Начало Справочник Нормативни актове Правилник за устройството и дейността на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

Правилник за устройството и дейността на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

Правилници, инструкции и заповеди

МИНИСТЕРСТВО   НА   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

 ЗА  УСТРОЙСТВОТО  И  ДЕЙНОСТТА  НА  РЕГИОНАЛНИТЕ  ИНСПЕКЦИИ 

 ЗА  ОПАЗВАНЕ  И  КОНТРОЛ  НА ОБЩЕСТВЕНОТО  ЗДРАВЕ

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат  устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

(2) Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет.

Чл. 2. Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) осъществява провеждането на държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол на територията на съответната област.

Чл. 3. (1) РИОКОЗ е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място - административен център на областта.

(2) Издръжката на РИОКОЗ се формира от субсидии от републиканския бюджет и от други бюджетни приходи, съгласно чл. 18 от Закона за здравето.

Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването осъществява контрол върху дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

(2) Главният държавен здравен инспектор организира и ръководи дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

Чл. 5. Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве имат единен знак, който се утвърждава със заповед на министъра на здравеопазването.

Глава втора

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Раздел I

Общи положения

Чл. 6. РИОКОЗ се ръководи и представлява от директор, който е орган на изпълнителната власт към министъра на здравеопазването за провеждане на държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол на територията на съответната област.

Чл. 7. (1) Директор може да бъде  лице с образователно - квалификационна степен "магистър" по медицина, призната специалност и 5 години стаж по специалността.

(2) Директорът заема длъжността въз основа на конкурс по Кодекса на труда, обявен от министъра на здравеопазването.Трудовият договор се сключва с министъра на здравеопазването.

            Чл. 8. Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от главния секретар или от директор на дирекция – магистър по медицина, определен от него със заповед за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.

Раздел II

Правомощия на директора на РИОКОЗ

Чл. 9. Директорът на РИОКОЗ:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РИОКОЗ, както и връзките й с други организации;

2. представлява РИОКОЗ пред трети лица;

3. разпорежда се с бюджетните средства на РИОКОЗ и носи отговорност за тяхното управлението и за законосъобразното им разходване;

4. утвърждава структурата и длъжностното щатно разписание, съгласувано с главния държавен здравен инспектор;

5. утвърждава поименното щатно разписание, вътрешните правила за работна заплата, стандартните оперативни процедури и инструкциите за работата на РИОКОЗ;

6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в РИОКОЗ;

7. назначава държавните служители в РИОКОЗ, изменя и прекратява служебните им правоотношения;

8. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово  правоотношение в РИОКОЗ;

9. осъществява правомощията по реализиране на дисциплинарната отговорност на служители в РИОКОЗ;

10. организира и контролира извършването на атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово  правоотношение;

11. издава наказателни постановления в случаите, определени в закон;

12. налага със заповед принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

13. разглежда жалби срещу принудителни административни мерки, наложени от държавни здравни инспектори;

14. издава заповеди за спиране на експлоатацията на обекти с обществено предназначение или на части от тях; за преработка, използване за други цели или унищожаване на продукти и стоки със значение за здравето на човека, в случаите, когато те не отговарят на здравните изисквания; за прекратяване извършването на дейности, които крият опасност за човешкото здраве;

15. издава заповеди за спиране на употребата и пускането на пазара на химични вещества и препарати при констатиране на нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП);

16. издава разрешения за разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;

17. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на РИОКОЗ, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП);

18. предлага на кмет на отделна община въвеждане на противоепидемични мерки при възникване на извънредна епидемична обстановка на територията на съответната община;

19. изготвя и представя в Министерството на здравеопазването (МЗ) ежегоден доклад за резултатите от дейността на РИОКОЗ по провеждането на държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол на територията на съответната област;

20. насрочва и ръководи заседанията на Директорския съвет и на Експертния съвет на РИОКОЗ;

21. осъществява и други дейности по управлението на РИОКОЗ.

Чл. 10. При осъществяване на своите правомощия директорът издава индивидуални административни актове.

Раздел III

Атестация

Чл. 11. Директорът на РИОКОЗ се атестира на всеки три години.

Чл. 12. Основните цели на атестирането са:

1. установяване равнището на професионалната квалификация и управленските умения на директора;

2. оценяване изпълнението на функциите, регламентирани в нормативните актове и длъжностната характеристика;

3. подобряване дейността на РИОКОЗ.

Чл. 13. Атестирането се извършва в съответната РИОКОЗ, в срок до 3 месеца след изтичане на срока от предходното атестиране.

Чл. 14. (1) Атестирането се организира от главния държавен здравен инспектор.

