Начало Справочник Клинични пътеки КП № 131

КП № 131 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ОЧНАТА ЯБЪЛКА С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

КП №131

КП № 131 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ОЧНАТА ЯБЪЛКА С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Минимален болничен престой - 2 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

КОНЮНКТИВНИ ПЛАСТИКИ

*10.41 ОПЕРАЦИЯ НА СИМБЛЕФАРОН СЪС СВОБОДЕН ТРАНСПЛАНТАТ
*10.42 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОНЮНКТИВАЛНА ОТВОРЕНА КУХИНКА (CUL-DE-SAC) СЪС СВОБОДЕН ТРАНСПЛАНТАТ
Изключва:
ревизия на енуклеационен джоб с трансплантат - 16.63
*10.43 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОНЮНКТИВАЛНА ОТВОРЕНА КУХИНКА (CUL-DE-SAC)
Изключва:
ревизия на енуклеационен джоб - 16.64
*10.44 ДРУГА СВОБОДНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КОНЮНКТИВА
*10.49 ДРУГА КОНЮНКТИВОПЛАСТИКА
Изключва:
възстановяване на корнея с конюнктивално ламбо - 11.53

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОРНЕЯ
*11.51 ШЕВ НА КОРНЕАЛНО РАЗКЪСВАНЕ
*11.53 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОРНЕАЛНА ЛАЦЕРАЦИЯ ИЛИ РАНА С КОНЮНКТИВАЛНО ЛАМБО
*11.59 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОРНЕЯ

*11.79 ДРУГА РЕКОНСТРУКТИВНА ИЛИ РЕФРАКТОРНА ОПЕРАЦИЯ НА КОРНЕЯ
Включва:
крос-линкинг

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ПРЕДНА КАМЕРА
*12.01 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪТРЕОЧНО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ПРЕДЕН СЕГМЕНТ НА ОКО С МАГНИТ
*12.02 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪТРЕОЧНО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ПРЕДЕН СЕГМЕНТ НА ОКО БЕЗ МАГНИТ

ИРИДОТОМИЯ И ОБИКНОВЕНА ИРИДЕКТОМИЯ
Изключва:
иридектомия свързана с:
екстракция на катаракта - 13.11-13.69
отстраняване на лезии - 12.41-12.42
склерална фистулизация - 12.61-12.69
*12.11 ИРИДОТОМИЯ С ТРАНСФИКЦИЯ
*12.13 ЕКСЦИЗИЯ НА ПРОЛАБИРАЛ ИРИС

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ИРИС И ЦИЛИАРНО ТЯЛО
*12.40 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛЕЗИЯ НА ПРЕДЕН ОЧЕН СЕГМЕНТ, НЕУТОЧНЕНИ
*12.41 ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ИРИСА БЕЗ ЕКСЦИЗИЯ
чрез:
каутеризация
криотерапия
фотокоагулация
*12.42 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ИРИС
Изключва:
биопсия на ирис - 12.22
*12.43 ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ЦИЛИАРНО ТЯЛО БЕЗ ЕКСЦИЗИЯ
*12.44 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ЦИЛИАРНО ТЯЛО

ОПЕРАЦИИ НА СКЛЕРА
Изключва:
свързаните с:
прикрепване на ретина - 14.41-14.59
фистулизиране на склера - 12.61-12.69
*12.81 ШЕВ НА ЛАЦЕРАЦИЯ НА СКЛЕРАТА
такъв с едновременно възстановяване на конюнктива
*12.82 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД СКЛЕРАЛНА ФИСТУЛА
Изключва:
следоперативна ревизия на операция за фистулизация на склера - 12.66
*12.84 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ НА СКЛЕРА
*12.85 ОПЕРАЦИЯ НА СКЛЕРАЛЕН СТАФИЛОМ С ТРАНСПЛАНТАТ
*12.87 ПОДСИЛВАНЕ НА СКЛЕРАТА С ТРАНСПЛАНТАТ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ИРИС, ЦИЛИАРНО ТЯЛО И ПРЕДНА КАМЕРА
*12.93 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕСТРУКЦИЯ ИЛИ ЕПИТЕЛНО ПРОРАСТВАНЕ ОТ ПРЕДНА КАМЕРА
Изключва:
такова с иридектомия - 12.41-12.42
*12.97 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ИРИС
*12.98 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЦИЛИАРНО ТЯЛО

