Начало Справочник Нормативни актове МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ„ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ„ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“

Медицински стандарти

Медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“

„1. Въведение

Обект на стандарта е медицинската спе­циалност „Лицево-челюстна хирургия“ (ЛЧХ).

Стандартът е изработен съобразно съществу­ващото законодателство в Република България, като за основа са ползвани утвърдените вече стандарти по специалността „Хирургия“.

Хирургичното лечение по тази специалност се провежда в лечебни заведения за извън­болнична помощ и основно в хирургично отделение или клиника в болница за активно лечение с обособена операционна зона. Обемът на извършваната хирургична дейност в тях се определя от:

а) общопрофилен или профилиран (тясно специализиран) характер на хирургичното от­деление/клиника/болница;

б) брой, специализация, компетентност на лекарите/лекарите по дентална медицина – хи­рурзи, работещи на щат в звеното/болницата;

в) възможности на болницата за пред-, интра- и следоперативни диагностични изследвания;

г) оборудване на хирургичното отделение/ клиника/болница и на операционните зали;

д) възможности за интердисциплинарни кон­султации, вкл. профилирани (тясно специализи­рани) хирургически консултации и формиране на смесени хирургични екипи.

Тези фактори определят обема и сложността на оказваната хирургическа помощ на следните нива в лечебната мрежа:

а) лечебни заведения за извънболнична помощ;

б) болница за активно лечение;

в) специализирана болница за активно ле­чение по лицево-челюстна хирургия (с ранг на университетска болница).

Медицинският стандарт по лицево-челюстна хирургия има за цел да формулира общова­лидни норми, важащи за хирурзите, работещи независимо от обема на извършваната от тях оперативна дейност в посочените лечебни заве­дения за извънболнична и болнична дентална/ медицинска помощ.

От изпълнението на основната цел произ­тичат следните задачи:

а) определяне периметъра на специалността;

б) определяне реда и начина на придобиване на специалността;

в) определяне местата за практикуване на специалността;

г) определяне на организацията на работа в посочените лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ;

д) определяне нивата на компетентност в рамките на специалността;

е) определяне правата на пациента, под­лежащ на хирургическо лечение, както и на медицинския и немедицинския персонал.

Нормите в медицинския стандарт са два вида:

а) норми със задължителен характер – по отношение на медицински дейности и структури на национално и регионално ниво. Те формират адекватни по обем дейности, осигуряващи без­опасността на пациента (диагностични методи, терапевтични методи, организационни струк­тури, изисквания за оборудване, консумативи, лекарства и др.);

б) норми с препоръчителен характер – те дефинират определения, чието спазване оси­гурява по-високо качество на медицинската дейност; отразяват научнообусловена етапност във въвеждането на нови методи и оборудване, в квалификацията на кадрите, в зависимост от професионалната подготовка на персонала и финансовите възможности; препоръчителните норми се въвеждат след изпълнението на за­дължителните.

Лицево-челюстната хирургия е медицинска специалност, занимаваща се с диагнозата и лечението на група заболявания, при които използването на операция е задължително или потенциално възможно.

Лицево-челюстната хирургия обхваща по­знанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на хирургичните болести в лицево-челюстната и шийната област. Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на лицето, лицевите и челюстните кости и шията. Лицево-челюстната хирургия изисква задълбоче­ни познания по анатомия, физиология, образна диагностика, органна функционална диагно­стика, инвазивни изследвания, предоперативно оценяване, постоперативно хранене и грижи, интензивни грижи, травматология, онкология, неврохирургия и др.“

2. В т. 2, изречение второ думите „основна стоматологична и“ се заличават.

3. Създава се т. 2а:

„2а. Ниво на компетентност:

Хирургичното лечение и диагностиката по тази специалност се извършват в лечебни за­ведения за извънболнична и болнична помощ.

В рамките на специалността „Лицево-че­люстна хирургия“ не се извършва дейност като първо и второ ниво на компетентност.

Лицево-челюстна хирургия се извършва като трето ниво на компетентност в лечебни заведения за болнична помощ.

Изисквания за осъществяване на дейности от III ниво на компетентност по специалността „Лицево-челюстна хирургия“ в самостоятелна структура – клиника или отделение на болница за активно лечение:

а) в структурата се извършват всички видове оперативни интервенции в областта на лицево- челюстната хирургия, включително с голям и много голям обем и сложност;

б) в структурата работят най-малко два­ма лекари със специалност лицево-челюстна хирургия;

в) извършват се най-малко 500 операции годишно, от които поне 50 % с голям и много голям обем и сложност;

г) болницата, в която е разположена струк­турата, трябва да разполага с клинична лабо­ратория ниво III и микробиологична лабора­тория на територията на населеното място; необходимо е болницата да има възможности за изследване на пациентите чрез компютърно- аксиална томография (КАТ) или за ползване на магнитнорезонансна томография (МРТ), намиращи се на територията на съответното населено място.

Болничната структура, в която се извърш­ват дейности от III ниво на компетентност по специалността „Лицево-челюстна хирургия“, трябва да разполага със следната апаратура:

– операционни маси – 2 бр.;

– операционни лампи – 2 бр.“

4. Точки 13 и 15 се отменят.

§ 3. Навсякъде в приложението към член единствен думите „стоматолог“, „стоматолози“, „стоматологична“ и „стоматологичен“ се заме­нят съответно с „лекар по дентална медицина“, „лекари по дентална медицина“, „дентална“ и „дентален“.

 Министър: А.-М. Борисова

3.4, 5 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

СпециалистиКлинични пътекиНовиниЛюбопитноЗдравни съветиСпортИсторияЗаведенияЛайфстайлСоциални грижиСнимкиИнтервютаЛеченияОрганизацииИзследванияНаправления в медицинатаГеографияПроизводителиАлт. медицинаТестовеОбразованиеЛичностиБотаникаОткритияПсихологияПатология