Начало Справочник Клинични пътеки КП № 123

КП № 123 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА АБДОМИНАЛНА АОРТА, ДОЛНА ПРАЗНА ВЕНА И КЛОНОВЕТЕ ИМ

КП №123

КП № 123 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА АБДОМИНАЛНА АОРТА, ДОЛНА ПРАЗНА ВЕНА И КЛОНОВЕТЕ ИМ

Минимален болничен престой – 3 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ДРУГИ КАРДИОХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
*00.55 ИНСЕРЦИЯ В НЕКОРОНАРНА АРТЕРИЯ НА СТЕНТ (ОВЕ) С БАВНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНО ВЕЩЕСТВО
ендографт
ендоваскуларен графт
стент графт
кодирай също всяка некоронарна ангиопластика или атеректомия – 39.50
Изключва:
покрит с лекарство стент, например покрит с хепарин – 39.90
инсерция в коронарна артерия на стент с бавно излъчване на лекарствено вещество – 36.07
инсерция на стент без излъчване на лекарствено вещество
- коронарна артерия – 36.06
- некоронарна артерия – 39.90
такъв за корекция на аневризма – 39.71-39.79

ИНЦИЗИЯ НА СЪД
емболектомия
тромбектомия
Изключва:
пункция или катетеризация на всяка:
артерия - 38.91, 38.98
вена - 38.92 – 38.95, 38.99
*38.04 ИНЦИЗИЯ НА СЪД – АОРТА
*38.07 ИНЦИЗИЯ НА СЪД - АБДОМИНАЛНИ ВЕНИ
(илиака, спленика, портална, долна празна вена, бъбречна)
емболектомия
тромбектомия

ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ
ендартериектомия с:
емболектомия
кръпка
временен байпас по време на операция
Тромбектомия
*38.14 ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ НА АОРТА
ендартериектомия с:
емболектомия
кръпка
временен байпас по време на операция
Тромбектомия
*38.16 ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ НА АБДОМИНАЛНИ АРТЕРИИ (ЦЕЛИАКА, МЕЗЕНТЕРИКА, ГАСТРИКА, РЕНАЛИС, ХЕПАТИКА, СПЛЕНИКА, ИЛИАКА, УМБИЛИКАЛИС)
ендартериектомия с:
емболектомия
кръпка
временен байпас по време на операция
тромбектомия

РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА
ангиектомия с анастомоза
ексцизия със смяна на:
аневризма (артериовенозна) с анастомоза
кръвоносен съд (лезия) с анастомоза
*38.34 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА ( АОРТА)
ангиектомия с анастомоза
ексцизия със смяна на:
аневризма (артериовенозна) с анастомоза
кръвоносен съд (лезия) с анастомоза
*38.36 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА НА АБДОМИНАЛНИ АРТЕРИИ (ЦЕЛИАКА, МЕЗЕНТЕРИКА, ГАСТРИКА, РЕНАЛИС, ХЕПАТИКА, СПЛЕНИКА, ИЛИАКА, УМБИЛИКАЛИС)
ангиектомия с анастомоза
ексцизия със смяна на:
аневризма (артериовенозна) с анастомоза
кръвоносен съд (лезия) с анастомоза
*38.37 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА НА АБДОМИНАЛНИ ВЕНИ (ИЛИАКА, СПЛЕНИКА, ПОРТАЛНА, ДОЛНА ПРАЗНА ВЕНА, БЪБРЕЧНА)
ангиектомия с анастомоза
ексцизия със смяна на:
аневризма (артериовенозна) с анастомоза
кръвоносен съд (лезия) с анастомоза

РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД СЪС СМЯНА
ангиектомия
ексцизия със смяна на:
аневризма (артериовенозна) или
кръвоносен съд (лезия)
*38.44 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД СЪС СМЯНА (АБДОМИНАЛНА АОРТА)
ангиектомия
ексцизия със смяна на:
аневризма (артериовенозна) или
кръвоносен съд (лезия)
*38.46 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД СЪС СМЯНА - АБДОМИНАЛНИ АРТЕРИИ   
целиака  мезентерика
гастрика  реналис
хепатика  спленика
илиака  умбиликалис
Изключва:    
абдоминална аорта - 4

ДРУГ ШЪНТ ИЛИ СЪДОВ БАЙПАС
*39.24 АОРТА-РЕНАЛИС БАЙПАС
*39.25 АОРТА-ИЛИАКА-ФЕМОРАЛИС БАЙПАС
аортофеморален
аортоилиачен
аортоилиачен към поплитеа
аортопоплитеален
илиофеморален (илиачно-феморален)
субклавия към субклавия
каротидо-каротиден
каротидо-вертебрален
реимплантация на вертебрална артерия
*39.26 ДРУГ ИНТРААБДОМИНАЛЕН СЪДОВ ШЪНТ ИЛИ БАЙПАС
байпас:
- аортоцелиакален
- аорта-мезентериалис супериор
- хепатика комунис към илиака комунис - реналис
интра-абдоминален артериален байпас с трансплантат БДУ
Изключва:
перитонео-венозен щънт - 54.94

