Начало Справочник Клинични пътеки КП № 5

КП № 5 РАЖДАНЕ

КП №5

КП № 5 РАЖДАНЕ

Минимален болничен престой:
нормално раждане – 3 дни,
раждане чрез цезарово сечение – 4 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Спонтанно раждане при едноплодна бременност
Включва: случаи с минимална или без помощ, със или без епизиотомия
нормално раждане
О80.0 Спонтанно раждане при тилно предлежание
О80.1 Спонтанно раждане при седалищно предлежание
О80.8 Друго спонтанно раждане при едноплодна бременност
О80.9 Спонтанно раждане при едноплодна бременост, неуточнено
Спонтанно раждане БДУ

Раждане с форцепс или вакуум-екстрактор при едноплодна бременност
Не включва: неуспешно наложен форцепс или вакуум-екстрактор (О66.5)
О81.0 Налагане на нисък [изходящ] форцепс
О81.1 Налагане на среден форцепс
О81.2 Налагане на среден форцепс с ротация
О81.3 Друго и неуточнено раждане с налагане на форцепс
О81.4 Вакуум-екстракция
    Акушерска вентуза
О81.5 Раждане, комбинирано с налагане на форцепс и вакуум-екстракция
    Форцепс и акушерска вентуза

Цезарово сечение при едноплодна бременност
О82.0 Цезарово сечение по елективни показания
    Повторно цезарово сечение БДУ
О82.1 Спешно цезарово сечение
О82.2 Цезарово сечение с хистеректомия
О82.8 Друго родоразрешаване чрез цезарово сечение при едноплодна бременност
О82.9 Родоразрешаване чрез цезарово сечение, неуточнено

Родоразрешение при едноплодна бременост чрез използване на друг акушерски способ
О83.0 Седалищна екстракция
О83.1 Друго асистирано раждане при седалищно предлежание
Раждане при седалищно предлежание БДУ
О83.2 Родоразрешение с друга акушерска манипулация /с мануални методи/
Верзио на плода с екстракция
О83.3 Раждане на жив плод при абдоминална бременост
О83.4 Деструктивна операция при родоразрешаване
Клейдотомия\
Краниотомия -  за улесняване на раждането
Ембриотомия/

О83.8 Друго уточнено асистирано родоразрешаване при едноплодна бременост
О83.9 Асистирано родоразрешаване при едноплодна бременост
Асистирано родоразрешаване

Родоразрешаване при многоплодна бременност
При необходимост от идентифициране на метода за родоразрешаване за всеки плод или дете се използва допълнителен код (О80—О83).
О84.0 Родоразрешаване при многоплодна бременност, напълно спонтанно
О84.1 Родоразрешаване при многоплодна бременност, завършило за всички близнаци с налагане на форцепс или вакуум-екстрактор
О84.2 Родоразрешаване при многоплодна бременност чрез цезарово сечение
О84.8 Друго родоразрешаване при многоплодна бременност
Комбинирани методи за родоразрешаване при многоплодна бременност

Изход от раждане
Z37.0 Едно живородено
Z37.1 Едно мъртвородено
Z37.2 Близнаци, и двамата живородени
Z37.3 Близнаци, единият живороден, другият мъртвороден
Z37.4 Близнаци, и двамата мъртвородени
Z37.5 Други многоплодни раждания, всички живородени
Z37.6 Други многоплодни раждания, някои живородени
Z37.7 Други многоплодни раждания, всички мъртвородени

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ ИНТРАУТЕРИННИ ОПЕРАЦИИ НА ПЛОДА И АМНИОНА
кодирай също всеки хистеротомен достъп - 68.0
**75.33 ВЗИМАНЕ НА КРЪВНА ПРОБА И БИОПСИЯ ОТ ПЛОДА
**75.34 ДРУГО МОНИТОРИРАНЕ НА ПЛОДА
Кардиотокография
мониториране на плода БДУ
Изключва:
пулсова оксиметрия на плода 75.38