(2) Главният държавен здравен инспектор уведомява директора на РИОКОЗ за деня на атестацията не по–късно от 5 работни дни преди нейното провеждане.

Чл.15. Атестацията се провежда от комисия, определена от министъра на здравеопазването за всеки конкретен случай.

            Чл. 16. Комисията е длъжна да извърши оценяването безпристрастно, честно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства.

Чл. 17. Атестирането се извършва по следните показатели:

1. Професионална квалификация и управленски умения, които включват оценяване на: професионалното развитие, оперативност, планиране, координиране и контрол на дейността; познаване и ползване на нормативните актове и практическото им прилагане; организацията и ефективност на документооборота;

2. организация на дейността в РИОКОЗ, която включва оценяване на: състоянието на човешките ресурси, предприети действия по повишаване квалификацията на служителите, организационни умения, инициативност, умения за поставяне на цели и анализиране на резултати; състояние на информационната инфраструктура; умения по ефективно текущо поддържане и стопанисване на имуществото, борба с корупцията, умения за работа в екип;   

3. обем, качество и ефективност на дейността на РИОКОЗ, които включват оценяване на:  дейността по дирекции, административно – наказателната дейност; ефективността на взаимодействието с контролни органи, други държавни и общински органи и неправителствени организации, финансовата политика, своевременност, точност и изчерпателност на отчетите до Министерство на здравеопазването; получените сигнали и жалби, свързани с дейността на РИОКОЗ; медийната политика.

Чл. 18. Въз основа на комплексен анализ на дейността по показателите съобразно чл. 17 атестацията може да бъде:

1. отрицателна;

2. неудовлетворителна;

3. добра;

4. много добра;

Чл. 19. За резултатите от атестацията комисията съставя атестационна карта и запознава директора на РИОКОЗ с нейното съдържание, който я подписва.

Чл. 20. Директор на РИОКОЗ, който не е съгласен с поставената оценка може да подаде писмено възражение, в което посочва мотивите за своето несъгласие.

Чл. 21. Възражението се подава до министъра на здравеопазването в тридневен срок от датата, на която директорът на РИОКОЗ е подписал атестационната карта.

Чл. 22. (1)Министърът на здравеопазването е длъжен да се произнесе по възражението в десетдневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.

(2) Министърът на здравеопазването може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли.

(3) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно се провежда ново атестиране в срок до 1 месец от неговото решение.

 Чл. 23. Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на директора на РИОКОЗ.

            Чл. 24. Министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение с директор на РИОКОЗ, получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ. 

Глава трета

СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Раздел   І

Общи положения

Чл. 25. РИОКОЗ е администрация, която подпомага директора при осъществяването на неговите правомощия.

Чл.  26. РИОКОЗ е структурирана в обща и специализирана администрация.

Чл.  27. Числеността на персонала в административните звена на съответната РИОКОЗ е посочена в приложения No 1 -28.

Чл. 28.  Директорът на РИОКОЗ създава със заповед отдели и сектори към дирекциите.

Раздел ІІ

Главен секретар

Чл. 29. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на РИОКОЗ в изпълнение на законните разпореждания на директора.

(2) Главен секретар може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”.

Чл. 30.  (1) Главният секретар:

1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на РИОКОЗ;

2. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в РИОКОЗ;

3. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;

4. контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на служебната тайна и на личните данни в РИОКОЗ;

5. организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица;

6. организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РИОКОЗ;

7. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на РИОКОЗ;

8. организира и координира дейностите по информационно осигуряване;

9. организира и контролира изготвянето на годишни планове и отчети на РИОКОЗ;

10. организира и координира дейностите по обучение на служителите в РИОКОЗ;

11. изпълнява и други задачи, възложени му от директора на РИОКОЗ.

(2) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от директор на дирекция, определен с писмена заповед на директора на РИОКОЗ за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.

Раздел ІІІ

Обща администрация

Чл. 31. Общата администрация е организирана в дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”.

Чл. 32. (1) Директорът на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” е лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по една от следните специалности: „медицина”, „право” или „икономика”.

