпериума, включително преглед за инво­луцията;

о) предоперативни и следоперативни грижи за жената;

п) извършване на наблюдение и манипу­лации на родилката в периода на разширение на маточната шийка;

р) водене на нормално раждане при гла­вично предлежание на плода, включително и извършване на епизиотомия в присъствието на лекар;

с) наблюдение на майката и детето непо­средствено след раждането и диагностициране на проблеми, изискващи лекарска намеса;

т) вземане на материал за микробиологично изследване;

у) откриване при майката и/или детето на признаци за аномалии, които изискват спе­циализирана намеса и оказване на помощ на специалиста в случай на интервенция;

ф) обработка на оперативни рани и рани на външни полови органи;

х) обработка на декубитални рани;

ц) отстраняване на чуждо тяло от влага­лище в извънболничната помощ;

ч) насочване за експертиза на временна неработоспособност;

ш) дейности съобразно националните здравни програми;

щ) участие в организацията на профилак­тиката, контрола и епидемиологичния над­зор на инфекции, свързани с медицинското обслужване;

ю) изписване в лекарствен лист на пред­писаните от лекар лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали;

4. рехабилитация, включваща:

а) извършване на психо-социална рехаби­литация на пациенти със социалнозначими заболявания;

б) организиране и провеждане на общоукрепваща гимнастика;

в) ранна рехабилитация на хоспитализи­рани пациенти;

5. манипулации, включващи:

а) извършване на инжекции – подкожни, мускулни и венозни;

б) осигуряване на продължителен венозен достъп;

в) извършване на венозна пункция и взе­мане на кръв;

г) инстилиране на лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж;

д) извършване на венозна инфузия;

е) извършване на очистителна и лечебна клизма;

ж) въвеждане, поддържане проходимостта и смяна на уретрален катетър при жена;

з) извършване на септични и асептични превръзки;

и) парентерално въвеждане на лекарствени продукти и инфузионни разтвори;

к) извършване на влагалищна промивка;

л) извършване на тоалет на външни по­лови органи;

м) поставяне на интравагинални лекар­ствени форми;

н) сваляне на конци и дренажи от опера­тивни рани;

о) отстраняване на шина;

п) извършване на промивка на конюнк­тивален сак;

р) извършване на стомашна промивка;

с) извършване на общ и специален тоалет;

т) измерване, регистрация и оценяване на витални показатели;

6. оказване на спешни, хуманитарни и други дейности, включващи:

а) предприемане в спешни случаи и в от­съствие на лекар на мерки за изваждане на плацентата, последвана от мануална ревизия на матката;

б) участие в дейности при бедствени си­туации;

в) участие в дейности по оказване на ху­манитарна помощ;

г) извършване на дейности за овладяване на състояния на хипо-и хипертермия;

д) извършване на временна имобилизация на крайници и гръбначен стълб, поставяне на шийна яка;

е) механична хемостаза и/или локално при­лагане на хемостатични лекарствени продукти;

ж) осигуряване и поддържане на проходи­мост на горни дихателни пътища;

з) извършване на първична реанима­ция – непряк сърдечен масаж и изкуствена вентилация;

и) поддържане на жизнените функции при състояния, застрашаващи живота на майката и новороденото по време на транспортиране;

7. провеждане на обучение и изследвания:

а) участие в практическото обучение на студенти и стажанти по специалностите от направление „Здравни грижи“;

б) участие в изследвания в областта на акушерските грижи;

в) участие в обучението на лица в областта на хигиената, на индивидуалното и общест­веното здраве;

г) обучение, профилактика и възпитание на жената и близките є;

д) участие в научни изследвания в областта на епидемиологията, ергономията, хигиената и безопасността.

(2) Професионалните дейности по ал. 1 могат да се извършват от акушерката както самостоятелно, така и по лекарско назначение.

