Начало Справочник Нормативни актове НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2010 ГОДИНА

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2010 ГОДИНА

Договори

 НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР

между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз за 2010 г.

 Днес, 21.12.2009г., в гр. София между Националната здравноосигурителна каса, от една страна,

и, от друга страна,Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз се сключи настоящият договор. Този договор е национален, защото има действие на цялата територия на Република България. Този договор е рамков, защото определя здравно-икономически, финансови, медицински, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска или дентална помощ.

Всички клаузи на този Национален рамков договор са в съответствие с действащото българско законодателство. Законите и актове в областта на здравеопазването, здравното осигуряване и свързаните с тях обществени отношения, с които е съобразен този НРД, са изброени в приложение №1.

ОБЩА ЧАСТ

Глава първа

ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР

Чл. 1. (1) Предмет на Националния рамков договор (НРД) са правата и задълженията по оказването на медицинска и дентална помощ в рамките на чл. 55 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) на:

1. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Районните здравноосигурителни каси (РЗОК);

2. Българския лекарски съюз (БЛС) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) и техните районни колегии;

3. изпълнителите на медицинска помощ (ИМП);

4. изпълнителите на дентална помощ (ИДП);

5. задължително здравноосигурените лица (ЗЗОЛ).

(2) Дейности за повишаване квалификацията на медицински специалисти не са предмет на НРД.

 

Глава втора

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО НРД

Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса  има следните права и задължения по този договор:

1. възлага чрез сключване на договори с ИМП и ИДП оказването в полза на ЗЗОЛ на медицинска и дентална помощ, договорена по вид, обхват, обем, качество и цена в НРД;

2. осигурява равнопоставеност на ИМП и ИДП при сключване  на договорите с РЗОК за оказване на медицинска и дентална помощ при условията и по реда на НРД;

3. отказва сключване на договори за оказване на медицинска или дентална помощ с изпълнители на такава помощ, които не отговарят на условията, изискванията и реда за сключване на договори, определени в Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, Закона за бюджета на НЗОК за 2010 година и НРД;

4. упражнява контрол върху оказаната медицинска и дентална помощ съгласно ЗЗО и НРД;

5. упражнява контрол за спазване правата и задълженията на ЗЗОЛ;

6. изисква, получава от ИМП и ИДП и обработва установената документация в сроковете, определени в НРД;

7. заплаща договорените в НРД цени на извършените и отчетени медицински дейности и заплаща договорените в НРД цени на денталните дейности;

8. заплаща напълно или частично разрешени за употреба на територията на Република България лекарствени продукти по чл.262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на заболявания, определени с наредбата по чл.45, ал.3 от ЗЗО;

9. договаря с аптеки условията и реда за отпускане и заплащане на лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели по т. 8;

10. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в информационната система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;

11. предоставя информация на ЗЗОЛ относно мерките за опазване и укрепване на здравето им;

12. предоставя при поискване информация по изпълнение на НРД на БЛС и БЗС;

13. осъществява съвместно наблюдение на вида, обема и качеството на оказваната медицинска и дентална помощ чрез РЗОК и експерти, посочени от регионалните структури на БЛС и БЗС.

(2) Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз имат следните права и задължения по този договор:

1. представляват своите членове при сключване на НРД;

2. съдействат за спазването и прилагането на НРД от страна на ИМП и ИДП;

3. предоставят при поискване информация на НЗОК по прилагането на НРД;

4. регионалните структури на БЛС и БЗС осъществяват съвместно с РЗОК наблюдение на качеството на оказваната медицинска и дентална помощ

5. ръководствата на БЛС, БЗС съвместно с  НЗОК осъществяват наблюдение по изпълнението на НРД;

6. защитават правата и интересите на ИМП и ИДП при сключване и изпълнение на договори за оказване на медицинска и дентална помощ с НЗОК с отделните изпълнители.

Чл.3. (1) Директорът на НЗОК заедно с председателя на БЛС издават съвместно указания, инструкции и други към ИМП по прилагането и тълкуването на НРД.

(2) Директорът на НЗОК съгласувано с УС на НЗОК заедно с упълномощени от БЗС лица издават съвместно указания, инструкции и други към ИДП по прилагането и тълкуването на НРД.

 

Глава трета

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Чл. 4. Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване на правата на ЗЗОЛ в съответствие с действащото законодателство в Република България.

Чл. 5. Всички ЗЗОЛ имат равни права и достъп при получаване на извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл. 6. Задължително здравноосигурените лица, имат права и задължения съгласно действащото законодателство в Република България.

Чл. 7. С правата и задълженията на ЗЗОЛ се ползват и лицата, за които се прилагат схемите за социална сигурност на ЕС, както и лицата, включени в международни спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна.

Чл. 8. Националната здравноосигурителна каса съблюдава спазването на правата на ЗЗОЛ от страна на ИМП и ИДП чрез:

1. включване в медицинската документация, която е неразделна част от този НРД, на изисквания, гарантиращи спазване правата на ЗЗОЛ;

2. приемане, разглеждане и изготвяне на мотивиран отговор на жалби, подадени от ЗЗОЛ до НЗОК;

3. осъществяване на контрол по изпълнението на договорите с ИМП и ИДП.

Глава четвърта

ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЗАПЛАЩАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗЗОЛ

Чл. 9. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорените в НРД цени за видове медицинска и дентална помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО.

(2) Медицинската и денталната помощ по ал. 1 се определят като основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно Наредба №40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Чл. 10. Медицинската и денталната помощ по чл. 9, ал. 1 е:

1. първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП);

2. специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), включваща: общомедицински дейности; специализирани медицински дейности (СМД) и високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) по специалности; специализирани медико-диагностични изследвания (СМДИ) и високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) по специалности;

3. извънболнична дентална помощ, която включва първична извънболнична дентална помощ (ПИДП) и специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП);

4. болнична помощ (БП), включваща: диагностика и лечение по клинични пътеки (КП) и медицински изделия;

5. високоспециализирани медицински дейности (ВСМД), извършвани в болнични лечебни заведения, лечебни заведения за СИМП с легла за краткосрочно наблюдение и лечение и диспансери със стационар.

 

Глава пета

ФИНАНСОВА РАМКА НА НРД

Чл. 11. (1) Финансовата рамка на НРД съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания съгласно чл.1, ал.2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2010г., както следва:

1. за първична извънболнична медицинска помощ - 157 000 хил. лв.;

2. за специализирана извънболнична медицинска помощ - 154 000 хил. лв.;

3. за дентална помощ -  91 000 хил. лв.;

4. за медико-диагностична дейност - 61 000 хил. лв.;

5. за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели - 320 000 хил. лв.;

6. за болнична медицинска помощ -  708 932 хил.  лв., в т.ч. за акушерска помощ за всички здравнонеосигурени жени -  4 500 хил. лв.;

7. други здравноосигурителни плащания - 20 000 хил.  лв.

(2) Към финансовата рамка по ал. 1 могат да се включат допълнително и средствата от резерва в съответствие на чл. 26 от ЗЗО в размер на 125 058 хил. лв., които се разходват с решение на УС на НЗОК.

(3) Представители на НЗОК, БЛС и БЗС извършват наблюдение и анализ на изпълнението на бюджета на НЗОК за 2010 г. за здравноосигурителни плащания на тримесечен период.

 

Глава шеста

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ПО НРД

Чл.12. (1) Изпълнители на извънболнична медицинска (ИМП) или дентална помощ (ИДП) по НРД могат да бъдат:

1. лечебните заведения по чл.8, ал.1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), с изключение на самостоятелните медико-технически лаборатории;

2. лечебните заведения по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, които осъществяват извънболнична помощ;

3. националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (ЗЗ) - за дейностите по чл.23, ал.1, т.5 от ЗЗ.

(2) Договор за дейности и/или изследвания от пакетите по специалности, включени в приложение №2 “Основен пакет СИМП” към член единствен на Наредба №40 от 2004 г. с лечебни заведения за болнична помощ, може да се сключи при условие, че лечебните заведения за СИМП, сключили договори с НЗОК, не могат да задоволят здравните потребности на ЗЗОЛ от:

1. специализирани медико-диагностични изследвания;

2. високоспециализирани медико-диагностични изследвания;

3. високоспециализирани медицински дейности;

4. пакет “Физикална и рехабилитационна медицина”.

Чл.13. (1) Изпълнители на болнична помощ (БП) по клинични пътеки (КП) могат да бъдат:

1. лечебни заведения за БП по смисъла на чл.9, ал.1 от ЗЛЗ и диспансери по чл.26, ал.2 от ЗЛЗ;

2. лечебни заведения по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ, които са към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта.

3. лечебни заведения за СИМП - МЦ, ДЦ, МДЦ и ДКЦ, с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа.

(2) Лечебните заведения по ал.1, т.3 могат да бъдат изпълнители само на КП, посочени в приложение №2 “Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ”.

(3) Изпълнители на ВСМД от приложение №4 към член единствен от Наредба №40 от 2004 г., могат да бъдат лечебни заведения по ал.1.

Чл.14. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ по НРД извършват в полза на ЗЗОЛ договорените от НЗОК дейности.

(2) Лечебните заведения, желаещи да сключат договор с НЗОК, могат да кандидатстват при настоящите условия и ред за извършване на видове дейности от основния пакет, за които лечебното заведение е регистрирано в Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ), респ. има разрешение от министъра на здравеопазването.

Чл.15. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ съобразно нуждите и обема на извършваната лечебна дейност могат да наемат персонал със съответно образование и квалификация. Наетите лица могат да бъдат:

1. лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други специалисти с образователно-квалификационна степен “магистър” или “доктор”, участващи в диагностично-лечебния процес;

2. медицински и немедицински специалисти с образователно - квалификационна степен “специалист” или “бакалавър” или “магистър” - за извършване на дейности в рамките на тяхната правоспособност;

3. други лица, извършващи административни и помощни дейности.

(2) Лекари без придобита специалност могат да извършват дейности от БП под ръководство и контрол на лекар с придобита специалност, който извършва медицинска дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.

(3) Лекари без придобита специалност могат да извършват дейности от СИМП в присъствие  и под ръководство и контрол на лекар с придобита специалност, който извършва медицинска дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.

(4) Лекарите по дентална медицина без придобита специалност могат да извършват дейности от областите СИДП и БП в присъствие и под ръководство и контрол на лекар по дентална медицина с придобита специалност, който извършва дентална дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.

(5) Лицата по ал.1, т.3 не могат да участват в диагностични, лечебни и рехабилитационни процедури.

(6) Трудовоправните и приравнените на тях отношения между ИМП/ИДП и наетите от тях лица не са предмет на този НРД.

Чл.16. (1) За осигуряване на постоянен денонощен достъп съгласно Наредба №40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК,  изпълнителите на ПИМП, могат да сключват договори с други лечебни заведения, сключили договор с НЗОК.

(2) За извършване на медико-диагностични изследвания, необходими за изпълнението на КП, изпълнителите на болнична помощ могат да сключват договори с други лечебни заведения или с национални центрове по проблемите на общественото здраве, когато изискванията по съответната КП допускат това.

 

Глава седма

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Чл.17. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни заведения и национални центрове по проблемите на общественото здраве, които:

1. отговарят на следните общи условия:

а) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България - за лекарите/лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебното или здравното заведение;

б) лекарите/лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебните заведение са членове на съответната РК на БЛС/РК на БЗС;

в) лекарите/лекари по дентална медицина - граждани  на държави членки от Европейския съюз и други членки на ЕИП, Швейцария, както и на трети държави, които отговарят на условията на закона и НРД;

г) лекарите/лекарите по дентална медицина, които работят в съответното лечебно заведение за извънболнична помощ, не са членове на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.

2. отговарят на настоящите специални условия.

(2) Общите и специалните условия по ал.1 следва да са налице през цялото време на действие на вече сключения договор.

Чл.18. (1) Всеки лекар може да работи в изпълнение на два договора с НЗОК, независимо от месторазположението на лечебните заведения, в които се оказва помощта.

 (2) По изключение, с мотивирано предложение на директора на РЗОК, директорът на НЗОК може да разреши сключване на трети договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Чл.19. (1) Директорът на РЗОК, от името и за сметка на НЗОК, сключва договори за оказване на медицинска и дентална помощ с лечебни и здравни заведения, които:

1. имат регистрация в РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебните заведения за извънболнична медицинска и/или дентална помощ;

2. имат месторазположение на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебните заведения за БП, диспансерите и здравните заведения.

(2) Лечебните заведения по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ и “Специализирани болници за рехабилитация - НК” ЕАД сключват договори с НЗОК за оказване на медицинска помощ от своите териториални поделения, респ. филиали чрез директорите на РЗОК, на чиято територия имат месторазположение поделенията (филиалите).

(3) Лечебните и здравните заведения, кандидатстващи за сключване на договор със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част – съответно в дял І „Медицинска помощ” и в дял ІІ „Дентална помощ”.

Чл.20. (1) Лечебни заведения, кандидатстващи за сключване на договор за оказване на болнична помощ подават документи  в съответната РЗОК в срок 10 работни дни от обнародването в “Държавен вестник” на НРД.

 (2) Лечебни и здравни заведения, кандидатстващи за сключване на договор за оказване на извънболнична помощ подават документи в съответната РЗОК в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” на НРД.

 (3) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установяването й писмено уведомява лечебното/здравното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.

 (4) Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори с лечебни заведения за оказване на ИМП/ИДП в срок не по-късно от 15 февруари 2010 г., а с лечебни заведения за оказване на болнична помощ в срок не по-късно от 20.01.2010 г. Директорът на РЗОК има право да провери на място в лечебното/здравното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.

(5) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 4, договор може да се сключи и след изтичането му.

Чл.21. (1) Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на първична извънболнична медицинска помощ за незаети практики с неблагоприятни условия и след изтичане на срока по чл. 20, ал. 4 с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ, които отговарят на изискванията на закона и НРД.

(2) Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на първична извънболнична дентална помощ за незаети практики с неблагоприятни условия и след изтичане на срока по чл. 20, ал. 4 с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ, които отговарят на изискванията на закона и НРД.

(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 директорът на РЗОК сключва договори или издава мотивирани откази за сключване на договори в срок до 30 дни от подаването на документите. При установяване на непълнота на представените документи се прилага чл. 20, ал. 3.

Чл.22. (1) Типовите индивидуални договори за ИМП се утвърждават от директора на НЗОК.

(2) Неразделна част към индивидуалните договори с изпълнителите на медицинска помощ представляват:

1. протоколи за определен брой на назначаваните специализирани медицински дейности и стойност на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл.3 от ЗБНЗОК за 2010 г. - за изпълнителите на ПИМП и СИМП;

2. приложения за задължителни стойности за дейностите за болнична медицинска помощ съгласно чл.4 от ЗБНЗОК за 2010 г. - за изпълнителите на БП.

(3) Типовите индивидуални договори  за ИДП се изготвят от НЗОК и се утвърждават от директора на НЗОК.

Чл.23. (1) Директорът на РЗОК отказва да сключи договор при:

1. условие, че лечебното или здравното заведение не отговаря на изисквания на закона, което се установява от представените документи или при проверка;

2. липса на някое от настоящите общи или специални изисквания и условия за сключване на договор, което се установява от представените документи или при проверка;

3. непълнота на изискуемата документация, която не е била отстранена в определения срок;

4. невъзможност на съответното лечебно/здравно заведение да осъществява медицинската и/или денталната помощ, за изпълнение на която кандидатства, което се установява от представените документи или при проверка;

5. подаване на документи за сключване на договор извън установените срокове, с изключение на случаите по чл.21;

6. наложена санкция “прекратяване на договор”;

(2) В случаите по ал. 1, т.6 директорът на РЗОК може да сключи договор след изтичане на 12 месеца от влизане в сила на санкцията „прекратяване на договор”.

 (3) Директорът на РЗОК издава отказ за сключване на договор с ИМП и ИДП в сроковете по чл.20 и 21.

(4) Отказът на директора на РЗОК се издава в писмена форма и съдържа:

1. правните и фактическите основания за издаване на отказа;

2. пред кой орган и в какъв срок отказът може да бъде обжалван;

3. дата на издаване, подпис на директора и печат на РЗОК.

(5) Отказът на директора на РЗОК се връчва на лицето, което представлява лечебното/здравното заведение, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок 7 работни дни от издаването му.

(6) Отказът на директора на РЗОК да сключи договор с изпълнител на ИМП или ИДП може да се обжалва по реда на ЗЗО.

Чл.24. (1) Контролът по изпълнение на договорите за оказване на медицинска и/или дентална помощ и контролът по изпълнение на договорите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва в съответствие с раздел Х от ЗЗО.

(2) Условията и редът за осъществяване на контрол по ал.1 се определят с инструкция, издадена от директора на НЗОК на основание чл. 72, ал.5 от ЗЗО.

Чл.25. При констатирани нарушения от контролните органи на РЗОК по изпълнение на договорите за оказване на медицинска и/или дентална помощ се налагат глоби или имуществени санкции съгласно Административнонаказателните разпоредби на ЗЗО.

 

Глава осма

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Чл. 26. Изпълнителите на медицинска или дентална помощ осъществяват дейността си съгласно изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, Кодекса на професионалната етика, Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина, ЗЛПХМ, подзаконови нормативни актове и НРД.

Чл. 27. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ имат право да получат договореното заплащане за извършените дейности при условията и по реда на глави седемнадесета, осемнадесета, деветнадесета и двадесет и втора.

(2) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ имат право да получават текуща информация и съдействие от РЗОК относно възложените им за изпълнение дейности.

Чл. 28. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ нямат право да прилагат диагностични и лечебни методи, които:

1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и създават повишен риск за здравето и живота на пациента;

2. водят до временна промяна в съзнанието, освен ако за прилагането им пациентът е дал съгласието си или ако са налице обстоятелствата по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.

 (2) На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или дентална помощ или накърняват личното и професионално достойнство на лекаря, може да не се окаже такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им.

Чл. 29. Изпълнителите на медицинска или дентална помощ се задължават да:

1. осигуряват на ЗЗОЛ договорената медицинска или дентална помощ и изпълняват правилата за добра медицинска практика съгласно условията на НРД;

2. предоставят медицинска или дентална помощ по вид и обем, съответстваща на договорената;

3. предписват за домашно лечение лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, с изключение на изпълнителите на болнична медицинска и болнична дентална помощ;

4. предписват лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по вид и количества, съобразени с обективното състояние на пациента и изискванията на НРД и други действащи нормативни актове;

5. не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове дейност, която според договора се заплаща изцяло от НЗОК, извън предвидената в договора сума, с изключение на консумативи за определени клинични пътеки, в които изрично е посочено, както и случаите на договорено в НРД доплащане за дентални дейности;

6. предоставят задължително изискваната от НЗОК информация в срокове, структура и формат, посочени в договора;

7. осигуряват на длъжностните лица на РЗОК и НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането и контрола на извършените дейности;

8. не разпространяват данни, свързани с личността на ЗЗОЛ, станали им известни при или по повод оказване на медицинска или дентална помощ, освен в случаите, предвидени със закон;

9. предоставят на пациента ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение;

 

Глава девета

КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКАТА И ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ

Чл. 30. Страните по договора извършват системно и планирано оценяване, мониториране, контрол и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските и дентални услуги, с което се осигурява равенство в достъпа, ефективността и сигурността на договорените медицински и дентални услуги и повишаване на удовлетвореността на пациентите.

 

Глава десета

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

 

Чл.31. (1) Здравната документация във връзка с оказването на медицинска/дентална помощ по реда на ЗЗО, включва:

1. първични медицински документи съгласно приложение №3 “Първични медицински документи”;

2. медицински документи на МЗ, утвърдени по съответния ред;

3. удостоверителни документи за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, издадени по реда на Регламент (ЕИО) № 574/72 и двустранни спогодби, удостоверение за регистрация към НЗОК на лица, осигурени в друга държава, и “Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу представена Европейска здравноосигурителна  карта (ЕЗОК) или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК”, съгласно приложение № 4 “Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави”.

(2) Отчетната документация във връзка с оказването на медицинска/дентална помощ по реда на ЗЗО включва:

1. здравната документация по ал.1, т.1 и т.3;

2. финансови документи съгласно приложение № 5 “Финансови документи”;

(3) С документите по ал.2 се отчита и заплаща извършената дейност по договора с НЗОК.