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ЛЕЩА
Изключва:
отстраняване на псевдофакос - 13.8
*13.01 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ЛЕЩА С МАГНИТ
*13.02 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ЛЕЩА БЕЗ МАГНИТ

*16.1 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЕНЕТРИРАЩО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ОКОТО, НЕУТОЧНЕНО ДРУГАДЕ
Изключва:
отстраняване на непенетриращо чуждо тяло - 98.21

ЕВИСЦЕРАЦИЯ НА ОЧНА ЯБЪЛКА
*16.31-ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОЧНО СЪДЪРЖИМО СЪС СИНХРОННО ИМПЛАНТИРАНЕ В СКЛЕРАЛНАТА ЧЕРУПКА
*16.39-ДРУГА ЕВИСЦЕРАЦИЯ НА ОЧНА ЯБЪЛКА

ЕНУКЛЕАЦИЯ НА ОЧНА ЯБЪЛКА
*16.41 ЕНУКЛЕАЦИЯ НА ОЧНА ЯБЪЛКА СЪС СИНХРОННО ИМПЛАНТИРАНЕ В КАПСУЛАТА НА TENON СЪС ЗАКРЕПВАНЕ НА МУСКУЛИТЕ
интегрирано имплантиране на очна ябълка
*16.42 ЕНУКЛЕАЦИЯ НА ОЧНА ЯБЪЛКА С ДРУГА СИНХРОННА ИМПЛАНТАЦИЯ
*16.49 ДРУГА ЕНУКЛЕАЦИЯ НА ОЧНА ЯБЪЛКА
отстраняване на очна ябълка БДУ

ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТАЛНО СЪДЪРЖИМО
*16.51 ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТА С ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ СТРУКТУРИ
радикална орбитомаксилектомия
*16.52 ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТА С ТЕРАПЕВТИЧНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОРБИТАЛНА КОСТ
*16.59 ДРУГА ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТА
евисцерация на орбита БДУ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ НАРАНЯВАНЕ НА ОЧНА ЯБЪЛКА И ОРБИТА
*16.82 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ РУПТУРА НА ОЧНА ЯБЪЛКА
възстановяване на множествени структури на око
Изключва:
възстановяване на разкъсване на:
корнея - 11.51-11.59
склера - 12.81
*16.89 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ НАРАНЯВАНИЯ НА ОЧНА ЯБЪЛКА ИЛИ ОРБИТА

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:
Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.
Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.
Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;
- подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.
Проведените процедури задължително се отразяват в „История на заболяването“.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Очни болести”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Очни болести”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Очна клиника/отделение*
2. Операционен блок/ зали
3. Клинична лаборатория I ниво
4. Апарат за А ехография на око и орбита

**Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то по изключение може да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по очни болести.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено
1. Образна диагностика – рентгенов апарат за скопия и графия
2. Микробиологична лаборатория на територията на областта

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение
Орбитни и клепачни импланти - НЗОК не заплаща посочените изделия
Вискосубстанции - НЗОК не заплаща посочените изделия
Рибофлавин - НЗОК не заплаща посоченото изделие

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност очни болести – двама, за структури от ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Очни болести”;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивна терапия.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност очни болести – двама, за структури от ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Очни болести”;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивна терапия.

Забележка: При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:
4.1. Операционният блок/зали в лечебното заведение следва да бъдат специализирани само за очна хирургия (в тях да се извършва само очна хирургия).
4.2. Апарат за Б ехография на око и придатъци – допуска се осигуряване на дейността чрез договор с друго ЛЗ.
4.3. Допълнителна квалификация на специалиста – сертификат за проведено обучение по ехография на око и придатъци.
4.4. КТ/МРТ – допускат се договорни отношения с друго ЛЗ за осигуряване на дейността.
4.5. Отделение/лаборатория по клинична патология - допускат се договорни отношения с друго ЛЗ за осигуряване на дейността.
4.6. За изпълнение на процедура с код *11.79 се изисква едновременното наличие на следната стационарна медицинска апаратура:
- корнеален топограф;
- предно сегментна оптична кохерентна томография (ОСТ);
- апарат за извършване на крос-линкинг.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
Дейностите и услугите в обхвата на тази клинична пътека се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
Оперативно лечение на очната ябълка с голям обем и сложност при пациенти с:
• всички пациенти с тежки лацеро-контузни рани на клепачите и орбитата, както и с открити очни травми, с чужди тела в придатъците и интрабулбарно разположени, се хоспитализират по спешност;
• всички пациенти с тежки термични изгаряния ІІІ и ІV степен, при които се налага оперативни интервенции като некректомия, трансплантация на мукоза, амнион, донорна роговица, склера, свободна кожна пластика, се приемат по спешност;
• хифема и хипопион;
• гноен иридоциклит;
• тумори с очна локализация;
• посттравматични синдроми, като адхеретни васкуларизирани левкоми, епителна инвазия в предна камера, травматични дефекти на ириса, травматични стафиломи на склерата и неекстрахирани чужди тела в очни придатъци и очни ябълки;
• посткомбуционни синдроми, при които се установи симблефарон, частичен или тотален, анкилоблефарон, адхеретна васкуларизирана левкома, апланирана роговица;
• хронични възпаления на вътреочното съдържимо, налагащи евисцерация.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план
Задължителни диагностични процедури, които се извършват в болничното лечебно заведение: определяне на зрителна острота, вътреочно налягане, биомикроскопия; офталмоскопия (при възможност от страна на окото).