Чл. 6. Професионалните дейности, които акушерката може да извършва по лекарско назначение, са:

1. асистиране на лекар при извършване на манипулации и интервенции;

2. подготовка и извършване на преливане на кръв или на други продукти с биологичен произход;

3. провеждане на назначено от лекар ле­чение;

4. подготвяне и при необходимост подпо­магане на пациентката при извършване на медико-диагностични манипулации;

5. извършване и наблюдение на проби за чувствителност;

6. поставяне и сваляне на катетър или перфузионна игла в повърхностна вена;

7. наблюдение на поставени от лекар централни венозни катетри и имплантирани системи за съдов достъп, поставени от лекар;

8. разпределяне и даване на лекарствени продукти на пациентите;

9. осъществяване на грижи за новородени в кувьоз;

10. наблюдение на хранителния режим на кърмаче;

11. осъществяване и наблюдение на спе­цифични превръзки;

12. подготвяне и сваляне на конци, дренове и сонди;

13. обработване и наблюдение на рани, фистули и стоми;

14. полагане на грижи и наблюдение на влагалищна пластика;

15. осъществяване на грижи и наблюдение на интубирана или трахеостомирана жена, като първата смяна на канюлата на трахеостомата се извършва от лекар;

16. поставяне на назогастрална сонда.

Раздел ІV

Професионални дейности, които фелдшерите могат да извършват самостоятелно или по назначение от лекар

Чл. 7. (1) Професионалните дейности, които фелдшерът може да извършва самостоятелно, са:

1. предоставяне и събиране на здравна информация, включваща:

а) запознаване на пациента със структу­рата, организацията и работния график на лечебното заведение;

б) запознаване на пациента с дейностите по промоция, профилактика, превенция, ди­агностика, лечение или рехабилитация, които се осъществяват от лечебното заведение;

в) запознаване на пациента с неговите права и задължения;

г) информиране на пациента с цел получа­ване на информирано съгласие при извършване на изследвания, манипулации;

д) водeне на медицинска документация;

е) изготвяне на необходимите доклади и анализи, свързани с дейността;

ж) даване на указания на пациента при необходимост от вземане на материал за медико-биологични анализи;

з) проследяване и регистрация на лабо­раторни изследвания, манипулации и меди­цински грижи;

2. промоция на здравето, превенция и про­филактика на болестите, включващи:

а) промоция, профилактика и консултиране за социалнозначимите заболявания;

б) оказване на грижи за психичното, фи­зическото и социалното здраве на лицата;

в) извършване на профилактика в областта на хигиената, на индивидуалното и общест­веното здраве, включваща:

аа) съветване за хигиена и хранене на бременни, жени в пуерпералния период и гинекологично болни;

бб) консултиране по въпросите на семей­ното планиране, сексуалното и репродуктивно здраве;

вв) информиране при безплодие;

гг) промоция на кърменето;

г) превенция и профилактика на сексуално предавани инфекции, ХИВ и СПИН, токси­команиите, алкохолизма, тютюнопушенето, насилието, трудовите и битовите злополуки;

д) извършване на оценка на рискови фак­тори за здравето;

е) индентифициране на здравни проблеми и съвети на лица с повишен медицински риск;

ж) оказване на психологична помощ на пациента и семейството;

з) превенция на злокачествени заболявания на репродуктивната система;

и) консултиране за отглеждане на ново­роденото, включително за хранене, хигиена, имунизации;

к) обучение за самоизследване на млечни жлези;

л) консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;

3. медицински дейности и здравни грижи, включващи:

а) подготовка и извършване на медицински преглед на пациент чрез физикални методи на изследване – оглед, палпация, перкусия и аускултация; не се допуска самостоятелен преглед и назначение на лечение на деца до 3-годишна възраст;

б) предписване на разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и издаване на рецепти с изключение на тези от приложение № 1 на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарстве­ни продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., бр. 91 от 2009 г.) само при сключен договор с лечебно заведение;

в) наблюдение и регистриране на динами­ката в развитието на болестния процес;

г) измерване и регистиране на пулс, кръв­но налягане, дишане, температура, диуреза, електрокардиография;

