Начало Справочник Нормативни актове НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни (обн., ДВ, бр. 104 от 2002 г.; изм., бр. 61 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 24 и 58 от 2007 г.

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни (обн., ДВ, бр. 104 от 2002 г.; изм., бр. 61 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 24 и 58 от 2007 г.

Наредби

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2002 г. за специфичните критерии

и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни (обн., ДВ, бр. 104

от 2002 г.; изм., бр. 61 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 24 и 58 от 2007 г. и бр. 26 от 2010 г.)

§ 1. В приложение № 1 към чл. 2 „Специфични критерии и изисквания за чистота на добавките,

разрешени да се ползват като оцветители“ раздел „Е 160 d ЛИКОПЕН“ се изменя, както следва:

„Е 160 d ЛИКОПЕН

І. Синтетичен

ликопен

Синоними Ликопен, получен чрез химичен синтез

Определение Синтетичният ликопен е смес от геометрични изомери на ликопените и се получава чрез кондензация на Wittig на междинни синтетични продукти, широко използвани при производството на други каротеноиди, използвани в храните.  Синтетичният ликопен се състои предимно от изцяло транс-ликопен, плюс 5-цис-ликопен и незначителни количества от други изомери. Препаратите от ликопен за търговски цели, предназначени за влагане в храни, са под формата на суспензии в годни за консумация масла или във воднодисперсируеми или водноразтворими прахове

Колор индекс № 75125

EINECS 207-949-1

Химично

наименование

Ψ,Ψ-каротен, изцяло транс-ликопен, (изцяло E)-ликопен, (изцяло E)-2,6,

10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30- дотриаконтатридекан

Химична формула C40H56

Молекулна маса 536,85

Съдържание на

основно вещество

Не по-малко от 96 % общо ликопени (не по-малко от 70 % изцяло транс-ликопен)

E1 cm 1 % при 465 – 475 nm в хексан (за 100 % чист изцяло транс-ликопен) е 3450

Описание Червен кристален прах

Идентификация

Спектрофотометрия Разтворът в хексан показва максимална абсорбция при приблизително 470 nm

Тест за каротеноиди Цветът на разтвора на пробата в ацетон изчезва след последователни прибавяния

на 5-процентен разтвор на натриев нитрит и 1N сярна киселина

Разтворимост Неразтворим във вода, свободно разтворим в хлороформ

Свойства на

1-процентен разтвор

в хлороформ

Бистър е и с наситен червено-оранжев цвят

Чистота

Загуба на маса при

сушене

Не повече от 0,5 % (40 °C, четири часа при 20 mm Hg)

Апо-12’-ликопенал Не повече от 0,15 %

Трифенил фосфин

оксид

Не повече от 0,01 %

Остатъци от разтво-

рители

Метанол – не повече от 200 mg/kg,

хексан, пропан-2-ол: не повече от 10 mg/kg от всяко

Дихлорметан: не повече от 10 mg/kg (само за препарати за търговски цели)

Олово Не повече от 1 mg/kg

ІІ. От червени домати

Синоними Натурално жълто 27

Определение Ликопенът се получава при екстракция с разтворител от червени домати

(Lycopersicon esculentum L.) с последващо отстраняване на разтворителя. Могат

да се използват само следните разтворители: въглероден диоксид, етилацетат,

ацетон, пропан-2-ол, метанол, етанол, хексан. Основното оцветяващо вещество

на доматите е ликопенът, като се срещат и незначителни количества други ка-

ротинови пигменти. Освен каротиновите пигменти продуктът може да съдържа

и масла, мазнини, восъчни вещества и други ароматични съставки, които ес-

тествено се съдържат в доматите

Колор индекс № 75125

EINECS 207-949-1

Химично наимено-

вание

Ψ,Ψ-каротен, изцяло транс-ликопен, (изцяло E)-ликопен, (изцяло E)-2,6,

10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30- дотриаконтатридекан

Химична формула C40H56

Молекулна маса 536,85

Съдържание на

основно вещество

E1 cm

1 % при 465 – 475 nm в хексан (за 100 % чист изцяло транс-ликопен) е 3450.

