Начало Справочник Нормативни актове Наредба № 27 от 28 ноември 2008 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации

Наредба № 27 от 28 ноември 2008 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации

Наредби

НАРЕДБА № 27 ОТ 28 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Издадена от Министерството на здравеопазването

 Обн. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за признаването на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации по смисъла на чл. 7а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.

(2) С наредбата се определя и редът за извършване на проверки за съответствие на представителните организации за защита на правата на пациентите с изискванията по чл. 7а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.

Чл. 2. Организациите за защита правата на пациентите са сдружения с нестопанска цел за общественополезна дейност, които са регистрирани в Централния регистър при Министерството на правосъдието за юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност.

Глава втора.

РЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 3. За да бъдат признати за представителни организации по смисъла на чл. 7а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, организациите за защита правата на пациентите трябва да отговарят на следните критерии:

1. да имат съдебна регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

2. да бъдат вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието за юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

3. да имат определени в устава цели и задачи с национално значение във връзка със защита на правата и интересите на всички пациенти без оглед на конкретни заболявания, диагнози и страдания;

4. да имат изградени структури на територията на всички области в страната.

Чл. 4. (1) Организациите за защита на правата на пациентите, които кандидатстват за признаването за представителни организации по смисъла на чл. 7а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават до министъра на здравеопазването заявление, към което прилагат следните документи:

1. съдебно решение за първоначална регистрация;

2. удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрацията;

3. удостоверение от Централния регистър при Министерството на правосъдието за юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност;

4. актуален устав и решение за приемането му;

5. справка за дейността в областта на защитата правата на пациентите за последната една година;

6. списък на териториалните структури с посочени адреси, телефони за контакт и имена на представителите на организацията на областно ниво;

7. декларации от членовете на управителните органи на организацията, че не са служители в държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация, служители на Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси, изпълнители на медицинска помощ, членове на управителни и контролни органи на производители, вносители и търговци на лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура.

(2) Документите по ал. 1, т. 1 - 4 и т. 7 се подават в оригинал или нотариално заверени копия. Документите по т. 5 и 6 се подписват от лицата, които представляват организацията.

(3) Когато се установят несъответствия или непълноти в представената документация, министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им в 14-дневен срок.

(4) При разглеждането на документите министърът на здравеопазването се подпомага от комисия, в която са включени експерти от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.

(5) Министърът на здравеопазването определя със заповед състава и правилата за работа на комисията по ал. 4.

Чл. 5. (1) Организациите за защита правата на пациентите се признават за представителни организации със заповед на министъра на здравеопазването.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава в срок един месец от постъпването на документите по чл. 4 в Министерството на здравеопазването. В случаите по чл. 4, ал. 3 срокът спира да тече.

(3) Заповедта, с която организациите за защита правата на пациентите се признават за представителни на национално равнище, е със срок 3 години.

(4) Отказът на министъра на здравеопазването да признае за представителна организация за защита на правата на пациентите се мотивира и може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Министерството на здравеопазването обявява на интернет страницата си актуален списък на признатите за представителни организации за защита правата на пациентите.

Чл. 6. Признатите за представителни организации за защита правата на пациентите са длъжни да уведомят Министерството на здравеопазването за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 не по-късно от 14 дни от настъпването им.

Чл. 7. (1) Признатите за представителни организации за защита правата на пациентите подават заявление до министъра на здравеопазването за продължаване срока на заповедта по чл. 5, ал. 3 не по-късно от 30 дни преди изтичането срока на заповедта. Към заявлението се прилагат документите по чл. 4, ал. 1.

(2) Министърът на здравеопазването удължава срока на заповедта по чл. 5, ал. 3 при спазване на разпоредбите по чл. 4 - 6.

Глава трета.

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ

Чл. 8. (1) Министърът на здравеопазването извършва проверки за наличието на критериите за представителност на всяка една от организациите за защита правата на пациентите.

(2) Проверките на признатите за представителни организации за защита правата на пациентите могат да бъдат планови и извънредни.

Чл. 9. (1) Плановите проверки се извършват веднъж в рамките на срока по чл. 5, ал. 3. За извършването на проверката съответната организация се уведомява най-малко 7 дни преди началото на проверката.

(2) Извънредните проверки се извършват по преценка на министъра на здравеопазването без предварително уведомяване на съответната организация.

Чл. 10. (1) Проверките се извършват от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на министъра на здравеопазването.

(2) В заповедта по ал. 1 се определят предметът на проверката и времето за провеждането й.

(3) Проверките могат да се извършват само по документи или на място - на обявените от организацията териториални структури и/или седалището й.

(4) При извършване на проверки организациите са длъжни да предоставят на съответните длъжностни лица актуални документи по чл. 4, ал. 1 в 14-дневен срок от поискването им.

Чл. 11. (1) В зависимост от резултатите от проверката министърът на здравеопазването може да отмени заповедта по чл. 5, ал. 3 преди изтичането на 3-годишния срок, когато:

1. организациите за защита правата на пациентите, признати за представителни организации, не представят при поискване в срока по чл. 10, ал. 4 актуалните документи по чл. 4 за състоянието на съответната организация;

2. се установи, че организациите са представили документи с невярно съдържание;

3. се установи, че организациите не отговарят на критериите за представителност по чл. 3 и по чл. 4, ал. 1, т. 7.

(2) В случаите по ал. 1 министърът на здравеопазването издава заповед, с която отменя заповедта си по чл. 5, ал. 2 и отнема качеството на представителна организация по чл. 7а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.

(3) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 7б, ал. 2, 4 и 5 от Закона за здравното осигуряване.

3.5, 6 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

НовиниОрганизацииСоциални грижиАнкетиИсторияСнимкиЗдравни съветиЛюбопитноЛайфстайлПсихологияИнтервютаЗаведенияЛеченияСпортФизиологияБотаника