д) извършване на общ и специален тоалет;

е) подпомагане на дишането;

ж) подпомагане при хранене и приемане на течности;

з) подпомагане на отделянето;

и) подпомагане на движението;

к) подпомагане при сън и почивка;

л) подпомагане при обличане и събличане;

м) участие при поддържане на оптимална температура;

н) подпомагане при поддържане на тялото чисто;

о) подпомагане при избягване на опасности;

п) осъществяване на предоперативни и следоперативни грижи за пациенти;

р) извършване на дейности съобразно на­ционални здравни програми;

с) участие в организацията на профилак­тиката, контрола и епидемиологичния над­зор на инфекции, свързани с медицинското обслужване;

4. ресоциализация, реадаптация и рехаби­литация на пациента, включващи:

а) извършване на психо-социална рехаби­литация на пациенти със социалнозначими заболявания;

б) общоукрепваща гимнастика;

в) ранна рехабилитация на хоспитализи­рани пациенти;

5. манипулации, включващи:

а) извършване на инжекции – подкожни, мускулни и венозни;

б) осигуряване на продължителен венозен достъп;

в) извършване на венозна пункция и взе­мане на кръв;

г) инстилиране на лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж;

д) извършване на венозна инфузия;

е) извършване на очистителна и лечебна клизма;

ж) въвеждане и поддържане проходимостта на уретрален катетър при жена;

з) поддържане проходимостта на уретрален катетър при мъже;

и) обработка на рана;

к) парентерално въвеждане на лекарствени продукти и инфузионни разтвори;

л) извършване на влагалищна промивка;

м) извършване на тоалет на външни по­лови органи;

н) поставяне на интравагинални лекар­ствени продукти;

о) сваляне на конци и дренажи и поставяне на превръзки на рани;

п) отстраняване на шина;

р) извършване на промивка на конюнк­тивален сак;

с) извършване на стомашна промивка;

т) поставяне на назогастрална сонда;

у) извършване на асептични и септични превръзки;

ф) извършване на предна носна тампонада;

х) извършване на електрокардиография;

ц) местна аналгезия и хирургичен шев на меки тъкани;

ч) инцизия на фурункул и карбункул;

6. оказване на спешни, хуманитарни и други дейности, включващи:

а) участие в дейности при бедствени си­туации;

б) участие в дейности по оказване на ху­манитарна помощ;

в) извършване на дейности за овладяване на състояния на хипо-и хипертермия;

г) оказване на първа медицинска помощ на пострадалия в отсъствието на лекаря;

д) извършване на временна имобилизация на крайници и гръбначен стълб, поставяне на шийна яка;

е) извършване на механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарствени продукти;

ж) осигуряване и поддържане на проходи­мост на горни дихателни пътища;

з) извършване на първична реанима­ция – непряк сърдечен масаж и изкуствена вентилация;

и) поддържане на жизнените функции на пациента при състояния, застрашаващи жи­вота по време на транспортиране;

7. провеждане на обучение и изследвания, включващи:

а) участие в обучението на лица в областта на хигиената, на индивидуалното и общест­веното здраве;

б) провеждане на обучение, профилактика и възпитание на пациента и близките му;

в) изследвания в областта на епидемиологи­ята, ергономията, хигиената и безопасността.

(2) Професионалните дейности по ал. 1 могат да се извършват от фелдшера както самостоятелно, така и по лекарско назначение.

