Начало Справочник Клинични пътеки КП № 170

КП № 170 ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРА- И ПОСТПАРТАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ДОВЕЛИ ДО ШОК, С ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕКОМБИНАНТНИ ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО

КП №170

КП № 170 ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРА- И ПОСТПАРТАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ДОВЕЛИ ДО ШОК, С ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕКОМБИНАНТНИ ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО

Минимален болничен престой – 6 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Раждане и родоразрешаване, усложнени с кръвотечение по време на раждането, некласифицирани другаде
Не включва: кръвотечение преди раждането, НКД (О46.—)
placenta prаevia (O44.—)
кръвотечение след раждането (О72.—)
преждевременно отлепена плацента [abruptio placentae] (O45.—)
O67.0 Kръвотечение по време на раждането, свързано с коагулационен дефект
Kръвотечение (масивно) по време на раждането, свързано с:
• афибриногенемия
• дисеминирана интраваскуларна коагулация
• хиперфибринолиза
• хипофибриногенемия
О67.8 Друго кръвотечение по време на раждането
Масивно кръвотечение по време на раждането
О67.9 Кръвотечение по време на раждането, неуточнено

Послеродово кръвотечение
Включва: кръвотечение след раждането на плода или детето
О72.0 Кръвотечение през третия период на раждането
Кръвотечение, свързано със задържàна, заклещена или сраснала плацента
Задържана плацента БДУ
О72.1 Други кръвотечения непосредствено след раждането
Кръвотечение след раждането на плацентата
Послеродово кръвотечение (атонично) БДУ
О72.3 Коагулационни дефекти след раждането
Послеродова:
• афибриногенемия
• фибринолиза

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
**88.78 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА БРЕМЕННА МАТКА
интраутеринна цефалометрия;
локализация на плацентата с ултразвук

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА
Изключва
 изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7
**89.26 ГИНЕКОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
изследване на таза
**89.29 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
биопроба (посявка) на урина
бъбречен клирънс
химично изследване на урина

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ
Изключва:
електрокардиографско мониториране при операция - не кодирай!
**89.60 НЕПРЕКЪСНАТО ИНТРААРТЕРИАЛНО КРЪВНО-ГАЗОВО МОНИТОРИРАНЕ
инсерция на кръвно-газова мониторираща система и непрекъснато мониториране на кръвни газове чрез интраартериален сензор
**89.61 МОНИТОРИРАНЕ НА СИСТЕМНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ
**89.62 МОНИТОРИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕ
**89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ
Изключва:
непрекъснато интраартериално кръвно-газово мониториране – 89.60
**89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ
**89.67 МОНИТОРИРАНЕ НА СЪРДЕЧЕН МИНУТЕН ОБЕМ ЧРЕЗ ТЕХНИКАТА НА КИСЛОРОДНА КОНСУМАЦИЯ
метод на Fick
**89.68 МОНИТОРИРАНЕ НА СЪРДЕЧЕН МИНУТЕН ОБЕМ ЧРЕЗ ДРУГА ТЕХНИКА
мониториране на сърдечен минутен обем чрез термодилуционен индикатор

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва: ПКК, биохимия,серология
време кървене, време съсирване, протромбиново време,фибриноген

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ
Изключва:
поставяне на въздуховод - 96.01-96.05
друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72
*93.90 ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПОЗИТИВНО НАЛЯГАНЕ В ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА (СРАР)
*93.91 ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ С ИНТЕРМИТИРАЩО ПОЗИТИВНО НАЛЯГАНЕ (IPPB)
*93.93 НЕМЕХАНИЧНИ МЕТОДИ ЗА РЕСУСЦИТАЦИЯ
изкуствено дишане
мануална ресусцитация
ресусцитация уста-в-уста

НЕОПЕРАТИВНА ИНТУБАЦИЯ И ПРОМИВКА
*96.04 ПОСТАВЯНЕ НА ЕНДОТРАХЕАЛНА ТРЪБА

НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ НА ДРУГИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ И ПИКОЧНО-ПОЛОВИ ОРГАНИ
*96.48 ПРОМИВКА НА ДРУГ ПОСТОЯНЕН УРИНАРЕН КАТЕТЪР