ШЕВ НА СЪД
възстановяване на разкъсване на кръвоносен съд
Изключва:
шев на аневризма - 39.52
такъв за спиране на хеморагия (постоперативна):
- анус - 49.95
- пикочен мехур - 57.93
- след съдова процедура - 39.41
- нос - 21.00-21.09
- простата - 60.94
- тонзила - 28.7
всяко друго затворено устроиство за пунктиране на съд – пропусни кода
*39.31 ШЕВ НА АРТЕРИЯ
абдоминална аорта и клоновете и
*39.32 ШЕВ НА ВЕНА
долна празна вена и клоновете и

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДОВЕ
*39.50 АНГИОПЛАСТИКА ИЛИ АТЕРЕКТОМИЯ НА НЕКОРОНАРЕН СЪД
перкутанна транслуминална ангиопластика (PTA) на некоронарен съд:
• артерии на главата и шията:
 - базиларна
 - каротидна
 - вертебрална
• съдове на долен крайник
• мезентериална артерия
• ренална артерия
• съдове на горен крайник
кодирай също всяка:
инжекция или инфузия на тромболитично вещество – 99.10
инсерция на некоронарен стент или стент имплантант – 39.90
*39.54 ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ОПЕРАЦИЯ (АОРТА)
фенестрация на дисекираща аневризма на торакалната аорта
кодирай също сърдечнобелодробен байпас (екстракорпорална циркулация) (сърце-бял дроб апарат) - 39.61
*39.56 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРЪВОНОСЕН СЪД С КРЪПКА ТЪКАНЕН ТРАНСПЛАНТАТ
Изключва:
същото с резекция - 38.40-38.49
*39.57 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРЪВОНОСЕН СЪД С КРЪПКА СИНТЕТИЧЕН ТРАНСПЛАНТАТ
Изключва:
същото с резекция - 38.40-38.49
*39.59 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪД
операция за аортико-пулмонален отвор (прозорец)
артериопластика БДУ
създаване на венозни клапи (периферни)
пликация на (периферна) вена
реимплантация на артерия
Изключва:
прекъсване на вена кава - 38.7
реимплантация на бъбречна артерия - 39.55
възстановяване с:
трансплантат - 39.56-39.58
резекция - 38.30-38.49, 38.60-38.69

ЕНДОВАСКУЛАРНА КОРЕКЦИЯ НА СЪД
ендолуминална корекция
Изключва:
ангиопластика или атеректомия на некоронарен – 39.50
инсерция на некоронарен стент – 39.90
друга корекция на аневризма – 39.52
резекция на абдоминална аорта със смяна – 38.44
резекция на артерии на долен крайник със смяна – 38.48
резекция на торакална аорта със смяна – 38.45
резекция на съдове на горен крайник – 38.43
*39.71 ЕНДОВАСКУЛАРНА ИМПЛАНТАЦИЯ НА ТРАНСПЛАНТАТ В АБДОМИНАЛНА АОРТА
ендоваскуларна корекция на аневризма на абдоминална аорта с трансплантат
*39.79 ДРУГА ЕНДОВАСКУЛАРНА КОРЕКЦИЯ (НА АНЕВРИЗМА) НА ДРУГИ СЪДОВЕ
койл емболизация или оклузия(спирала)
ендографт (ове)
ендоваскуларен графт(ове)
емболизация или оклузия с течно тъканно лепило
друг имплантант или вещество за възстановяване, емболизация или оклузия
Изключва:
ендовадкуларно възстановяване или оклузия на съдове на глава и шия – 39.72
инсерция на некоронарен артериален стент с бавно излъчване на лекарствено вещество – 00.55
инсерция на некоронарен артериален стент(ове)(при корекция на друга аневризма)– 39.90
неендоваскуларна корекция на артериовенозна фистула – 39.53
друга хирургична оклузия на съдове – вж.категория 38.8
перкутанна транскатетърна инфузия – 99.29
транскатетърна емболизация при стомашно или дуоденално кървене – 44.44
стент(ове) трансплантат(и)

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЪДОВЕ
*39.90 ИНСЕРЦИЯ НА НЕКОРОНАРЕН АРТЕРИАЛЕН СТЕНТ(ОВЕ) БЕЗ БАВНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНО ВЕЩЕСТВО
стент трансплантат
немонтиран стент(ове)
монтиран стент(ове)
покрит с лекарство стент(ове), например покрит с хепарин
ендографт(ове)
ендоваскуларен графт(ове)
ендоваскуларна реканализационна техника
- стент трансплантат(и)
кодирай също всяка некоронарна ангиопластика или атеректомия – 39.50
Изключва:
такава за корекция на аневризма – 39.71-39.79
инсерция нанекоронарен артериален стент(ове) с бавно излъчване на лекарствено вещество – 00.55