(2) Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:

1. осъществява финансово-счетоводното обслужване на РИОКОЗ; 

2. организира срочното осчетоводяване и упражнява контрол върху бюджетните разходи;

3. изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РИОКОЗ и следи за целесъобразното им разходване;

4. оказва правна помощ, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РИОКОЗ;

5. дава становища за законосъобразността на проектите на индивидуални административни актове, на актовете по Закона за административното производство, на актовете и постановленията по Закона за административните нарушения и наказания;

6. изготвя договорите, по които РИОКОЗ  е страна;

7. осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт;

8. организира и извършва деловодната и куриерска дейност в РИОКОЗ

9. организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа “едно гише” и предприема действия в съответствие със Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите;

10. предоставя информация на трети лица в случаите, предвидени в Закона за достъп до обществена информация;

11. систематизира и съхранява документите и другите материали на РИОКОЗ в съответствие с изискванията на Закона за държавния архивен фонд;

12. осигурява условия за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

13. предприема действия за своевременно събиране вземанията на РИОКОЗ и тяхното администриране;

14. организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в РИОКОЗ;

15. поддържа служебните и трудовите досиета на служителите;

16. организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и в процеса на атестиране на служителите в РИОКОЗ;

17. изготвя щатното разписание на РИОКОЗ;

18. организира стопанското и транспортното обслужване в РИОКОЗ;

19.  осигурява информационните връзки и комуникации на РИОКОЗ;

20. създава и поддържа публични регистри и база данни;

21. организира и контролира отбранително-мобилизационната подготовка в РИОКОЗ;

Раздел ІV

Специализирана администрация

Чл. 33. (1) Специализираната администрация е организирана в:

  1. дирекция “Здравен контрол”;
  2. дирекция “Лабораторни изследвания”;
  3. дирекция “Надзор на заразните болести”.

(2) В регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, посочени в приложение 29 се създава и дирекция “Опазване на общественото здраве”.

Чл. 34. (1) Директорът на дирекция „Здравен контрол” е лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”.

(2) Дирекция “Здравен контрол”:

                1. участва със свои представители в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията (ЗУТ).

2. извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение; на продукти и стоки със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;

3. контролира спазването на здравните изисквания към лицата работещите в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони по отношение на тяхното здравословно състояние.

4. извършва контрол върху химичните вещества и препарати, по отношение на класифицирането, опаковането и етикетирането им; нотифицираните химични вещества; опасните химични вещества и препаратите, за които са определени ограничения или забрани за търговия и употреба; производството на стоки, които могат да съдържат опасни химични вещества и препарати, за които са определени ограничения или забрани за употреба по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП);

5. взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания.

6. издава предписания за:

            а) провеждане на задължителни хигиенни мерки в обектите с обществено предназначение при установяване на нарушения на здравните норми и изисквания;

в) спиране реализацията на продукти и стоки със значение за здравето на човека, при съмнение за безопасността им;

б) отстраняване от работа на лица, които са болни и представляват опасност за здравето на околните;

г) отстраняване на констатирани нарушения на нормативно установените изисквания към химичните вещества и препарати в предвидените в ЗЗВВХВП случаи;

д) незабавно спиране експлоатацията на обекти с обществено предназначение, на части от тях или на дейности, които се извършват в тях, когато е налице непосредствена опасност за живота и здравето на хората, за разпространение на заразни заболявания или за възникване на отравяния.

7. съставя актове за установяване на административни нарушения;

8. прави предложения до директора на РИОКОЗ за налагане на принудителни административни мерки, в случаите, предвидени в закон;

9. участва в анкетирането на хранителните заболявания, епидемичните взривове и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;

10. съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;

11. извършва контрол върху дейността на службите по трудовата медицина и издава задължителни предписания  за отстраняване на констатирани нарушения;

12. предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;

13. изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област;

14. поддържа списъци и регистри в предвидените в Закона за здравословни  и безопасни условия на труд случаи (ЗБУТ);

15. извършва контрол по спазването на други здравни и хигиенни изисквания, предвидени в закон;

16. събира, обработва и обобщава на тримесечие и годишно оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол, която се представя в МЗ;

17. участва в разработването и осъществяването на мерки при извънредни обстоятелства, свързани с екологични произшествия, с облъчване на лицата, замърсяване на околната среда, производствени аварии и други бедствени ситуации;

18. извършва контрол по спазване изискванията относно забрана за продажба на алкохол и ограничаване на тютюнопушенето в случаите на чл. 54  и чл. 56 от ЗЗ;

19. оказва съдействие на звената по ведомствен здравен контрол към Министерството на отбраната (МО) и Министерството на вътрешните работи (МВР).