Чл.32. Изпълнителите на медицинска и дентална помощ осигуряват за своя сметка формуляри на първични медицински и финансови документи.

Чл.33. (1) Документацията и документооборотът за ИМП се уреждат в специалната част на НРД, дял първи „Медицинска помощ”.

(2) Документацията и документооборотът за ИДП се уреждат в специалната част на НРД, дял втори „Дентална помощ”.

 

Глава единадесета

ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ

ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ,

ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК

 

Раздел I

Заболявания, за лечението на които НЗОК напълно или частично заплаща

 

Чл.34. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за заболяванията, определени с Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболявания, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично (Наредба № 38 от 2004 г.), лекарствените продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от ЗЛПХМ, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на територията на страната, при условията и реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. (Наредба № 10 от 2009 г.).

(2) За хроничните заболявания посочени в приложение № 6 “Списък на заболяванията, за които се издава „Рецептурна книжка на хронично болния”, се издава „Рецептурна книжка на хронично болния”.

(3) Редът и начинът за работа с "Рецептурната книжка на хронично болния" са посочени в приложение № 3.

(4) Рецептурната книжка на хронично болния се съхранява от ЗЗОЛ, на което е издадена.

(5) Националната здравноосигурителна каса изгражда и поддържа актуален национален регистър на издадените рецептурни книжки на хронично болния.

 

Раздел II

Списъци с лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и указания за работа с тях

 

Чл.35. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, посочени в списъци, както следва:

1. списък с лекарства, който съдържа:

а) лекарствените продукти и всички данни за тях съгласно приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък, публикуван на интернет страницата на Комисията по позитивен лекарствен списък, за които са подадени заявления по реда на Наредба № 10 от 2009 г.;

б) НЗОК код за всеки лекарствен продукт по буква "а";

в) код на търговец/и на едро с лекарствени продукти, посочени от притежателя на разрешението за употреба на съответния лекарствен продукт по буква "а";

г) указания относно реда за предписване, отпускане и получаване:

- група съобразно реда и начина на тяхното предписване по чл. 45, ал.1;

- вид на рецептурната бланка съгласно Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредба № 4 от 2009 г.);

- вид на протокола съгласно чл. 52, ал.1;

2. списък по приложение №7 „Списък на медицински изделия, заплащани от НЗОК”, който съдържа:

а) данни за медицинското изделие, вид и подвид, към която се отнасят;

б) цените, до които НЗОК напълно или частично ги заплаща;

в) условията за предписване и получаване;

3. списък по приложение №8 „Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК”, който съдържа:

а) данни за диетична храна, вид и подвид, към която се отнасят;

б) цените, до които НЗОК напълно или частично ги заплаща;

в) условията за предписване и получаване;

(2) Националната здравноосигурителна каса издава указания за работа със списъците по ал. 1, т. 2 и т. 3 в рамките на правомощията си, определени в ЗЗО, Наредба № 4 от 2009 г. и Наредба № 10 от 2009 г.

Чл. 36. (1) Списъците по чл. 35, ал. 1 и указанията по чл. 35, ал. 2 се публикуват на интернет страницата на НЗОК и са задължителни за ИМП и ИДП.

(2) Националната здравноосигурителна каса публикува на интернет страницата на НЗОК основните изисквания към софтуера, обработващ рецептурните бланки, задължителните номенклатури и формата на отчетните електронни документи.

(3) При промени в приложение №1 на Позитивния лекарствен списък и списъците с медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, НЗОК изготвя актуализиращи файлове към номенклатурите на аптечния софтуер, които публикува на интернет страницата на НЗОК.

(4) Изменения и допълнения могат да бъдат правени при законодателни промени или при промяна на списъците по чл. 35, ал. 1 при спазване на условията на ЗЗО и ЗЛПХМ.

(5) Информацията по ал. 4 се публикува на интернет страницата на НЗОК в сроковете, съгласно Наредба № 10 от 2009 г.

Чл.37. (1) За един и същи период на лечение НЗОК заплаща до три лекарствени продукта, предписани на ЗЗОЛ за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на предписанията, вида и броя на рецептурните бланки, на които те са предписани.

(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, при условия, посочени в списъците по чл.35 и указанията за работа с тях.

(3) Националната здравноосигурителна каса извършва мониторинг и анализ на общата месечна и тримесечна стойност на предписаните от всеки лекар/лекар по дентална медицина лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, както и по отделните заболявания по МКБ.

(4) Националната здравноосигурителна каса не заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предписани и отпуснати на:

1. лица с прекъснати здравноосигурителни права на основание чл.109, ал.1 ЗЗО, към момента на предписване и отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;

2. лица, които не се осигуряват при условията и по реда на чл.40а, ал.1 ЗЗО.

(5) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ НЗОК не заплаща за периода на хоспитализацията лекарства, медицински изделия и диетични храни, предписани от лекар или лекар по дентална медицина от лечебно заведение за извънболнична помощ, необходими за:

1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;

2. новооткрито заболяване по време на стационарното лечение;

3. промяна на терапията, назначена от лекар в извънболничната помощ и заплащана от НЗОК, за придружаващи хронични заболявания.

Чл. 38. Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните и отпуснатите на ЗЗОЛ лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по ред, начин и в срокове, определени в Наредба № 10 и сключените индивидуални договори с аптеки.

 

Раздел III

Условия и ред за предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

 

Чл. 39. (1) Право да предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл.35, ал. 1 имат лекари и лекари по дентална медицина от лечебни заведения за извънболнична помощ, работещи в изпълнение на договор с НЗОК.

(2) Извън случаите по ал. 1 право да предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл. 35, ал. 1 на лишени от свобода лица имат и лекари и лекари по дентална медицина, работещи в лечебните заведения към Министерството на правосъдието.

(3) При осъществен временен избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) през съответния период на избора, предписанията се извършват от ОПЛ, при който е осъществен временният избор.

(4) В случаите на заместване на един лекар/лекар по дентална медицина от друг, заместникът, издал рецептурната бланка, попълва личните си данни, РЦЗ № на практиката на  титуляра, УИН на заместника и полага подпис и поставя личен печат.

(5) Лицата по ал.1, 2, 3 и 4 предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл.35, ал.1 за домашно лечение на ЗЗОЛ на територията на страната с установени заболявания, включени в наредбата по чл.45, ал.3 от ЗЗО.

(6) Лекарствата се предписват на основание чл. 56, ал. 1 от ЗЗО и при спазване изискванията на действащото законодателство, НРД и сключените с НЗОК договори за оказване на медицинска или дентална помощ.

(7) Лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл.35, ал. 1 се предписват на лица с непрекъснати здравноосигурителни права, лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава - членка на ЕС, или съгласно двустранни спогодби, към датата на извършване на предписанието.

Чл. 40. (1) Лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели се предписват само след извършен преглед, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на ЗЗОЛ.

(2) Лекарят/лекарят по дентална медицина е длъжен да уведоми ЗЗОЛ, респ. негов родител, настойник или попечител, за вида на предписаните лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, тяхното действие/прилагане, странични реакции, ред и начин на приемане, както и дали се заплащат частично от НЗОК.

(3) При хоспитализиране на ЗЗОЛ с хронични заболявания извън хипотезите по чл. 37, ал. 6 лекарят/лекарят по дентална медицина от извънболничната помощ може да предписва лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели без извършване на преглед, като в амбулаторния лист в поле "анамнеза" се отбелязва, че предписанието се извършва за хоспитализирано ЗЗОЛ.

(4) В случаите по ал. 3 след дехоспитализация ЗЗОЛ представя копие от епикризата на лекаря/лекаря по дентална медицина, издал рецептата.

Чл. 41. (1) Назначаването и предписването на лекарствени продукти, се извършва в съответствие с изискванията на: Наредба № 4 от 2009 г., на НРД, приложения № 3, № 6 и № 9 „Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004 г. и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия” и кратките характеристики на лекарствените продукти.

(2) Медицинските изделия и диетични храни за специални медицински цели се изписват на отделна рецептурна бланка при спазване на изискванията, посочени в списъците по чл.35, ал. 1, т.2 и т.3 и указанията по тяхното прилагане.

Чл.42. (1) Не се допуска за лечението на едно ЗЗОЛ едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ - код), независимо от вида и броя на издадените рецептурни бланки.

(2) Не се допуска едновременно предписване от ОПЛ и от специалист на повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ-код), както и дублиране на предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствата.

 (3) Не се допуска за лечението на едно ЗЗОЛ на една и съща рецептурна бланка, независимо от ползвания образец, предписване на различни продукти (лекарства, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели), както и напълно и частично заплащани лекарствени продукти.

Чл. 43. При предписване на лекарства на ЗЗОЛ всички данни съгласно приложение № 3 се отразяват в амбулаторния лист и в електронния отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Чл.44. При издаване на рецептурна бланка за предписване на лекарства за лечение на хронични заболявания лекарят/лекарят по дентална медицина задължително вписва назначената терапия и в рецептурната книжка на хронично болния, като следи за спазването на изискванията по чл. 41, чл.42 и чл. 43.

Чл. 45. (1) Лекарствените продукти от списъка по чл.35, ал. 1, т.1 се разделят на две групи съобразно реда и начина на тяхното предписване, както следва:

1. група I - лекарства, предписвани по протоколи, в т.ч. и на основание чл.78, т.2 от ЗЗО ;

2. група II - лекарства, които не се назначават и предписват по протокол.

(2) Терапията с лекарства по ал.1, т.2, назначена от специалист, сключил договор с НЗОК, се отразява в амбулаторния лист и в електронния отчет на лекаря за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат. Екземпляр от амбулаторния лист на ЗЗОЛ, на хартиен носител се съхранява по хронологичен ред от изпълнителя на СИМП. Вторият екземпляр се изпраща чрез ЗЗОЛ до ОПЛ за прилагане към здравното досие.

(3) Терапията с лекарства по ал.1, т.2, назначена от специалист, който не работи в изпълнение на договор с НЗОК, се отразява в бланка “Медицинско направление” (бл. МЗ 119) на генеричен принцип, която се предава на ОПЛ чрез ЗЗОЛ. В този случай специалистът няма право да предписва лекарствени продукти на рецептурните бланки – образци „МЗ – НЗОК”.

(4) Общопрактикуващият лекар има право да предписва лекарствени продукти съгласно назначената от специалиста терапия по ал.1, т.2, в рамките на съществуващата в списъка по чл.35, ал. 1, т.1 химико-терапевтична група.

(5) Медикаментозно лечение за конкретен МКБ-код на заболяване по списъка, определен с наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, се назначава съгласно приложение № 9 от настоящото решение.

Чл. 46. В случай на получаване на информация от РЗОК или аптека за блокиране на лекарствен продукт, медицинско изделие или диетична храна за специални медицински цели от списъците по чл.35, лекарят/лекарят по дентална медицина при възможност уведомява ЗЗОЛ, на които е предписван такъв продукт.

 

 

Раздел IV

Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

 

Чл. 47. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва, изменя и прекратява договори с аптеки, намиращи се на територията на дадена област, чрез директора на съответната РЗОК, обслужваща областта.

(2) Издадените от лицата по чл.39 рецепти се изпълняват в аптека, сключила договор с НЗОК.

(3) При предписани лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за лечение на хронично заболяване за изпълнение на рецептата се представя и рецептурната книжка на хронично болния.

(4) В случаите по ал.3 рецептата се изпълнява в аптека, сключила договор с НЗОК и находяща се на територията на областта, на която е осъществен избор на ОПЛ.

Чл. 48. (1) Рецептурните бланки и протоколите имат срок на валидност, установен в Наредба № 4 от 2009 г.

(2) Протоколи за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, могат да се издават от специалисти по профила на заболяването, работещи по договор с НЗОК в лечебни заведения за извънболнична помощ или специализирани комисии в лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК.

 

Раздел V

Условия и ред за предписване и отпускане на лекарства по "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК"

 

Чл. 51. Протоколи за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК могат да се издават от специалисти по профила на заболяването, работещи по договор с НЗОК в лечебни заведения за извънболнична помощ или специализирани комисии в лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК.

Чл. 52. (1) С "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/ РЗОК" (бл. МЗ-НЗОК № 1) се назначава терапия със:

1. продукти от група IА - протоколите за тях се разглеждат и утвърждават от комисия в ЦУ на НЗОК;

2. продукти от група IВ - протоколите за тях се разглеждат и утвърждават от комисия в РЗОК;

3. продукти от група IС - протоколите за тях се утвърждават в РЗОК.

(2) Всички протоколи се заверяват от РЗОК.

Чл. 53. (1) Комисията в ЦУ на НЗОК работи съгласно Правила за дейността на комисията в ЦУ на НЗОК и реда за извършване на експертиза по чл.78, т.2 и чл.79 от ЗЗО.

(2) Комисията в РЗОК работи по правила, утвърдени от директора на НЗОК.

Чл. 54. За разрешаване на отпускането на лекарствени продукти по чл.52 НЗОК може да разработва изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства, съгласно утвърдените кратки характеристики на продуктите или съвместно с консултанти на НЗОК, с вид и форма съгласно приложение № 10 „Образец на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства”, които съдържат:

1. лечебното/ите заведение/я, в което се диагностицира заболяването, предлага терапия и извършва оценка на ефективността на проведеното лечение;

2. ред за утвърждаване и заверяване на протоколите;

3. лечебно - диагностичен алгоритъм;

4. периодичност на контролните прегледи;

5. необходими медико-диагностични изследвания и референтни стойности на показатели за проследяване на ефективността на лечението;

6. необходими документи.

Чл.55. (1) Изискванията по чл.54 са задължителни за ИМП.

(2) Всички промени в изискванията по чл.54 се извършват и публикуват на интернет страницата на НЗОК в срок не по-малък от 15 работни дни преди прилагането им.

Чл. 56. (1) Всеки протокол се издава за брой лечебни курсове за срок до 6 месеца.

(2) Промяна на първоначалната терапия се извършва само при медицински доказана необходимост по ред и начин, указани в изискванията по чл.54.

Чл. 57. (1) При кандидатстване за получаване на лекарствата по чл.52, ал.1, ЗЗОЛ представя следните документи:

1. заявление (свободен текст) до директора на РЗОК на територията, на която ЗЗОЛ е направило избор на ОПЛ;

2. медицински и други документи съгласно изискванията по чл.54.

(2) Всички документи, с изключение на заявлението по ал.1, т.1, се подписват, извеждат и подпечатват от лечебните заведения по съответния ред.

(3) Документите се представят в РЗОК на територията, на която ЗЗОЛ е направило избор на ОПЛ.

(4) Документите по ал.1 се разглеждат от експертни комисии в ЦУ на НЗОК или РЗОК съобразно правилата за тяхната работа.

(5) Документите се утвърждават от длъжностно лице или от комисията в РЗОК съобразно изискванията по чл.54.

Чл. 58. Комисията в ЦУ на НЗОК всяко тримесечие изготвя отчет по изпълнение на изискванията по чл.54.

Чл.59. (1) Действието на утвърден и заверен "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК" (бл. МЗ-НЗОК) се прекратява със заповед на директора на НЗОК, в следните случаи:

1. смърт на пациента;

2. промяна на терапията, дозата или прекратяване на лечението, вкл. и в случаите на поява на нежелани лекарствени реакции;

3. в случай на изгубване или повреждане на протокола;

4. при промяна на условията, реда и начина за отпускане на лекарствения продукт;

5. в случаите на отмяна на протокол, издаден от комисията в РЗОК, от комисията в ЦУ на НЗОК;

6. при констатирано повторение на протокол, издаден на едно и също лице за припокриващи се периоди и за един и същ лекарствен продукт в различни РЗОК и / или НЗОК;

7. при изключване на лекарствен продукт от приложение №1 на Позитивния лекарствен списък;

8. в случаите на изтегляне на заявление от притежател на разрешение за употреба на лекарствени продукти или други обстоятелства по реда на Наредба № 10 от 2009 г.

(2) В случаите по ал.1, т.3 комисията, утвърдила протокола, служебно съставя нов протокол за остатъчния срок съобразно назначената терапия.

Чл.60. (1) Отказ по подадени молба и документи по чл.57, ал.1 може да бъде направен с мотивирана заповед на директора на НЗОК в случаите, когато:

1. назначената терапия в протокола не отговаря на изискванията по чл.54;

2. представените документи не съответстват на изискванията по чл.54;

3. установено е неспазване на предписаната терапевтична схема по одобрен протокол при постъпили молби за следващ курс лечение;

4. установено е неспазване на общите изисквания на НРД и други нормативни актове.

(2) Изключение по ал.1, т.3 се допуска само в случаи на документално доказана медицинска обосновка.

Чл.61. Районната здравноосигурителна каса може да откаже утвърждаване и заверка на протокол с назначена терапия с лекарства от група IВ и IС в случаите по чл.60, ал.1.

Чл. 62. (1) След утвърждаване по съответния ред и заверяване на протокола в РЗОК данните от него се пренасят върху "Рецептурната бланка" (МЗ-НЗОК) от ОПЛ и / или специалиста по профила на заболяването съгласно изискванията по чл.54.

(2) Копие от заверения протокол се съхранява в досието на ЗЗОЛ от ОПЛ и от специалиста, издаващ рецептурна бланка.

Чл. 63. В ЦУ на НЗОК се съхранява обобщена информация за ЗЗОЛ, за които са издадени протоколи, получена от РЗОК по ред, начин и формат, определен от ЦУ на НЗОК.

Чл. 64. (1) Лекарственият продукт, за който има заверен протокол, се отпуска в аптеки, сключили договор с РЗОК, за извършване на дейността на територията на РЗОК, в която ЗЗОЛ е подало документи и е получило разрешение за получаването му.

(2) Изключение по ал.1 се допуска в случаи, когато ЗЗОЛ е променило временно или постоянно своето местоживеене. В този случай, протоколът се представя за презаверка в РЗОК по временното или новото местоживеене.

(3) Лекарственият продукт се отпуска след представяне на оригинален протокол, заверен от РЗОК, рецептурна бланка (бл. МЗ-НЗОК), рецептурна книжка, документ за самоличност на приносителя и копие на протокола, който се съхранява в аптеката.

Чл. 65. На ЗЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IА, не могат да им бъдат предписвани други лекарства от списък по чл.35, т.1, предназначени за лечение на същото заболяване.

 

Глава дванадесета

ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

 

Чл. 66. (1) Лечебните заведения, сключили договор за оказване на медицинска и дентална помощ с НЗОК, осъществяват дейностите и водят документация, свързани с медицинската експертиза на работоспособността, при условията и по реда на ЗЗ, Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, Наредба №40 от 2004 г., Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и НРД.

(2) В изпълнение на сключените с НЗОК договори за оказване на ПИМП или СИМП, при необходимост ОПЛ или лекарите - специалисти  извършват:

1. медицинска експертиза на временната неработоспособност:

    а) издаване на първичен болничен лист;

    б) издаване на продължение на болничен лист;

2. насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК);

3. подготвяне на документи за представяне пред териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) / Детска експерта лекарска комисия (ДЕЛК) съобразно приложения № 6 и 7 към член единствен на Наредба №40 от 2004 г.;

4. насочване към ТЕЛК/ДЕЛК при условията и реда на чл.22, ал.2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

(3) В изпълнение на сключените с НЗОК договори за оказване на СИМП, при необходимост,  ЛКК от лечебните заведения за СИМП извършват:

1. освидетелстване на лицата, съгласно чл.23, ал.1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи;

2. подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК/ДЕЛК съобразно Наредба №40 от 2004 г.

(4) В изпълнение на сключените с НЗОК договори за оказване на БП по клинични пътеки, при необходимост лекуващите лекари и ЛКК от лечебните заведения - изпълнители на БП извършват медицинска експертиза на работоспособността.

Чл. 67. (1) По преценка на ОПЛ или лекар-специалист от лечебно заведение за СИМП, за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността, същият издава на ЗЗОЛ:

1. “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6) – при необходимост от прегледи и консултации със съответен специалист;

2. “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4)  - при необходимост от СМДИ и/или ВСМДИ;

3. “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл.МЗ-НЗОК №3А) при необходимост от ВСМД. Издава се от лекар- специалист от ИМП или ИДП. Общопрактикуващият лекар издава “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл.МЗ-НЗОК №3А) само за ВСМД от пакет “Анестезиология и интензивно лечение”;

4.  При трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна неработоспособност, или намалена възможност за социална адаптация, ОПЛ насочва болния към ТЕЛК/ДЕЛК с медицинско направление за ТЕЛК съгласно Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Чл. 68. (1) Когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ЛКК, лекуващият лекар – ОПЛ или лекар-специалист от лечебно заведение за СИМП, насочва ЗЗОЛ към ЛКК с “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6).