Открити травми – спешен прием
При постъпване в диагностично-приемния кабинет се извършват рутинни офталмологични изследвания, а при необходимост рентгенография и/или КТ, МРТ. При показания ултразвукова диагностика, лабораторни изследвания, консултация с анестезиолог и кардиолог, при анамнестични данни за алергия – консултация с алерголог.
При травми е необходимо да се извърши в извънболничната или болничната помощ противотетанична профилактика, проби за антибиотици, кръвоспиращи средства при необходимост.
Оперативните интервенции се състоят в ревизия на очната травма, преценка за отстраняване на нежизнеспособни тъкани и реконструкция на запазените тъкани, с цел максимално възстановяване на анатомичната, функционалната и естетична стойност на зрителния анализатор. При наличие на чуждо тяло в очните придатъци или очната ябълка, се извършва екстракция на същото в рамките на 24 часа (по преценка на лекуващите лекари може и по-късно).

Посттравматични състояния
Пациентите се приемат в планов порядък и се провеждат горепосочените изследвания.
Оценка на посттравматичния синдром, изготвяне на план за реконструктивни интервенции на очните тъкани с цел максимална анатомична, функционална и естетична ефективност.

Изгаряния
Всички тежки термични и химични изгаряния ІІІ и ІV степен се приемат по спешност. При химичните изгаряния се извършва промивка на окото/очите с вода, физиологичен разтвор или с дестилирана вода до неутрализиране на лакмуса. Поставят се антибиотични или антисептични капки. Епителотонични капки или гелове, и без превръзка пациентите се хоспитализират. Необходимо е извършването на рутинни офталмологични изследвания, лабораторни изследвания, консултация с алерголог при анамнеза за алергия, с анестезиолог, кардиолог.
При спешните случаи се налага некректомия, автопластика на конюнктива, пластика на конюнктива от труп на око, пластика на амнион, кератопластика на топло, блефарорафия. Всички тези оперативни интервенции по преценка на хирургичния екип могат да бъдат самостоятелни или комбинирани.
При планова хоспитализация на посткомбусционни състояния се извършват рутинните офталмологични изследвания, лабораторни изследвания, консултация с кардиолог, анестезиолог и алерголог при анамнеза за алергия.
Клинична оценка на посткомбусционния синдром, съставяне на план за отстраняване на патологичните процеси чрез хирургични процедури, като: симблефаронотомия, пластика с мукоза орис, пластика с конюнктива от трупно око, кератопластика, склерокератопластика, склеропластика, блефарорафия, анкилоблефаротомия. Тези процедури по преценка на хирургичния екип могат да бъдат самостоятелни или комбинирани.

Тумори
Оперативните интервенции при тумори на очните структури са два типа: органосъхраняващи, при които се ексцизира само тумора, и енуклеация, при която се отстранява очната ябълка. Диагностицирането на вида, локализацията и размера на тумора, което води до решаването на обема на операцията изисква специализирани изследвания като ехография, ФА, ЯМР и др.

Медикаменти:
Антибиотици – общо и локално.
Нестероидни противовъзпалителни средства – общо и локално.
Стероиди – общо и локално.
Антиглаукомни средства.
Изкуствени сълзи.