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
Включва: ехография
ултразвукова ангиография
ултрасонография
Изключва:
терапевтичен ултразвук- 00.01 –00.09
**88.78 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА БРЕМЕННА МАТКА
интраутеринна цефалометрия:
- ехо
- ултразвук
локализация на плацента с ултразвук

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА
Изключва:
 изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7
**89.26 ГИНЕКОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
изследване на таза
**89.29 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
биопроба (посявка) на урина
бъбречен клирънс
химично изследване на урина

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва: ПКК, биохимия,серология

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

*72.0 НИСЪК ФОРЦЕПС
налагане на изходящ форцепс
*72.1 НИСЪК ФОРЦЕПС С ЕПИЗИОТОМИЯ
налагане на нисък форцепс с епизиотомия

СРЕДЕН ФОРЦЕПС
*72.21 СРЕДЕН ФОРЦЕПС С ЕПИЗИОТОМИЯ
*72.29 ДРУГО НАЛАГАНЕ НА СРЕДЕН ФОРЦЕПС

СЕДАЛИЩНО ИЗРАЖДАНЕ
*72.51 ЧАСТИЧНО ИЗРАЖДАНЕ ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ С ФОРЦЕПС НА ПОСЛЕДВАЩА ГЛАВА
*72.52 ДРУГО ЧАСТИЧНО ИЗРАЖДАНЕ ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ
*72.53 ПЪЛНО ИЗРАЖДАНЕ ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ С ФОРЦЕПС НА ПОСЛЕДВАЩА ГЛАВА
*72.54 ДРУГО ИЗРАЖДАНЕ ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ

*72.6 ПРИЛАГАНЕ НА ФОРЦЕПС НА ПОСЛЕДВАЩА ГЛАВА
форцепсна операция на Piper
Изключва:
частично израждане при седалищно предлежание с форцепс на последваща глава - 72.51
пълно израждане при седалищно предлежание с форцепс на последваща глава - 72.53

ЕКСТРАКЦИЯ С ВАКУУМ
Включва: екстракция по Малстрьом
*72.71 ВАКУУМЕКСТРАКЦИЯ С ЕПИЗИОТОМИЯ
*72.79 ДРУГА ВАКУМЕКСТРАКЦИЯ

МАНУАЛНО АСИСТИРАНО РАЖДАНЕ
*73.51 МАНУАЛНА РОТАЦИЯ НА ГЛАВАТА НА ПЛОДА
*73.59 ДРУГО МАНУАЛНО АСИСТИРАНЕ НА РАЖДАНЕ
подпомагане на спонтанно раждане
маньовър на Crede
*74.0 КЛАСИЧЕСКО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ
трансперитонеално класическо цезарово сечение
*74.1 НИСКО ЦЕРВИКАЛНО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ
цезарово сечение на ниския маточен сегмент
Забележка: този код е предназначен за кодиране на истмично (трансверзално или лонгитудинално) цезарово сечение.
*74.2 ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ
суправезикално цезарово сечение

ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ОТ НЕУТОЧНЕН ТИП
*74.99 ДРУГО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ОТ НЕУТОЧНЕН ТИП
цезарово сечение БДУ
акушерска абдоминоутеротомия
акушерска хистеротомия

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
използвай допълнителен код за такава, извършена през катетър или венесекция - 38.92-38.94
*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА
*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ
трансфузия на тромбоцитна маса
*99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ
трансфузия на антихемофилен фактор
*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ
трансфузия на плазма
Изключва:
инжекция (трансфузия) на:
- гамавенин - 99.16
- гама-глобулин - 99.14
*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ
трансфузия на декстран
*99.09 ТРАНСФУЗИЯ НА ДРУГА СУБСТАНЦИЯ
трансфузия на:
- кръвен заместител
- гранулоцити
Изключва:
трансплантация (трансфузия) на костен мозък - 41.0