(2) При насочване към ЛКК, лекарят по ал.1 представя необходимата медицинска документация.

(3) При подготовката за ЛКК, ЗЗОЛ се насочва за прегледи към специалисти от лечебни заведения за СИМП, сключили договор с НЗОК, с “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6).

(4) Лекарската консултативна комисия, сформирана в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, може да назначи допълнителни СМДИ и/или ВСМДИ или консултации, ако са необходими, с “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) и/или с “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК № 6).

(5) Член на ЛКК, сформирана в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, няма право да насочи ЗЗОЛ за допълнителни изследвания или консултации към самия себе си.

Чл. 69. (1) Районната здравноосигурителна каса е задължена да уведомява по подходящ начин лечебните заведения от извънболничната помощ, сключили договор с НЗОК, за сформираните ЛКК на територията на съответната област, профила им и графика за работата.

(2) Председателите на ЛКК, сформирани в лечебни заведения за извънболнична помощ, представят ежемесечни отчети пред РЗОК. Отчетът съдържа обобщен списък на ЗЗОЛ, номерата на протоколите от заседанията на комисията, състава на комисията и взетите решения.

(3) Към отчета по ал.2 се прилага общата част на талона за медицинска експертиза, с който пациентът е изпратен за експертиза на работоспособността.

Чл.70. (1) Когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ТЕЛК/ДЕЛК, ЛКК подготвя необходимата документация на ЗЗОЛ и я насочва за експертиза пред ТЕЛК.

(2) Когато е налице трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна неработоспособност, или намалена възможност за социална адаптация, ОПЛ насочва болния към ТЕЛК/ДЕЛК с медицинско направление за ТЕЛК съгласно Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

(3) За насочване към ТЕЛК/ДЕЛК, ЛКК съставя медицински протокол и прилага съответната медицинска документация във вид и обем Наредба №40 от 2004 г.

(4) Пациентът представя в регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) медицинския протокол по ал.3, придружен от молба и съответната медицинска документация.

(5) Когато се прецени, че представеният протокол не е достатъчно изчерпателен съгласно приложения № 6 и 7 на Наредба №40 от 2004 г., регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) е в правото си да го върне на съответната ЛКК за допълнителни такива.

(6) При необходимост ЛКК назначава допълнителни изследвания или консултации по реда по чл.68, ал.4.

Чл. 71. (1) Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и уточняването на здравословното състояние на лицата и с подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК/ДЕЛК или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) се осигурява от НЗОК.

(2) В случай, че за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността, в частта подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК/ДЕЛК (НЕЛК) са необходими:

1. прегледи и консултации със съответен специалист - ОПЛ или лекарят -специалист или ЛКК издават на ЗЗОЛ “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6);

2. специализирани медико-диагностични изследвания (СМДИ) - ОПЛ или лекарят - специалист или ЛКК издава на ЗЗОЛ “Направление за медико-диагностична дейност” (бл.МЗ-НЗОК №4);

3. високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) – специалистът или ЛКК издава на ЗЗОЛ “Направление за медико-диагностични изследвания” (бл.МЗ-НЗОК №4);

4. високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) - лекарят –специалист или ЛКК издава “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл.МЗ-НЗОК №3А). ОПЛ издава “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл.МЗ-НЗОК №3А) само за ВСМД от пакет “Анестезиология и интензивно лечение”.

Чл.72. Преосвидетелстването се осъществява, както по искане на освидетелстваното лице, така и по преценка на ТЕЛК/ДЕЛК (НЕЛК). За нуждите на преосвидетелстването, лечебните заведения осъществяват дейност по реда, описан по-горе и регламентиращ процеса на освидетелстване по НРД.

Чл.73. При подготовка за ТЕЛК/ДЕЛК (НЕЛК) (за освидетелстване или преосвидетелстване) лечебните заведения осъществяват дейност (медицински консултации, изследвания и издават документи) съобразно конкретните заболявания и в обхват, регламентирани Наредба №40 от 2004г.

Чл.74. След постъпване на изискуемите документи в ТЕЛК/ДЕЛК или НЕЛК, по тяхно писмено назначение, ОПЛ  издава на ЗЗОЛ “Направление за медико-диагностична дейност” (бл.МЗ-НЗОК №4) за извършване на поисканите допълнителни високо-специализирани и скъпоструващи медико-диагностични изследвания и свързано с процеса на медицинската експертиза.

 

Глава тринадесета

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл. 75. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ са задължени да събират, поддържат, съхраняват и предоставят на НЗОК/РЗОК информация:

1. на хартиен носител съгласуван с БЛС – за документи, за които се изисква подпис на пациента и финансово-отчетни документи.

2. в електронен вид, в определен от НЗОК формат - за работа и отчитане на ИМП пред съответната РЗОК за извършената от тях дейност в полза на ЗЗОЛ;

(2) Обемът и видът на информацията по ал.1 се използва за изграждане и поддържане на регистрите на НЗОК по чл.63, т.1 и 2 ЗЗО и НРД.

Чл. 76. Обемът и видът на предоставяната информация са определени в НРД, като се спазват реквизитите на установените в този договор документи.

Чл. 77. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ са задължени да предоставят изискваната с НРД информация във формат, начин и в срокове, определени в глава десета и приложения № 3 и 5.

(2) Националната здравноосигурителна каса предоставя обратна информация на УС на БЛС и УС на БЗС на тримесечен период за изпълнението на бюджета.

Чл. 78. Договорните партньори са задължени да предоставят съхраняваната при тях информация по чл.75 при проверка от контролните органи на НЗОК.

Чл. 79. При промени в нормативната база, които налагат изменение на работните процедури и изискванията към медицинския софтуер, промените се  публикуват на интернет страницата на НЗОК в срок не по-малък от 30 дни преди прилагането им, в случай че срокът не противоречи на влизането в сила на нормативния акт.

Чл. 80. Българският лекарски съюз своевременно уведомява НЗОК при промяна на уникалния идентификационен номер (УИН) на лекарите.

Чл. 81. (1) Националната здравноосигурителна каса е задължена да съхранява данните за ЗЗОЛ и ИМП и ИДП за периода, регламентиран в чл.67 ЗЗО.

(2) НЗОК предоставя на ИМП и ИДП необходимия формат за софтуер за осъществяване на тяхната дейност изисквана от НРД.

Чл. 82. Националната здравноосигурителна каса е задължена да използва и предоставя данните, свързани с личността на ЗЗОЛ и ИМП и ИДП, в съответствие с изискванията по чл.68, ал.1 и 2 ЗЗО и Закона за защита на личните данни.

Чл. 83. Националната здравноосигурителна каса е задължена чрез РЗОК да предоставя на ЗЗОЛ при поискване информация за ИМП, ИДП и аптеките, сключили договор с РЗОК, съдържаща данните по чл.64, ал.2 ЗЗО.

Чл. 84. (1) Националната здравноосигурителна каса е задължена да предоставя на лечебните заведения за ПИМП информация за промените в регистрите по чл.120.

(2) Информацията по ал.1 се предоставя ежемесечно при подаване от изпълнителите на ПИМП на отчета за последния месец.

 

Глава четиринадесета

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

 

Чл. 87. (1) Договорът с ИМП и ИДП се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

2. с изтичане на уговорения срок;

3. при смърт или поставяне под запрещение на лекаря или лекаря по дентална медицина, регистрирал индивидуална практика за извънболнична медицинска или дентална помощ - от момента на смъртта или от датата на постановяване на съдебното решение за поставяне под запрещение;

4. при заличаване на регистрацията в РЦЗ на лечебното заведение- изпълнител при условията на чл.45 ЗЛЗ - от датата на влизане в сила на акта на заличаването;

5. при заличаване на лекаря или лекаря по дентална медицина, регистрирал индивидуалната практика за първична или специализирана медицинска помощ, от регистъра на БЛС/БЗС, за което председателят на районната  колегия незабавно уведомява РЗОК - от датата на влизане в сила на акта на заличаването;

6. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на изпълнител - юридическо лице или едноличен търговец - от момента на настъпване на съответното юридическо събитие;

7. при настъпила обективна невъзможност за изпълнение на целия или на част от договора - изцяло, или частично - по отношение на съответната част.

8. при отнемане на правото на лекар/ лекар по дентална медицина, регистрирал индивидуална практика, да упражнява медицинска професия в Република България.

(2) В случаите на заличаване от регистъра на съответната РК на БЛС/БЗС, при настъпила обективна невъзможност за изпълнение на договора или отнемане на правото да упражнява медицинска професия на лекар/лекар по дентална медицина, работещ в лечебно заведение, което не е регистрирано като индивидуална практика, договорът се прекратява частично по отношение на този лекар/лекар по дентална медицина.

Чл. 88. (1) Договорът с ИМП и ИДП се прекратява без предизвестие от страна на НЗОК, когато:

1. изпълнителят е прекратил дейността си за повече от 20 дни, без да уведоми РЗОК, с изключение на изпълнителите на дентална помощ;

2. изпълнителят не представи отчети за извършена дейност:

а) за ИМП - повече от 3 последователни месеца;

б) за  ИДП ­ повече от 3 последователни месеца.

3. в случай че изпълнителят не отговаря на условията за извършване на съответната дейност, установени в нормативен акт или НРД.

(2) Директорът на съответната РЗОК прекратява договорите с изпълнители на медицинска помощ – лечебни заведения за болнична помощ по чл.9 от ЗЛЗ, в следните случаи:

1. при отчитане на дейност, която не е извършена – частично за съответната КП;

2. при повторно отчитане на дейност, която не е извършена – за всички договорени КП.

Чл. 89. (1) Договорът може да се прекрати с писмено предизвестие от страна на ИМП в следните срокове:

1. за изпълнител на ПИМП - един месец, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от три месеца;

2. за изпълнител на СИМП - 15 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от един месец;

3. за изпълнител на болнична помощ - един месец, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от три месеца.

(2) Договорът може да се прекрати с писмено предизвестие от страна на ИДП в срок един месец, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от три месеца.

Чл. 90. Прекратяването на договор с ИМП и ИДП не освобождава НЗОК от задължението да заплати на същия извършените дейности до прекратяването на договора по представени отчетни документи.

 

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

 

ДЯЛ I

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

Глава петнадесета

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

Раздел I

Условия и ред за сключване на договори с изпълнители на извънболнична медицинска помощ

 

Чл.91. Страна по договор с НЗОК може да бъде лечебно/здравно заведение, което отговаря на общите условия на глава седма и специалните условия в този раздел.

Чл.92. Националната здравноосигурителна каса сключва договор с лечебно заведение за ПИМП, което има функциониращо и налично в лечебното заведение медицинско и техническо оборудване и обзавеждане съгласно приложение № 11 “Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за ПИМП”.

Чл.93. Лечебно заведение за ПИМП, желаещо да сключи договор с НЗОК, следва да има регистрирани ЗЗОЛ, осъществили правото си на свободен избор на ОПЛ.

Чл.94. Не се установява долна и горна граница на броя ЗЗОЛ, осъществили правото си на избор на ОПЛ от лечебно заведение за ПИМП.

Чл.95. Лечебните заведения за ПИМП могат да ползват общи помещения и оборудване съгласно приложение № 11.

Чл.96. В случаите на повече от един адрес на помещенията, където лечебното заведение за ПИМП извършва лечебната си дейност, за функциониращото и наличното оборудване важат изискванията съгласно приложение № 11. То е задължително само за един от изброените адреси на ЛЗ, посочен изрично в договора с НЗОК. За останалите адреси на практиката се спазват изискванията на РЦЗ.

Чл.97. Общопрактикуващи лекари или членовете на групови практики за ПИМП, работещи по договор с НЗОК, не могат  да работят в друго лечебно/здравно заведение, сключило договор с НЗОК.

Чл.98. Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни заведения за СИМП за извършване на всички общомедицински и всички специализирани медицински дейности от дадена специалност, от съответния пакет съгласно Наредба № 40 от 2004 г.

Чл. 99. Лечебно заведение за СИМП, желаещо да сключи договор с НЗОК, следва да отговаря на посочените в глава седма общи условия, както и да има функциониращо и налично в лечебното заведение медицинско и техническо оборудване и обзавеждане съгласно приложение № 12 “Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за СИМП”.

Чл. 100. Лечебно заведение за СИМП и МДЛ, сключили  договор с НЗОК с повече от един адрес на помещенията, където то извършва лечебната си дейност, следва да има функциониращо и налично оборудване и обзавеждане за всеки адрес, регистриран в РЦЗ и посочен в договор с НЗОК.

Чл. 101. Лечебно заведение за СИМП, намиращо се в една или съседни сгради с лечебно заведение за СИМП или БП, може да ползва общи помещения и медицинска техника за образна диагностика, за извършване на високоспециализирани медицински дейности и ВСМДИ.

Чл.102. (1) Лечебно заведение за СИМП може да кандидатства и за извършване на високоспециализирани медицински дейности по специалности, посочени в Наредба № 40 от 2004 г., само в случай, че кандидатства и за специализираните медицински дейности, включени в основния пакет по съответната специалност, с изключение на високоспециализираните дейности по пакет “Анестезиология и интензивно лечение”.

(2) В случаите по ал.1 лечебното заведение следва да отговаря и на следните изисквания:

1. да разполага с функциониращо медицинско и техническо оборудване и обзавеждане съгласно приложение № 12;

2. необходима квалификация и обучение за използване на високоспециализираната техника на специалистите, работещи в него съгласно Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Наредба № 34 от 2006 г.) и приложение № 12.

Чл.103. Националната здравноосигурителна каса сключва договори за извършване на всички специализирани медико-диагностични изследвания от съответния пакет по специалности съгласно Наредба № 40 от 2004 г., със самостоятелни медико-диагностични лаборатории или лечебни заведения за СИМП, съдържащи в структурата си медико-диагностични лаборатории, в съответствие с изискванията по приложение № 12.

Чл.104. Лечебните заведения по чл.103 могат да кандидатстват и за извършване на високоспециализирани медико-диагностични изследвания, посочени в Наредба № 40 от 2004 г., само в случай, че ЛЗ кандидатстват и за специализираните медико-диагностични изследвания, включени в основния пакет по съответната специалност и изпълнявани от съответния лекар-специалист, работещ в лечебното заведение. В тези случаи се прилага чл.102, ал.2.

Чл.105. При липса на лечебно заведение, сключило договор с НЗОК, което да извършва определени медико-диагностични изследвания, за извършването им може да се сключи договор с национален център по проблемите на общественото здраве.

Чл.106. Лекари с придобита медицинска специалност, работещи в лечебно заведение за болнична помощ по чл.9 от ЗЛЗ или лечебни заведения по чл.10 от ЗЛЗ, могат да сключват нови договори за оказване на извънболнична медицинска помощ при условие, че са спазени изискванията на чл.62 от ЗЗО и чл.81 от ЗЛЗ.

Чл.107. В случаите по чл.12, ал.2 НЗОК може да сключи договор за извършване на медико-диагностични изследвания по специалности и специализирани медицински дейности по пакет “Физикална и рехабилитационна медицина” с лечебно заведение за болнична помощ от даден здравен район, само ако на територията на този здравен район няма лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, изпълняващи медико-диагностични дейности и дейности по пакет “Физикална и рехабилитационна медицина” по договор с НЗОК.

 

Раздел II

Необходими документи и ред за сключване на договори с изпълнители

на извънболнична медицинска помощ

 

Чл.108. Лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ, желаещи да сключат договор със съответната РЗОК, на чиято територия са регистрирани в РЦЗ, представят заявление по образец, утвърден от директора на НЗОК, към което прилагат:

1. документ за съдебна регистрация и/или удостоверение за актуална съдебна регистрация (лечебните заведения, вписани съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР), посочват в заявлението за сключване на договор само Единен идентификационен код (ЕИК));

2. удостоверение за регистрация на лечебното заведение в РЦЗ;

3. удостоверение за актуално членство в БЛС с номер от националния регистър (УИН) по смисъла на чл.13, ал.1, т.3 от Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ), издадено от съответната РК на БЛС,  както и декларация, че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Р България  - на лекарите, които работят в лечебни заведения – индивидуална или групова практика;

4. извън случаите по т. 3 се подава декларация от представляващия лечебното заведение за следните обстоятелства:

а) за актуално членство  в РК на БЛС, която  съдържа изходящ номер и дата на издаване на удостоверението с номер от националния регистър (УИН) по смисъла на чл.13, ал.1, т.3 от ЗСОЛЛДМ - на лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;

б) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Р България  - на лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;

5. договор по чл.16, ал.1 и декларация на хартиен и електронен носител по образец, посочен в приложение № 11, относно: осигуряване на постоянен денонощен достъп до консултация по телефон, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия ОПЛ; график за обслужване на пациентите; изискуемото оборудване, обзавеждане и нает персонал (за лечебните заведения за ПИМП);

6. декларация на хартиен и електронен носител по образец, посочен в приложение № 12, за дейността на лечебното заведение за СИМП;

7. декларация на хартиен носител за броя ЗЗОЛ, осъществили правото си на избор на лекар, придружена от информация на електронен носител (за лечебните заведения за ПИМП);

8. декларация по чл.18 на хартиен носител за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;

9. необходимите квалификационни документи съгласно Наредба № 15 от 2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от ОПЛ, а при липса на такъв документ - копие от диплома за завършено висше медицинско образование (за лекарите, учредили лечебно заведение за ПИМП) и необходимите квалификационни документи съгласно Наредба № 34 от 2006г. - за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;

10. копие на заповед на директора на РЦЗ за създадена ЛКК към лечебните заведения за извънболнична помощ;

11. копие на сертификат от участие в национална или чуждестранна нетърговска система за външна оценка на качеството по медицински стандарт “Клинична лаборатория” и/или копие на сертификат за успешно приключил контролен цикъл по програмата за контрол на качеството на БНСВОК по микробиология, вирусология, паразитология, микология и инфекциозна имунология - в случаите, когато в структурата на лечебното заведение има съответния вид/видове лаборатории.

12. копие от удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, издадени от Министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – за лекарите – чужденци.

Чл.109. Лечебните заведения, сключили договори с НЗОК в съответствие с Решение № РД-УС-04-17/20.01.2009 г. на УС на НЗОК и действащите разпоредби на НРД 2006, представят:

1. документи по чл.108, т.2 и т.9 в случай на настъпили промени или декларация за липса на промени;

2. декларации по чл.108, т.4 и т.8 – на хартиен носител и т.5, т.6 и т.7 - декларация на хартиен и електронен носител;

3. документ по чл.108, т.5 - договор по чл.16, ал.1; и документи по чл.108, т.1, т.3, т.10, т.11 и т.12.

Чл.110. При промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документи по чл.108, чл.109 и чл.112, изпълнителят на медицинска помощ е длъжен в срок до 5 дни да уведоми РЗОК и да изпрати копие от съответния документ.

Чл.111. Районната здравноосигурителна каса съхранява в досие на съответния изпълнител всички документи, представени със заявлението за сключване на договор.

Чл.112. (1) Националните центрове по проблеми на общественото здраве, желаещи да сключат договор с РЗОК, подават заявление, към което прилагат:

1. копие от акта на Министерския съвет, с който са създадени или преобразувани;

2. декларация по образец, посочен в приложение №12 на хартиен и електронен носител, за дейността на съответната профилна лаборатория в структурата на здравното заведение;

3. копие от сертификат от БНСВОК по клинична лаборатория или копие от сертификат за успешно приключил контролен цикъл по програмата за контрол на качеството на БНСВОК по микробиология, вирусология, паразитология, микология и инфекциозна имунология - в случаите, когато в структурата на здравното заведение има съответния вид/видове лаборатории;

4. копия от необходимите квалификационни документи съгласно Наредба №34 от 2006 г. - за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК.