Съдържание не по-малко от 5 % от общо всички оцветители

Описание Тъмночервена вискозна течност

Идентификация

Спектрофотометрия Максимум в хексан при приблизително 472 nm

Чистота

Остатъци от разтво-

рители

Пропан-2-ол

Хексан

Ацетон

Етанол

Метанол

Етилацетат

Не повече от 50 mg/kg поотделно или в комбинация

Сулфатна пепел Не повече от 1 %

Живак Не повече от 1 mg/kg

Кадмий Не повече от 1 mg/kg

Арсен Не повече от 3 mg/kg

Олово Не повече от 2 mg/kg

ІІІ. От Blakeslea

trispora

Синоними Натурално жълто 27

Определение Ликопен от Blakeslea trispora се извлича от гъбна биомаса и се пречиства посред-

ством кристализация и филтриране. Той се състои предимно от изцяло транс-ли-

копен. Съдържа също незначителни количества други каротеноиди. Изопропанол

и изобутил ацетат са единствените разтворители, използвани в производствения

процес. Препаратите от ликопен за търговски цели, предназначени за влагане

в храни, са под формата на суспензии в годни за консумация масла или във

воднодисперсируеми или водноразтворими прахове

Колор индекс № 75125

EINECS 207-949-1

Химично наимено-

вание

Ψ,Ψ-каротен, изцяло транс-ликопен, (изцяло E)-ликопен, (изцяло E)-2,6,

10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-дотриаконтатридекан

Химична формула C40H56

Молекулна маса 536,85

Съдържание на ос-

новно вещество

Не по-малко от 95 % общо ликопени и не по-малко от 90 % изцяло транс-лико-

пен от общо всички оцветители

E1 cm 1 % при 465 – 475 nm в хексан (за 100 % чист изцяло транс-ликопен) е 3450

Описание Червен кристален прах

Идентификация

Спектрофотометрия Разтворът в хексан показва максимална абсорбция при приблизително 470 nm

Тест за каротеноиди Цветът на разтвора на пробата в ацетон изчезва след последователни прибавяния

на 5-процентен разтвор на натриев нитрит и 1N сярна киселина

Разтворимост Неразтворим във вода, свободно разтворим в хлороформ

Свойства на 1-про-

центен разтвор в хло-

роформ

Бистър е и с наситен червено-оранжев цвят

Чистота

Загуба на маса при

сушене

Не повече от 0,5 % (40 °C, четири часа при 20 mm Hg)

Други каротеноиди Не повече от 5 %

Остатъци от разтво-

рители

Пропан-2-ол: не повече от 0,1 %

Изобутил ацетат: не повече от 1,0 %

Дихлорметан: не повече от 10 mg/kg (само за препарати за търговски цели)

Сулфатна пепел Не повече от 0,3 %

Олово Не повече от 1 mg/kg.“

§ 2. В приложение № 2 към чл. 3 „Специфични критерии и изисквания за чистота на добавките,

разрешени да се ползват като подсладители“ след раздел „Е 959 НЕОХЕСПЕРИДИН ДИХИДРО-

ХАЛКОН“ се създава раздел „Е 961 НЕОТАМ“:

„Е 961 НЕОТАМ

Синоними N-[N-(3,3-диметилбутил)-L-α-аспартил]-L-фенилаланин 1-метилов естер,

N(3,3-диметилбутил)-L-аспартил-L-фенилаланин метилов естер

Определение Неотамът се произвежда чрез реакция под налягане с водород на аспартам

с 3,3,-диметилбутиралдехид в метанол при наличие на катализатор паладий/

въглерод. Изолира се и се пречиства чрез филтрация, при която може да се

използва инфузорна пръст. След отделянето на разтворителите чрез дестилация

неотамът се измива с вода, изолира се чрез центрофугиране и накрая се изсу-

шава посредством вакуумно сушене

CAS № 165450-17-9

Химично наимено-

вание

N-[N-(3,3-диметилбутил)-L-α-аспартил]-L-фенилаланин 1-метилов естер

Химична формула C20H30N2O5

Молекулна маса 378,47

Описание Бял към мръснобял прах

Съдържание на ос-

новно вещество

Не по-малко от 97,0 % на суха маса

Идентификация

Разтворимост 4,75 % (w/w) при 60 °C във вода, разтворим в етанол и етилов ацетат

Чистота

Съдържание на вода Не повече от 5 % (Карл – Фишер, количество на пробата 25 ± 5 mg)

pH 5,0 – 7,0 (0,5 % воден разтвор)

Температура на то-

пене

От 81 °C до 84 °C

N- [(3 , 3 - д и ме т и л бу

т и л) -L- α- а спар тил]-

L- фенил-

аланин

Не повече от 1,5 %

Олово Не повече от 1 mg/kg.“

§ 3. В приложение № 3 към чл. 4 „Специфични критерии и изисквания за чистота на добавки-

те, различни от оцветители и подсладители, разрешени да се ползват в храни“ се правят следните

изменения и допълнения:

1. В раздел „Е 290 ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД“ на ред „Съдържание на масла“ думите „0,1

mg/l“ се заменят с „5 mg/kg“.