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
    подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
    интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
    интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
* 99.11 ИНЖЕКЦИЯ НА RH ИМУНО-ГЛОБУЛИН
инжекция на:
    анти-D (Rhesus) глобулин
    RhoGAM
*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
    подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
    интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
    интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
Изключва:
инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14
*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ
Изключва:
инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
инжекция на кортизон
*99.24 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГ ХОРМОН

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена с кодиране на начин на родоразрешение (кодове на диагнози от рубриките О80 до О84) и изход от раждането Z37.0 до Z37.7 и една от основните терапевтични процедури от рубрики 72, 73 или 74, както и проведени минимум по една диагностична процедура от две различни групи (рубрики), посочени в блок „Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ”.
Когато е налице нормално раждане, като основна терапевтична процедура се посочва код от рубриката “Мануално асистирано раждане”.

Забележка:
1. Окончателната диагноза се поставя след завършване на раждането.
2. Когато пациентката се изписва с диагноза О82.2 Цезарово сечение с хистеректомия или се е наложила хистеректомия след раждането, клиничната пътека завършва и се отчита по КП № 160 “Нерадикално отстраняване на матка”.
3. Когато пациентката се превежда в друго лечебно заведение, за да бъде лекувана по КП № 169 “Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок” и КП № 170 “Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването”, КП № 5 „Раждане” не се отчита в лечебното заведение, откъдето пациентката е преведена.
В случай на възникнали след раждане тежки остри хирургични, сърдечно-съдови, мозъчно-съдови, инфекциозни и психиатрични състояния, застрашаващи живота на родилката, се допуска превеждане в друга клиника/отделение след вписана в ИЗ консултация със съответния специалист преди изтичане на минималния престой по КП № 5, като същата се заплаща.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:
Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.
Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.
Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;
- подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.
Проведените процедури задължително се отразяват в „История на заболяването“.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение І - во ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинекология” и І - во ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Неонатология”.  Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарти  „Акушерство и гинекология” и  „Неонатология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Клиника/отделение по акушерство и гинекология
2. Родилна зала
3. Операционен блок/зала обособена за нуждите на родилната помощ
4. Неонатологична клиника/отделение/ I ниво
(по изключение - реанимационен кът за първична реанимация)
5. Клинична лаборатория I ниво
6 .Ехограф с абдоминален трансдюсер
7. Рентгенова апаратура

Забележка*: В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с настоящия стандарт, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по акушерство и гинекология.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено и чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/ медицинска апаратура
1. Лаборатория/отделение по клинична патология на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- трима лекари, от които един със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография;
- лекар с придобита специалност по „Неонатология”
или
лекар със специалност по педиатрия – 15-дневно индивидуално обучение за кардио-пулмонална ресусцитация на новородено дете в структура по неонатология от III ниво на компетентност
- лекари с придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар/и със специалност по вътрешни болести;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- трима лекари, от които един със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография;
- лекар с придобита специалност по „Неонатология”
или
лекар със специалност по педиатрия – 15-дневно индивидуално обучение за кардио-пулмонална ресусцитация на новородено дете в структура по неонатология от III ниво на компетентност;
- лекари с придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по клинична лаборатория

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Незабавен прием и поставяне под постоянно наблюдение на бременни при:
• Започнало спонтанно раждане (раждане в ход).
• Клинични и/или токографски данни за регулярна активност (контракции) на маточния мускул, от 26 г.с. до края на бременността и с pelvic score (Bishop) 5 или по-висок.
• Клинични ехографски данни за загуба на околоплодна течност след 26 г. с.
• Плод с УЗ или други данни за малформации, несъвместими с извънутробния живот на 26+ г.с.
• Клинични, ехографски и/или кардиотокографски признаци за интраутеринна хипоксия на плода (плодовете) след 26+ г.с.
• Мъртъв плод на 26+ г.с.
• Други случаи на бременност с повишен или реализиран риск, който налага срочно (до 24 ч. от хоспитализацията) родоразрешение.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

• Интрапартална оценка на рисковете за майката и плода, включително
назначаване и разчитане на кардиотокографски запис.
• Избор на начин на родоразрешение в зависимост от състоянието на майката и плода.
• Водене на раждането съобразно начина на родоразрешение.
• Координиране на акушерските и неонаталните грижи по време на раждането.
• Активно наблюдение на родилката след раждането.
• Осигуряване на възможност за контакт на майката и новороденото дете/деца.