(2) Националните центрове по проблеми на общественото здраве, работили по договор с НЗОК в съответствие с Решение № РД-УС-04-17/20.01.2009 г. на УС на НЗОК и действащите разпоредби на НРД 2006, представят нови документи в случай на настъпили промени или декларация за липса на промени.

Чл.113. В случаите по чл.12, ал.2 лечебните заведения за болнична помощ представят документите по чл.108, с изключение на тези по т.2, 5, 7 и 10.

Чл.114. (1) Изискуемите документи за сключване на договор с НЗОК се подават от лечебните и здравните заведения в съответната РЗОК в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” на НРД.

 (2) Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори в сроковете, при условията и по реда на чл.20.

 

Раздел III

Условия и ред за оказване на извънболнична медицинска помощ.

Условия и ред за оказване на извънболнична медицинска помощ. Избор на общопрактикуващ лекар, условия и ред за оказване на ПИМП.

Чл. 115. Първоначален избор на общопрактикуващ лекар може да се осъществи по всяко време с регистрационна форма за избор, която се получава от РЗОК или от ОПЛ.

Чл. 116. (1) Здравноосигурените лица могат да променят избора си на ОПЛ от 1 до 30.VI.2010 г. и от 1 до 31.ХII.2010 г.

(2) При прекратяване на договор с изпълнител на ПИМП ЗЗОЛ осъществяват нов избор на ОПЛ с регистрационна форма за постоянен избор извън срока по ал. 1.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 закупуват регистрационни форми за постоянен избор на общопрактикуващ лекар.

(4) Здравноосигурено лице, желаещо да направи постоянен избор, представя на новоизбрания ОПЛ:

1. здравноосигурителна книжка, в която новоизбраният ОПЛ вписва трите си имена и дата на избора;

2. третия екземпляр от регистрационната форма за избор на ОПЛ, в случай че няма здравноосигурителна книжка;

3. попълнена регистрационната форма за постоянен избор;

4. документ за актуалния му здравноосигурителен статус.

(5) Лицата, временно пребиваващи за срок от един до пет месеца извън здравния район, в който са осъществили постоянен избор, могат да направят временен избор с регистрационна форма за временен избор, която се закупува от лицето.

(6) При изтичане на срока на временния избор на ЗЗОЛ извън здравния район, в който са осъществили постоянен избор, се възстановява автоматично последният им постоянен избор на ОПЛ.

Чл. 117. При наличие на незаета практика, за която повече от 6 месеца няма кандидат, директорът на РЗОК и председателят на РК на БЛС, правят служебен избор за ЗЗОЛ, които не са осъществили правото си на избор на ОПЛ, като ги включва в регистъра на изпълнител на ПИМП.

(2) Директорът на РЗОК и председателите на съответните районни колегии на БЛС съгласувано с директора на съответното заведение осъществяват служебен избор на ОПЛ за следните категории:

1. задържани под стража, задържани по реда на Закона за министерство на вътрешните работи  и лишени от свобода лица;

2. лица в процедура за придобиване статут на бежанец;

3. лица, настанени в домове за медико-социални услуги;

4. лица, настанени в специални училища и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Чл. 118. (1) В случаите, когато ЗЗОЛ направи нов избор (постоянен или временен) на ОПЛ, новоизбраното лечебно заведение за ПИМП изисква по подходящ начин извлечение от необходимата медицинска документация - здравно досие (копие или етапна епикриза) от предишния ОПЛ.

(2) Предишният ОПЛ е задължен да изготви и представи по подходящ начин документацията по ал. 1 на новоизбрания лекар в едномесечен срок от датата на постъпване на искането.

(3) В случаите, когато ЗЗОЛ не е посещавал предишния ОПЛ, той издава служебна бележка, с която удостоверява липсата на здравно досие.

(4) Общопрактикуващият лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на ЗЗОЛ от датата, на която е осъществен изборът, като ЗЗОЛ се включва в пациентската му листа от тази дата.

Чл. 119. (1) Ежемесечно в срок до 3-тия работен ден на месеца изпълнителите на ПИМП представят в съответната РЗОК на електронен носител регистъра с новоизбралите го ЗЗОЛ и първите екземпляри от регистрационните форми за първоначален, постоянен или временен избор.

(2) Районната здравноосигурителна каса обработва подадената информация от всички изпълнители по ал. 1, като за всяко от тях отчита:

1. имената и броя на лицата, отпаднали от регистъра му поради промяна в избора или друго обстоятелство;

2. имената и броя на новорегистрираните лица;

3. окончателния брой на лицата от регистъра след отчитане на броя на лицата по т. 1 и 2;

4. имената и броя на лицата с прекъснати здравноосигурителни права.

(3) В срок до 10 работни дни след изтичане на срока по ал. 1 РЗОК предоставя на ОПЛ актуалната информация по ал. 2.

Чл. 120. (1) Всеки ОПЛ от лечебното заведение за ПИМП води:

1. регистър на ЗЗОЛ, в който вписват данните относно здравноосигуреното лице съгласно регистрационните форми за осъществяване на избор на ОПЛ;

2. регистър на ЗЗОЛ, осъществили временен избор при тях за срок от един до пет месеца;

(2) Общопрактикуващите лекари оказват медицинска помощ при условията и по реда на НРД на лицата от регистрите по ал.1, както и на ЗЗОЛ, осъществили правото си на избор на изпълнител на ПИМП, регистрирал амбулатория на територията на друг здравен район, обърнали се инцидентно по повод на остро състояние.

(3) Общопрактикуващите лекари оказват, медицинска помощ  при условията и по реда на НРД на здравноосигурени лица от държави членки на ЕС и по двустранни спогодби след представяне на удостоверителни документи за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, издадени по реда на Регламент (ЕИО) № 574/72 и двустранни спогодби.

Чл. 121. (1) Общопрактикуващият лекар оказва ПИМП в обхват съгласно Наредба № 40 от 2004 г., на:

1. здравноосигурени лица, записани в регистрите им;

2. здравноосигурени лица, временно пребиваващи за срок от един до пет месец извън здравния район, в който са избрали общопрактикуващ лекар - срещу представяне на здравноосигурителна книжка.

(2) Общопрактикуващият лекар оказва медицинска помощ при условията и по реда на НРД и на ЗЗОЛ от друг здравен район, обърнали се към изпълнител на ПИМП инцидентно по повод на остри състояния.

(3) Общопрактикуващият лекар от лечебно заведение за ПИМП провежда диспансеризация на ЗЗОЛ по Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, за заболяванията, подлежащи на диспансеризация от ОПЛ (Наредба № 39 от 2004 г.) съгласно приложение №13 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ”. Задължително здравноосигурителното лице се диспансеризира само с неговото изрично съгласие. Несъгласието на ЗЗОЛ да бъде диспансеризирано се документира в амбулаторния лист.

(4) Задължително здравноосигурените лица, избрали ОПЛ, не заплащат медицинската помощ по ал.1 извън потребителската такса по чл.37, ал.1 ЗЗО. Таксата не се заплаща от категориите лица по чл. 37, ал. 3 ЗЗО, както и от лицата със заболявания, посочени в приложение № 14 “Списък на заболяванията, при които ЗЗОЛ са освободени от потребителска такса по чл.37, ал.1 ЗЗО”.

(5) Общопрактикуващият лекар е длъжен да:

1. изпълнява програми “Майчино здравеопазване”, “Детско здравеопазване”, извършва профилактика на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст и формира рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. и приложение №15 „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма “Детско здравеопазване”, профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма “Майчино здравеопазване” ;

2. води регистри по чл. 120, ал. 1 на електронен носител;

3. подготвя документацията за консултации и медико-диагностични изследвания, когато прецени, че са необходими такива;

4. подготвя документацията за хоспитализацията на ЗЗОЛ;

5. извършва посещения на ЗЗОЛ от домове за медико-социални грижи, записани в неговия регистър;

6. осъществява методична помощ по отношение на здравните дейности в училищата, касаещи включените в регистъра му лица, ако са създадени условия за това от ръководството на съответното учебно заведение;

7. изготвя талон за здравословното състояние на деца и ученици;

8. излага на видно място в амбулаторията си списък на категории лица, освободени от потребителска такса, съгласно чл.37 ЗЗО;

9. оказва спешна медицинска помощ на територията на лечебното заведение на всеки пациент независимо от неговата регистрация и местоживеене, когато такава е потърсена от него, до пристигане на екип на спешна помощ;

10. осигурява постоянен денонощен достъп съгласно Наредба №40 от 2004 г.

(6) Общопрактикуващият лекар не може да задържа и съхранява в амбулаторията си здравноосигурителните книжки на ЗЗОЛ.

Чл. 122. (1) За нуждите на осъществяваната дейност лечебните заведения за ПИМП наемат медицински персонал, както следва:

  1. при регистрирани над 1200 ЗЗОЛ при ОПЛ - медицински специалист с образователно-квалификационна степен “специалист”, “бакалавър” или “магистър”;

2. при регистрирани над 2500 ЗЗОЛ при ОПЛ - медицински специалист с образователно-квалификационна степен “специалист” или “бакалавър” на пълен работен ден, както и лекар на пълен работен ден;

3. при регистрирани над 3500 ЗЗОЛ при ОПЛ - двама медицински специалисти с образователно-квалификационна степен “специалист” или “бакалавър” на пълен работен ден, както и лекар на пълен работен ден.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3 за всеки регистрирани 1000 ЗЗОЛ над 3500 ОПЛ е длъжен да наеме още един медицински специалист с образователно-квалификационна степен “специалист” или “бакалавър”, а за всеки регистрирани 1500 лица над 3500 - още един лекар.

(3) В случаите, когато има нает допълнителен медицински персонал, лекарите, учредили лечебното заведение за ПИМП, са задължени да включат в месечния график часовете, в които лично ще оказват медицинска помощ.

(4) Всеки лекар, който е в трудовоправни отношения с лечебното заведение за ПИМП, сключило договор с НЗОК, подписва всички медицински документи и ги подпечатва с личния си печат и с печата на лечебното заведение.

Чл. 123. (1) Изпълнителите за ПИМП обявяват в амбулаторията на място, достъпно за ЗЗОЛ, своя месечен график съгласно приложение №11, който съдържа часове:

1. за амбулаторен прием;

2. за домашни посещения;

3. за промотивна и профилактична дейност;

4. за работа по програма “Майчино здравеопазване”;

5. за работа по програма “Детско здравеопазване.

(2) Графикът по ал.1 съдържа телефон за повикване и за домашни посещения - телефон на практиката или мобилен телефон.

(3) В случаите, когато ОПЛ обслужва ЗЗОЛ в повече от едно населено място, графикът по ал.1 се изготвя за всяко населено място поотделно.

Чл. 124. (1) Всеки ОПЛ посочва в договора си с РЗОК свой заместник или заместници за случаите, когато не може да изпълнява лично задълженията си. Посоченият заместник или заместници представят писмена декларация за съгласие. Общопрактикуващият лекар  предварително писмено уведомява директора на РЗОК за името на заместника, срока и мястото на заместване. Заместникът подготвя документацията по консултации и медико-диагностични изследвания.

(2) Общопрактикуващият лекар и заместникът/ заместниците му могат да представят в РЗОК договор за заместване за условията, при които се извършва заместването - срок, място, разплащателна сметка, помощен персонал и др., който се приподписва от директора на РЗОК.

(3) При липса на договор за заместване посоченият по реда на ал. 1 заместник встъпва в правата на титуляря, като титулярят писмено уведомява съответната РЗОК. В този случай РЗОК заплаща по сметката на титуляря на практиката.

(4) Лицата, определени за заместници, трябва да притежават съответната правоспособност и да са вписани в съответния регистър по ЗСОЛЛДМ.

(5) В срока на заместване заместникът има всички права и задължения на титуляря на практиката, попълва всички документи с личните си данни (УИН и трите имена) и УИН на титуляря, подписва ги и подпечатва с личния си печат. Във всички случаи се вписва регистрационният номер на практиката на замествания ОПЛ.

(6) Срокът на заместване не може да бъде по-дълъг от срока на действие на договора на титуляря на практиката с НЗОК.

Чл. 125. (1) При възникнала необходимост от преглед или консултация на болни или пострадали лица, които се нуждаят от медицинска помощ, за да бъде предотвратено по-нататъшно развитие и усложняване на заболяването, изпълнителят на ПИМП извън обявения график оказва необходимите медицински грижи:

1. самостоятелно;

2. съвместно по договор с друго лечебно заведение, сключило договор с НЗОК.

 (2) Повикванията по ал.1, т.2 се изпълняват по общ, предварително изготвен и съгласуван с РЗОК график. В графика фигурират телефон/и за връзка и адрес/и на мястото, където се оказва медицинската помощ. Графикът е месечен. За промените в графика се уведомява РЗОК.

Чл. 126. Общопрактикуващият лекар създава и съхранява здравно досие на пациентите, което съдържа:

1. амбулаторни листове от извършени от него прегледи и дейности;

2. амбулаторни листове от специалисти;

3. резултати от извършени медико-диагностични дейности и изследвания;

4. копие/я от протоколи за лекарства по приложение №3;

5. епикриза/и от проведено болнично лечение;

6. карта за профилактика на бременността съгласно Наредба № 39 от 2004 г.

Чл. 127. (1) Наред с първичните документи за работа с НЗОК, ОПЛ издава и/или заверява и следните документи на записаните в неговия регистър ЗЗОЛ съгласно Наредба № 40 от 2004 г.

(2) При необходимост от скъпоструващи лекарства и лечение по реда на чл. 78 от ЗЗО, ОПЛ съдейства за комплектоване на необходимите документи за извършване на експертизи.

(3) Общопрактикуващият лекар попълва “Рецептурната книжка на хронично болен” при заболяванията по приложение №6.

Чл. 128. (1) За осигуряване необходимостта от специализирана извънболнична медицинска помощ общопрактикуващият лекар издава “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) в следните случаи:

1. при необходимост от консултативен преглед;

2. при заболявания и проблеми, изискващи специализирани диагностични дейности;

3. за оценка на здравословното състояние;

4. при провеждането на профилактични и диспансерни прегледи по реда на Наредба №39 от 2004 г. и Наредба №40 от 2004 г.;

5. при необходимост от физиотерапия.

(2) Включването на ЗЗОЛ в програми “Майчино здравеопазване” и “Детско здравеопазване” при лекари с придобита специалност  по “Акушерство и гинекология” и “Детски болести” и извършването на профилактични прегледи при лекари с придобита специалност по „Гастроентерология”, „Урология”, „Ендокринология и болести на обмяната”, „Кардиология”, „Хирургия” и „Акушерство и гинекология” за лицата с установен риск, както и диспансеризацията на ЗЗОЛ се осъществяват на база на еднократно издадено “Направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) от ОПЛ. При промяна на лекаря специалист, осъществяващ дейностите по изпълнение на програмите и диспансеризацията, ОПЛ издава ново направление. Директорът на НЗОК издава указания за реда на издаване и попълване на тези направления.

(3) В случаите по ал.1 ОПЛ подготвя необходимите документи.

(4) В медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение задължително се посочва конкретното искане към специалиста.

(5) Общопрактикуващият лекар издава “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) за високоспециализирани медико-диагностични изследвания, в случаите на:

1. писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК;

2. за ВСМДИ: "Мамография на двете млечни жлези" от пакет "Образна диагностика", "Хормони: fT4, TSH" "Туморен маркер: PSA" и "Изследване на урина-микроалбуминурия" от пакет "Клинична лаборатория".

(6) Общопрактикуващият лекар разполага с медицински направления за консултация или провеждане на съвместно лечение, медицински направления за високоспециализирани дейности (само за пакет “Анестезиология и интензивно лечение”), направления за медико-диагностични дейности съобразно потребностите на здравноосигурените лица.

(7) “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) със специалист и “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) може да издава и лекар, който е назначен да обслужва следните категории лица:

1. задържани под стража или лишени от свобода;

2. малолетни и непълнолетни, настанени в домове за деца и юноши;

3. настанените в домове за медико-социални услуги.

(8) В случаите по ал.7 направленията се закупуват от съответното ведомство, което ги подпечатва с печата си.

Чл. 129. (1) Общопрактикуващият лекар насочва за хоспитализация ЗЗОЛ, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.

(2) Отказ от болнично лечение се заявява пред ОПЛ лично или чрез родител/настойник/попечител. Отказът се заявява писмено в амбулаторния лист, а при фактическа невъзможност за писмено заявление - в присъствие на двама свидетели, които удостоверяват това с подписите си в амбулаторния лист.

(3) След изписване на пациента от лечебно заведение за болнична помощ или диспансер, ОПЛ получава екземпляр от епикризата или копие от нея, която прилага към здравното му досие.

(4) Общопрактикуващият лекар е длъжен да се съобразява с препоръките в болничната епикриза.

(5) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ, ОПЛ не следва да назначава и извършва за периода на хоспитализацията консултативни прегледи  и изследвания, необходими за:

1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;

2. придружаващи заболявания по време на стационарното лечение.

 

Условия и ред за оказване на СИМП

 

Чл. 130. (1) Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на ЗЗОЛ, на които е издадено “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) от лекар/ лекар по дентална медицина, работещ в лечебно заведение за извънболнична медицинска/ дентална помощ, и “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А) от лекар/ лекар по дентална медицина от лечебно заведение за СИМП и СИДП, сключили договор с НЗОК, или от ОПЛ в случаите по чл. 128, ал. 6.

(2) Специалистът осъществява своята част от дейността и връща информацията на ОПЛ с указания за продължаване на лечението чрез пациента.

(3) Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение е валидно до 30 календарни дни от издаването му. Срокът за извършване на вторични прегледи от изпълнител на СИМП е до 45 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед.

(4) Медицинското направление за медико-диагностични дейности (бл. МЗ-НЗОК №4) и медицинско направление за високоспециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК № 3А) е валидно до 30 календарни дни от издаването му.

(5) Високоспециализирана дейност се извършва от специалиста и на основание медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК №3) след преценка на необходимостта от ВСМД. В този случай специалистът, извършил ВСМД, попълва медицинското направление за високоспециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК №3А), като  посочва само датата на издаване на направлението, полага подпис и личен печат, а за извършената дейност с интерпретация на резултатите от нея попълва амбулаторен лист.

(6) Здравноосигуреното лице може да избере лечебно заведение за СИМП, сключило договор с НЗОК. Специалистът определя ден и час за консултация.

Чл. 131. (1) Лечебните заведения за СИМП обявяват в амбулаторията на място, достъпно за здравноосигурените лица, своя седмичен график, който включва часовете за амбулаторен прием и за домашни посещения, както и телефон за връзка.

(2)  Лекарите със специалност по „Детски болести” и “Акушерство и гинекология” посочват в графика и часове за промотивна и профилактична дейност по програми .

(3) Лекарите със специалност по “Вътрешни болести”, “Гастроентерология”, “Урология”, “Ендокринология и болести на обмяната”, “Кардиология”, “Хирургия” и “Акушерство и гинекология” посочват в графика по ал.1 и часове за профилактична дейност  на ЗЗОЛ от рискови групи.

(4) Всяко лечебно заведение поддържа и съхранява листа на чакащите и уведомява пациентите си за първата следваща свободна дата за амбулаторен прием.

(5) Лекари - специалисти от лечебно заведение за СИМП оказва помощ в дома на здравноосигурено лице, в случай че:

1. е повикан за консултация от ОПЛ, който е преценил, че състоянието на пациента не позволява да посети кабинета на специалиста, като в този случай попълва “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК №1);

2. за лекувано от него лице се налага повторно посещение в дома на пациента, като в този случай попълва “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК №1).

(6) Специалистът може да препоръча или изиска консултация в дома от друг специалист.

(7) Специалистът осъществява и регистрира домашни консултации или лечебно-консултативна помощ в амбулатория за ПИМП при поискване от ОПЛ, като отбелязва номера на направлението, деня и часа на получаването му.

Чл. 132. (1) В случаите на временно отсъствие на лекар - специалист от лечебни заведения за СИМП, той може да бъде заместен от лекар със същата специалност.

(2) За обстоятелството по ал.1 лечебното заведение уведомява РЗОК в срок до 5 работни дни  от началото на заместването.

(3) Заместникът попълва всички амбулаторни листове за извършена дейност с личните си данни (УИН и трите имена) и УИН на замествания специалист.

(4) Всички отчетни документи заместникът подписва и подпечатва с личния си печат за срока на заместване, като вписва и регистрационния номер на лечебното заведение, в което е заместник.