(3) В регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, съгласно приложение № 30, дирекцията по ал. 2 извършва и следните дейности:

1. анализира показателите за здравно-демографското състояние на населението на територията на областта за целите на организацията и провеждането на контролната и профилактична дейност на РИОКОЗ;           

2. проучва разпространението и степента на изразеност на рисковите фактори, свързани с начина на живот и разработва мерки за ограничаването им;

3. организира и участвува в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;

4. определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;

5. проучва, анализира и контролира храненето на различни групи от населението и дава предложения за неговото оптимизиране;

6. координира и осъществява дейности на регионално ниво по международни, национални и регионални програми и проекти;

7. планира, организира и осъществява образователни дейности на различни групи от населението;

8. организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;

9. планира, разработва и осигурява разпространението на печатни и аудио-визуални здравно-образователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;

10. осигурява взаимодействието на РИОКОЗ със средствата за масова информация и в партньорство с тях провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на здраве;

11. организира функционирането на Националната система за мониторинг на шума на обслужваната от РИОКОЗ територия;

12. организира провеждането на изследвания и оценка на специфични замърсители на атмосферния въздух;

13. извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания; спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението; по спазване разпоредбите на чл. 55 и чл. 56 от ЗЗ.

Чл. 35. (1) Директорът на дирекция „Лабораторни изследвания” е лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина” или „химия”.

(2) Дирекция “Лабораторни изследвания”:

1. участва в набирането на проби и извършва контролни лабораторни анализи и изпитвания на продукти и стоки със значение за здравето на населението и фактори на жизнената среда;

 2. участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;

3. извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;

4. внедрява безопасни за здравето на служителите от лабораториите БДС,  EN и ISO стандарти и валидизирани методи за лабораторен анализ;

5. осигурява качество на данните и измерванията от аналитичната дейност;

6. осъществява своевременен метрологичен контрол на техническите средства за измерване и изпитване;

7. изготвя документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;

8. участва в поддържането на база данни с резултатите от лабораторния контрол, извършва периодичен анализ и оценка на данните;

9. изготвя спецификации и участва в провеждането на процедури по ЗОП;

 

10. поддържа лабораторна документация, съгласно действащото законодателство;

11. извършва анализи и изпитвания по искане на физически и/или юридически лица.

Чл. 36.  (1) Директорът на дирекция „Надзор на заразните болести” е лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”.

(2) Дирекция  “Надзор на заразните болести”:

1. организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемични дейности на територията на съответната област;

2. координира дейностите на лечебните заведения и на местните държавни и общински органи и други организации по отношение на профилактиката и борбата със заразните болести;

3. следи и анализира епидемичната обстановка на територията на областта, планира и предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичните ситуации;

4. осъществява държавен здравен контрол в лечебните заведения по реда на чл. 34, ал. 2;

5. осъществява контрол върху извършването на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности в лечебните заведения;

6. извършва регистрация на заразните болести на територията на съответната област съобщава данните в Националния център по здравна информация (НЦЗИ);

7. изготвя планове за профилактични имунизации и реимунизации на лицата, включени в имунизационния календар и отчети за тяхното изпълнение, които изпраща в МЗ и НЦЗИ;

8. осъществява методично ръководство и контрол върху процеса на изпълнение на Националния имунизационен календар, съхранява и разпределя получените от МЗ ваксини и други биопродукти;

9. организира дейностите по граничния здравен контрол и опазване на страната от разпространение на заразни болести;

10. организира дейностите по ранно оповестяване и организиране на отговор в случай на възникване на заразни болести, епидемични взривове и/или епидемии, както и при използване на биологични агенти за нанасяне на вреда;

11. извършва епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни болести, епидемични взривове и епидемии, вътреболнични инфекции и взривове от тях. Подпомага и методично ръководи лечебните заведения при разработването и провеждането на мерки за ограничаване епидемичните взривове и тяхната превенция.

12. събира и анализира данни за вътреболничните инфекции от лечебните заведения на обслужваната територия. Подпомага, методично ръководи и контролира лечебните заведения при организиране на профилактиката и контрола на ВБИ.

13. събира и анализира данни за структурата на причинителите на ВБИ и тяхната чувствителност/резистентност. Подпомага и методично ръководи лечебните заведения при изготвянето и провеждането на адекватна антимикробна политика.

14. предлага на директора на РИОКОЗ, при необходимост въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки за ограничаване епидемичното разпространение на остри заразни болести;

15. налага принудителни административни мерки, предвидени в закон

16. участва в регионални междуведомствени комисии по въпросите на  профилактиката и борбата със заразните болести;

 

 

            17.  разработва  и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на профилактиката и борбата със заразните болести;

            18. участва в изпълнението на национални програми и проекти в областта на профилактиката и борбата със заразните болести;

19. упражнява здравно-паразитологичен контрол върху обекти и външна среда;

20. организира съвместно с лечебните заведения лечението на заразените лица в ендемичните за геохелминтози населени места и в детските колективи;

21. извършва лабораторна диагностика на паразитозите по профилактични, епидемиологични и клинични показания;

22. организира и провежда микробиологичната и вирусологична диагностика за нуждите на надзора на заразните болести, участва при извършване на външен независим контрол на дейността на диагностичните лаборатории в областта;

23. участва в проучванията на епидемични взривове и взривове от вътреболнични инфекции с етиологично доказване на причинителите;

24. извършва микробиологични изследвания и анализи за определяне на ефективността на провежданите дезинфекции и стерилизации в обекти с обществено предназначение;

25. анализира и дава заключения на резултатите от микробиологична, паразитологична и вирусологична диагностика за целите на държавния здравен контрол;

26. извършва лабораторно-диагностични изследвания по искане на лечебни заведения , физически и юридически лица;

27. води лабораторна документация за добра лабораторна практика, съгласно действащото законодателство.