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:
Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.
Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.
Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;
- подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение от обхвата на медицинската специалност "Съдова хирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Съдова хирургия".
Изискванията за наличие на задължителните звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочения медицински стандарт.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ,ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/ Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение по съдова хирургия
2. Клиника/отделениe по вътрешниболести или кардиология
или
Клиника/отделение по детска кардиология/детски болести
3. Операционен блок/зали
4. ОАИЛ/КАИЛ
5. Клинична лаборатория с II или III ниво на компетентност
6. Образна диагностика - рентгенов апарат за скопия и графия
7. Ангиограф - 1 бр.
8. Еходоплер - 1 бр.

В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с настоящия стандарт, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структуратапо съдова хирургия.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено и чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/ Апаратура и оборудване
1. КАТ и/или МРТ на територията на населеното място (като се осигури 24-часов достъп, включително в условия на спешност)
2. Вирусологична лаборатория
3. Патоморфологична лаборатория– на територията на населеното място.
4. Микробиологична лаборатория

Забележка: При необходимост и по преценка на оператора, на един пациент могат да бъдат поставени един или повече импланти като НЗОК заплаща до четири протезни материала едноактно и не повече от осем годишно.

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение
Вена кава филтър - НЗОК не заплаща посоченото изделие

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
В структурата работят най-малко петима лекари, от които двама с придобита медицинска специалност по съдова хирургия. Лечебното заведение разполага най-малко с двама лекари с придобита квалификация за доплерова сонография.
Забележка: За лекари със специалност „Съдова хирургия” не се изисква сертификат за доплерсонография.
- лекар със специалност по кардиология или вътрешни болести;
- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по образна диагностика, притежаващ свидетелство за професионална квалификация с призната правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология” (издадено от Ректор на медицински университет), работещ в ангиографско звено към клиника/отделение по образна диагностика
или
лекар със специалност по кардиология/ревмокардиология, притежаващ свидетелство за професиoнална квалификация с призната правоспособност по “Инвазивна кардиология”;
или
лекар със специалност по съдова хирургия, притежаващ свидетелство за професиoнална квалификация с призната правоспособност по “Ендоваскуларна съдова хирургия”, издадено от Ректор на медицински университет;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по съдова хирургия - двама хирурзи;
- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалностпо образна диагностика, притежаващ свидетелство за професионална квалификация с призната правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология” (издадено от Ректор на медицински университет), работещ в ангиографско звено към клиника/отделение по образна диагностика
или
лекар със специалност по кардиология/ревмокардиология, притежаващ свидетелство за професиoнална квалификация с призната правоспособност по “Инвазивна кардиология;
или
лекар със специалност по съдова хирургия, притежаващ свидетелство за професиoнална квалификация с призната правоспособност по “Ендоваскуларна съдова хирургия”, издадено от Ректор на медицински университет;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по детски болести/детска кардиология.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:
За клиниката/отделението по съдова хирургия – да са извършени не по-малко от 500 съдови операции годишно, от които поне 50% с голям и много голям обем и сложност.

ЗАБЕЛЕЖКА: При анамнеза от странана пациента за алергия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
Дейностите и услугите в обхвата на клиничната пътека се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:
Диагностика и оперативно лечение при пациенти с:
• заплашваща руптура или руптурирала аневризма, симптоматична аневризма;
• ХАНК с критична исхемия с постоянна силна болка, която се копира само от наркотични аналгетици;
• ХАНК с инфекция на стъпалото, развила се при гангрена или рана, при които жизнеността на крайника е в непосредствена опасност;
• остро настъпила оклузия на висцералните артерии или бифуркацията на аортата.
Оперативно лечение на пациенти с:
• установена аневризма в аорто-илиачния сегмент;
• ХАНК с болка при ходене (клаудикационна), нощна или постоянна, в мускулите, стъпалото и/или пръстите на болния крайник.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на лечебно-диагностичен план.
При подготовка на болния в лечебното заведение:
1. Вземане на биологичен материал за изследвания се извършва в първите 24 часа от хоспитализацията на пациента.
2. Образни изследвания се извършват до 48 часа от началото на хоспитализацията на пациента.
Принципи на болничното изследване и лечение.
За пълно диагностично уточняване са необходими:
- ехо-доплерово изследване (с измерване на ПАН);
- аортоартериография - ангиография или компютър - ангиография или магнитнорезонансна ангиография (с контраст);
- при данни за рана е задължителна посявка с антибиограма, а при пациентите със септичен фебрилитет - хемокултура.