(5) При необходимост от диспансерно наблюдение и дейности по програми “Майчино здравеопазване” и “Детско здравеопазване” на ЗЗОЛ, не е необходимо за срока на заместване на лицата да се издава ново медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение (бл. МЗ - НЗОК №3).

Чл. 133. (1) Изпълнителят на СИМП извършва дейности от пакетите при първични и вторични посещения на ЗЗОЛ.

(2) Специалистът преценява броя на необходимите вторични прегледи за всеки пациент съобразно неговото състояние.

Чл. 134. Специалистът е длъжен да насочва за хоспитализация ЗЗОЛ, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.

Чл. 135. Необходимостта от рехабилитационни мероприятия за ЗЗОЛ се установява от специалиста и/или ОПЛ, като лечението се извършва по предписан от лекаря - специалист по “Физикална и рехабилитационна медицина” физиотерапевтичен курс на лечение.

Чл. 136. (1) За физиотерапевтичен курс на лечение на определено заболяване се приема комплексно лечение, включващо първоначален преглед на лекаря - специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина” с оценка на обективното състояние на пациента с назначен общ брой процедури до 20 в курс от група 1 и/или 2, или 3 по преценка на лекаря - специалист, промените на лечението за даденото лице, както заключителен  преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение.

(2) Във физиотерапевтичен курс на лечение се включват следните  групи процедури:

1. група 1 - процедури с физикални фактори от апаратната терапия;

2. група 2 - процедури с кинезитерапевтични техники;

3. група 3 - процедури с физикални фактори от апаратната терапия и кинезитерапевтични техники;

4. заключителен преглед с оценка на резултата от проведеното лечение и отразен броя на проведените процедури.

 (3) Процедурите от група 1 и/или 2, или 3, включени в курс на лечение по физиотерапия и рехабилитация, се отразяват непосредствено при провеждането им в бл. МЗ № 509-89 за физикална терапия и рехабилитация и се подписват от ЗЗОЛ.

Чл. 137. Специалистът води необходимата документация съгласно глава седемнадесета, раздел V.

Чл. 138. (1) Лечебното заведение за СИМП изисква консултация или провеждане на съвместно лечение със специалист от същото или друго лечебно заведение, сключило договор с НЗОК, в следните случаи:

1. при необходимост от консултация или провеждане на съвместно лечение със специалист от същата или  от друга специалност;

2. при необходимост от извършване на ВСМД с “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А);

3. при необходимост от извършване на МДИ и/или ВСМДИ с “Медицинско направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4).

(2) Лечебното заведение за СИМП разполага медицински направления за консултация или за провеждане на съвместно лечение, медицински направления за високоспециализирани дейности и направления за медико-диагностични изследвания.

(3) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ, лекар от лечебно заведение за СИМП, работещ в изпълнение на договор с НЗОК за оказване на СИМП, не следва да назначава и извършва за периода на хоспитализацията консултативни прегледи  и изследвания, необходими за:

1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;

2. придружаващи заболявания по време на стационарното лечение.

Чл. 139. Специалистът предоставя на ОПЛ чрез пациента необходимите документи за всяко консултирано от него лице в случаите, когато то се нуждае от скъпоструващо лечение, съгласно правилата за извършване на експертизи и дейност на комисията по чл. 78 ЗЗО.

Чл. 140. Специалистът извършва дейност и издава следните документи:

1. медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение;

2. медицинско направление за високоспециализирани дейности;

3. направление за медико-диагностична дейност;

4. направление за хоспитализация;

5. болничен лист за временна неработоспособност;

6. съобщения за смърт;

7. рецепти (бланка МЗ-НЗОК);

8. протоколи по приложение №3;

9. бързи известия за инфекциозно заболяване и за задължително съобщаване за злокачествено образувание;

10. талон за медицинска експертиза;

11. карта за профилактика на бременността - за специалист по “Акушерство и гинекология”;

12. картон за физиотерапевтични процедури - за специалист по “Физикална и рехабилитационна медицина”.

Чл. 141. (1) Видът и честотата на дейностите по диспансеризацията са посочени в приложение №16 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар-специалист” в съответствие с Наредба №40 от 2004 г.

(2) Лекари от лечебните заведения за СИМП провеждат диспансеризация на ЗЗОЛ по Наредба №39 от 2004 г. за заболяванията, подлежащи на диспансеризация от специалист съгласно приложение №16. Задължително здравноосигуреното лице се диспансеризира само с неговото изрично съгласие. Несъгласието на ЗЗОЛ да бъде диспансеризирано се документира в амбулаторния лист.

(3) Специалистите по „Детски болести” и „Акушерство и гинекология” в лечебните заведения за СИМП изпълняват съответно: програма “Детско здравеопазване” и  програма “Майчино здравеопазване”, съгласно Наредба №39 от 2004 г. и приложение №17.

(4) В случаите, в които при прегледа от лекарят-специалист, на база издадено от ОПЛ “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл.МЗ-НЗОК №3) се установи, че се касае за заболявания, включени в Наредба №39 от 2004 г. и приложение №16, ЗЗОЛ подлежат на диспансеризация, като диагнозата, МКБ – кодът на заболяването и видът на прегледа се отразяват в амбулаторния лист.

(5) В случаите, в които при прегледа от лекарят-специалист се установи, че се касае за заболявания (състояния), включени в Наредба №39 от 2004 г. и приложение №17, ЗЗОЛ подлежат на профилактика, като диагнозата, МКБ – кодът на заболяването и видът на прегледа се отразяват в амбулаторния лист.

Чл. 142. (1) Високоспециализираните медицински дейности и високоспециализираните медико-диагностични изследвания се назначават само от изпълнители на СИМП.

(2) За специалността “Анестезиология и интензивно лечение” се допуска назначаването на ВСМД от изпълнителите на ПИМП и СИМП.

(3) За ВСМДИ: "Мамография на двете млечни жлези" от пакет "Образна диагностика", "Хормони: fT4, TSH" "Туморен маркер: PSA" и "Изследване на урина-микроалбуминурия" от пакет "Клинична лаборатория" се допуска назначаването им от изпълнителите на ПИМП и СИМП.

 

Условия и ред за извършване на медико-диагностична дейност

 

Чл. 143. (1) Изпълнителите извършват медико-диагностични изследвания въз основа на “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4), издадено от изпълнител на ПИМП или СИМП.

(2) В направлението за медико-диагностична дейност се описват кодовете на необходимите изследвания, за които има договор с НЗОК. За медико-диагностични изследвания, включени едновременно в няколко пакета съгласно приложение №12, всяко изследване със своя код се посочва в отделно направление за медико-диагностична дейност. Извършените медико-диагностични изследвания на ЗЗОЛ се отразяват в съответния лабораторен журнал по хронология.

Чл.144. Медико-диагностичната лаборатория осъществява договорената дейност в присъствие на лекар специалист в рамките на дневния работен график в изпълнение на договора с НЗОК, който не може да бъде по-малък от 4 часа.

Чл. 145. (1) За медико-диагностични дейности, при които в лабораторията се взема биологичен материал, съответният изпълнител може да определи цена за вземане на биологичен материал, като сумата се заплаща от ЗЗОЛ.

(2) За едно посещение в медико-диагностичната лаборатория се плаща цена, определена по реда на ал. 1, независимо от броя на изследванията.

(3) В случай че ЗЗОЛ заплаща цена за вземане на биологичен материал по ал. 1, лечебното заведение не може да изисква от него за изследвания в същата лаборатория такса по чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗЗО.

(4) В лечебни заведения, извършващи медико-диагностични дейности, за които не се плаща сумата по ал. 1, ЗЗОЛ заплащат таксата по чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗЗО.

(5) От заплащане за вземане на биологичен материал по ал. 1 се освобождават лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.

 

Раздел ІV

Заплащане за извънболнична помощ.

Заплащане за първична извънболнична медицинска помощ

 

Чл.146. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност съгласно Наредба № 40 от 2004 г. на изпълнителите на ПИМП по следните елементи:

1. медицинско обслужване на ЗЗОЛ, включени в регистъра на изпълнител на ПИМП, по основен пакет за ПИМП съгласно Наредба № 40 от 2004 г.;

2. профилактична дейност по програма “Детско здравеопазване”;

3. профилактична дейност по програма “Майчино здравеопазване” на ЗЗОЛ, избрали ОПЛ за изпълнител по тази програма;

4. диспансерни прегледи на ЗЗОЛ съгласно Наредба № 39 от 2004 г. и списъка на заболяванията за деца и възрастни, подлежащи на диспансеризация от ОПЛ, за които НЗОК заплаща, съгласно приложение № 13;

5. профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст съгласно Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 15;

6. неблагоприятни условия за работа в “Населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия и възнаграждение за работа в тях”, определени в методика от директора на НЗОК, по предложение на директорите на РЗОК;

7. преглед на ЗЗОЛ, осъществило правото си на избор на изпълнител на ПИМП, регистрирал амбулатория на територията на друг здравен район, обърнало се към изпълнител на ПИМП инцидентно по повод на остро възникнало състояние.

 (2) Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по ал. 1, когато са извършени дейностите от основния пакет и са назначени всички изисквани медицински дейности съгласно приложенията, нормативните изисквания и когато ЗЗОЛ, на които е оказана медицинската помощ, са с непрекъснати осигурителни права към датата на извършване на медицинската услуга.

Чл.147. (1) Заплащането по чл.146, ал.1, т.1 се определя в зависимост от възрастта и броя на:

1. задължително здравноосигурените лица с постоянен избор при изпълнителя на ПИМП;

2. задължително здравноосигурените лица, направили временен избор при изпълнителя на ПИМП.

(2) Броят на ЗЗОЛ по ал.1, т.1 се намалява с броя на лицата по ал.1, т.2, които са направили временен избор при друг изпълнител на ПИМП, за периода на временния избор.

(3) Броят на ЗЗОЛ по ал.1 се определя към последно число на месеца или датата на прекратяване на договора.

(4) Националната здравноосигурителна каса заплаща ежемесечно на изпълнителите на ПИМП, както следва:

1. по 1,26 лв. за всяко ЗЗОЛ на възраст от 0 до 18 години;

2. по 1,05 лв. за всяко ЗЗОЛ на възраст от 18 до 65 години;

3. по 1,37 лв. за всяко ЗЗОЛ на възраст над 65 години.

(5) Когато договорът е сключен или прекратен през текущия месец, заплащането се изчислява пропорционално на календарните дни на действие на договора през месеца.

(6) Плащането по чл.146, ал.1, т.1 се извършва месечно след проверка по:

1. фактура;

2. спецификация;

3. първите екземпляри на регистрационните форми за избор за новорегистрирани ЗЗОЛ, придружени с електронен отчет в определен от НЗОК формат;

4. електронен отчет за извършената дейност, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Чл.148. (1) Заплащането по чл.146, ал.1, т.2 е:

1. за извършен профилактичен преглед при лица на възраст от 0 до 18 години съгласно изискванията на Наредба № 39 от 2004 г. е 7,70 лв. за лица от 0 до 18 г.

2. за извършена задължителна планова имунизация или реимунизация (в т.  ч. проба Манту) съгласно Имунизационния календар на Република България (приложение № 1 към Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България на лице на възраст от 0 до 18 години - 1,90 лв.;

3. общият брой на заплатените имунизации на едно лице не може да надвишава максималния брой.

(2) Плащането на изпълнителя на ПИМП по чл.146, ал.1, т.2 се извършва месечно след проверка по фактура, спецификация, месечни отчети и електронен отчет за извършената дейност по програма “Детско здравеопазване”, отразена в амбулаторните листове в определен от НЗОК формат.

Чл.149. (1) Заплащането по чл.146, ал.1, т.3 е 2,20 лв. за извършен преглед на лице, включено в програма “Майчино здравеопазване” при изпълнителя на ПИМП.

(2) Включването на ЗЗОЛ, осъществили правото си избор на ОПЛ за изпълнител на програма “Майчино здравеопазване”, се извършва след доказване на бременността.

(3) Плащането на изпълнителя на ПИМП по чл.146, ал.1, т.3 се извършва месечно след проверка по фактура, спецификация, месечни отчети и електронен отчет за извършената дейност по програма “Майчино здравеопазване”, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

(4) Общият брой на заплатените профилактични прегледи за една бременност не може да надвишава максималния брой съгласно приложение №15.

Чл.150. (1) За медицинската помощ по чл.146, ал.1, т.4 се заплаща за извършен преглед на ЗЗОЛ с едно или повече заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение от ОПЛ - 6,00 лв.

(2) Заплащането на изпълнителя на ПИМП по чл.146, ал.1, т.4 се извършва месечно след проверка по фактура, спецификация, месечни отчети и електронен отчет за извършената дейност по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

(3) Заплащането по чл.146, ал.1, т.4 се осъществява в случаите, в които са извършени дейностите от основния пакет и са назначени всички медицински дейности, съгласно изискванията на Наредба № 39 от 2004 г., Наредба № 40 от 2004 г., и приложение № 13.

(4) Националната здравноосигурителна каса заплаща за не повече от предвидения максимален брой прегледи за заболяването с най-висока честота на наблюдение.

Чл.151. (1) Заплащането по чл.146, ал.1, т.5 е в размер 7,70 лв.

(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща само един годишен профилактичен преглед на ЗЗОЛ по ал.1.

(3) Плащанията на изпълнителя на ПИМП по чл.146, ал.1, т.5 се извършват месечно - след проверка по фактура, спецификация, месечни отчети, електронен отчет за извършената дейност по профилактика на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Чл.152. (1) Изпълнителят на ПИМП има право на заплащане по чл.146, ал.1, т.6, когато населеното място, в което е регистриран адрес на лечебното заведение, е определено като неблагоприятно.

(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК, и населените места - центрове на практики с неблагоприятни условия, се определят от директора на НЗОК, съгласно методика и са в рамките до 5 млн. лв. за съответната финансова година.

(3) При наличие на повече от един изпълнител на ПИМП с месторазположение на практиката в населеното място по ал. 2, сумата се разпределя пропорционално на броя регистрирани ЗЗОЛ при ОПЛ от лечебно заведение - изпълнител на ПИМП.

(4) Сумите по ал.2 и 3 се определят към момента на сключване на индивидуалния договор и се вписват в него.

(5) Когато договорът е сключен или прекратен през текущия месец, сумата се изчислява пропорционално на календарните дни на действие на договора през месеца.

(6) Изпълнител на ПИМП получава еднократно плащане в размер на 300 лв., при наличие на следните две условия:

1. разкрита амбулатория в обособена в областната здравна карта практика, която е била незаета в продължение на последните 6 месеца;

2. декларирано осигуряване на постоянен денонощен достъп до консултация по телефон, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия ОПЛ на територията на практиката за срока на действие на договора.

Чл.153. (1) Заплащането по чл.146, ал.1, т.7 е за извършено посещение на ЗЗОЛ с регистрация в друг здравен район при лекаря в размер 5,00 лв., при следните условия:

1.задължително здравноосигуреното лице е временно извън здравния район, където е осъществило избор на ОПЛ и при посещението си представи здравноосигурителна книжка, а за осигурените от друга държава лица – и удостоверение за регистрация към НЗОК;

2. осигурено в друга държава лице е потърсило помощ по повод на остро възникнало състояние и при посещението си:

а) представи ЕЗОК/удостоверение, временно заместващо ЕЗОК/ удостоверение за регистрация към НЗОК;

б) попълни "Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК";

3. изпълнителят отчита не повече от две посещения на едно и също ЗЗОЛ за месеца.

(2) Плащанията на изпълнителя на ПИМП по чл.146, ал.1, т.7 се извършват месечно след проверка по фактура, спецификация, месечни отчети и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, а за осигурени в друга държава лица и: копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания и "Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК".

 

Заплащане за специализирана извънболнична медицинска помощ

 

Чл.154. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност от изпълнители на СИМП съгласно Наредба №40 от 2004 г. и действащите приложения, както следва:

1. преглед на ЗЗОЛ, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извън случаите по следващите точки, по специалности: “Акушерство и гинекология”; “Вътрешни болести”; “Гастроентерология”; “Детска гастроентерология”; “Гръдна хирургия”; “Детски болести”; “Ендокринология и болести на обмяната”; “Детска ендокринология и болести на обмяната”; “Инфекциозни болести”; “Кардиология”; “Детска кардиология”; “Клинична алергология”; “Детски болести” и “Клинична алергология”; “Клинична токсикология”, “Клинична хематология”, “Детска клинична хематология и онкология”, “Кожни и венерически болести”, “Неврохирургия”, “Нервни болести”, “Детска неврология”, “Нефрология”, “Детска нефрология и хемодиализа”, “Ортопедия и травматология”, “Очни болести”, “Пневмология и фтизиатрия”, “Детска пневмология и фтизиатрия”, “Психиатрия”, “Детска психиатрия”, “Ревматология”, “Детска ревматология”, “Съдова хирургия”, “Ушно-носно-гърлени болести”, “Урология”, “Хирургия”, “Медицинска паразитология”, “Медицинска онкология”;

2. преглед на ЗЗОЛ до 18-годишна възраст, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар специалист с придобита специалност по “Детски болести”; “Детска гастроентерология”; “Детска ендокринология и болести на обмяната”; “Детска кардиология”; “Детски болести” и  “Клинична алергология”; “Детска клинична хематология и онкология”; “Детска неврология”; “Детска нефрология и хемодиализа”; “Детска пневмология и фтизиатрия”; “Детска психиатрия”; “Детска ревматология”, по повод на остро възникнало състояние и по назначение на ОПЛ;

3. профилактичен преглед на ЗЗОЛ до 18-годишна възраст, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар специалист с придобита специалност по “Детски болести”, съгласно изискванията на Наредба №39 от 2004 г. и приложение №17;

4. профилактичен преглед на ЗЗОЛ, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар специалист с придобита специалност по “Акушерство и гинекология” (по програма “Майчино здравеопазване”), извършващ профилактични прегледи на бременни, съгласно Наредба №39 от 2004 г. и приложение №17;

5. профилактичен преглед на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст от рисковите групи, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар специалист с придобита специалност по “Акушерство и гинекология”, “Урология”, “Кардиология”, “Ендокринология и болести на обмяната”, “Гастроентерология”, “Вътрешни болести” или “Хирургия”, съгласно приложение №17;

6. специализиран преглед на ЗЗОЛ съгласно Наредба №39 от 2004 г. и приложения № 16, извършен от специалиста, водещ диспансерното наблюдение;

7. общомедицински и специализирани медицински дейности съгласно основен пакет по “Физикална и рехабилитационна медицина”;

8. високоспециализирани медицински дейности по съответните специалности от основния пакет СИМП;

9. специализирани и/или високоспециализирани медико-диагностични изследвания по пакети: “Вирусология”, “Имунология”, “Клинична лаборатория”, “Клинична микробиология”, “Медицинска паразитология”, “Имунохематология”, “Обща и клинична патология” и “Образна диагностика”;

10. общомедицински и специализирани дейности по медицинска експертиза.

(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща по елементите по ал.1, когато са изпълнени всички изисквани медицински дейности съгласно съответните приложения, всички нормативни изисквания и ЗЗОЛ, на което е оказана специализираната помощ, е с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на извършване на дейността.

Чл.155. (1) За видовете специализирана медицинска помощ по чл.154, ал.1, т.1 се заплаща за:

1. реализирано първично посещение при специалист по повод заболявания и състояния - 14,50 лв.;

2. реализирано вторично посещение по повод заболявания и състояния - 8,00 лв.

(2) Първичните посещения по ал.1, т.1 за месеца се отчитат пред РЗОК с “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) и с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, а за осигурени в друга държава лица и: копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания и "Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК".

(3) Вторичните посещения по ал.1, т.2 се отчитат с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

(4) За видовете специализирана помощ се заплащат на изпълнителя на СИМП отчетените вторични посещения през месеца, но не повече от 50 на сто от общия брой на отчетените през месеца първични посещения по ал.1, т.1.

(5) За видовете специализирана помощ по пакети “Хирургия” и “Ортопедия и травматология” на изпълнителя се заплащат отчетените вторични посещения до броя на отчетените през месеца първични посещения, при които на ЗЗОЛ са извършени хирургични и ортопедични процедури, определени със заповед на директора на НЗОК.