ДРУГА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ
Включва: ндотрахеално респираторно асистиране
интермитираща мандаторна вентилация (IMV)
позитивно крайно експираторно налягане (PEEP)
вентилация с подпомагащо налягане (PSV)
такива през трахеостома
отвикване на интубиран (ендотрахеално) пациент
такава при трахеостомия
Изключва:
същото с маска - 93.90-93.99
същото с назална канюла - 93.90-93.99
същото с назален въздуховод - 93.90-93.99
вентилация с продължително отрицателно налягане (CNP) (железен бял дроб) (кюрас) - 93.99
продължително позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP) - 93.90
дишане с интермитиращо позитивно налягане (IPPB) - 93.91
кодирай също всяка свързана:
поставяне на ендотрахеална тръба - 96.04
трахеостомия - 31.1-31.29
Забележка:
Eндотрахеална интубация
За изчисляване на продължителността (в часове) на продължителната механична вентилация по време на хоспитализация се започва от момента на интубацията  и се завършва с екстубацията(ендотрахеална).
Ако пациентът е интубиран преди приемането, се започва от момента на приемане. Ако пациентът бъде преведен (изписан) в друго заведение интубиран, се завършва с момента на превеждане(изписване).
Ако след интубацията пациентът бъде трахеостомиран, се започва от момента на интубация и се завършва при прекъсването на изкуствената вентилация (след периода на отвикване).
Трахеостомия
За изчисляване броя часове на продължителната механична вентилация при хоспитализация се започва от момента на започване на вентилацията и се завършва когато се завърши тя (след периода на отвикване).
Ако пациентът е трахеостомиран преди приемането със започнала вентилация, се отчита от момента на приемане. Когато пациента се изписва (превежда) с механична вентилация, тя се отчита до момента на изписването (превеждането).
*96.70 ПРОДЪЛЖИТЕЛНА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ С НЕУТОЧНЕНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
механична вентилация БДУ
*96.71 ПРОДЪЛЖИТЕЛНА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ ПОД 96 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЧАСА
*96.72 ПРОДЪЛЖИТЕЛНА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА 96 ИЛИ ПОВЕЧЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЧАСА

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
използвай допълнителен код за такава, извършена през катетър или венесекция - 38.92-38.94
*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА
*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ
трансфузия на тромбоцитна маса
*99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ
трансфузия на антихемофилен фактор
лечение с рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ
трансфузия на плазма
Изключва:
инжекция (трансфузия) на:
гамавенин - 99.16
гама-глобулин - 99.14
*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ
трансфузия на декстран
*99.09 ТРАНСФУЗИЯ НА ДРУГА СУБСТАНЦИЯ
трансфузия на:
кръвен заместител
гранулоцити
Изключва:
трансплантация (трансфузия) на костен мозък - 41.0

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
*99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ
хипералиментация
тотално парентерално хранене
периферно парентерално хранене
*99.17 ИНЖЕКЦИЯ НА ИНСУЛИН
*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИКОАГУЛАНТИ
Изключва:
инфузия на drotrecogin alfa (активиран) – 00.11

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
Изключва:
инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14
*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ
Изключва:
инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
инжекция на кортизон
подкожна имплантация на прогестерон
*99.26 ИНЖЕКЦИЯ НА АТАРАКТИЦИ (ТРАНКВИЛАНТИ)
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични и три основни терапевтични процедури (едната от които задължително е процедура с код *99.06 - лечение с рекомбинантни фактори на кръвосъсирването), посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Забележка:
1. Пациентката се лекува по тази КП след съгласуване с консултант по акушерство и гинекология, както и с консултант по анестезиология и интензивно лечение на републиканско разположение.
2. За всяка пациентка, лекувана по тази КП се попълва “Протокол за провеждане на лечение с рекомбинантни фактори на кръвосъсирването”, който става неразделна част на ИЗ и “Фиш за преминала пациентка по КП №170 „Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването”, който се представя в РЗОК заедно с отчетните документи.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:
Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.
Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.
Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;
- подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.
Проведените процедури задължително се отразяват в „История на заболяването“.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение ІІ - ро ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Акушерство и гинекология”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Акушерство и гинекология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Клиника/отделение по акушерство и гинекология
или
Клиника/отделение по гинекология
2. Операционен блок/зали
3. ОАИЛ/КАИЛ
4. Рентгенов апарат
5. Клинична лаборатория II ниво
6. Ехограф с необходимите тансдюсери