Чл. 8. Професионалните дейности, които фелдшерът може да извършва по лекарско назначение, са:

1. подготовка и извършване на преливане на кръв или на други продукти с биологичен произход;

2. провеждане на назначено от лекар ле­чение;

3. подготвяне и при необходимост под­помагане на пациента при извършване на медико-диагностични манипулации;

4. извършване и наблюдение на проби за чувствителност;

5. поставяне и сваляне на катетър или перфузионна игла в повърхностна вена;

6. наблюдение на поставени от лекар централни венозни катетри и имплантирани системи за съдов достъп, поставени от лекар;

7. разпределяне и даване на лекарствени продукти на пациентите;

8. наблюдение на хранителния режим на кърмаче;

9. осъществяване и наблюдение на специ­фични превръзки;

10. подготвяне и сваляне на конци, дренове и сонди;

11. поставяне на катетър за вземане на стерилна урина, промивка, впръскване на лекарствени продукти в пикочния мехур;

12. обработване и наблюдение на рани, фистули и стоми;

13. полагане на грижи и наблюдение на влагалищна пластика;

14. осъществяване на грижи и наблюдение на интубиран или трахеостомиран пациент, като първата смяна на канюлата на трахеостомата се извършва от лекар.

Раздел V

Професионални дейности, които медицинските лаборанти могат да извършват самостоятелно или по назначение от лекар

Чл. 9. (1) Професионални дейности, които медицинският лаборант може да извършва самостоятелно, са:

1. предоставяне на здравна информация, включващо:

а) запознаване на пациента със структу­рата, организацията и работния график на лечебното заведение;

б) запознаване на пациента с дейностите по промоция, профилактика, превенция, ди­агностика, лечение или рехабилитация, които се осъществяват от лечебното заведение;

в) запознаване на пациента с неговите права и задължения;

г) информиране на пациента с цел получа­ване на информирано съгласие при извършване на изследвания, манипулации;

д) водене на медицинска документация;

е) изготвяне на необходимите доклади и анализи, свързани с дейността;

ж) проследяване и регистрация на лабора­торни изследвания;

з) регулиране на потока от пациенти;

2. промоция на здравето, превенция и про­филактика на болестите, включващи:

а) дейности за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

б) извършване на профилактика в областта на хигиената, на индивидуалното и общест­веното здраве;

в) превенцията и профилактиката на ХИВ и СПИН, хепатит и др.;

г) оценяване на рискови фактори за здра­вето;

д) оказване на психологична помощ на пациента и семейството;

е) даване на указания на пациента за вземане на материал за медико-биологични анализи;

3. медицински и здравни грижи, включ­ващи:

а) организиране на работния процес;

б) извършване на изследвания по устано­вените медицински стандарти;

в) работа със специфична апаратура;

г) приготвяне на реактиви и тяхното съх­ранение;

4. извършване на психо-социална рехаби­литация на пациенти със социалнозначими заболявания;

5. манипулации, включващи:

а) вземане на периферна кръв;

б) изследване на биологични течности и материали;

в) извършване на венозна пункция и взе­мане на кръв;

г) извършване на инжекции – подкожни, мускулни и венозни;

6. оказване на спешни, хуманитарни и други дейности, включващи:

а) участие в дейности при бедствени си­туации;

б) участие в дейности по оказване на ху­манитарна помощ;

в) извършване на дейности за овладяване на състояния на хипо-и хипертермия;

г) оказване на първа медицинска помощ на пострадалия в отсъствието на лекар;

д) извършване на временна имобилизация на крайници и гръбначен стълб;

е) прилагане на методи за механична хе­мостаза;

ж) поддържане на проходимост на горни дихателни пътища;

з) извършване на първична реанима­ция – непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане;

7. провеждане на обучение и изследвания, включващи:

а) участие в научни изследвания в областта на здравните грижи;

б) участие в обучението на лица в областта на хигиената, на индивидуалното и общест­веното здраве;

в) обучение, профилактика и здравно въз­питание на пациента и близките му;

г) участие в изследвания в областта на епидемиологията, ергономията, хигиената и безопасността;

д) участие в научни и експериментални дейности и разработване на проекти.

(2) Дейностите по ал. 1 могат да се из­вършват от медицинския лаборант както са­мостоятелно, така и по лекарско назначение.