Чл. 37. (1) Директорът на дирекция „Опазване на общественото здраве” е лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”.

(2) Дирекция “Опазване на общественото здраве”:

1. анализира показателите за здравно-демографското състояние на населението на територията на областта за целите на организацията и провеждането на контролната и профилактична дейност на РИОКОЗ;           

2. осъществява епидемиологични проучвания за динамиката на заболяемостта и смъртността от хронични неинфекциозни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;

3. проучва разпространението и степента на изразеност на рисковите фактори, свързани с начина на живот и разработва мерки за ограничаването им;

4. организира и участвува в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;

5. извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, дава предложения и провежда мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата.

6. определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;

7. проучва, анализира и контролира храненето на различни групи от населението и дава предложения за неговото оптимизиране;

            8.  разработва  и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве;

9.  участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве;

10. планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;

11. организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем

12. планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравно-образователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;

13. осигурява взаимодействието на РИОКОЗ със средствата за масова информация и в партньорство с тях провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на здраве;

14 оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на болестите;

15 организира функционирането на Националната система за мониторинг на шума на територията на съответната област;

16 организира извършването на изследвания за вредните ефекти на шума върху здравето на населението;

17 организира провеждането на изследванията и оценката на специфични замърсители на атмосферния въздух;

18 извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания; спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението; по спазване разпоредбите на чл. 55 и чл. 56 от ЗЗ;

19. съставя актове за установяване на административни нарушения в случаите, предвидени в закон;

20. участва в поддържането на регионална база-данни за нуждите на дейностите по профилактика на болестите и промоция на здравето.

Чл. 38. Държавният здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения се осъществява от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, посочени в приложение  31.

Чл. 39. Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, посочени в приложение  31:

1. извършват проверки на обекти, подлежащи на радиационен контрол, по степен на сложност и радиационни характеристики на работната среда;

2. извършва тематични проверки по проблеми на радиационната защита;

3. извършват контрол на всички видове дейности, свързани с йонизиращи лъчения, включително използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели;

4. извършват контрол на защитата на източника йонизиращи лъчения и работните места и на радиационните параметри на работната и жизнената среда;

5. извършват контрол върху радиационните фактори на жизнената среда, влияещи непосредствено върху облъчването на човека;

6. извършват анализ и контрол на радиологични показатели на питейни води;

7. създават и поддържат картотека с досиета на обектите, използващи радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения;

8. извършват контрол относно проведено медицинско освидетелстване и наличие на документ за проведен специализиран медицински преглед за работа в среда на йонизиращи лъчения.

9. оказва съдействие на звената по ведомствен здравен контрол към МО и МВР при използване на източници на йонизиращи лъчения;

10. участват в разработването и осъществяването на мерки за защита на хората, включително и медицински, при извънредни аварийни ситуации, свързани с облъчване на лицата и замърсяване на околната среда;

11. налагат на принудителни административни мерки, предвидени в закон.

Чл. 40. Дейностите по чл. 39 се осъществяват от дирекция “Здравен контрол” на съответната РИОКОЗ.

Чл. 41. (1) Министърът на здравеопазването може да разпореди на определена РИОКОЗ да извършва лабораторни анализи, изследвания и изпитвания на проби от продукти и стоки със значение за здравето на населението, на фактори на жизнената среда и на материали за вирусологични изследвания, взети от територията на друга РИОКОЗ, когато същата не разполага с високоспециализирана техника и апаратура за провеждане на изследванията.

(2) Решенията, свързани с проведените изследвания, се взимат от РИОКОЗ,  на територията на която са взети съответните проби.

 

 

Глава четвърта

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

 

Чл. 42(1) Дейността на РИОКОЗ се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

(2) За отделните длъжности се изготвят длъжностни характеристики.

(3) Държавните здравни инспектори се легитимират със служебни карти по образец, утвърден от министъра на здравеопазването.

Чл. 43 (1) Административните звена осъществяват своята дейност в съответствие с определените в този правилник функции и с правилник за вътрешния ред, утвърден от директора на РИОКОЗ.