(6) Заплащането по чл.154, ал., т.1 е месечно след проверка по фактура, спецификация, месечни отчети, медицински направления и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Чл.156. (1) За видовете специализирана помощ по чл.154, ал.1, т.2 се заплаща за:

1. реализирано първично посещение от ЗЗОЛ до 18-годишна възраст при лекар с придобита специалност по “Детски болести”; “Детска гастроентерология”; “Детска ендокринология и болести на обмяната”; “Детска кардиология”; “Детски болести” и  “Клинична алергология”; “Детска клинична хематология и онкология”; “Детска неврология”; “Детска нефрология и хемодиализа”; “Детска пневмология и фтизиатрия”; “Детска психиатрия”; “Детска ревматология”, по повод на остри състояния - 14,50 лв.;

2. реализирано вторично посещение по повод на същото състояние - 8,00 лв.

(2) Първичното посещение по ал.1, т.1 за месеца се отчита пред РЗОК с “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3) и с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, а за осигурени в друга държава лица и: копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на болест и майчинство и "Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК".

(3) Вторичното посещение по ал.1, т.2 се отчита с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

(4) За видовете специализирана помощ по ал.1 се заплащат отчетените вторични посещения за ЗЗОЛ до 18-годишна възраст по повод остри състояния, но не повече от броя на отчетените през месеца първични посещения по ал.1, т.1.

(5) Заплащането по ал.1 е месечно след проверка по фактура, финансово-отчетните документи, електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, и медицинските направления (бл. МЗ-НЗОК № 3).

Чл.157. (1) За видовете специализирана помощ по чл.154, ал.1, т.3 се заплаща за извършен профилактичен преглед на ЗЗОЛ до 18-годишна възраст от лекар с придобита специалност по “Детски болести” - 8,00 лв.

(2) Прегледите по ал.1 за месеца се отчитат пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, и с "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ без придобита специалност по "Детски болести", когато на лицето е оказана медицинска помощ по програма "Детско здравеопазване" при първо посещение, а за осигурени в друга държава лица - и копие от удостоверението за регистрация към НЗОК.

(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща за извършените профилактични прегледи на ЗЗОЛ, съобразени с изискванията на Наредба №39 от 2004 г. и приложение №17 по програма "Детско здравеопазване".

(4) Заплащането по ал.1 е месечно след проверка на фактура, финансово-отчетните документи, първичните медицински документи и с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Чл.158. (1) За видовете специализирана помощ по чл.154, ал.1, т.4 се заплаща за извършен профилактичен преглед на ЗЗОЛ, включено в програма “Майчино здравеопазване”, избрало специалист по “Акушерство и гинекология” за наблюдение на бременността:

1. за реализирано първично посещение на ЗЗОЛ направили първоначален избор на специалист по “Акушерство и гинекология”- 14,50 лв.;

2. за реализирано вторично посещение по повод на същото състояние или реализирано посещение при преизбор на специалист - 8,00 лв.

(2) Прегледите по ал.1 за месеца се отчитат пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, и с "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ, когато на лицето е оказана медицинска помощ по програма "Майчино здравеопазване" при първо посещение, а за осигурени в друга държава лица - и копие от удостоверението за регистрация към НЗОК.

(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща за извършените по Наредба №39 от 2004 г. профилактични прегледи на ЗЗОЛ и приложение №17 по програма "Майчино здравеопазване".

(4) Заплащането по ал.1 е месечно след проверка по фактура, електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат и основанието за включване в програма "Майчино здравеопазване" при първично посещение или при  посещение по повод на преизбор на специалист по „Акушерство и гинекология” - "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ, а за осигурени в друга държава лица - и копие от удостоверението за регистрация към НЗОК.

Чл.159. (1) За видовете специализирана помощ по чл.154, ал.1, т.5 се заплаща за извършен профилактичен преглед на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст - 8,00 лв.

(2) Прегледите по ал.1 за месеца се отчитат пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, с "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ, а за осигурени в друга държава лица - и копие от удостоверението за регистрация към НЗОК.

(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща за извършените профилактични прегледи на ЗЗОЛ, но не повече от един годишен преглед при всеки един от посочените специалисти.

(4) Заплащането по ал.1 е месечно след проверка по фактура, спецификация, електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат и основанието за включване - "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ.

Чл.160. (1) Специализираната медицинска помощ по чл.154, ал.1, т.7 се заплаща за реализиран физиотерапевтичен курс на лечение.

(2) За физиотерапевтичен курс на лечение на определено заболяване се приема комплексно лечение, включващо първоначален преглед на лекаря специалист по "Физикална и рехабилитационна медицина", с оценка на обективното състояние на пациента с назначен общ брой процедури до 20 в курс от група 1 и/или 2, или 3 по преценка на лекаря специалист, промените на лечението за даденото лице, както и заключителен преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение.

(3) Процедурите от група 1 и/или 2, или 3, включени в курс на лечение по физиотерапия и рехабилитация, се отразяват непосредствено при провеждането им в бл. МЗ № 509-89 за физикална терапия и рехабилитация.

(4) Националната здравноосигурителна каса заплаща за проведена процедура от физиотерапевтичния курс на лечение по 1,40 лв. за следните групи:

1. група 1 - процедури с физикални фактори от апаратната терапия;

2. група 2 - група 2 - процедури с кинезитерапевтични техники;

3. група 3 - процедури с физикални фактори от апаратна терапия и кинезитерапевтични техники;

4. заключителен преглед с оценка на резултата от проведеното лечение и отразен брой  на проведени процедури - 8,00 лв.

(3) Дейността по ал.2 за месеца се отчита пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, с "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бл. МЗ-НЗОК № 3), а за осигурени в друга държава лица и: копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на болест и майчинство и "Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК".

(4) Националната здравноосигурителна каса заплаща за заключителен преглед, извършен не по-късно от 5-ия работен ден, следващ деня, в който е извършена последната процедура.

(5) При неотчитане на прегледа по ал.4, т.4 се заплаща само отчетената дейност по ал.4, т.1-3.

(6) Заплащането е месечно след проверка по фактура, спецификация, електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бл. МЗ-НЗОК № 3).

Чл.161. (1) За видовете специализирана помощ по чл.154, ал.1, т.6 се заплаща за извършен преглед на ЗЗОЛ с едно или повече заболявания на диспансерно наблюдение от лекар-специалист:

1. за реализирано първично посещение на ЗЗОЛ направили първоначален избор на лекар-специалист, извършващ диспансерното наблюдение - 14,50 лв.;

2. за реализирано вторично посещение или посещение при преизбор на специалист - 8,00 лв.

(2) За видовете специализирана помощ се заплаща по реда на ал.1 в случаите, в които са спазени всички изисквания за извършване на специализирани медицински дейности, съгласно изискванията на Наредба №39 от 2004 г., Наредба №40 от 2004 г. и приложение №16, но за не повече от предвидения оптимален брой прегледи за заболяването с най-висока честота на наблюдение.

(3) Дейността по ал. 2 за месеца се отчита в РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, с “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ, при първично посещение или посещение по повод на преизбор на диспансеризиращ специалист, а за осигурени в друга държава лица - и копие от удостоверението за регистрация към НЗОК; “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ, не се изисква когато ЗЗОЛ се диспансеризира при посещение по друг повод.

(4) Заплащането по ал.1 е месечно след проверка на фактура, финансово-отчетни документи, първични медицински документи и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Чл.162. (1) Извършената високоспециализирана медицинска дейност по чл.154, ал.1, т.8 се заплаща по цени, както следва:

 

Код

Название на дейността

Цена (лв.)

1

2

3

05_31

Локално обезболяване—проводна анестезия

7,00

06_11

Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол

26,50

14_24

Лазертерапия при очни заболявания

37,30

21_22

Вземане на биопсичен материал от нос

12,50

21_29

Назален провокационен тест с алергени

24,50

21_31

Отстраняване на полипи от носната кухина

25,00

22_01

Пункция и аспирация на максиларен синус

12,20

28_0

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

12,20

31_48

Ларингостробоскопия; ларингостробография

25,00

33_29

Бронхопровокационен тест с метахолин

30,00

38_50

Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли

28,00

39_96

Венозна анестезия

18,60

40_11

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

13,00

41_31

Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания

15,00

45_13

Диагностична горна ендоскопия

20,00

45_23

Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия

20,00

45_24

Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия

20,00

57_32

Уретроцистоскопия (диагностична)

18,80

57_33

Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур

13,00

58_0

Уретротомия при стриктура

14,00

58_23

Вземане на биопсичен материал от уретра

13,00

60_11

Вземане на биопсичен материал от простата

13,00

64_11

Вземане на биопсичен материал от пенис

13,00

67_11

Колпоскопия с прицелна биопсия

13,00

67_32

Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация

13,00

68_16

Аспирационна ендометриална биопсия

7,50

81_91

Диагностична и терапевтична пункция на стави

16,30

82_04

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

38,10

83_13

Вагинотомия

8,00

85_0

Инцизия на гръдна жлеза

15,00

85_11

Вземане на биопсичен материал от гърда

13,00

86_3

Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

13,00

88_71

Трансфонтанелна ехография

16,30

88_72

Ехокардиография

21,30

88_721

Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода

27,00

88_75

Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове

16,50

88_77

Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза

16,50

88_79

Ехографско изследване на стави при деца

16,50

88_98

Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм

19,00

89_01

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити

25,00

89_04

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити - обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити

25,00

89_06

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия

25,00

89_07

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия

12,50

89_08

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели  -микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом

25,00

89_12

Назален провокационен тест с медиатори

27,00

89_14

Електроенцефалография (ЕЕГ)

15,00

89_41

Сърдечно-съдов тест с натоварване

18,80

89_50

ЕКГ Холтер мониториране

16,30

89_61

Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране)

16,00

90_49

Индуциране на храчка и нейната обработка

12,00

93_08

Електромиография (ЕМГ)

15,00

93_13

Постизометрична релаксация (курс на лечение)

12,00

93_21

Екстензионна терапия (курс на лечение)

12,00

93_27

Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП *

26,00

93_75

Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация—курс (комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса*

26,00

95_12

Флуорeсцентна ангиография на съдовете на окото

33,70

95_23

Евокирани потенциали

19,00

95_47

Фонетография

15,00

96_53

Назален лаваж и обработка

17,00

99_29

Венозни инфузии на вазоактивни медикаменти при застрашаващи живота състояния

17,00

99_88

Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани*

25,00

Z01_5

Кожно-алергично тестване

7,50

Z01_5

Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици

9,00

 

(2) Заплащането по ал.1 е за ВСМД, включително общомедицинските и специализираните дейности, в случаите, в които това се налага от естеството на високоспециализираната дейност, запис на резултатите от дейността, когато това е възможно, и интерпретацията на резултатите.

(3) Националната здравноосигурителна каса заплаща за дейността по ал.1, ако дейността е назначена от лекар-специалист с “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А), а за дейностите по пакет “Анестезиология и интензивно лечение” - и от изпълнител на ПИМП, а за осигурени в друга държава лица и: копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания.

(4) С едно “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А) може да бъде отчетена само една ВСМД.

(5) Дейността по ал.1 за месеца се отчита в РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, и с "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" (бл. МЗ-НЗОК № 3А).

(6) Заплащането по ал.1 е месечно след проверка на фактура, финансово-отчетните документи, първичните медицински документи и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Чл.163. (1) Извършените изследвания по чл.154, ал., т.9 се заплащат от НЗОК по цени, както следва:

 

Код изслед-ване

Название на изследването

Цена

(лв.)

1

2

3

01_01

Кръвна картина—поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

1,98

 

01_03

Скорост на утаяване на еритроцитите

0,77

01_04

Време на кървене

1,43

01_05

Пресяващи тестове: протромбиново време

1,43

01_06

Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

1,43

01_07

Пресяващи тестове: фибриноген

1,43

01_08

Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)

0,66

01_09

Седимент на урина—ориентировъчно изследване

0,66

01_10

Окултни кръвоизливи

0,66

01_11

Глюкоза

1,43

01_12

Кръвно-захарен профил

3,85

01_13

Креатинин

1,43

01_14

Урея

1,43

01_15

Билирубин—общ

1,43

01_16

Билирубин—директен

1,43

01_17

Общ белтък

1,43

01_18

Албумин

1,43

01_19

Холестерол

1,43

01_20

HDL-холестерол

1,43

01_21

Триглицериди

1,43

01_22

Гликиран хемоглобин

9,24

01_23

Пикочна киселина

1,43

01_24

AСАТ

1,43

01_25

АЛАТ

1,43

01_26

Креатинкиназа (КК)

1,43

01_27

ГГТ

1,43

01_28

Алкална фосфатаза (АФ)

1,43

01_29

Алфа-амилаза

1,43

01_30

Липаза

1,43

01_31

Натрий и калий

2,86

01_34

Калций

1,43

01_35

Фосфати

1,43

01_36

Желязо

1,43

01_37

ЖСК

1,43

01_38

CRP

3,74

01_40

Диференциално броене на левкоцити—визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

1,98

01_41

Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване

1,98

09_01

Криоглобулини

6,27

09_02

Общи имуноглобулини IgM

9,79

09_03

Общи имуноглобулини IgG

9,79

09_04

Общи имуноглобулини IgA

9,79

09_05

С3 компонент на комплемента

9,79

09_06

С4 компонент на комплемента

9,79

10_08

fT4

10,34

10_09

TSH

10,34

10_10

PSA

12,10

10_11

CA-15-3

12,10

10_12

СА-19-9

12,10

10_13

СА-125

12,10

10_14

Алфа-фетопротеин

12,10

10_15

Бета-хорионгонадотропин

12,10

10_16

Карбамазепин

12,00

10_17

Валпроева киселина

12,00

10_18

Фенитоин

12,00

10_19

Дигоксин

12,00

10_20

Микроалбуминурия

8,00

10_21

Progesteron

10,34

10_22

LH

10,34

10_23

FSH

10,34

10_24

Prolactin

10,34

10_25

Estradiol

10,34

10_26

Testosteron

10,34

10_34

Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

12,10

10_61

СЕА

12,10

02_07

RPR (или Васерман)

3,56

02_09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета стрептококови инфекции)

3,67

02_10

Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)

3,67

02_11

Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)

3,46

02_12

Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

5,08

02_13

Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (—), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

5,08

02_14

Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др., Грам (—), Гъби (C. albicans) и др.

5,08

02_15

Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (—), Анаероби, Corynebacterium

5,08

02_16

Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

5,08

02_17

Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (—), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

5,08

02_19

Антибиограма с 6 антибиотични диска

3,56

02_20

Chlamydia (сух тест)

3,46

04_01

Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis

3,56

04_02

Серологично изследване за трихинелоза

3,56

04_03

Серологично изследване за токсоплазмоза

3,56

04_04

Серологично изследване за ехинококоза

3,56

05_01

Доказване на HIV антитела с имунологичен метод ЕЛАЙЗА

7,45

05_02

Доказване на антитела РЗХА за рубеола при бременни

7,88

05_03

Доказване на антитела РЗХА за морбили при бременни

7,88

05_04

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси А по метода ЕЛАЙЗА

7,45

05_05

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси В по метода ЕЛАЙЗА

7,45

05_06

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси C по метода ЕЛАЙЗА

7,88

06_01

Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

1,21

06_02

Рентгенография на челюстите в специални проекции

6,16

06_03

Рентгенография на лицеви кости

6,16

06_04

Рентгенография на околоносни синуси

6,16

06_05

Специални центражи на черепа

6,16

06_06

Рентгенография на стернум

6,16

06_07

Рентгенография на ребра

6,16

06_08

Рентгеноскопия на бял дроб

6,16

06_09

Рентгенография на крайници

6,16

06_10

Рентгенография на длан и пръсти

6,16

06_11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

6,16

06_12

Рентгенография на сакроилиачна става

6,16

06_13

Рентгенография на тазобедрена става

6,16

06_14

Рентгенография на бедрена кост

6,16

06_15

Рентгенография на колянна става

6,16

06_16

Рентгенография на подбедрица

6,16

06_17

Рентгенография на глезенна става

6,16

06_18

Рентгенография на стъпало и пръсти

6,16

06_19

Рентгенография на клавикула

6,16

06_20

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

6,16

06_21

Рентгенография на скапула

6,16

06_22

Рентгенография на раменна става

6,16

06_23

Рентгенография на хумерус

6,16

06_24

Рентгенография на лакетна става

6,16

06_25

Рентгенография на антебрахиум

6,16

06_26

Рентгенография на гривнена става

6,16

06_27

Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)

11,22

06_28

Рентгенография на череп

11,22

06_29

Рентгенография на гръбначни прешлени

11,22

06_30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

11,22

06_31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

11,22

06_32

Обзорна рентгенография на корем

11,22

06_33

Рентгенография на таз

11,22

06_34

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

11,22

06_35

Томография на гръден кош и бял дроб

17,60

06_37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

17,60

06_38

Рентгеново изследване на тънки черва

17,60

06_39

Иригография

17,60

10_01

Компютърна аксиална или спирална томография

62,70

10_02

Ядрено-магнитен резонанс

183,70

10_03

Мамография на двете млечни жлези

14,96

10_58

Хистеросалпингография

17,60

10_59

Интравенозна холангиография

17,60

10_60

Венозна урография

17,60

07_01

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка

5,40

07_02

Цитологично изследване на две проби от седимент от урина

5,40

07_03

Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза

5,40

07_04

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур

5,40

07_05

Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула

5,40

07_06

Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)

5,40

07_07

Цитологично изследване на две проби от синовиална течност

5,40

07_08

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери

5,40

07_09

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи

5,40

07_10

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина

5,40

07_11

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии

5,40

07_12

Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии

5,40

07_13

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон

5,40

10_38

Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

12,96

10_39

Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

12,96

10_40

Хистобиопсично изследване на две проби от простата

12,96

10_41

Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

12,96

10_42

Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза

12,96

10_43

Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган

12,96

10_44

Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея

12,96

10_45

Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум

12,96

10_46

Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина

12,96

10_47

Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган

12,96

10_48

Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод

12,96

10_49

Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии

12,96

10_50

Хистобиопсично изследване на две проби от мускул

12,96

10_51

Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор

12,96

10_52

Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система

12,96

10_53

Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

12,96

10_54

Хистобиопсично изследване на две проби от става

12,96

10_55

Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

12,96

10_56

Хистобиопсично изследване на две проби от нос

12,96

10_57

Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък

12,96

09_01

Определяне на криоглобулини

6,27

09_02

Определяне на общи имуноглобулини Ig M

9,79

09_03

Определяне на общи имуноглобулини Ig G

9,79

09_04

Определяне на общи имуноглобулини Ig А

9,79

09_05

Определяне на С3 компонент на комплемента

9,79

09_06

Определяне на С4 компонент на комплемента

9,79

10_05

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити—стандартен панел

123,20

10_06

Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест

32,82

10_07

Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

47,94

10_08

fT4

10,34

10_09

TSH

10,34

10_29

Определяне на общи Ig E

41,89

10_30

Определяне на антинуклеарни антитела в серум

41,89

10_35

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С') тест-реагент

11,76

10_36

Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

23,41

 

10_37

 

Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

 

16,35

12_01

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

7,06

12_02

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н

4,14

12_03

Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

31,58

12_04

Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите—чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума—чрез аглутинационен или ензимен метод

21,06

12_05

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

31,58

12_06

Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти

29,23

 

(2) В заплащането по ал.1 не се включват стойността на контрастната материя и цената за вземане на биологичен материал по чл. 144, ал.1.

(3) Заплащането по ал.1 е за медико-диагностичната дейност, назначена и извършена съобразно националните медицински стандарти, Наредба №40 от 2004 г., включително за интерпретацията на резултатите.

(4) Отчетените ВСМДИ, кодирани с начални символи “10”, се заплащат само когато са назначени от изпълнител на СИМП, а за ВСМДИ "Мамография на двете млечни жлези" от пакет "Образна диагностика", "Хормони: fT4, TSH", "Туморни маркери: PSA" и "Изследване на урина - микроалбуминурия" от пакет "Клинична лаборатория" - и от изпълнител на ПИМП.

(5) Заплащането по ал.1 е месечно след проверка на фактура, финансово-отчетните документи, първични медицински документи и електронен отчет, съдържащ назначената и извършена медико-диагностична дейност, във формат, определен от НЗОК.