Чл. 10. Професионалните дейности, които медицинският лаборант извършва по лекарско назначение, са:

1. извършване на клинични лабораторни из­следвания на субстрати, ензими, електролити;

2. извършване на хематологични изслед­вания;

3. извършване на клинико-химични из­следвания;

4. извършване на имунологични изслед­вания;

5. извършване на изследвания на хормони, туморни маркери и лекарствено мониториране;

6. извършване на изследване параметрите на алкално-киселинното равновесие;

7. извършване на изследване на показате­лите за хемостаза;

8. извършване на уринен анализ – всички параметри;

9. изследване на ликвор;

10. изследване на пунктати и конкременти;

11. извършване на микробиологични и вирусологични изследвания;

12. извършване на бактериологични из­следвания;

13. извършване на серологични изслед­вания;

14. вземане на проби от външната среда и хранителни боксове, храни, води, въздух, козметика.

Раздел VІ

Професионални дейности, които рентгеновите лаборанти могат да извършват самостоятелно или по назначение от лекар

Чл. 11. (1) Професионалните дейности, ко­ито рентгеновият лаборант може да извършва самостоятелно, са:

1. предоставяне и събиране на здравна информация, включващи:

а) запознаване на пациента със структу­рата, организацията и работния график на лечебното заведение;

б) запознаване на пациента с дейностите по промоция, профилактика, превенция, ди­агностика, лечение или рехабилитация, които се осъществяват от лечебното заведение;

в) запознаване на пациента с неговите права и задължения;

г) информиране на пациента с цел получа­ване на информирано съгласие при извършване на изследвания, манипулации;

д) водене на медицинска документация;

е) изготвяне на необходимите доклади и анализи, свързани с дейността;

ж) регулиране на потока от пациенти;

2. промоция на здравето, превенция и про­филактика на болестите, включващи;

а) дейности за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

б) извършване на профилактика в областта на хигиената, на индивидуалното и общест­веното здраве;

в) извършване на оценка на рискови фак­тори за здравето;

г) оказване на психологична помощ на пациента и семейството;

3. медицински и здравни грижи, включ­ващи:

а) извършване на конвенционални рент­генографии;

б) извършване на мамографии;

в) извършване на класически томографии;

г) извършване на рентгенографии в опе­рационни зали;

д) извършване на рентгенографии в шо­кова зала;

е) извършване на рентгенографии с мобилни рентгенови уредби;

ж) участие в извършването на компютър-томографско изследване;

з) участие в извършването на магнитнорезонансно изследване;

и) участие в извършването на лъчетера­певтични процедури;

к) участие в извършването на нуклеарно­медицинско изследване;

4. извършване на психо-социална рехаби­литация на пациенти със социалнозначими заболявания;

5. извършване на венозни инжекции;

6. оказване на спешни, хуманитарни и други дейности, включващи:

а) участие в дейности при бедствени си­туации;

б) участие в дейности по оказване на ху­манитарна помощ;

в) извършване на дейности за овладяване на състояния на хипо-и хипертермия;

г) оказване на първа медицинска помощ на пострадалия в отсъствието на лекар;

д) извършване на временна имобилизация на крайници и гръбначен стълб;

е) прилагане на методи за механична хе­мостаза;

ж) поддържане на проходимост на горни дихателни пътища;

з) извършване на първична реанима­ция – непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане;

7. провеждане на обучение и изследвания, включващи:

а) участие в изследвания в областта на здравните грижи;

б) участие в обучението на лица в областта на хигиената, на индивидуалното и общест­веното здраве;

в) обучение, профилактика и възпитание на пациента и близките му;

г) участие в изследвания в областта на епидемиологията, ергономията, хигиената и безопасността;

д) участие в научни и експериментални дейности и разработване на проекти.

(2) Професионалните дейности по ал. 1 могат да се извършват от рентгеновия лабо­рант както самостоятелно, така и по лекарско назначение.

Чл. 12. Професионални дейности, които рентгеновият лаборант извършва по лекарско назначение:

1. асистиране на лекаря при контрастни рентгенови изследвания;

2. асистиране на лекаря при интервенци­онални изследвания.