(2) Непосредственото ръководство на административните звена се осъществява от техния ръководител.

Чл. 44. (1) В РИОКОЗ функционира Директорски съвет, който е съвещателен орган към директора на РИОКОЗ и дава мнения и предложения свързани с дейността на РИОКОЗ.

(2) Директорският съвет се състои от директора на РИОКОЗ, главния секретар, директорите на дирекции, както и по един служител с юридическо и икономическо образование.

(3) Директорският съвет се свиква най-малко един път на тримесечие и работи по предварително изготвен и приет годишен план. За всяко заседание се изготвя протокол, който се подписва от директора на РИОКОЗ.

Чл. 45 (1) В РИОКОЗ функционира Експертен съвет по здравно-техническа експертиза, който съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове и извършва оценка на инвестиционни проекти по искане на физически и юридически лица.

(2) Експертният съвет по здравно-техническа експертиза заседава най - малко веднъж седмично. За разглежданите въпроси и взетите решения се води протокол от секретаря на съвета.

(3) Директорът на РИОКОЗ ежегодно определя със заповед състава на експертния съвета и неговия секретар, както и реда и изискванията за неговото функциониране.

Чл. 46. (1) Всички постъпващи документи в РИОКОЗ се завеждат в дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” във входящ регистър, като се отбелязват датата и часът на получаването.

(2) При регистрацията се извършва проверка за наличието на посочените в тях материали и се образува служебна преписка.

(3) Директорът на РИОКОЗ или главният секретар насочва служебните преписки с резолюция до съответните ръководители на административните звена. Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.

(4) Ръководителите на административни звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.

(5) Разпределянето на служебните преписки за работа се извършва веднага след постъпването им в РИОКОЗ.

Чл. 47. Изходящите от РИОКОЗ документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа длъжността, името и подписа на изготвилия го служителя, на ръководителя на съответното административно звено и датата на изготвяне.

Чл. 48. Движението на документооборота в РИОКОЗ се урежда с инструкция, утвърдена от директора на РИОКОЗ по предложение на главния секретар.

Чл. 49. Молби и жалби, които засягат принципни въпроси от дейността на РИОКОЗ, се докладват лично на директора на РИОКОЗ.

Чл. 50. (1) Работата на РИОКОЗ се организира на основата на годишен план, разработен в съответствие с националните цели, приоритети и кампании и съобразно териториалната специфика на проблемите по опазване и контрол на общественото здраве.

(2) Годишният план за работа на РИОКОЗ се разработва по образец, утвърден със заповед на главния държавен здравен инспектор.

Чл. 51. (1) Ръководителите на административните звена в РИОКОЗ се отчитат на всяко тримесечие и годишно пред директора на РИОКОЗ.

(2) Директорът на РИОКОЗ отчита ежегодно цялостната дейност на инспекцията пред главния държавен здравен инспектор.

(3) Тримесечно РИОКОЗ отчита резултатите от дейността в Министерството на здравеопазването по показатели, определени от главния държавен здравен инспектор.

Чл. 52. Ежегодно директорът на РИОКОЗ със заповед разпределя между служителите обектите, подлежащи на държавен здравен контрол.

Чл. 53. Директорът на РИОКОЗ може със заповед да награждава служителите на РИОКОЗ  за образцово изпълнение на служебните им задължения с отличия, парични и предметни награди на стойност до размера на основната заплата на съответния служител.

Чл. 54. (1) Работното време на РИОКОЗ е от 8.30 до 17.00 часа с обедна почивка от  30 минути.

(2) Разпределението на работното време на служителите, изпълняващи специфични задачи, свързани с упражняване на държавен здравен контрол, се определя от директора на РИОКОЗ със заповед.

(3) Работното време на служителите, които работят в среда на йонизиращи лъчения, с биологични обекти и материали, които са източник на патогенни за човека микроорганизми, екто- и ендопаразити се определя съгласно действащата нормативна уредба.

 (4) Приемното време на структурните звена, които работят с граждани, се определя със заповед на директора на РИОКОЗ.

 

Глава пета

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

 

Чл. 55. РИОКОЗ осъществява своята дейност в постоянна връзка и взаимодействие на регионално ниво с:

1. регионалните центрове по здравеопазване;

2. другите държавни контролни органи на територията на областта;

3. местните органи на държавната власт;

4. регионалните здравноосигурителни каси;

5. обществените организации на територията на областта.