2. След раздел „Е 385 КАЛЦИЕВ ДИНАТРИЕВ ЕТИЛЕН ДИАМИН ТЕТРААЦЕТАТ“ се създава

раздел „Е 392 ЕКСТРАКТИ ОТ РОЗМАРИН“, както следва:

„E 392 ЕКСТРАКТИ ОТ

РОЗМАРИН

ОБЩА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Синоним Екстракт от листа на розмарин (антиоксидант)

Определение Екстрактите от розмарин съдържат няколко съединения с доказано

антиоксидантно действие. Тези съединения принадлежат предимно

към категориите на фенолните киселини, флавоноидите и дитерпено-

идите. Освен антиоксидантните съединения екстрактите може също

така да съдържат тритерпени и вещества, подлежащи на екстракция

с органичен разтворител, конкретно определени в посочената по-

долу спецификация__

EINECS 283-291-9

Химично наименование Екстракт от розмарин (Rosmarinus officinalis)

Описание Антиоксидантът екстракт от листа на розмарин се приготвя чрез

екстракция на листата на Rosmarinus officinalis при използване на

одобрена по отношение на храни система с разтворител. След това

екстрактите може да бъдат обезмирисени и обезцветени. Екстрактите

може да бъдат стандартизирани

Идентификация

Референтни антиоксидантни

съединения: фенолни дитерпени

Карнозна киселина (C20H28O4) и карнозол (C20H26O4) (които включват

не по-малко от 90 % от фенолните дитерпени общо)

Референтни основни летливи

вещества

Борнеол, борнил ацетат, камфор, 1,8-цинеол, вербенон

Плътност > 0,25 g/ml

Разтворимост Неразтворим във вода

Чистота

Загуба на маса при сушене < 5 %

Арсен Не повече от 3 mg/kg

Олово Не повече от 2 mg/kg

1. Екстракти от розмарин, про-

изведени от изсушени листа от

розмарин чрез екстракция с ацетон

Описание Екстрактите от розмарин се произвеждат от изсушени листа от розма-

рин чрез екстракция с ацетон, филтрация, пречистване и изпаряване

на разтворителя с последващо сушене и пресяване, за да се получи

фин прах или течност

Идентификация

Съдържание на референтните

антиоксидантни съединения

≥ 10 % w/w (тегло/тегло), изразени като карнозна киселина и кар-

нозол общо

Съотношение между антиокси-

дантите и летливите вещества

(Общ % w/w (тегло/тегло) карнозна киселина и карнозол) ≥ 15 (%

w/w (тегло/тегло) от референтните основни летливи вещества)*

(* като процент от летливите вещества общо в разтвора, измерен

чрез газова хроматография – детекция с масспектометрия, GC-MSD)

Остатъци от разтворители Ацетон: не повече от 500 mg/kg

2. Екстракти от розмарин, при-

готвени чрез екстракция на из-

сушени листа от розмарин чрез

свръхкритичен въглероден диоксид

Екстракти от розмарин, произ-

ведени чрез екстракция на из-

сушени листа от розмарин чрез

свръхкритичен въглероден диок-

сид с малки количества етанол

като допълнителен разтворител

Идентификация

Съдържание на референтните

антиоксидантни съединения

≥ 13 % w/w (тегло/тегло), изразени като карнозна киселина и кар-

нозол общо

Съотношение между антиокси-

дантите и летливите вещества

(Общ % w/w (тегло/тегло) карнозна киселина и карнозол) ≥ 15 (%

w/w (тегло/тегло) от референтните основни летливи вещества)*

(* като процент от летливите вещества общо в екстракта, измерен

чрез газова хроматография – детекция с масспектометрия, GC-MSD)

Остатъци от разтворители Етанол: не повече от 2 %

3. Екстракти от розмарин, при-

готвени от обезмирисен етанолов

екстракт от розмарин

Екстракти от розмарин, пригот-

вени от обезмирисен етанолов

екстракт от розмарин. Екстрактите

може да бъдат допълнително

пречистени, например чрез об-

работка с активен въглен и/или

чрез молекулярна дестилация.