Чл.164. На изпълнители на СИМП се заплаща по настоящия ред за извършена и отчетена дейност по чл.154, ал.1, т.10.

Чл.165. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща по 2,50 лв. за извършена и отчетена медицинска експертиза на работоспособността на всеки член на обща или специализирана ЛКК, но на не повече от трима членове.

(2) Експертизата по ал.1 се отчита с отрязък от “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6) за всеки член на ЛКК и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, издаден от председателя на ЛКК, а за осигурени в друга държава лица и копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на трудови злополуки или професионални заболявания.

(3) За извършен и отчетен преглед за подготовка за ЛКК, преглед по искане на ЛКК/РКМЕ  или преглед за подготовка за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК се заплаща – 2,50 лв.

(4) Прегледът по ал.1 се отчита с отрязък от “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6) и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, а за осигурени в друга държава лица и копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на трудови злополуки или професионални заболявания.

Чл.166. Заплащането на изпълнител на СИМП по чл.164 се извършва след проверка по фактура, спецификация и представяне на съответните отчетни документи.

 

Условия и срокове за заплащане на извършените медицински дейности

 

Чл.167. (1) Изпълнителите на медицинска помощ се отчитат, като представят ежемесечно в РЗОК фактура, финансово-отчетни документи, първични медицински документи и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат и/или електронен отчет, съдържащ назначената и извършена медико-диагностична дейност и първите екземпляри от регистрационните форми за избор на новозаписаните пациенти в пациентска листа на ОПЛ, придружени с електронен отчет в определен от НЗОК формат, по утвърден график до 3-тия работен ден на месеца, следващ отчетния.

(2) Медицинската помощ, оказана на осигурени в други държави лица, се представя на отделна фактура, придружена със съответната отчетна документация по чл.30, ал.2.

(3) Изпълнителите на ПИМП представят ежемесечно в РЗОК първите екземпляри от регистрационните форми за избор на новозаписаните пациенти в пациентска листа на ОПЛ, придружени с електронен отчет в определен от НЗОК формат, в сроковете по ал.1 и в случаите, когато не отчитат дейност.

Чл.168. (1) Електронният отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, се коригира от ИМП в момента на отчитането, в случай че при приемането им се установяват следните фактически грешки:

а) сгрешен МКБ код на заболяване при правилно попълване на диагноза;

б) неточно посочен номер и дата на амбулаторния лист;

в) липса или грешен УИН на лекаря, при вярно изписани три имена на лекаря;

г) липса или грешен ЕГН на ЗЗОЛ в амбулаторния лист, при вярно изписани три имена на ЗЗОЛ.

(2) При нарушена структура на файла, водеща до невъзможност за обработка на електронния отчет по вина на ИМП, РЗОК връща електронния отчет на ИМП. Изпълнителят на медицинска помощ коригира електронния отчет в сроковете по чл.167, ал. 1.

(3) Плащанията на ИМП се извършват чрез РЗОК до 30-то число на месеца, следващ отчетния.

Чл.169. При неспазване на посочения в чл.167, ал.1 срок за представяне на отчетните документи от ИМП обработката им и съответното заплащане се извършват в сроковете за следващия период за отчитане.

Чл.170. (1) Условие за плащане на ИМП е точното и правилното попълване на документите съгласно настоящите условия и пълно и точно изпълнение на дейността.

(2) Не се заплаща по предвидения ред, за извършени дейности от ИМП, ако те не са отчетени за два последователни месеца.

(3) Не се заплаща по предвидения ред за извършена от ИМП дейност през период, който изпълнителят вече е отчел по реда на чл.167, ал.1.

Чл.171. (1) При констатиране на неправилно попълнени данни и/ или грешки, установени при обработката на електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат и/или електронен отчет за извършена медико-диагностична дейност, в определен от НЗОК формат, РЗОК информира ИМП с писмени указания за необходимите корекции и допълнения.

(2) При необходими корекции и допълнения на финасово-отчетните документи по чл.167, ал.1, РЗОК връща фактурата и спецификацията към нея на ИМП с писмени указания за необходимите корекции и допълнения, но не по-късно от 16-то число на месеца на отчитане. В срок до 2 работни дни ИМП се задължава да представи фактурата с кредитно/дебитно известие към нея и спецификацията към тях. В случай на отказ от страна на ИМП за корекции и допълнения, фактурата с кредитно/дебитно известие към нея и спецификацията се придружават от отказ на ИМП, предоставен в писмена форма.

(3) Дължимата сума се заплаща след уточняване на данните в определените срокове.

(4)Ако ИМП не спазят реда за корекции по ал. 1 и 2 в текущия период за отчитане, на ИМП не се заплаща отчетената  дейност.

Чл.172. Плащанията се извършват в левове по банков път, по обявена от ИМП в индивидуалния договор банкова сметка.

Чл.173. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора, ИМП носят отговорност съгласно условията на глава двадесета от действащия НРД.

Чл.174. В случай, че плащането за извършените и отчетени дейности не се извърши в сроковете, определени с договора, на ИМП се дължи законна лихва за забава за просроченото време.

 

Регулация на дейностите в извънболничната медицинска помощ

 

Чл.175. (1) Регулацията на дейностите по цени и обеми в извънболничната помощ се осъществява съгласно чл.3, ал 2 от ЗБНЗОК 2010 по ред, определен от УС на НЗОК.

 (2) Всяко тримесечие към индивидуалните договори с изпълнителите на ПИМП и СИМП се определят: брой на назначаваните специализирани медицински дейности и стойност на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл.3 от ЗБНЗОК за 2010 г.

(3) Броят на назначаваните специализирани медицински дейности и стойност на назначаваните медико-диагностични дейности по ал.2 се определят в протоколи, които представляват неразделна част към индивидуалните договори с изпълнителите на ПИМП и СИМП.

 

Раздел V

Документация и документооборот за изпълнители на извънболнична помощ

 

Чл.176. Документацията, която е длъжен да води и съхранява в амбулаторията си всеки ИМП, включва първични медицински и финансови документи съгласно приложения №3 и 5, съгласно глава петнадесета, раздел ІІІ.

Чл.177. (1) Първичните медицински документи са:

1. “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК №1);

2. “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3);

3. “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А);

4. “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4);

5. “Рецептурна бланка - НЗОК” (образци бл. МЗ-НЗОК);

6. “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК или РЗОК” в случаите, когато рецептурната бланка се предписва и от специалист по профила на заболяването, като копие от протокола се съхранява и при специалиста;

7. “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6);

8. “Рецептурна книжка на хронично болния”;

9. “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК №7);

(2) Документооборотът по ал.1 е, както следва:

I. “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК №1) се издава:

А. от общопрактикуващия лекар:

1. Електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, подписан с електронен подпис на ОПЛ, извършил прегледа, се предоставя в РЗОК до третия работен ден от месеца, следващ отчетния. Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител, подписан от ОПЛ и ЗЗОЛ, се прилага към здравното досие на ЗЗОЛ, което се води по хронологичен ред, съдържа всички медицински документи и се съхранява в кабинета на лекаря. Екземпляр се издава и предоставя на ЗЗОЛ при поискване.

2. Националната здравноосигурителна каса определя електронния формат и информацията, съдържаща се в него, която изпълнителят на ПИМП ежемесечно представя в РЗОК при отчитане на дейността си, съгласно настоящите изисквания.

Б. От лекаря от лечебното заведение за СИМП.

1. Електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, подписан с електронен подпис на лекаря-специалист, извършил прегледа, се предоставя в РЗОК до третия работен ден от месеца, следващ отчетния. Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител се води по хронологичен ред, съдържа всички медицински документи и се съхранява в кабинета на лекаря. Изпълнител на СИМП поддържа електронни досиета на преминалите пациенти. Вторият екземпляр се изпраща по ЗЗОЛ до ОПЛ за прилагане към здравното досие.

2. Националната здравноосигурителна каса определя електронния формат и информацията, съдържаща се в него, която изпълнителят на СИМП ежемесечно представя в РЗОК при отчитане на дейността си, съгласно настоящите изисквания.

В. От председателя на ЛКК - за всяка извършена експертиза на едно ЗЗОЛ.

Електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, подписан с електронен подпис на председателя на ЛКК, се предоставя в РЗОК до третия работен ден от месеца, следващ отчетния. Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител формира журнала на ЛКК, подреден по хронологичен ред, който се съхранява в кабинета на председателя на ЛКК; вторият екземпляр се изпраща по ЗЗОЛ до ОПЛ за прилагане към здравното досие.

II. “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) - съставя се в един екземпляр по преценка на изпълнителя на извънболнична медицинска помощ при необходимост от провеждане на специализирана медицинска консултация или лечение. Лекарят - специалист от лечебното заведение - изпълнител на СИМП, извършил консултацията или съвместното лечение, отчита документа заедно с финансовите отчетни документи в РЗОК до третия работен ден от месеца, следващ отчетния. Всяко отчетено "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бл. МЗ-НЗОК № 3) се придружава от електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

III. “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А) - съставя се в един екземпляр от изпълнителя на СИМП, а при необходимост от провеждане на високоспециализирана медицинска дейност от пакет "Анестезиология и интензивно лечение" - и от изпълнител на ПИМП. Изпълнителят на СИМП или на БП, извършил ВСМД, отчита документа заедно с финансовите отчетни документи в РЗОК до третия работен ден от месеца, следващ отчетния. Всяко отчетено "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" (бл. МЗ-НЗОК № 3А) се придружава от електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

IV. “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) - издава се за извършване на МДИ и ВСМДИ, както следва:

1. за МДИ - издава се в два екземпляра от изпълнител на ПИМП/СИМП; двата екземпляра се изпращат на медико-диагностичната лаборатория чрез пациента; медико-диагностичната лаборатория отчита в РЗОК: Първият екземпляр на “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4), подписан от лекаря извършил изследването и ЗЗОЛ придружен с електронен отчет, съдържащ назначената и извършена медико-диагностична дейност, във формат определен от НЗОК, подписан с електронен подпис и месечен отчет до третия работен ден от месеца, следващ отчетния; вторият екземпляр с прикрепените резултати се изпраща от медико-диагностичната лаборатория - чрез пациента или по служебен път, на лекаря, назначил изследванията.

2. за ВСМДИ - издава се в два екземпляра от:

2.1. изпълнител на СИМП; и

2.2. от изпълнител на ПИМП:

- по искане на ТЕЛК или НЕЛК;

- за ВСМДИ: "Мамография на двете млечни жлези" от пакет "Образна диагностика", "Хормони: fT4, TSH" "Туморен маркер: PSA" и "Изследване на урина-микроалбуминурия" от пакет "Клинична лаборатория".

Двата екземпляра се изпращат на медико-диагностичната лаборатория чрез пациента; медико-диагностичната лаборатория отчита в РЗОК първият екземпляр на “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4), подписан от лекаря извършил изследването и ЗЗОЛ придружен с електронен отчет, съдържащ назначената и извършена медико-диагностична дейност, във формат определен от НЗОК, подписан с електронен подпис до третия работен ден от месеца, следващ отчетния; вторият екземпляр с прикрепените резултати се изпраща от медико-диагностичната лаборатория - чрез пациента или по служебен път, на лекаря, назначил изследванията.

V. "Рецептурни бланки" образци бл. МЗ-НЗОК - съставят се в два екземпляра от изпълнителя на медицинска помощ; първият екземпляр от рецептата се прилага към финансовия отчет и спецификация се предават в РЗОК от аптеките, сключили договор с РЗОК; вторият екземпляр остава в аптеката, отпуснала лекарствата. Данните от рецептурните бланки се вписват в съответния амбулаторен лист съгласно приложение № 3.

VI. “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК или РЗОК” (Образец МЗ-НЗОК №1) - копие от заверения протокол се съхранява в досието на ЗЗОЛ от ОПЛ и/или от лекаря-специалист, издаващ рецептурна бланка.

VII. “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6) - документът се попълва в един екземпляр. Използва се в случаите, когато ОПЛ или специалист изпраща ЗЗОЛ към изпълнител на СИМП за прегледи и консултации, необходими за представяне пред ЛКК или ТЕЛК, към ЛКК за извършване на експертиза на работоспособността или при допълнително поискани прегледи от ЛКК. В тези случаи не се издава "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бл. МЗ-НЗОК № 3), а всеки специалист, извършил прегледа, попълва данните си в отрязък от талона за медицинска експертиза, откъсва го и го изпраща в РЗОК, придружен от електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Общият талон от "Талон за медицинска експертиза" (бл. МЗ-НЗОК № 6):

1. при предварителни прегледи със специалисти за представяне пред ЛКК или ТЕЛК се връща на ОПЛ или специалиста, поискал консултациите, като се прилага към медицинското досие на здравноосигуреното лице;

2. при изпращане към ЛКК остава при председателя на ЛКК, като се прилага към месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК;

3. при допълнително поискани прегледи от ЛКК се връща от ЗЗОЛ в ЛКК и се прилага към месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК.

VIII. “Рецептурна книжка на хронично болния” - издава се на ЗЗОЛ, определени като хронично болни заболявания по списъка съгласно приложение №6; книжката се попълва от общопрактикуващия лекар, при който е осъществен постоянен избор; заверява се в съответната РЗОК, с която ОПЛ има договор. В документа се вписват диагнозите съобразно списъка на заболявания, за които се издава “Рецептурна книжка на хронично болния”. Лекарствен продукт, медицинско изделие или диетична храна за специални медицински цели по диагноза, отбелязана в книжката, може да се изписва от ОПЛ на ЗЗОЛ или от специалист със специалност по профила на заболяването. Лекарствени продукти, изписани по тези диагнози, се получават в аптека, сключила договор с РЗОК, срещу представяне на рецептурна книжка, рецептурна бланка - НЗОК.

“Рецептурната книжка на хронично болния” се съхранява от ЗЗОЛ, на което е издадена.

ІХ. “Направление за хоспитализация” – (бланка МЗ-НЗОК №7).

Чл.178. Съществуващите документи в системата на здравеопазването към момента на сключване на този договор се прилагат, доколкото не противоречат на тук посочените документи.

Чл.179. (1) Документите по чл.177, ал.1 се изготвят съгласно изискванията, реквизитите и стандарта, посочени в приложение №3.

(2) Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ закупуват за своя сметка формуляри на документите по чл.177, ал.1.

Чл.180. (1) Изпълнителите на ИМП могат да използват разпечатани образци на следните документи:

1. "Амбулаторен лист" (бл. МЗ-НЗОК № 1);

2. "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бл. МЗ-НЗОК № 3);

3. "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" (бл. МЗ-НЗОК № 3А);

4. "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК № 4);

5. "Талон за медицинска експертиза" (бл. МЗ-НЗОК № 6);

6. "Направление за хоспитализация" (бл. МЗ-НЗОК № 7);

7. "Рецептурни бланки" - образци бл. МЗ-НЗОК.

(2) Информацията, която се съхранява в електронен вид, като задължително се записва и на външни електронни носители.

Чл.181. (1) Финансово-отчетните документи (приложение №5) са:

1. фактура;

2. спецификация;

3. отчети за месечно отчитане на дейността на изпълнителите на ИМП.

(2) Финансово-отчетните документи се подготвят в два екземпляра от всички лечебни заведения, сключили договор с НЗОК. Първият екземпляр, придружен с фактура, се отчита в РЗОК в срок съгласно посочените условия и срокове на заплащане. Вторият екземпляр остава в ИМП.

Чл.182. (1) При констатиране на неправилно попълнени данни във финансовите отчетни документи на ИМП, РЗОК ги връща за корекция в посочения срок.

(2) За представени неверни данни в отчетите по този договор се прилагат разпоредбите на чл.24 и чл.25.

 

Глава шестнадесета

БОЛНИЧНА ПОМОЩ

 

Раздел I

Специални условия за сключване и изпълнение на договори за оказване на болнична помощ

 

Чл.183. Националната здравноосигурителна каса сключва договори за оказване на БП по клинични пътеки (КП), включени в приложение № 5 към член единствен от Наредба № 40 от 2004 г., както и приложение № 18 “Клинични пътеки”.

Чл.184. Договорите по чл.183 се сключват за всички заболявания и/или процедури, както и за всички дейности, установени в диагностично-лечебния алгоритъм на всяка КП, съгласно приложение № 18. Допуска се сключване на договор за отделни диагнози и/или процедури, включени в клиничната пътека, в случай че изрично е упоменато в КП.

Чл.185. За КП, в които има различни изисквания за изпълнението им спрямо пациенти под и над 18-годишна възраст, може да се сключи договор за оказване на болнична помощ както само за лечението на пациенти под 18-годишна възраст или само над 18-годишна възраст, така и за двете възрастови групи едновременно.

Чл.186. (1). Страна по договор с НЗОК за оказване на БП по КП може да бъде лечебно заведение по чл.13, ал.1, което отговаря на общите условия по чл.17, ал.1, т.1, букви „а”, „б” и „в”, както и на следните специални условия:

1. съответствие на устройството на лечебното заведение с Наредба № 29 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (Наредба № 29 от 1999 г.);

2. в лечебното заведение са разкрити необходимите структурни звена, посочени в частта “Условия за сключване на договор и изпълнение на клиничната пътека” на съответните КП, за които то кандидатства, когато тези структурни звена са клиники и/или отделения със специалностите, по които са разкрити, следва да фигурират в разрешението за осъществяване на лечебна дейност по чл.46, ал.2 ЗЛЗ;

3. структурните звена отговарят на изискванията на утвърдените медицински стандарти, а при липса на стандарти се прилагат изискванията на Наредба №18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения за болнична помощ (Наредба № 18 от 2005 г.);

4. наличие в лечебното заведение на функционираща и изправна медицинска апаратура и оборудване, посочени в частта “Условия за сключване на договор и изпълнение на клиничната пътека” на съответните КП, за които то кандидатства;

5. в лечебното заведение работят съответни специалисти с придобити специалности, посочени в частта “Условия за сключване на договор и изпълнение на клиничната пътека” на съответните КП, за които лечебното заведение кандидатства, с приложен работен график;

6. в лечебното заведение работят специалист/и на основен трудов договор;

7. лечебното заведение е осигурило дейността на липсващите му структурни звена с необходимата медицинска апаратура и оборудване чрез договор с друго лечебно заведение за болнична или извънболнична помощ в случаите, когато съответната КП допуска това, както следва:

 а) с лечебни заведения, които се намират на територията на същата област;

б) с лечебни заведения на територията на друга област, когато на територията на областта липсват имунологична, цитогенетична, генетична лаборатория за метаболитен, ензимен и ДНК анализ, вирусологична, паразитологична, химико-токсикологична, нуклеарно-медицинска лаборатории и ангиографски звена.

8. наличие на удостоверения и/или сертификати на специалиста за извършване на определени процедури за работа със съответна медицинска апаратура съгласно утвърдените медицински стандарти и са придобити при условията и по реда на Наредба № 34 от 2006 г.;

9. наличие на свидетелство за професионална квалификация на специалиста, издадено и подписано от ректора на висше медицинско училище или документ/и, удостоверяващ/и не по-малко от определен брой извършени процедури от специалиста, съгласно изискванията на съответните КП;

10. лечебното заведение е оборудвано и поддържа актуални модули на специализиран софтуер за болници за отчет на дейността в ЦУ на НЗОК, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗЗО.

11. Лечебното заведение разполага с функциониращо информационно звено, осигуряващо обмен на необходимата информация с  НЗОК/РЗОК.

(2) Лечебните заведения за болнична помощ, които не отговарят на условията по ал. 1, т.6 могат да сключват трудов договор за допълнителен труд по Кодекса на труда с медицински специалисти, осъществяващи дейност в болнични структури без легла за следните специалности:

  1. вирусология;
  2. клинична микробиология;
  3. клинична паразитология;
  4. клинична патология;
  5. 5.     нуклеарна медицина.

(3) Работният график на специалистите по ал. 1, т.5, които работят и в други лечебни заведения, следва да осигурява изпълнението на изискванията за работа по КП.

Чл.187. В случаите когато изпълнител на болнична помощ е лечебно заведение за СИМП с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа трябва да отговаря на общите условия по чл. 17 ал.1 т.1, както и на специалните условия с изключение на чл.186, ал.1, т.1.