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратра
1. Лаборатория по клинична патология на територията на областта
2. КАТ/МРТ
3. Микробиологична лаборатория на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- за акушерска структура за II ниво на компетентност – четирима лекари със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография;
- за гинекологична структура за ІІ ниво – двама лекари със специалност „Акушерство и гинекология“; един с допълнителна квалификация по ехография;
- лекари с призната  специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
- лекар/и със специалност по кардиология
или
лекар/и със специалност по вътрешни болести;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- за акушерска структура за II ниво на компетентност – четирима лекари със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография;
- за гинекологична структура за ІІ ниво –двама лекари със специалност „Акушерство и гинекология“; един с допълнителна квалификация по ехография;
- лекари с призната  специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
- лекар/и със специалност по детски болести;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:
Клиничната лаборатория да бъде с условия за спешно и по всяко време определяне на следните показатели: хемоглобин, хематокрит, еритроцити, тромбоцити, протромбиново време, фибриноген.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Спешна диагностика и лечение при:
- животозастрашаващи интра- и постпартални (до 2 час след раждането) кръвоизливи, дължащи се на: HELLP синдром, ДИК синдром, изчерпване на циркулиращите фактори на кръвосъсирването, клинично съмнение за амниотична емболия, тежки нарушения на хемостазата с друга патогенеза;
- обективни данни за продължаващо кръвотечение, което не е от локализиран източник (лезия на съд, руптура), а е дифузно;
- клинични данни за застрашаващ хеморагичен шок;
- клинико- лабораторни данни за остра кръвоизливна анемия; нарушена съсирваемост на кръвта;
- неуспех от приложението на конвенционални средства.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Незабавен прием и изготвяне на  диагностично-лечебен план.
Диагностично-лечебния алгоритъм се извършва при едновременно наличие на всички условия:
- обективни данни за продължаващо кръвотечение, което не е от локализиран източник (лезия на съд, руптура), а е дифузно;
- клинични данни за застрашаващ хеморагичен шок;
- клинико- лабораторни данни за остра кръвоизливна анемия; нарушена съсирваемост на кръвта;
- неуспех от приложението на конвенционални средства.
Задължителни са следните диагностични процедури:
- преглед и оценка (етапна анамнеза и оценка);
- други неоперативни изследвания на пикочо-половата система (седимент и бохимия);
- изследване на кръв – ПКК, хемостазеологични показатели (време на кървене, протромбиново време, тромбоцити, фибриноген, фибриндеградационни продукти); биохимия (урея, креатинин, общ белтък, албумин, трансаминази); серология – по преценка;
- циркулаторно мониториране.
Заедно с основните процедури се прилагат и следните терапевтични:
- лечение с рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
- трансфузия на кръв и кръвни компоненти
и/или
инжекция на инсулин (при необходимост)
и/или
инжекция на антикоагуланти
и/или
инжекция на антибиотик
и/или
инжекция на стероид
и/или
- парентерално хранене;
и/или
- инжекция или инфузия на лечебно или профилактично вещество;
и/или
- инфузия на електролити;
- мануално изследване на маточната кухина постпартум;
- акушерска тампонада на матка или влагалище,
- други акушерски операции/инструментална ревизия, бимануален масаж, компресия на кръвоносен съд , хистеректомия (тотална или суправагинална).
- Респираторна терапия – кислородолечение при спонтанно дишане или изкуствена белодробна вентилация.

Здравни грижи.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Въз основа на клиничната картина и параклиничните изследвания.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
Медицински критерии за дехоспитализация:
- добро общо състояние;
-стабилизирана хемодинамика, нормализиране на кръвната картина и хемостазиологичните показатели;
- коректно попълнен фиш “Клинико- лабораторен минимум”.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредбата.
Насочване към клинична онкологична комисия или клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти "Медицинска онкология" и "Клинична хематология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

Към ИЗ на пациента се прилага следния фиш за клинико-лабораторен минимум при изписване:

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН МИНИМУМ ПРИ ИЗПИСВАНЕ - може да изтеглите от тук.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА
се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването”.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С РЕКОМБИНАНТНИ ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО (РФК) - може да изтеглите от тук.