Екстрактите може да бъдат дър-

жани в суспензия в подходящи и

одобрени носители или изсушени

чрез пулверизация

Идентификация

Съдържание на референтните

антиоксидантни съединения

≥ 5 % w/w (тегло/тегло), изразени като карнозна киселина и карно-

зол общо

Съотношение между антиокси-

дантите и летливите вещества

(Общ % w/w (тегло/тегло) карнозна киселина и карнозол) ≥ 15 (%

w/w (тегло/тегло) от референтните основни летливи вещества)*

(* като процент от летливите вещества общо в екстракта, измерен

чрез газова хроматография – детекция с масспектометрия, GC-MSD)

Остатъци от разтворители Етанол: не повече от 500 mg/kg

4. Екстракти от розмарин, обез-

цветени и обезмирисени, получени

чрез двустепенна екстракция с

използване на хексан и етанол

Екстракти от розмарин, пригот-

вени от обезмирисен етанолов

екстракт от розмарин, подложен

на екстракция с хексан. Екстрактите

може да бъдат допълнително

пречистени, например чрез об-

работка с активен въглен и/или

чрез молекулярна дестилация.

Те може да бъдат включени в

подходящи и одобрени носители

или изсушени чрез пулверизация

Идентификация

Съдържание на референтните

антиоксидантни съединения

≥ 5 % w/w (тегло/тегло), изразени като карнозна киселина и карно-

зол общо

Съотношение между антиокси-

дантите и летливите вещества

(Общ % w/w (тегло/тегло) карнозна киселина и карнозол) ≥ 15 (%

w/w (тегло/тегло) от референтните основни летливи вещества)*

(* като процент от летливите вещества общо в екстракта, измерен

чрез газова хроматография – детекция с масспектометрия, GC-MSD)

Остатъци от разтворители Хексан: не повече от 25 mg/kg

Етанол: не повече от 500 mg/kg.“

3. В раздел „Е 426 СОЕВА ХЕМИЦЕЛУЛОЗА“:

а) ред „Определение“ се изменя така:

„Определение Соевата хемицелулоза е рафиниран, разтворим във

вода полизахарид, получен от естествени соеви

фибри чрез екстракция с гореща вода. Не трябва да

се използва друг органичен утаител освен етанол“;

б) ред „Описание“ се изменя така:

„Описание Свободно подвижен бял или жълтеникавобял прах“;

в) след ред „Чистота“ се добавя:

„Етанол Не повече от 2 %.“

4. След раздел „Е 426 СОЕВА ХЕМИЦЕЛУЛОЗА“ се създава раздел „Е 427 ГУМА КАСИЯ“:

„E 427 ГУМА КАСИЯ

Синоними

Определение Гума касия е смляната и пречистена ендосперма на

семената от Cassia tora и Cassia obtusifoli (Leguminosae) със

съдържание под 0,05 % на Cassia occidentalis. Състои се

основно от полизахариди с висока молекулна маса, съставени

предимно от линейна верига от 1,4-β-D-манопиранозни

единици, свързани с 1,6-α-D-галактопиранозни единици.

Съотношението между маноза и галактоза е около 5:1.

При производството семената се обелват и кълновете се

отстраняват чрез механична термична обработка, последвана

от пресоване и проверка на ендоспермата. Смляната

ендосперма се пречиства допълнително чрез екстракция с

изопропанол

Съдържание на основно вещество Не по-малко от 75 % галактоманан

Описание Светложълт до мръснобял прах без мирис

Идентификация

Разтворимост Неразтворим в етанол. Разпръсква се добре в студена вода,

като образува колоиден разтвор

Образуване на гел с борат Към водна дисперсия на пробата се добавя достатъчно

количество разтвор за анализ натриев борат, за да се повиши

pH до над 9; образува се гел

Образуване на гел с гума ксантан Претеглят се 1,5 g проба и 1,5 g гума ксантан и се смесват.