Раздел VІІ

Професионални дейности, които рехабили­таторите могат да извършват самостоятелно или по назначение от лекар

Чл. 13. (1) Професионалните дейности, които рехабилитаторът може да извършва самостоятелно, са:

1. предоставяне и събиране на здравна информация, включващи:

а) запознаване на пациента със структу­рата, организацията и работния график на лечебното заведение;

б) запознаване на пациента с дейностите по промоция, профилактика, превенция, ди­агностика, лечение или рехабилитация, които се осъществяват от лечебното заведение;

в) запознаване на пациента с неговите права и задължения;

г) информиране на пациента с цел получа­ване на информирано съгласие при извършване на изследвания, манипулации;

д) водене на медицинска документация;

е) изготвяне на необходимите доклади и анализи, свързани с дейността;

ж) регулиране на потока от пациенти;

з) отразяване в процедурната карта изпъл­нените за деня назначения;

и) информиране на лекуващия лекар за появата на абнормни или нежелани реакции;

2. промоция на здравето, превенция и про­филактика на болестите, включващи;

а) стимулиране на общата реактивност и закаляване на организма в рамките на про­вежданите профилактични и рекреационни мероприятия;

б) подпомагане на медико-биологичното възстановявяване и профилактика на услож­ненията;

в) осигуряване на максимално функцио­нално възстановяване и ефективна ресоци­ализация;

г) поддържане на функционалното със­тояние и ограничаване на патологични по­следствия;

д) участие в изготвянето на медицинската експертиза за разрешаване на професионал­ните и социалните проблеми на застрашените от инвалидизиране лица;

3. медицински и здравни грижи, включ­ващи:

а) извършване на мануално мускулно те­стуване;

б) извършване на инхалационни процедури;

в) извършване на терапевтични процедури: електролечение, светлолечение, инхалационно лечение, кинезитерапия, лечебен масаж – кла­сически и специализиран, екстензионно лечение, суспенсотерапия, рефлекторна ки­незитерапия;

г) извършване на термолечение – топлоле­чение, криотерапия, хидротерапия;

д) извършване на балнеолечебни проце­дури – вътрешно приложение, иригационни процедури, водолечебни процедури, парни процедури, калолечебни процедури;

4. рехабилитация, включваща:

а) прилагане на помощни средства за позиционно лечение и за придвижване;

б) прилагане на ранна рехабилитация на хоспитализирани пациенти;

в) обучение на пациентите в ползване на помощни средства за придвижване;

г) подпомагане укрепването, адаптиране­то и връщането на лицата в семейството и социалната среда;

д) оказване на съдействие за адаптирането на обществото към индивида;

5. оказване на спешни, хуманитарни и други дейности, включващи:

а) участие в дейности при бедствени си­туации;

б) участие в дейности по оказване на ху­манитарна помощ;

в) извършване на дейности за овладяване на състояния на хипо-и хипертермия;

г) оказване на първа медицинска помощ на пострадалия в отсъствието на лекар;

д) извършване на временна имобилизация на крайници и гръбначен стълб;

е) прилагане на методи за механична хе­мостаза;

ж) поддържане на проходимост на горни дихателни пътища;

з) извършване на първична реанима­ция – непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане;

6. провеждане на обучение и изследвания, включващи:

а) участие в изследвания в областта на здравните грижи;

б) участие в обучението на лица в областта на хигиената, на индивидуалното и общест­веното здраве;

в) обучение, профилактика и възпитание на пациента и близките му;

г) участие в изследвания в областта на епидемиологията, ергономията, хигиената и безопасността;

д) участие в научни и експериментални дейности и разработване на проекти.

(2) Дейностите по ал. 1 могат да се извърш­ват от рехабилитатора както самостоятелно, така и по лекарско назначение.