Здравни грижи.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се поставя след рутинните офталмологични изследвания, при необходимост – допълнителни високоспециализирани офталмологични изследвания, рентгенография, КТ или МРТ при необходимост.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

Медицински критерии за дехоспитализация:
1. стабилизиране на посттравматичния възпалителен процес при спешни травматични увреди, добре епитализирала травматична рана, стабилизиране на вътреочно налягане, резорбция на кръв в предна камера и стабилизиране на зрителната острота (която може да не е 1);
2. стабилизиране на постоперативния възпалителен процес при плановите посттравматични състояния, добре адаптирана рана, стабилизиране на вътреочното налягане, стабилизиране на зрителната острота (която може да не е 1);
3. стихване на посткомбусционния възпалителен процес при спешните химични и термични изгаряния на очите, епителизирала корнея и конюнктива, стабилизиране на въотреочното налягане, стабилизиране на зрителната острота (която може да не е 1);
4. стихване на постоперативния възпалителен процес при плановите посткумбусционни състояния, добре епителизирала оперативна рана, стабилизиране на вътреочното налягане, стабилизиране на зрителната острота (която може да не е 1);
5. добре адаптирана оперативна рана и липса на постоперативна възпалителна реакция при оперативни интервенции по повод тумори с очна локализация.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.).

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА
се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Очни болести”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни в ИЗ.
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарт “Очни болести”).
3.3. Документиране на следоперативните дни в ИЗ.

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

ПРОНИКВАЩИ И ПЕРФОРАТИВНИ НАРАНЯВАНИЯ НА ОЧНАТА ЯБЪЛКА
Определение:
- при проникващите наранявания на очната ябълка, вследствие на травма с тъп или остър предмет се установява нарушаване на целостта на булба (очната ябълка), с или без пролапс на тъкани; с или без вътреочно чуждо тяло.
- при перфоративните наранявания имаме нарушаване целостта и на срещуположната очна стена.
Тези пациенти се преглеждат по спешност от офталмолозите и по спешност се насочват към специализирани лечебни заведения за хоспитализация и хирургична обработка.
Задължително в извънболничната или болничната помощ се прави противотетанична профилактика.
В приемно-консултативния кабинет се извършват рутинните офталмологични изследвания, рентгенография или КАТ на орбитата, по показания ултразвукова диагностика за изключване на интрабулбарно чуждо тяло, хемофталм или отлепване на ретината и хороидеята. Рутинни лабораторни изследвания, консултация с кардиолог или анестезиолог с оглед предстоящо оперативно лечение. При пациенти с алергия се извършва съответната консултация.

План за лечение: при тези травми с нарушаване целостта на булба лечението е оперативно, което се състои в ревизия на раната, преценка за отстраняване на нежизнеспособни тъкани и реконструкция на запазените тъкани, с цел максимално възстановяване на анатомичната, функционалната и естетичната стойност на зрителния анализатор. При наличие на чуждо тяло в очните придатъци или очната ябълка, се извършва екстракция на същото в рамките на 24часа (по преценка на лекуващите лекари може и по-късно).
Посттравматичните състояния се приемат в планов порядък и се провеждат горепосочените изследвания. Прави се оценка на посттравматичния синдром, изготвя се план за реконструктивни интервенции на очните тъкани с цел максимална анатомична, функционална и естетична ефективност.

ИЗГАРЯНИЯ НА ОКОТО И ПРИДАТЪЦИТЕ МУ
Определение: Увреждане на окото и придатъците му вследствие термични, химични или лъчеви агенти.
Термичните изгаряния се получават от предмети с висока или ниска температура.
Химичните изгаряния се получават от заливане с киселини или основи (избухнали акумулатори, гасена или негасена вар, различни химични вещества от промишлеността с киселинен или основен характер и др.).
Лъчевите изгаряния се получават най-вече в йонизиращи радиационни лъчения (α, β и x - лъчите), както и при пряко излагане на слънчева радиация (UV-лъчение и др).
Всички пациенти с изгаряне се приемат по спешност в извънболничната или болничната помощ. Незабавно се извършва промивка с обикновена вода или физиологичен разтвор. Промивката продължава до неутрализиране на лакмуса при химичните изгаряния, както и отстраняване на повърхностни чужди тела. Поставят се епителотонични капки и гелове и без превръзка пациентите се хоспитализират.
При по тежките изгаряния III или IV степен се налага спешна оперативна интервенция - изрязване на некротичните материи, автопластика на конюнктива, пластика на амнион, кератопластика на топло, блефарорафия. Всички тези оперативни интервенции по преценка на оперативния екип могат да бъдат самостоятелни или комбинирани.
При плановата хоспитализация на посткомбусционните синдроми се извършват рутинните офталмологични изследвания, по показания диагностичен ултразвук и/или ERG.
Изход от лечението:
При изгаряния I, II степен прогнозата е добра с почти пълно възстановяване на функциите. При тежките степени на изгаряне III, IV степен много често имаме частична или пълна загуба на функциите с поетапни реконструктивни операции.