ФИШ
за преминала пациентка по КП № 170 “Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването” - може да изтеглите от тук.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПАЦИЕНТКАТА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ТОЗИ ДОКУМЕНТ И ДА ГО ПОДПИШЕ – ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПОДПИСВА ОТ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАЦИЕНТКАТА.
В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПАЦИЕНТКАТА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ТОЗИ ДОКУМЕНТ И ДА ГО ПОДПИШЕ И В ОТСЪСТВИЕ НА НЕИН ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ – ЛЕЧЕНИЕТО ЗАПОЧВА СЛЕД ПИСМЕННО СТАНОВИЩЕ НА ЛЕКАРСКИ КОНСИЛИУМ.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
В МОМЕНТА СЪЩЕСТВУВА РИСК ЗА ЖИВОТА ВИ ПОРАДИ:

◊ външен кръвоизлив

◊ вътрешен кръвоизлив

◊ пробив на кух орган или на болестно образувание

◊ нарушено кръвоснабдяване на орган или болестно образувание

◊ гнойно възпаление в корема

ТОЗИ РИСК Е ПО-ГОЛЯМ ОТ РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ЛЕЧЕНИЕТО!

ЛЕЧЕНИЕТО ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ НЕЗАБАВНО!

Спешното лечение се състои в интензивни грижи. Понякога се налага и операция.
Под интензивни грижи разбираме приложение на животоспасяващи медикаменти, най-често чрез трайно венозно вливане, както и подпомагане на дишането. Най-важните функции на организма се проследяват чрез подходяща апаратура. При тежки нарушения на сърдечната дейност може да се опитат действия за нейното спешно възстановяване.
Обикновено се налага известно време в пикочния мехур да бъде оставен катетър.
Когато е възможно, причината за възникналия риск се отстранява чрез операция. Ако при такава операция се е наложило отстраняване на матката:
- ще Ви бъде невъзможно да забременявате и да раждате деца;
- няма да имате менструация.
И при най-прецизна работа съществува минимален риск от нараняване на съседни органи. Подобни усложнения се коригират по време на операцията. Много рядко те могат да наложат повторно оперативно лечение.
В коремната хирургия са известни и други усложнения (напр. нарушения в съсирването на кръвта, възпаления и др.). В днешно време те не се срещат често.
При кръвопреливане, чуждата кръв може (в редки случаи) да вкара в организма Ви микроб или вирус. Някои лекарства могат да причинят свръхчувствителност. Съобщете за всички реакции, предизвикани в миналото Ви от лекарства, храни и др.!
Повече подробности можете да получите от лекуващия лекар. Не се колебайте да му задавате въпроси!
Ако считате , че получената от Вас информация е достатъчна, моля подпишете тук:
Напълно съм информирана по всички интересуващи ме въпроси, свързани с моето заболяване, нуждата от лечение, същността на предлаганата ми операция, последствията и рисковете от диагностичните и лечебни процедури, които ще ми бъдат прилагани.
Съгласна съм да се подложа на предлаганото ми лечение, включително на всички мерки за обезболяване. Съгласна съм да се подложа на необходимите изследвания. Съгласна съм да приема всички предписани лечебни средства и манипулации. Съгласна съм да се подложа и на онези процедури, които не са уточнени предварително, но биха могли да се окажат наложителни по време на лечението.

Дата:                      Подпис:

3.5, 4 гласа

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ РАБОТЕЩИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА КП № 170 ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРА- И ПОСТПАРТАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ДОВЕЛИ ДО ШОК, С ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕКОМБИНАНТНИ ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Заболявания (МКБ)Медицински изследванияЗаведенияЛюбопитноЛеченияБотаникаЛайфстайлСпортОрганизацииНовиниАлтернативна медицинаИсторияСнимкиХранене при...Здравни съветиСоциални грижиПроизводителиСпециалистиНормативни актовеФизиологияДиетиПсихологияТестовеАнкетиРецепти