Начало Справочник Здравни институции и организации Национална програма Асистенти на хора с увреждания

Национална програма Асистенти на хора с увреждания

Пациентски организации

Национална програма Асистенти на хора с увреждания - изображение

Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" има за цел предоставяне на грижи в семейна среда за хора, имащи трайно увреждане или са тежко заболели и самотни. Това се осъществява чрез осигуряването на заетост на позицията личен социален асистент за безработните лица като лични и социални асистенти.

Цел на програмата:

1. Дейностите по програма "Личен асистент" осигуряват заетост на безработните, за да облекчи положението на семействата, имащи човек с трайно увреждане, който се нуждае от постоянна грижа.

2. Дейностите по програма "Социален асистент" осигуряват заетост на безработните, за да се задоволят ежедневните потребности, да се организира свободното време на хората с трайни увреждания или тежко заболелите самотни хора, както и да се осъществяват дейности за тяхното включване в обществото.

3. Осигуряването на работа за безработните лица като лични асистенти на хората с увреждания, които са изведени от социалните институции в собствената им семейна среда, с цел предоставяне на качествени грижи и създаването на определени условия за социалното им включване в обществото и предоставянето на квалифицирана помощ за тях и семействата им чрез услуги, предоставяни по дейността "Социален асистент" е основен приоритет на програмата.

 

Реализация на програмата:

1. За дейностите по услугата "Социален асистент" - чрез одобрени проекти на Общинските администрации.

2. За дейностите по услугата "Личен асистент" - чрез заявление в писмена форма от Дирекциите "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

 

Лицата, които могат да осъществяват трудовата си дейност по услугата Личен асистент са:

  • Безработните, които са подпомогнати според реда, утвърден в чл. 9 от Правилника за прилагането на закона за социалното подпомагане (ППЗСП) или отговарят на условията за отпускане на този вид помощ и полагат постоянни грижи за хората с увреждания и тежко заболелите лица. Те имат възможност да се включат в дейността "личен асистент", ако отговарят на условията:

- да са в трудоспособна възраст според утвърдените условия в Чл 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на ППЗСП;

- да бъдат членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия - първа степен или да бъдат съжителстващи лица по според на т.2, Чл1 от Допълнителната разпоредба на ЗСП или от семейството на роднини и близки - за дете с трайни увреждания, настанено в семейството според реда в Чл. 26 от Закона за закрила на детето;

- да живеят в един и същ град или село с лицето, за което се грижат;

- да не са придобили правомощие за получаване на пенсионна възнаграждение на база осигурителен стаж и възраст.

  • Безработните лица, които полагат грижи за изведените от специализираните институции лица или деца, имащи увреждания.
  • Лица, имащи право на Личен асистент:

- Лежащо болните хора, които имат констатирани 90 и над 90 % трайно намалена трудоспособност и се нуждаят от чужда помощ;

- Децата до 18 годишна възраст, имащи трайно намалена трудоспособност или вид и степен на увреждане, за което имат нужда от определена странична помощ;

- Лица или деца, които са изведени от специализираните институции за лица с увреждания.

  • В случаите, в които лицата, нямащи определена чужда помощ в експертното решение на ТЕЛК/ДЕЛК, но тяхното самообслужване им е невъзможно, с решение на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, би могло да се допусне предоставянето на услугата по изключение за деца до 18 годишна възраст.
  • С решение на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по изключение за участие в Програмата биха могли да се наемат в дейността "Личен асистент" и безработните лица, които поради определена причина не отговарят на конкретните условия за отпускането на месечната помощ по Чл. 9 от ППЗСП, но полагат постоянна грижа за деца до 18 годишна възраст.

 

Хора, които биха могли да бъдат Социални асистенти:

  • В Програмата се включват безработни, имащи регистрация в Дирекция "Бюро по труда". Подбирането на лица за работа по Програмата се предприема от Дирекция "Бюро по труда" по методика, която се утвърждава от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Приоритетно включени са следните групи безработни лица:

- Хората с медицинско или педагогическо образование - медицинските сестри; учителите с предучилищна и начална педагогика за деца с увреждания.

- Лицата с опит в сферата на предоставянето на социални услуги.

Подбирането на безработни лица в рамките на приоритетните групи се предприема в съгласие в реда, утвърден в горецитираната методика. При подбор на безработни за включването в Програмата, Дирекция "Бюро по труда" се съобразява и с определени изисквания на работодателите за обявената работна позиция. Окончателното решение за назначението на работа измежду всички насочени безработни взима съответният работодател.

  • За да се включат в дейността "Социален асистент", безработните трябва:

- да са в трудоспособна възраст според условията в чл. 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагането на Закона за социално подпомагане;

- да не са придобили правомощието за получаване на пенсионно възнаграждение на база осигурителен стаж и възраст;

- да са обучени да работят с хора, имащи трайни увреждания по програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика;

 

Лица, които имат право на Социален асистент:

1. Лица с 90 и над 90 % трайно намалена трудоспособност или вид и степен на увреждане, за което се нуждаят от определена чужда помощ.

2. Деца до 18 годишна възраст, имащи трайно намалена трудоспособност или вид и степен на увреждане, за което се нуждаят от определена чужда помощ.

3. Тежко заболелите самотни хора, чието самообслужване е затруднено. Това трябва да се удостовери с протокол на ЛКК за представяне пред ТЕЛК.

4. Лица или деца, които са изведени от специализираните институция за лица с увреждания.

4.3, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Социални грижиНовиниСнимкиСпорт и туризъм