Чл. 56. РИОКОЗ осъществява своята дейност в непосредствена връзка на национално ниво с:

1. дирекция “Опазване и контрол на общественото здраве” в МЗ - по въпросите на организацията и провеждането на дейностите по държавния здравен контрол и опазването на общественото здраве;

2. националните центрове по проблемите на общественото здраве - по приложението на научните достижения по опазване и укрепване на общественото здраве в практиката и по квалификацията на кадрите 

Чл. 57. РИОКОЗ предоставя информация на средствата за масово осведомяване, по здравни проблеми, свързани с обектите, стоките, дейностите със значение за здравето на населението, факторите на жизнената среда,  епидемиологичната обстановка и заболяемостта на населението в региона, дейността по държавния здравен контрол, дейността по национални и регионални програми и проекти и по промоция на здраве, съгласно действащото законодателство.

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  РАЗПОРЕДБА 

 

Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл.17, ал.2 и чл.16, ал.3 от Закона за здравето, отменя Правилника за дейността и устройството на хигиенно-епидемиологичните инспекции (обн. ДВ, бр. 9 от 1999 г.) и влиза в сила от 01.02.2005г. 

 

 

МИНИСТЪР:

 СЛАВЧО БОГОЕВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Благоевград

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            28

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           28

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                       114

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           41

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           21

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                      41

дирекция “Обществено здраве”                                                                                      11

Обща численост на РИОКОЗ                                                                                        144

 

 

******

 

Приложение № 2

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Бургас

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            34

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           34

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                       178

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           70

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           35

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                       63

дирекция “Обществено здраве”                                                                                       10

Обща численост                                                                                                              214

 

******

 

Приложение № 3

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Варна

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            47

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           47

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                       185

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           67

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                         41

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                     67

дирекция “Обществено здраве”                                                                                     10

Обща численост                                                                                                             234

 

 

******

Приложение № 4

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Велико Търново

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                                1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                             29

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”            29

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                        104

дирекция “Здравен контрол”                                                                                            41

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                            20

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                       33

дирекция “Обществено здраве”                                                                                        10

Обща численост                                                                                                               135

 

******

 

Приложение № 5

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Видин

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            13

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           13

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                         54

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           24

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           12

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                      18

Обща численост                                                                                                                69

******

 

 

Приложение № 6

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Враца

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            23

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           23

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                        95

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           35

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                          21

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                       29

дирекция “Обществено здраве”                                                                                       10

Обща численост                                                                                                              120

 

******

Приложение № 7

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Габрово

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                           14

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           14

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                         61

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           27

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           16

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                       18

Обща численост                                                                                                                77

 

******

Приложение № 8

към чл. 27

 

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Добрич

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            17

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           17

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                         90

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           45

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           20

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                      25

Обща численост                                                                                                              109

 

 

******

 

 

Приложение № 9

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Кърджали

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            16

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”          16

Специализирана администрация                                                                                  69

дирекция “Здравен контрол”                                                                                          32

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                          18

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                     19

Обща численост                                                                                                               87

******

 

Приложение № 10

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Кюстендил

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            15

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”            15

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                         68

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           29

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           19

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                       20

Обща численост                                                                                                                85

 

******

 

Приложение № 11

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Ловеч

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            17

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”            17

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                         66

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           29

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           15

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                       22

Обща численост                                                                                                                85

 

******

 

Приложение № 12

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Монтана

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                             17

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”            17

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                          70

дирекция “Здравен контрол”                                                                                            32

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                            15

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                        23

Обща численост                                                                                                                 89

 

******

Приложение № 13

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Пазарджик

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            24

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           24

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                       104

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           53

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           20

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                       31

Обща численост                                                                                                             130

 

******

Приложение № 14

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална  инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Перник

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                              1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            15

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           15

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                         62

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           29

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           14

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                       19

Обща численост                                                                                                                79

******

Приложение № 15

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Плевен

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч. :                                                                                           24

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           24

Специализирана администрация в т.ч. :                                                                      110

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           41

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           25

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                       34

дирекция “Обществено здраве”                                                                                       10

Обща численост                                                                                                              136

 

******

Приложение № 16

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Пловдив

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч. :                                                                                           42

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           42

Специализирана администрация в т.ч. :                                                                                 223

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           83

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           49

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                       80

дирекция “Обществено здраве”                                                                                       11

Обща численост                                                                                                              267

 

******

Приложение № 17

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Разград

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч. :                                                                                           15

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           15

Специализирана администрация в т.ч. :                                                                        61

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           26

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                            14

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                       21

Обща численост                                                                                                                 78

 

******

Приложение № 18

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Русе

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч. :                                                                                           23

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           23

Специализирана администрация в т.ч. :                                                                      107

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           42

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           25

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                       30

дирекция “Обществено здраве”                                                                                       10

Обща численост                                                                                                              132

 

