Начало Справочник Нормативни актове НАРЕДБА № 35 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕСЕЧНА ДОБАВКА ЗА ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЪС 71 И НАД 71 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА ДЕЦА С НАМАЛЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СОЦИАЛНА

НАРЕДБА № 35 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕСЕЧНА ДОБАВКА ЗА ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЪС 71 И НАД 71 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА ДЕЦА С НАМАЛЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СОЦИАЛНА

Наредби

НАРЕДБА № 35 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕСЕЧНА ДОБАВКА ЗА ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЪС 71 И НАД 71 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА ДЕЦА С НАМАЛЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ

В сила от 01.01.2007 г.

Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на месечна добавка за социална интеграция за диетично хранене и лекарствени продукти, съгласно чл. 42ж от Закона за интеграция на хората с увреждания.

 

Чл. 2. Месечната добавка, предназначена за допълване на собствените доходи и за покриване на допълнителни разходи за диетично хранене и лекарствени продукти по чл. 1, се отпуска на лицата с трайни увреждания, които са:

1. със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност;

2. деца с намалена възможност за социална адаптация.

 

Чл. 3. (1) Размерът на месечната добавка за социална интеграция за диетично хранене и лекарствени продукти се определя по чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

(2) Отпуснатата месечна добавка не се облага с данъци и такси.

 

Чл. 4. Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка според индивидуалните си потребности, вида и степента на увреждането си и въз основа на извършената социална оценка по реда на глава трета от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕСЕЧНА ДОБАВКА ЗА ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

 

Чл. 5. Право на месечна добавка за социална интеграция по тази наредба има лице, което отговаря на следните условия:

1. да е с трайно увреждане, признато по установения ред в Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 89 и 96 от 2005 г.):

а) от 71 и над 71 на сто намалена работоспособност;

б) дете с намалена възможност за социална адаптация;

2. (отм. с Решение № 14558 от 04.12.2014 г. на ВАС - ДВ, бр. 34 от 2015 г., в сила от 12.05.2015 г.)

3. да не е настанено на пълна държавна или общинска издръжка в лечебно заведение, както и в специализирана институция;

4. да е здравно осигурено по реда на чл. 33 от Закона за здравното осигуряване.

 

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕСЕЧНА ДОБАВКА ЗА ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

 

Чл. 6. Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти се отпуска въз основа на молба-декларация, подадена съгласно приложение № 4 към чл. 32, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

 

Чл. 7. (1) Към молба-декларацията по чл. 6 се прилагат и следните документи:

1. социална оценка (копие);

2. експертно решение на ТЕЛК за 71 или над 71 на сто намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация;

3. удостоверение, издадено от общопрактикуващия лекар (ОПЛ) по образец - приложението (издадено в два екземпляра - единия за ОПЛ).

(2) Удостоверението по ал. 1, т. 3 съдържа следните реквизити:

1. изходящ номер, дата и място на издаване;

2. наименование и адрес на лечебното заведение, регистрационен номер на практиката, трите имена на ОПЛ (правоъгълен печат с рег. №);

3. трите имена, възраст и постоянен адрес на лицето с увреждане;

4. регистрационен номер на рецептурната книжка, заверена от НЗОК;

5. обективно състояние, диагноза и провеждано поддържащо лечение, за което му се полагат лекарствени продукти за домашно лечение, които НЗОК частично заплаща, и препоръка за диетично хранене;

6. подпис и печат на ОПЛ;

7. удостоверението се издава на български език.

 

Чл. 8. При подаване на документите по чл. 6 се представя за справка лична карта или паспорт.

 

Чл. 9. В случай, че се констатира непълнота на представените документи, служител от дирекция "Социално подпомагане" писмено уведомява лицето за необходимостта от отстраняването й, за което се определя 14-дневен срок.

 

Чл. 10. В 20-дневен срок от подаване на молба-декларацията по чл. 6 социален работник изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти или отказ за отпускането й.

 

Чл. 11. (1) След преценка на всички обстоятелства, отразени в социалната оценка, директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед по чл. 33, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания за отпускане на месечната добавка или мотивиран отказ за отпускането й.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава в 7-дневен срок от изготвяне на предложението по чл. 10.

 

Чл. 12. Заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" се съобщава писмено на лицето по реда на чл. 35, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

 

Чл. 13. Отказът за отпускане на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти може да се обжалва от лицето пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Диетично хранене" е специален режим на хранене, препоръчан от лекуващия лекар и съобразен със заболяванията на лицето, който допринася за поддържане на здравословното състояние и подобряване качеството му на живот.

2. "Лекарствен продукт" е вещество или комбинация от вещества по смисъла на чл. 3 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

3. "Месечната добавка" е добавка за социална интеграция и представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи за диетично хранене и лекарствени продукти, съгласно чл. 42ж от Закона за интеграция на хората с увреждания.

4. "Индивидуалната потребност" се определя въз основа на методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика по реда на чл. 42, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 2. За лицата, подали молби-декларации по чл. 32 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания до 1.01.2007 г., се прилагат разпоредбите, действащи при подаването й.

 

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на здравеопазването и на министъра на труда и социалната политика.

 

§ 4. Контролът по изпълнението се осъществява от регионалните дирекции за социално подпомагане на територията на съответната област.

 

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 42ж от Закона за интеграция на хората с увреждания.

 

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 

Приложение към чл. 7, ал. 1, т. 3

___________________________

(наименование на лечебното заведение)

_________________  

(изх. № и дата)  

__________________________

(адрес на лечебното заведение)

_______________________________    

(населено място, гр./с.)   

______________________________________________

(рег. № на практиката на общопрактикуващ лекар)

______________________________________________

(трите имена на общопрактикуващ лекар)

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(трите имена, възраст на лицето с увреждания)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(постоянен адрес на лицето с увреждания)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(рег. № на рецептурната книжка, заверена от НЗОК)

 

Обективно състояние: ................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Диагноза:

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Лекарствени продукти:

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Препоръки:

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

 

Общопрактикуващ лекар:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпис и печат)

 
5.0, 1 глас

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Социални грижиНовиниРецептиПроизводителиЛюбопитноЛеченияЛайфстайлСнимкиХранене при...БотаникаАнкетиЗдравни съветиОрганизацииОбразованиеДиетиАлт. медицинаИсторияКлинични пътекиСпортСпециалистиПсихологияАптекиОткритияВидеоНаправления в медицинатаТестовеГеографияИнтервютаЗаведенияКалкулаториФизиологияСтатистически проучванияИзследвания