Начало Справочник Нормативни актове ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца (обн., ДВ, бр. 49 от 2000 г.; изм., бр. 93 от 2004 г. и бр. 62 от 2007 г.)

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца (обн., ДВ, бр. 49 от 2000 г.; изм., бр. 93 от 2004 г. и бр. 62 от 2007 г.)

Правилници, инструкции и заповеди

ПРАВИЛНИК

за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца (обн., ДВ, бр. 49 от 2000 г.; изм., бр. 93 от 2004 г. и бр. 62 от 2007 г.)

§ 1. В чл. 8 ал. 4 се изменя така:

„(4) В групата се отглеждат деца на възраст от 0 м. до 3 г.“

§ 2. В чл. 10, ал. 4 след думите „определят от“ се добавя „министъра на здравеопазването по предложение на“.

§ 3. В чл. 11 се създава ал. 3:

„(3) Броят и видът на секторите, както и на леглата в стаите с легла се определят от министъра на здравеопазването по предложе­ние на директора според обема и конкретните нужди на дома.“

§ 4. В чл. 14, ал. 2 думите „Регионална инспекция за опазване и контрол на обществе­ното здраве“ се заменят с „Регионална здравна инспекция“ .

§ 5. В чл. 21, ал. 1 се правят следните из­менения:

1. В т. 1 думите „от системата на Минис­терството на образованието и науката (МОН)“ се заменят със „за деца, лишени от родителска грижа“.

2. В т. 2 думите „от системата на Минис­терството на труда и социалната политика (МТСП)“ се заменят със „за деца с физически увреждания, съответно в домовете за деца с умствена изостаналост“.

§ 6. В чл. 25:

1. В т. 2 накрая се добавя „в страната и в чужбина“.

2. В т. 3 накрая се добавя „за съответната година в съответствие с утвърдените разходи по Закона за устройството на държавния бюджет“.

3. В т. 18 думите „чл. 53г“ се заменят с „чл. 84“.

4. Създава се т. 19:

„19. организира ефективното използване, стопанисване и опазване на имуществото на дома.“

§ 7. В чл. 27:

1. Алинея 2 се изменя:

„(2) Структурата на дома, в т. ч. и елемен­тите є по чл. 10, ал. 4 и чл. 11, ал. 3, броят на леглата и щатното разписание по длъжности се утвърждават ежегодно от министъра на здравеопазването по предложение на дирек­тора, което се отправя в срок до 10 януари на текущата година. Предложение се отправя и във всеки случай на необходимост от промяна на структурата или длъжностното щатно раз­писание на дома.“

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Длъжностните характеристики на ра­ботещите в дома се утвърждават от директора.

(4) Директорът изготвя и предоставя в Ми­нистерството на здравеопазването ежегодно до края на месец януари отчет за дейността на дома през изминалата календарна година. Отчетът съдържа и анализ на финансовите показатели на дейността на дома.“

§ 8. Създават се чл. 27а, 27б, 27в и 27г:

„Чл. 27а. (1) Директорът на дома се атестира на всеки три години.

(2) Основните цели на атестирането са:

1. да се установи равнището на професио­налната квалификация и управленските умения на директора;

2. да се оцени процесът на управление и резултатите от него, в т. ч. постигнатото по­добряване на дейността на дома;

3. да се оцени изпълнението на функциите и задачите, регламентирани в нормативните актове и длъжностната характеристика на директора.

(3) Атестирането се извършва в срок до три месеца след изтичане на срока от предходното атестиране.

(4) Атестирането се извършва от комисия, определена от министъра на здравеопазването за всеки конкретен случай.

(5) Председателят на комисията по ал. 4 уведомява директора на дома за деня на атес­тацията не по-късно от пет работни дни преди нейното провеждане.

(6) Комисията е длъжна да извърши оценя­ването безпристрастно, честно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства и съобразно методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.

Чл. 27б. (1) Атестирането се извършва по следните показатели:

1. професионална квалификация и упра­вленски умения, които включват оценяване на:

а) професионалното развитие;

б) познаване и ползване на нормативните актове и практическото им прилагане;

в) планиране, координиране и контрол на дейността;

г) умения за поставяне на цели и анализи­ране на резултати;

д) оперативност;

е) реализиране на управленска програма и съответствието є с провежданата в страната политика;

ж) организация и ефективност на докумен­тооборота;

2. организация на дейността на дома, която включва оценяване на:

а) състоянието на човешките ресурси;

б) предприети действия по повишаване квалификацията на служителите;

в) организационни умения;

г) инициативност;

д) умения за работа в екип;

е) състояние на информационната инфра­структура;

ж) умения по ефективно текущо поддържане и стопанисване на имуществото;

з) борба с корупцията;

и) предприети конкретни инициативи в посока подобряване дейността на дома и по- добро обслужване в сравнение с предходния атестационен период;

3. обем, качество и ефективност на дейността на дома, които включват оценяване на:

а) дейност на дома по структурни единици;

б) ефективността на взаимодействието с държавни и общински органи, други лечебни заведения и неправителствени организации, имащи отношение към дейността на дома;

в) финансовата политика;

г) своевременност, точност и изчерпателност на отчетите до Министерството на здравео­пазването;

д) получените сигнали и жалби, свързани с дейността на дома.

(2) Въз основа на комплексен анализ на дейността по показателите, посочени в ал. 1, атестацията може да бъде:

1. отрицателна;

2. неудовлетворителна;

3. добра;

4. много добра.

(3) Оценките по отделните показатели и крайната оценка се вписват в атестационна карта, която се подписва от членовете на ко­мисията и оценявания директор.

Чл. 27в. (1) Директорът, който не е съгласен с поставената оценка, има право да подаде писмено възражение, в което посочва мотивите за своето несъгласие.

(2) Възражението се подава до министъра на здравеопазването в тридневен срок от датата, на която директорът е подписал атестацион­ната карта.

(3) Министърът на здравеопазването се произнася по възражението в десетдневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.

(4) Министърът на здравеопазването може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли.

(5) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно, коригира с една по-ниска степен оценката на директора.

(6) Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на ди­ректора на дома.

Чл. 27г. (1) Министърът на здравеопазването може да прекрати с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда трудовото право­отношение с директор на дом, получил крайна оценка 1 „отрицателна“.

(2) При оценка 2 „неудовлетворителна“ ми­нистърът на здравеопазването може да проведе междинно атестиране през следващата кален­дарна година при спазване на общите правила, въведени с правилника.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 9. Директорите на домовете се атестират по реда на правилника в срок до 31 май 2011 г., като председателите на съответните атестаци­онни комисии уведомяват директорите за деня на атестацията не по-късно от десет работни дни преди нейното провеждане.

§ 10. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ .

Министър: Ст. Константинов

3.8, 6 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Социални грижиНовиниЛайфстайлЛюбопитноЗаведенияКлинични пътекиЛеченияСпециалистиЗдравни съветиОрганизацииСнимкиБотаникаПсихологияВидеоАнкетиИсторияГеографияНаправления в медицинатаАлтернативна медицинаОбразованиеПроизводителиТестовеСпортЛичностиОткритияИнтервютаРецептиХранене при...Медицински изследвания