Чл. 14. Професионалните дейности, ко­ито рехабилитаторът извършва по лекарско назначение, са:

1. извършване на електро-светлолечебни процедури по общоприети методики, назна­чената активна и пасивна кинезитерапия; функционални измервания; водоструйни про­цедури и подводна кинезитерапия при амбу­латорно и стационарно болни, в дозировка и последователност според изписаната от лекаря специалист рехабилитационна програма;

2. прилагане на терапевтични схеми при социалнозначими заболявания: неврологични, ортопедични и травматологични заболявания, при обездвижени болни;

3. извършване на лекарствена електрофо­реза с галваничен ток;

4. извършване на фонофореза;

5. провеждане на инхалация с лекарствени и солеви разтвори, минерални води и пр. ае­розоли; електроаерозоли; лекарствени вани;

6. извършване на масаж с лекарствени унгвенти и лосиони;

7. извършване на криопроцедури с лекар­ствени разтвори;

8. налагане на компреси с добавка на ле­карствени продукти;

9. провеждане на процедури с няколко фактора.

Раздел VІІІ

Професионални дейности, които масажистите могат да извършват самостоятелно или по назначение от лекар

Чл. 15. (1) Професионалните дейности, които масажистът може да извършва самостоятелно, са:

1. предоставяне на здравна информация, включваща:

а) запознаване на пациента със структу­рата, организацията и работния график на лечебното заведение;

б) запознаване на пациента с дейностите по промоция, профилактика, превенция, ди­агностика, лечение или рехабилитация, които се осъществяват от лечебното заведение;

в) запознаване на пациента с неговите права и задължения;

г) информиране на пациента с цел получа­ване на информирано съгласие при извършване на изследвания, манипулации;

д) водене на медицинска документация;

е) изготвяне на необходимите доклади и анализи, свързани с дейността;

ж) регулиране на потока от пациенти;

2. промоция на здравето, превенция и про­филактика на болестите, включващи;

а) стимулиране на общата реактивност и закаляване на организма в рамките на про­вежданите профилактични и рекреационни мероприятия;

б) подпомагане на медико-биологичното възстановявяване и профилактика на услож­ненията;

в) осигуряване на максимално функцио­нално възстановяване и ефективна ресоци­ализация;

г) поддържане на функционалното със­тояние и ограничаване на патологични по­следствия;

д) участие в изготвянето на медицинската експертиза за разрешаване на професионал­ните и социалните проблеми на застрашените от инвалидизиране лица;

3. медицински и здравни грижи и дейности, включващи:

а) извършване на мануално мускулно тестване;

б) извършване на инхалационни процедури;

в) участие в провеждането на терапевтични процедури: електролечение, светлолечение, инхалационно лечение, кинезитерапия, ле­чебен масаж – класически и специализиран, екстензионно лечение, суспенсотерапия, реф­лекторна кинезитерапия;

г) участие в извършването на термолече­ние – топлолечение, криотерапия, хидроте­рапия;

д) участие в прилагането на балнеолечебни процедури – вътрешно прилагане, иригацион­ни процедури, външно прилагане, водолечебни процедури, парни процедури;

е) участие в извършването на терапевтични процедури: електролечение, светлолечение, инхалационно лечение, кинезитерапия, ле­чебен масаж – класически и специализиран: релаксиращ, стимулиращ (тонизиращ), про­филактичен, оттичащ, профилактичен или лечебен, при хипостатични явления, лимфен дренаж, специализирани масажни прийоми, рефлекторна кинезитерапия;

4. организиране и провеждане на общоукрепваща гимнастика.

(2) Дейностите по ал. 1 могат да се из­вършват от масажиста както самостоятелно, така и по лекарско назначение.

Чл. 16. Професионалните дейности, които масажистът извършва по лекарско назначе­ние, са:

1. извършване на психо-социална рехаби­литация на пациенти със социалнозначими заболявания;

2. провеждане на ранна рехабилитация на хоспитализирани пациенти;

3. прилагане на помощни средства за позиционно лечение и за придвижване.