******

Приложение № 19

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Силистра

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч. :                                                                                           15

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           15  

Специализирана администрация в т.ч.                                                                         59

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           24

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           12

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                      23

Обща численост                                                                                                                76

 

******

Приложение № 20

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Сливен

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч. :                                                                                           15

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”          15

Специализирана администрация в т.ч. :                                                                        88

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           37

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           19

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                      32

Обща численост                                                                                                              105

 

******

Приложение № 21

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Смолян

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч. :                                                                                           12

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           12

Специализирана администрация в т.ч. :                                                                        61

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           31

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           13

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                      17

Обща численост                                                                                                                75

 

******

 

 Приложение № 22

към чл. 27

 

Численост на персонала на Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве –  София

 

Ръководител – директор на СИОКОЗ                                                                              1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч. :                                                                                           61

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           61

Специализирана администрация в т.ч. :                                                                      383

дирекция “Здравен контрол”                                                                                        144

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                        100

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                   118

дирекция “Обществено здраве”                                                                                     21

Обща численост                                                                                                             446

 

*******

Приложение № 23

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Софийска област

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч. :                                                                                           20

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           20

Специализирана администрация в т.ч. :                                                                      105

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           52

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           23

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                      30

Обща численост                                                                                                              127

 

******

Приложение № 24

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Стара Загора

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            25

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           25

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                       132

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           45

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           33

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                      44

дирекция “Обществено здраве”                                                                                       10

Обща численост                                                                                                              159

 

******

Приложение № 25

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Търговище

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            14

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           14

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                         60

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           26

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           15

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                       19

Обща численост                                                                                                                76

 

******

Приложение № 26

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Хасково

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

 

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            21

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           21

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                       106

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           45

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                          23

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                      38

Обща численост                                                                                                              129

 

******

Приложение № 27

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Шумен

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            16

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           16

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                         82

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           32

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           20

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                      30

Обща численост                                                                                                              100

 

******

Приложение № 28

към чл. 27

 

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Ямбол

 

Ръководител – директор на РИОКОЗ                                                                               1

Главен секретар                                                                                                                  1

Обща администрация в т.ч.:                                                                                            12

дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”           12

Специализирана администрация в т.ч.:                                                                         67

дирекция “Здравен контрол”                                                                                           31

дирекция “Лабораторни изследвания”                                                                           17

дирекция “Надзор на заразните болести”                                                                      19

Обща численост                                                                                                                81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 29

към чл. 33, ал.2

 

Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве,

в които се създава дирекция “Опазване на общественото здраве”

 

1. РИОКОЗ                -          Бургас

2. РИОКОЗ                -          Благоевград

3. РИОКОЗ                -          Варна

4. РИОКОЗ                -          Велико Търново

5. РИОКОЗ                -          Враца

6. РИОКОЗ                -          Плевен

7. РИОКОЗ                -          Пловдив

8. РИОКОЗ                -          Русе

9. РИОКОЗ                -          Стара Загора

10. СРИОКОЗ           -           София

 

 

Приложение 30

към чл. 34, ал.3

 

Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве,

в които дирекция “Здравен контрол” извършва и дейностите

посочени в чл. 34, ал. 3, т. 1-13

 

1. РИОКОЗ                -          Видин

2. РИОКОЗ                -          Габрово

3. РИОКОЗ                -          Добрич

4. РИОКОЗ                -          Кърджали

5. РИОКОЗ                -          Кюстендил

6. РИОКОЗ                -          Ловеч

7. РИОКОЗ                -          Монтана

8. РИОКОЗ                -          Пазарджик

9. РИОКОЗ                -          Перник

10. РИОКОЗ              -          Разград

11. РИОКОЗ              -          Силистра

12. РИОКОЗ              -          Сливен

13. РИОКОЗ              -          Смолян

14. РИОКОЗ              -          Софийска област

15. РИОКОЗ              -          Търговище

16. РИОКОЗ              -          Хасково

17. РИОКОЗ              -          Шумен

18. РИОКОЗ              -          Ямбол

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 31

към чл. 38

 

Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве,

които извършват държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения

 

1. РИОКОЗ Бургас

2. РИОКОЗ Варна

3. РИОКОЗ Враца

4. РИОКОЗ Пловдив

5. РИОКОЗ Русе

 

 

 

 

 

 

 

2.3, 4 гласа

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ОрганизацииЛюбопитноЛеченияСнимкиЗдравни съветиНовиниСоциални грижиИсторияЛайфстайлПсихологияСпортХранене при...ТестовеЗаведенияАлт. медицинаИнтервютаФизиологияАнкетиОткритияРецептиПроизводителиОбразованиеКлинични пътекиБотаника