Активното болнично лечение на аорто-илиачните стенози, оклузии и дилатации включва извършването на оперативна реваскуларизация – артериална реконструкция: Байпас – аорто-илиачен, аорто-феморален, аорто-илиакаинтерна, ТЕА аорта абдоминалис, илиачни артерии и синтетична ПАЧ пластика, резекции на аневризма. Алтернатива на оперативното лечение е минимално инвазивна перкутанна транслуменна ангиопластика на артерията (ПТА), която може да включва балонна ангиопластика с или без прилагане на тромболитичен агент (стрептокиназа) и да бъде съчетана с или без имплантиране на стент. При посочените реконструкции, необходимостта от минимум 2 катетъра тип Фогарти, както и синтетични пачове, е изискване за правилно провеждане на оперативното лечение.
Медикаментозното лечение включва вазоактивни препарати, антикоагуланти и/или антиагрегантиза активиране на колатералите, подобряване на реологията и метаболизма, и се провежда задължително пред- и следоперативно.
Болничното лечение включва наред с реваскуларизацията и активно локално лечение на атоничните рани, с ежедневни превръзки с антисептични (според антибиограмата) и/или епителотонични препарати.
Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

Здравни грижи.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се оформя след проведените диагностични изследвания и оперативно лечение, при изпращане на оперативен материал за хистологично изследване при необходимост.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
• зараснала оперативна рана или зарастваща първично;
• липса на фебрилитет;
• раздвижван активно пациент;
• дадени препоръки за хигиенно-диетичен режим (ХДР).

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредбата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА
се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативнаанестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативнаепикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни в ИЗ.
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).
3.3. Документиране на следоперативните дни в ИЗ.

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ФОРМУЛЯР ЗА ВЛОЖЕНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ /МИ/, СТОЙНОСТТА НА КОИТО СЕ ЗАПЛАЩА ОТ НЗОК ИЗВЪН ЦЕНАТА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА/АМБУЛАТОРНАТА ПРОЦЕДУРА - може да изтеглите от тук.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Периферното съдово заболяване се изразява в нарушаване на нормалното преминаване на кръвния поток през артериалните съдове – артериите на долните крайници (осигуряващи кислород за тъканите), в резултат на тяхното стесняване, запушване или ненормално разширение (аневризма).
Основните причини са атеросклерозата, захарната болест (диабет) или болестта на Бюргер, при които се увреждат съдовите стени и се стига до стесняване, запушване или разширение на главните артериални съдове.
Основният признак на заболяването е болката при движение, или при напреднал стадий на болестта – и в покой. Тя се дължи на недостига на кислород в стъпалото поради влошеното кръвоснабдяване и е сериозен признак за опасност от близки усложнения – незаздравяващи рани, повърхностни некрози или дълбоки гангрени, както и тежка инфекция.
Прогресирането на болката, гангрените и/или раните неизбежно води до възпаление в дълбоките тъкани на засегнатия крайник, с развитие на неовладяема инфекция. Тези усложнения често налагат ампутация на крака, превръщаща болния в инвалид.
Компетентният специалист, който трябва да реши хода на лечението, така че да се избегнат тези усложнения и ампутацията, е опитният съдов хирург. Той определя вида на лечението Ви, необходимостта от постъпването Ви в болница и определя времето за това. Преценява нуждата от снимка на артериалните съдове и от съдова операция или от специфично медикаментозно лечение, в зависимост от болестните изменения.
Лекарят е задължен да Ви обясни характера на операцията и защо е избрана процедурата, която е удобна или неудобна за Вас. Това се предопределя както от характера на заболяването,така и от Вашето общо състояние.
Съдовата операция се нарича „байпас” и цели да се заобиколи поражението на засегнатата артерия и да се достави кръв на органите под него. Извършва се най – често с протеза от синтетичен материал, с достъп през корема, и поради това се извършва с “пълна упойка”.
Следоперативният период трае около 7 – 10 дни, от които първите 2 – 3 са в интензивно отделение/клиника.
След изписването Ви от болницата, личният лекар може да проследява Вашето състояние и да изписва лекарства, съгласно указанията на съдовия хирург, като Ви консултира периодично с него.

3.7, 7 гласа

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ РАБОТЕЩИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА КП № 123 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА АБДОМИНАЛНА АОРТА, ДОЛНА ПРАЗНА ВЕНА И КЛОНОВЕТЕ ИМ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ЗаведенияЛюбопитноНовиниСпециалистиИсторияЛеченияНормативни актовеИзследванияХранене при...Здравни съветиФизиологияАлт. медицинаОрганизацииЛайфстайлБотаникаСнимкиПсихологияИнтервютаСоциални грижиАнкетиГеографияСпортДиетиЛичностиНаправления в медицината