Сместа се добавя (с енергично разбъркване) към 300 ml вода

при 80 °C в бехерова чаша с обем 400 ml. Разбърква се до

разтваряне на сместа и разбъркването продължава още 30

min след разтварянето (по време на бъркането се поддържа

температура над 60 °С). Разбъркването се прекратява и сместа

се оставя да се охлади на стайна температура в продължение

на най-малко 2 часа. След като температурата се понижи до

под 40 °С, се образува стегнат, високоеластичен гел, но такъв

гел не се образува в приготвен по сходен начин контролен

разтвор от 1 % само гума касия или гума ксантан

Вискозитет Под 500 mPa.s (25 °C, 2 часа, разтвор от 1 %), съответстващ

на средна молекулна маса 200 000 – 300 000 D

Чистота

Киселинно неразтворимо вещество Не повече от 2 %

pH 5,5 – 38 (1 % воден разтвор)

Сурови мазнини Не повече от 1 %

Протеини Не повече от 7 %

Общо пепел Не повече от 1,2 %

Загуба на маса при сушене Не повече от 12 % (5 часа, 105 °C)

Общо антрахинони Не повече от 0,5 mg/kg (граница на откриване)

Остатъци от разтворители Не повече от 750 mg/kg изопропил алкохол

Олово Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии

Общ брой на микроорганизмите Не повече от 5000 единици, образуващи колонии, на грам

Плесени и дрожди Не повече от 100 единици, образуващи колонии, на грам

Salmonella spp. Да не се установява в 25 g

E. Coli Да не се установява в 1 g.“

5. В раздел „Е 463 ХИДРОКСИПРОПИЛ ЦЕЛУЛОЗА“ ред „Съдържание на основно вещество“

се изменя така:__

„Съдържание на основно вещество Съдържа не повече от 80,5 % хидроксипропилови групи

(-OCH2CHOHCH3), еквивалентни на не повече от 4,6

хидроксипропилови групи за анхидроглюкозна единица

на безводна база.“

6. В раздел „Е 949 ВОДОРОД“ ред „Азот“ се изменя така:

„Азот Не повече от 0,07 % v/v.“

7. След раздел „Е 1201 ПОЛИВИНИЛПИРОЛИДОН“ се създава раздел „Е 1203 ПОЛИВИНИЛ

АЛКОХОЛ“, както следва:

„E 1203 ПОЛИВИНИЛ АЛКОХОЛ

Синоними Полимер на винил алкохол, PVOH

Определение Поливинил алкохол е синтетична смола, приготвена

чрез полимеризация на винил ацетат, последвана

от частична хидролиза на естера в присъствието на

алкален катализатор. Физическите характеристики на

продукта зависят от степента на полимеризация и от

степента на хидролиза

Химично наименование Етенол хомополимер

Химична формула (C2H3OR)n, където R = H или COCH3

Описание Полупрозрачен, бял или млечнобял зърнест прах без

мирис и без вкус

Идентификация

Разтворимост Разтворим във вода; слабо разтворим в етанол

Реакция на утаяване Разтварят се 0,25 g проба в 5 ml вода със загряване

и разтворът се оставя да се охлади на стайна

температура. При добавяне към този разтвор на 10

ml етанол се получава бяла мътна или едрозърнеста

утайка

Цветна реакция Разтварят се 0,01 g проба в 100 ml вода със загряване и

разтворът се оставя да се охлади на стайна температура.

При добавяне на една капка йоден разтвор за анализ

и няколко капки разтвор на борна киселина (към 5 ml

разтвор) се получава син цвят. Разтварят се 0,5 g проба

в 10 ml вода със загряване и разтворът се оставя да се

охлади на стайна температура. След добавяне на една

капка йоден разтвор за анализ към 5 ml от разтвора

се получава от тъмночервен до син цвят

Вискозитет От 4,8 до 5,8 mPa.s (4 % разтвор при 20 °C), съответстващ

на средна молекулна маса 26 000 – 30 000 D

Чистота

Неразтворимо във вода вещество Не повече от 0,1 %

Естерно число Между 125 и 153 mg KOH/g

Степен на хидролиза От 86,5 до 89 %

Киселинно число Не повече от 3

Остатъци от разтворители Не повече от 1 % метанол, 1 % метилацетат

pH От 5 до 6,5 (4 % разтвор)

Загуба на маса при сушене Не повече от 5 % (105 °С, 3 часа)

Остатък при накаляване Не повече от 1 %

Олово Не повече от 2 mg/kg.“

8. Раздел „ПОЛИЕТИЛЕНГЛИКОЛ 6000“ се изменя така:

„E 1521 ПОЛИЕТИЛЕНГЛИКОЛИ

Синоними PEG, макрогол, полиетилен оксид

Определение Полимери, получени чрез реакция на присъединяване на етилен оксид и

вода, обикновено означавани с номер, който съответства приблизително

на молекулната маса

Химично наименование алфа-хидро-омега-хидроксиполи (окси-1,2-етандиол)