Здравни грижи:
• подпомагане на раждащата и наблюдение на плода in utero чрез съответните клинични и технически средства;
• акуширане на раждането;
• преглед на новороденото и полагане на грижи за него;
• полагане на грижи за родилката, наблюдение на майката по време на пуерпериума и даване на съвети за отглеждане на новороденото при най-добри условия;
• промоция на кърменето.

При всички пациентки се прилага УНИВЕРСАЛНИЯТ ПАКЕТ (УП), като към него се добавя един от ПАКЕТИТЕ ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ (ПЛП).

Универсалният пакет (УП) съдържа следните диагностични и терапевтични процедури, като при спонтанно раждане може да е изпълнена една терапевтична процедура и по една диагностична процедура от две различни рубрики по МКБ-9 КМ.
Диагностични процедури: вземане на кръвна проба от плода (при необходимост), кардиотокография (при необходимост) или друго мониториране на плода; диагностичен УЗ на бременна матка (при необходимост); преглед и оценка описани накратко; преглед и оценка описани ограничено; преглед и оценка описани обстойно; гинекологично изследване; изследване на кръв (ПКК и диференциално броене - задължително, хемостазни показатели - по преценка).
Серологично изследване за сифилис (RPR или Васерман) – не е задължително, ако е извършено в извънболничната помощ.
Терапевтични процедури са една или комбинация от следните: изкуствено спукване на мембрани; медикаментозно предизвикване на раждането, операции върху плода за улесняване на раждането; мануално асистирано раждане; мануално отстраняване на плацента (при необходимост); възстановяване на прясно акушерско разкъсване (при необходимост); трансфузия на кръв и кръвни компоненти (при необходимост); инжекция или инфузия на лечебно или профилактично вещество; инжекция или инфузия на електролити и антибиотик (при необходимост); инжекция на Rh имуноглобулини (при необходимост).
При “Спонтанно раждане” – прилагането на повече от една процедура се извършва по акушерски индикации.
При “Вакуум екстракция” се извършва задължително УП и процедури: вакуум екстакция с епизотомия или друга вакуум екстракция.
При “Раждане с форцепс” се извършва задължително УП и следния пакет процедури: налагане на изходящ форцепс или нисък форцепс с епизотомия; възстановяване на вулва и перинеум (при необходимост).
При “Седалищно раждане” се извършва задължително УП и следния пакет процедури: асистирано раждане при седалищно предлежание, възстановяване на вулва и перинеум (при необходимост).
При “Цезарово сечение” се извършва задължително УП и процедурата: цезарово сечение.

Ако родилката е Rh – отрицателна и няма антитела, а съпругът и бебето са Rh-положителни, до 72 часа след раждането се извършва профилактика с анти-Д гама глобулин.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
След завършване на родовия процес в зависимост от начина на родоразрешение и извършените медицински дейности.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

Медицински критерии за дехоспитализация:
- добро общо състояние;
- липса на фебрилитет през последните 48 часа;
- нормална микция и дефекация;
- спокойна оперативна рана;
- коректно попълнен фиш “Клинико-лабораторен минимум”.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредбата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

Към ИЗ на пациента се прилага следния фиш за клинико-лабораторен минимум при изписване - фишът може да изтглите от тук.

ІІІ.  ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1.   ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА
се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2.  ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването”.