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ И ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ОКОТО И ПРИДАТЪЦИТЕ МУ
Какво представляват злокачествените тумори с очна локализация?
Това са група заболявания, които неоткрити и нелекувани своевременно могат да доведат до тежки последици дори с риск за живота.
Може ли да се постави ранна диагноза?
Възможна е ранна диагноза. Част от туморите на клепачите, конюнктивата и роговицата са видими. Туморите, локализирани в орбитата протичат с избутване на очната ябълка напред или встрани, двойно виждане, понякога и със смущения в зрението. Вътреочните тумори могат да се проявят с намаляване на зрението, отпадания в зрителното поле, повишено очно налягане, “бяла, котешка зеница” при деца, кривогледство.
Лечими ли са?
Малките и средно големи тумори, локализирани по клепачите, конюнктивата и роговицата, имат местен растеж. Оперативно отстранени навреме, те са с добра прогноза.
При вътреочните тумори в зависимост от локализацията, големината и прогнозата им, се предвиждат два вида лечение – оперативно отстраняване на очната ябълка заедно с тумора или лечение със съхраняване на окото.
В зависимост от локализацията на туморите на орбитата, оперативното лечение се извършва от офталмолог или от неврохирург.
Някои от злокачествените тумори са обект на комбинирано лечение – оперативно, лъче-, химио- и имунолечение.

Какво представляват доброкачествените тумори с очна локализация?
Това са образувания, които имат местен растеж, не дават разсейки /метастази/ и не представляват опасност за живота на болния.
Защо е необходимо лечението им?
Част от доброкачествените тумори могат да ангажират голяма повърхност от клепачите, конюнктивата или орбитата, като предизвикват козметичен и функционален дефект. Някои имат тенденция да се израждат злокачествено.
Лечими ли са?
Напълно са лечими, най-често по оперативен път.

Кои са видовете оперативно лечение при доброкачествените и злокачествени тумори с очна локализация?
Ексцизия на тумора – оперативно отстраняване на тумора в здрава тъкан. За покриване на получените дефекти се налага пластична хирургия.
Енуклеация - оперативно отстраняване на очната ябълка.
Екзентерация – оперативно отстраняване на орбитното съдържимо, очната ябълка и клепачите.
Каква упойка се използва?
Прилагат се местна или обща упойка.
Какви усложнения могат да възникнат?
По време на операцията може да се получи по-изразена кръвозагуба и да се наложи кръвопреливане.
Енуклеацията и екзентерацията предизвикват козметичен и функционален дефект. За възстановяване качеството на живот се препоръчва извършването на протезиране.

ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ И ДОБРОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ на окото и придатъците му има за цел отстраняване на туморната формация в здрава тъкан и възстановяване целостта на тъканите. Диагностичните процедури за доказване наличие на тумор и характера на лезията (тумора), освен изброените, които се включват в обстойното офталмологично изследване, са: екзофталмометрия, диафаноскопия, А и В ехография на око и орбита, ултразвукова биомикроскопия на преден очен сегмент, флуоресцеинова ангиография на ирис и/или на  заден полюс, КАТ или МРТ на орбити.
В зависимост от вида, локализацията и прогнозата на тумора оперативното лечение включва: ексцизия (диатермоексцизия) в здрава тъкан с или без последваща пластика, евисцерация или енуклеация на очната ябълка, екзентерация на орбитното съдържимо - частична или тотална.

3.6, 5 гласа

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ РАБОТЕЩИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА КП № 131 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ОЧНАТА ЯБЪЛКА С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ЗаведенияЗдравни проблемиЛеченияСпециалистиЗдравни съветиСпортАлт. медицинаЛюбопитноНовиниИзследванияИсторияСнимкиНормативни актовеЛайфстайлОрганизацииПсихологияИнтервютаАнкетиХранене при...Направления в медицинатаАптекиПроизводителиФизиологияБотаника