Раздел ІХ

Професионални дейности, които ортопедични­те техници могат да извършват самостоятелно или по назначение от лекар

Чл. 17. (1) Професионалните дейности, ко­ито ортопедичният техник може да извършва самостоятелно, са:

1. предоставяне и събиране на здравна информация, включващи:

а) запознаване на пациента със структу­рата, организацията и работния график на структурата, в която работят;

б) запознаване на пациента със съдържа­нието на продуктовия пакет на структурата, в която работят;

в) запознаване на пациента с неговите права и задължения;

г) информиране с цел получаване на информирано съгласие при извършване на специфичните дейности, изследвания и ма­нипулации;

д) водeне на медицинска документация;

е) изготвяне на необходимите доклади и анализи, свързани с дейността му.

2. промоция на здравето, превенция и про­филактика на болестите, включващи:

а) консултиране в рамките на своята компетентност за заболявания, свързани с опорно-двигателния апарат;

б) извършване на оценка на рискови фак­тори за здравето;

в) идентифициране на здравни проблеми;

г) оказване на психологична помощ на пациента и семейството;

д) прилагане на правилата по техника на безопасност на труда и противопожарна охрана;

3. рехабилитация, включваща:

а) извършване на психо-социална рехабили­тация на пациенти с ортопедични заболявания;

б) участие в обучението за ползване и ходене с помощни средства;

в) изработване на помощни средства за позиционно лечение и за придвижване;

4. манипулации, включващи:

а) осъществяване на антропометрични измервания и ъглометрия;

б) извършване на ръчна обработка на гипсови модели;

в) извършване на ръчно и машинно обра­ботване на пластмасови изделия от листов и отливен материал;

г) ръчно и машинно обработване на модули от метал за ортези и протези;

д) обработване на текстилни материали, кожа и гума;

е) сглобяване на медицински изделия;

ж) извършване на статична и динамична центровка;

з) козметично оформяне на медицинските изделия;

5. оказване на хуманитарни и други дей­ности, включващи:

а) участие в дейности при бедствени си­туации;

б) участие в дейности по оказване на ху­манитарна помощ;

6. провеждане на обучение и изследвания, включващи:

а) обучение и профилактика на пациента и близките в областта на заболяванията на опорно-двигателния апарат;

б) участие в изследвания в областта на ергономията, хигиената и безопасността.

(2) Професионалните дейности по ал. 1 могат да се извършват от ортопедичния тех­ник както самостоятелно, така и по лекарско назначение.

Чл. 18. Професионалните дейности, които ортопедичният техник извършва по лекарско назначение, са:

1. изработване на медицински изделия по назначение на лекар;

2. подготвяне и при необходимост под­помагане на пациента при извършване на медико-диагностични манипулации.

Раздел Х

Професионални дейности, които здравните асистенти могат да извършват по назначение от медицинска сестра или лекар

Чл. 19. (1) Професионалните дейности, ко­ито здравният асистент може да извършва, са:

1. обслужване на пациенти чрез съдействие, включващо:

а) хранене;

б) общ тоалет;

в) транспортиране и съпровождане за изследване,

г) обичайни ежедневни дейности;

2. осигуряване на комфорт и хигиена на болничната среда.

(2) Професионалните дейности, които здравният асистент може да извършва в сте­рилизационни отделения, са подготовка на хирургичен и друг материал за стерилизация при спазване на утвърдените правила за работа и за химичен и микробиологичен контрол на стерилизационния процес.

Заключителна разпорeдба

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 7 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушер­ките и асоциираните медицински специалисти и е съгласувана с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Министър: Ст. Константинов

 

2.0, 3 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ОрганизацииНовиниЛюбопитноСоциални грижиЗдравни съветиЛайфстайлИсторияФизиологияСнимкиАлт. медицинаНаправления в медицинатаЛеченияОткритияПроизводителиБотаникаПсихологияХранене при...СпортЗаведенияАнкетиТестовеИнтервютаОбразованиеРецептиКлинични пътекиГеографияСпециалистиЛичности