3.  ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ
ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Раждането е физиологичен процес и в голям процент завършва през естествените родови пътища. При постъпване в приемното отделение бременната се посреща от специализиран екип, който извършва преглед, с цел да се установят етапът на предстоящото раждане, както и изпразването на тазовите резервоари (клизма).
В предродилна зала се извършват влагалищни прегледи през 2 часа за проследяване динамиката на родовия процес (напредването на раждането). При определено разкритие се извършва изкуствено отваряне на околоплодния мехур (пукане на мехура), което е безболезнена манипулация. Детските сърдечни тонове се проследяват както с акушерска слушалка, така и със специален апарат (акушерски монитор). С цел обезболяване и скъсяване периода на раждането на бременната се прилагат определени лекарства. При недостатъчно ефективни контракции може да се приложат лекарства за засилване на родовата дейност при задължително апаратно проследяване сърдечните тонове на плода.
Раждащата се превежда в родилна зала при пълно разкритие и чувство за напъни, които наподобяват позивите при “голяма нужда”. В този етап жената получава подробни обяснения относно активното й поведение в периода на раждането. Проследяват се сърдечните тонове на плода след всеки напън. По преценка на лекаря се прави местна упойка за отпускане и обезболяване на тазовата мускулатура. При нужда може да се направи малък разрез на кожата и подкожието за разширяване на естествения отвор на родовия канал (епизиотомия или перинеотомия) или да се приложат оперативни методи за бързо завършване на раждането – форцепс или вакуумекстрактор. След раждането на плода се отделят плацентата и плодните ципи. За намаляване на кръвозагубата в този период венозно се прилагат медикаменти. След отделяне на плацентата се извършва инструментален преглед на меките тъкани на родовия канал. Разрезът на естествения отвор на родовия канал (ако е извършен такъв), както и спонтанни разкъсвания (ако има такива), се възстановяват по хирургичен начин след прилагане на местна упойка. Преди превеждане в послеродов сектор, родилката престоява два часа за наблюдение на общото състояние, тонуса на матката и кървенето.
В малък процент раждането може да завърши чрез цезарово сечение – по спешност или предварително планувано. Цезаровото сечение е операция, при която чрез разрез на корема се изважда бебето. Видът и мястото на разреза се определя от оператора в зависимост от конкретните условия. За начина на обезболяване по време на операцията, бременната/раждащата получава информация от анестезиолога. След операцията родилката се настанява за 12-24 часа в отделение за интензивни грижи.
В послеродовия сектор родилката и новороденото остават няколко дни, където ежедневно се извършва лекарски преглед (визитация) от акушер-гинеколог и неонатолог (педиатър). Проследява се общото състояние на родилката, обратното развитие на матката, състоянието на гърдите и оперативните шевове (ако има такива). Двукратно в денонощието се извършва тоалет на родилката. Тя получава съвети за извършване на тоалета, за грижи за гърдите, за техниката на кърмене, за редовно изхождане по малка и голяма нужда. По преценка се извършват лабораторни, ехографски и други изследвания. Ако родилката е Rh – отрицателна и няма антитела, а съпругът и бебето са Rh-положителни, до 72 часа след раждането се извършва профилактика с анти-Д гама глобулин.
Новороденото (доносеното) се повива през 3 часа. Тоалет се извършва двукратно в денонощието (къпане, тоалет на пъпа и очите). Ваксиниране на доносено новородено срещу хепатит Б се извършва след 12-ия час от раждането, а след 48-ия час от раждането - ваксиниране с БЦЖ ваксина. Задължителното изследване за фенилкетонурия и хипотиреоидизъм се прави след 72-ия час от раждането.
При изписване родилката и новороденото се преглеждат и се оформя съответната документация.
Всяка родилка и нейният съпруг (партньор) предоставят необходимите документи във връзка с издаването на удостоверение за раждане на новороденото.

3.5, 10 гласа

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ РАБОТЕЩИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА КП № 5 РАЖДАНЕ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Заболявания (МКБ)ИзследванияЗаведенияНовиниНормативни актовеЛайфстайлИсторияЗдравни съветиСнимкиЛюбопитноПсихологияАлт. медицинаВидеоНаучни публикацииПатологияСпортСоциални грижиФизиологияЛеченияЗдравни проблемиПроизводителиСпециалистиХранене при...ИнтервютаБотаника