Химична формула HOCH2 - (CH2 - O - CH2)n - CH2OH

Средна молекулна маса От 380 до 9000 D

Съдържание на основно вещество PEG 400: не по-малко от 95 % и не повече от 105 %

PEG 3000: не по-малко от 90 % и не повече от 110 %

PEG 3350: не по-малко от 90 % и не повече от 110 %

EG 4000: не по-малко от 90 % и не повече от 110 %

PEG 6000: не по-малко от 90 % и не повече от 110 %

PEG 8000: не по-малко от 87,5 % и не повече от 112,5 %

Описание PEG 400 е бистра, вискозна, безцветна или почти безцветна хигроскопична

течност

PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 и PEG 8000 представляват

бели или почти бели твърди вещества, подобни на восък или парафин

Идентификация

Температура на топене PEG 400: 4 – 8 °C

PEG 3000: 50 – 56 °C

PEG 3350: 53 – 57 °C

PEG 4000: 53 – 59 °C

PEG 6000: 55 – 61 °C

PEG 8000: 55 – 62 °C

Вискозитет PEG 400: от 105 до 130 mPa.s при 20 °C

PEG 3000: от 75 до 100 mPa.s при 20 °C

PEG 3350: от 83 до 120 mPa.s при 20 °C

PEG 4000: от 110 до 170 mPa.s при 20 °C

PEG 6000: от 200 до 270 mPa.s при 20 °C

PEG 8000: от 260 до 510 mPa.s при 20 °C

За полиетиленгликоли със средна молекулна маса над 400 вискозитетът

се определя въз основа на 50 процента от теглото на разтвора на

разглежданото вещество във вода

Разтворимост PEG 400 е податлив на смесване с вода, силно разтворим в ацетон,

алкохол и метилен хлорид, практически неразтворим в мазнини от

животински произход и в минерални масла

PEG 3000 и PEG 3350: силно разтворими във вода и в метилен хлорид,

много слабо разтворими в алкохол, практически неразтворими в мазнини

от животински произход и в минерални масла

PEG 4000, PEG 6000 и PEG 8000: силно разтворими във вода и в метилен

хлорид, практически неразтворими в алкохол и мазнини от животински

произход и в минерални масла

Чистота

Киселинност или алкалност Разтварят се 5 g в 50 ml вода без въглероден диоксид и се добавят 0,15

ml разтвор на бромтимолово синьо. Разтворът е жълт или зелен. За да се

промени цветът на индикатора в синьо, се изискват не повече от 0,1 ml

от 0,1 М натриев хидроксид

Хидроксилно число PEG 400: 264 – 300

PEG 3000: 34 – 42

PEG 3350: 30 – 38

PEG 4000: 25 – 32

PEG 6000: 16 – 22

PEG 8000: 12 – 16

Сулфатна пепел Не повече от 0,2 %

1,4-диоксан Не повече от 10 mg/kg

Етилен оксид Не повече от 0,2 mg/kg

Етиленгликол и диетиленгликол Общо не повече от 0,25 % w/w (тегло/тегло) поотделно или в комбинация

Олово Не повече от 1 mg/kg.“

Допълнителна разпоредба

§ 4. С тази наредба се въвеждат разпоред-

бите на:

1. Директива 2010/37/ЕС на Комисията

от 17 юни 2010 г. за изменение на Директива

2008/60/ЕО за установяване на специфични

критерии за чистота на подсладителите (ОВ L

152, 18.06.2010 г.).

2. Директива 2010/67/ЕС на Комисията от

20 октомври 2010 г. за изменение на Директи-

ва 2008/84/ЕО за определяне на специфични

критерии за чистота на хранителните добавки,

различни от оцветителите и подсладителите

(ОВ L 277, 21.10.2010 г.).

3. Директива 2011/3/ЕС на Комисията от

17 януари 2011 г. за изменение на Директива

2008/128/ЕО за определяне на специфични

критерии за чистота на оцветителите, които

са предназначени за влагане в храни (ОВ L

13, 18.01.2011 г.).

Заключителна разпоредба

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на

обнародването є в „Държавен вестник“ с из-

ключение на разпоредбата на § 1, която влиза

в сила от 1 септември 2011 г.

Министър: Ст. Константинов

1.7, 3 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ПроизводителиСнимкиХранене при...РецептиЛюбопитноЛайфстайлБотаникаНовиниЗдравни съветиСоциални грижиЕ-тата в хранитеИсторияАлт. медицинаСпециалистиСпортЛеченияАнкетиДиетиФизиологияСтатистически проучванияПсихологияОрганизацииИнтервютаЗаведения