 

 

Раздел II

Необходими документи за сключване на договори за оказване на болнична помощ

 

188. (1). Лечебните заведения, желаещи да сключат договор за оказване на БП, представят в РЗОК заявление, към което прилагат:

1. документ за съдебна регистрация и/или удостоверение за актуална съдебна регистрация - за лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и лечебните заведения за СИМП с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа (лечебните заведения, вписани съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР), посочват в заявлението за сключване на договор само Единен идентификационен код (ЕИК));

2. копие на разрешението за осъществяване на лечебна дейност, издадено от министъра на здравеопазването - за лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите;

3. копие на удостоверение за регистрация в РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебните заведения за СИМП с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа;

4. копие от акта за създаване на лечебното заведение - за лечебните заведения по чл.5, ал.1 ЗЛЗ;

5. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл.186, ал.1 т. 1, 2  и 10;

6. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл.186, ал.1, т.5 (всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК, както и графиците им на електронен носител);

7. копие от трудов договор по чл.186, ал. 1, т.6 и чл.186, ал.2;

8. копия на документи за придобити специалности по Наредба №34 от 2006 г., които ще изпълняват КП, съобразно квалификационните изисквания, посочени във всяка КП;

9. декларация от представляващия лечебното заведение за следните обстоятелства:

а) за актуално членство  в РК на БЛС, която  съдържа изходящ номер и дата на издаване на удостоверението с номер от националния регистър (УИН) по смисъла на чл.13, ал.1, т.3 от ЗСОЛЛДМ - на лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;

б) че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Р България  - на лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;

в) за функциониращо информационно звено в лечебното заведение;

10. декларация от управляващия лечебното заведение по образец съгласно приложение № 19 “Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за болнична помощ” за функционираща и изправна налична медицинска апаратура и оборудване - за всички видове лечебни заведения; както и копия на сключени договори за поддържане на медицинската апаратура и оборудване по КП, посочени в приложение №18;

11. копие на договора по чл.186, ал. 1, т.7;

12. копие на сертификат от участие в Национална или чуждестранна нетърговска система за външна оценка на качеството по медицински стандарт “Клинична лаборатория” и/или копие на сертификат за успешно приключил контролен цикъл по програмата за контрол на качеството на БНСВОК по микробиология, вирусология, паразитология, микология и инфекциозна имунология - в случаите, когато в структурата на лечебното заведение има съответния вид/видове лаборатории.

13.  копие от документите по чл.186, ал.1, т.9;

14. заявление по образец съгласно приложение №19 за електронно отчитане в ЦУ на НЗОК на дейността на лечебното заведение за болнична помощ;

15. декларация от управляващия лечебното заведение по образец, съгласно приложение №19 “Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за болнична помощ” за функциониращи модули на специализиран софтуер за болници;

16. декларация по чл. 18, ал. 1 на хартиен носител, за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;

17. копие от удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, издадени от Министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – за лекарите – чужденци.

Чл.189. (1). Лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за изпълнение на КП в съответствие с Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г. на УС на НЗОК и действащите разпоредби на НРД 2006, представят:

1. документи по чл.188, ал.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.7, т.8 и т.13 - само в случай на настъпили промени в обстоятелствата, отразени в тях, или декларация за липса на промени;

2. документи по чл.188, ал. 1, т.1, т.5 - документ/и, удостоверяващ/и не по-малко от определен брой извършени процедури от специалиста, съгласно изискванията на съответните КП, т.6, т. 11, т. 12, , т.14 и т.17;

3. декларации по чл.188, ал.1, т. 9,  т.10, т. 15 и т.16.

Чл.190. Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва, респ. отказва сключване на договор по реда на глава седма на общата част.

Чл.191. При наличие на сключен договор изпълнителят на БП е длъжен:

1. при промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документи по чл.188 и чл.189,  да уведоми РЗОК и да представи в срок до 5 работни дни от настъпване на промяната копие от съответния документ;

2. ежемесечно да представя в РЗОК работен график на специалистите, работещи по КП.

3. при всяко изтичане на срока на валидност на документа по чл.188, т.12 да предоставя в РЗОК актуален сертификат в срок до 5 работни дни от издаването му.

Чл.192. Районната здравноосигурителна каса съхранява в досие на съответното лечебно заведение всички документи, приложени към заявлението за сключване на договор.

 

 

Раздел III

Условия и ред за оказване на болнична помощ

 

Чл. 193. (1) При необходимост от болнично лечение ЗЗОЛ може да бъде насочено за хоспитализация съгласно Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ с "Направление за хоспитализация" (бл. МЗ-НЗОК № 7) от лекар/лекар по дентална медицина.

(2) При хоспитализация в условия на спешност, както и при насочване от ЦСМП изпълнителят на болнична помощ попълва "Направление за хоспитализация" (бл. МЗ-НЗОК № 7).

(3) Хоспитализация по ал. 1 и ал. 2 се осъществява след документирана преценка за необходимостта от болнично лечение, проведена в диагностично-консултативния блок (ДКБ)/приемен кабинет (ПК) на приемащото лечебно заведение.

(4) "Направление за хоспитализация" (бл. МЗ-НЗОК № 7) има срок на валидност до 30 календарни дни от издаването му. По изключение, хоспитализирането може де се осъществи след този срок, ако в посочения 30 – дневен срок на пациента е извършен преглед в ДКБ/ПК на изпълнителя на БП, а хоспитализирането е осъществено след този срок.

Чл. 194. (1) За да бъде ЗЗОЛ хоспитализирано за лечение по дадена клинична пътека, лицето следва да е с непрекъснати здравноосигурителни права и да са налице следните обстоятелства:

1. индикациите за хоспитализация, включени в клиничната пътека;

2. лицето да е със заболяване, предвидено в блок "Кодове на болести за заболявания по МКБ 10" на съответната клинична пътека, когато този блок е част от съдържанието на клиничната пътека.

(2) В случаите, когато лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, същото се хоспитализира, като му се оказва болнична помощ по клинична пътека, ако възстанови правата си при условията и по реда на ЗЗО.

(3) При неизпълнение на условието по ал. 2 се прилага чл. 109, ал. 1 от ЗЗО.

(4) При хоспитализация на осигурените в други държави лица, за които се прилагат схемите за социална сигурност, както и лицата, включени в международни спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна, представят копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, а при ползване на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК - ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК.

Чл. 195. (1) Изпълнителят на БП предоставя на РЗОК и обявява на видно място работния график на кабинетите в диагностично - консултативния блок/приемен кабинет и цените на консумативите, които НЗОК не заплаща.

(2) Изпълнителят на БП обявява на видно място имената на договорените клинични пътеки и цените, които НЗОК заплаща за тях.

(3) Районната здравноосигурителна каса и нейните поделения по общини предоставят информацията по ал. 1 на:

1. изпълнителите на извънболнична помощ - при месечното отчитане на дейността им;

2. задължително здравноосигурените лица - при поискване.

Чл. 196. Изпълнителят на БП се задължава:

1. да осигурява на пациентите непрекъснатост на болничната помощ и грижите, както и координация между специалистите, които ги осъществяват;

2. при дехоспитализация на пациента, за довършване на лечебния процес да издава епикриза и осигурява  координация с  лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ.

Чл. 197. Районната здравноосигурителна каса и съответните поделения по общини:

1. предоставят на изпълнителите на извънболнична помощ информация за изпълнителите на БП в съответната област, сключили договор с НЗОК, както и за договорените с тях клинични пътеки;

2. своевременно уведомяват изпълнителите на извънболнична помощ за промяна на предмета на договорите с изпълнителите на болнична помощ;

3. при поискване предоставя на ЗЗОЛ информация по т. 1.

Чл. 198. В случаите, когато при преглед на пациента се установят индикации за планов прием, лекарят от диагностично-консултативния блок/приемен кабинет на лечебното заведение следва да определи ден за хоспитализация на пациента, който вписва в "Направление за хоспитализация" (бл. МЗ-НЗОК № 7).

Чл. 199. Изпълнителят на БП в процеса на диагностика, лечение и обслужване на пациента прилага утвърдени начини на действие, съобразени с указанията за клинично поведение в КП.

Чл. 200. (1) Изпълнителят на БП превежда пациент по КП за лечение към друго лечебно заведение за болнична помощ, когато в хода на лечебно-диагностичния процес установи, че не може да изпълни определени медицински дейности поради:

1. промяна на приемната диагноза или настъпило усложнение, което лечебното заведение не може да лекува;

2. възникнал проблем с медицинската апаратура и оборудване;

3. липса на съответно квалифициран медицински персонал.

(2) В случаите по ал. 1 изпращащият изпълнител на БП попълва ново "Направление за хоспитализация" (бланка МЗ-НЗОК № 7).

(3) Изпращащият изпълнител на БП задължително предоставя на приемащия изпълнител на БП писмена информация за клиничното състояние на пациента и оказаните му диагностично-лечебни процедури, както и мотивите за превеждане в приемащото лечебно заведение за БП.

Чл. 201. (1) В деня на дехоспитализацията на пациента изпълнителят на БП изготвя епикриза с машинен текст, съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба № 29 от 1999 г., като:

1. първият екземпляр от епикризата се предоставя на пациента или на членовете на семейството му, или на придружаващите го лица срещу подпис в "История на заболяване";

2. вторият екземпляр от епикризата се оформя и изпраща чрез пациента или чрез членовете на семейството му или чрез придружаващите го лица на ОПЛ;

3. копие от епикризата се прилага към историята на заболяването на пациента и се съхранява в лечебното заведение.

(2) При необходимост се издава ново копие от епикризата по цени, утвърдени от лечебното заведение.

(3) Епикризата съдържа следните реквизити:

1. паспортна част;

2. окончателна диагноза;

3. придружаващи заболявания;

4. анамнеза;

5. обективно състояние с локален, соматичен и специализиран статус;

6. параклинични изследвания;

7. консултативни прегледи;

8. терапевтична схема;

9. ход на заболяването;

10. настъпили усложнения;

11. проведени инвазивни диагностични и терапевтични процедури;

12. дата на оперативната интервенция с оперативна диагноза;

13. извадка от оперативния протокол - вид анестезия, находка, извършена интервенция;

14. постоперативен статус и ход на заболяването след операцията;

15. статус при изписването;

16. изход от заболяването;

17. препоръки за хигиенно-диетичен режим след изписването и назначено медикаментозно лечение след изписването и препоръки за такова;

18. необходимост от контролни прегледи в болницата след изписването;

19. препоръки към ОПЛ на пациента;

20. описание на съпровождащите епикризата изследвания и други документи за служебно ползване;

21. имена и подписи на лекуващия лекар и началника на съответното отделение или негов заместник, като лекуващият лекар може и да не бъде изписващият лекар.

22. печат на лечебното заведение, върху екземплярите на епикризите, предоставени на пациента и/или общопрактикуващия лекар.

(4) Копия от изследванията, резултатът от които се получава след изписването на пациента, при поискване му се предоставят в писмен вид лично, или на членове на семейството, или на упълномощени от пациента лица.

(5) Пациентът има право да получи от ЛЗ изпълнител на болнична помощ финансов документ за заплатената от него такса по чл. 37, ал. 1, т.2 от ЗЗО и доплатената разлика в цената на медицинското изделие по чл. 230.

Чл. 202. Извършените медико-диагностични изследвания и инструментални процедури се отразяват в съответните журнали по хронология с имена и диагноза/и .

Чл. 203. Броят на пролежаните леглодни се изчислява, като денят на постъпване и денят на изписване се броят за един леглоден, а всеки ден между тях се брои като пролежан.

 

Раздел IV

Структура на клиничната пътека

 

Чл.204. Клиничните пътеки, заплащани от НЗОК в полза на ЗЗОЛ, съдържат изисквания и правила за клинично поведение при провеждане на диагностика, лечение и рехабилитация на заболяванията, включени в тях, както и за структурни звена, апаратура и необходимите специалисти.

Чл.205. Клиничната пътека се състои от следните основни компоненти:

1. задължителен минимален болничен престой за осъществяване на посочените в клиничната пътека дейности и процедури във времеви план. Конкретният болничен престой за всеки пациент зависи от състоянието му;

2. кодове на болести за заболявания по МКБ 10 и основни процедури - за всяка терапевтична КП; процедурите в тези пътеки - по вид, обем, сложност, съответстват на процедурите - по вид, обем, сложност, посочени в утвърдените медицински стандарти, а при липса на стандарти за посочените специалности - в подписаните или приети от научните дружества за тях консенсусни протоколи за лечение;

3. основни кодове на процедури за всяка хирургична/интервенционална КП; процедурите в тези пътеки - по вид, обем, сложност, начин на осъществяване и условия за провеждане, съответстват на изискванията, посочени в утвърдените медицински стандарти, а при липса на стандарти за посочените специалности - в подписаните или приети от научните дружества за тях консенсусни протоколи за лечение;

4. изискване за завършена КП: КП се счита за завършена при извършване на посочения в нея определен брой диагностични и/или терапевтични процедури;

5. условия за сключване на договор и изпълнение на КП, включващи:

а) задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на КП, съобразени с медицинските стандарти, консенсусни протоколи и Наредба №18 от 2005 г. - при специалности, където липсват стандарти;

б) необходими специалисти за изпълнение на КП;

6. индикации за хоспитализация, диагностично-лечебен алгоритъм, поставяне на окончателна диагноза и критерии за дехоспитализация, включващи:

а) индикации за хоспитализация, включващи задължително обективни критерии за заболяването, от извършените диагностични и параклинични изследвания;

б) диагностично-лечебен алгоритъм; диагностично-лечебният алгоритъм е съобразен с утвърдените медицински стандарти или консенсусни протоколи и е задължителен за изпълнение;

7. поставяне на окончателна диагноза;

8. дехоспитализация (критериите за дехоспитализация включват задължително обективизиране, компенсиране или нормализиране на параметри и биоконстанти, както и извършването на контролни медико-диагностични изследвания при отклонения в жизнени параметри и лабораторни показатели) и определяне на следболничен режим; обективните критерии за дехоспитализация кореспондират с обективни критерии при хоспитализация;

9. медицинска експертиза на работоспособността;

10. документиране на дейностите по съответната КП;

11. предоперативната епикриза с анестезиологична и други предоперативни консултации е задължителна част от алгоритъма на всяка КП с оперативна дейност.

Чл.206. Извършването на дейности по КП се отразяват в медицинската болнична документация, както и в следните документи:

1. документ №1 “Регистриране на процедури по клиничната пътека”;

2. документ №2 “Предоперативна анестезиологична консултация”;

3. документ №4 “Информация за пациента” (родителя/настойника/ попечителя); документът се предоставя на пациента (родителя/настойника/попечителя) в хода на лечебно-диагностичния процес;

5. декларация за информирано съгласие от страна на пациента по отношение провежданите процедури в хода на лечебно-диагностичния процес - изработва се от изпълнителя на болнична помощ;

6. финансово-отчетни документи.

Чл.207. Изброените в чл.206 документи подлежат на контрол от контролните органи на НЗОК и РЗОК.

Чл.208. Документ №1 е задължителен за всяка КП и задължително отразява проведените специфични медицински грижи и дейности по всяка КП, като същите се регистрират в него. Документът представлява лист с формат А4, разграфен по дни, и съдържа следните реквизити:

а) основни диагностични процедури изисквани по чл. 205, т.2;

б) основни терапевтични/оперативни процедури изисквани по чл. 205, т.3;

в) извършени консултации с други специалисти.

Чл. 209. В документ №1 се регистрират само процедурите, отразени като основни в “Блок основни диагностични/терапевтични процедури” във всяка КП. Извършените процедури по КП се кодират съобразно посочените в “Блок основни диагностични/терапевтични процедури” кодове и следва да съответстват на заложения обем и сложност в същата КП, както и на процедурите по обем и сложност, посочени в съответните утвърдени медицински стандарти или консенсусни протоколи за лечение. Основните диагностични процедури (отделните кодове и рубриките към тях) са посочени в приложение №24 “Различни диагностични процедури по МКБ 9-КМ”.

Чл. 210. Документ №2 е задължителен за всяка КП с оперативна дейност.

Чл. 211. Документ №4 “Информация за пациента” се предоставя на пациента (родител/настойник/попечител).

Чл. 212. Документ № 1, документ №2 се прикрепват към лист “История на заболяването” (ИЗ) на пациента и стават неразделна част от него.

Чл. 213. Документиране в хода на хоспитализацията:

1. в диагностично-консултативния блок/приемен кабинет (ДКБ/ПК) се води журнал с лични данни на преминаващите през ДКБ/ПК ЗЗОЛ;

2. хоспитализацията на пациента се документира в “ИЗ” и в част II на “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК №7);

3. в медицинската документация “История на заболяването” (ИЗ) се отразява дата и час на постъпването на ЗЗОЛ в лечебното заведение—изпълнител на болнична помощ;

4.  изпълнението на диагностично-лечебния алгоритъм задължително се документира в “История на заболяването” , а в документ №1, който е неразделна част от ИЗ и  процедурите по чл. 205, т.4;

5. резултатите от извършените изследвания и процедури, използваните лекарствени продукти, проведените консултации и други обстоятелства, които не са изрично посочени в документ №1, се вписват в болничната медицинска документация съгласно изисквания на министъра на здравеопазването и утвърдените в лечебното заведение правила;

6. всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ; рентгеновите филми или друг носител на рентгенови образи се прикрепват към ИЗ; резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”; в случай че оригиналните документи са необходими на пациента за продължение на лечебно-диагностичния процес или за експертиза на здравословно състояние, това се вписва в ИЗ срещу подпис на пациента и в епикризата;

7. в случай, че рентгенологичните изследвания се записват само на електронен носител, копие от електронния носител се предоставя на пациента при дехоспитализацията срещу заплащане по определена цена от лечебното заведение; рентгенологичната находка се съхранява в базата данни на лечебното заведение;

8. при извършване на ултразвуково изследване в ИЗ се прилага снимка от извършената ехография; вкл. и при интервенционални процедури, под ехографски контрол; снимката задължително съдържа  апаратната дата на извършването;

9. при извършване на ЕКГ същата съдържа дата на извършването, име на пациента и подпис на извършилия изследването;

10. при извършване на изследвания с графично изображение – ЕМГ, ЕЕГ и др., същите съдържат апаратната дата на извършването, име и подпис на разчелия изследването;

11. всички извършени изследвания с графично изображение се прилагат задължително към ИЗ;

12. при извършване на инвазивни/интервенционални процедури се изготвя  протокол за интервенционална диагностика и/или лечение и се подписва от специалиста/и извършили процедурата; който съдържа дата и време на извършване;

13. при извършване на ендоскопско изследване в ИЗ се прилага “Ендоскопски протокол”; който съдържа дата и час на извършване;

14. използваните в хода на лечението на ЗЗОЛ лекарства (вид, доза - еднократна и/или дневна, курс на лечение) задължително се отбелязват в лекарствен или реанимационен  или температурния лист на пациента, в ИЗ и в епикризата;

15. скъпоструващите лекарства и/или консумативи, включени в лечебно-диагностичния алгоритъм, и влизащи или не в цената на КП, които са приложени при лечението на пациент по КП, се отбелязват във “Фиш за приложение на съответното лечебно средство и/или консумативи”, който става неразделна част от ИЗ; копие от фиша се представя заедно с направлението за хоспитализация и се съхранява в РЗОК;

16. изписването/превеждането към друго лечебно заведение се документира в: “ИЗ”, в част III на “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК №7) и в епикризата. Медицинските критерии за дехоспитализация, отразяващи изхода от заболяването, се документират в ИЗ при изписването на пациента и в епикризата;

17. в случай, че пациентът се изписва с диагноза за заболяване, включено в Наредба №39 от 2004 г., същият се насочва за диспансерно наблюдение.

 

Раздел V

Цени, условия и ред за заплащане на болнична помощ

 

Чл. 214. Заплащаното по чл. 216 включва:

1. медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация;

2. медицински дейности по КП съгласно приложение №18 и услуги, включващи професионални грижи и диетично хранене, предоставени на пациентите по време на тяхната хоспитализация;

3. медицинска експертиза на временната неработоспособност на пациентите;

4. до два контролни прегледа в лечебно заведение - изпълнител на болнична помощ при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване, задължително записани в епикризата;

5. при промяна на терапията във връзка с придружаващо хронично заболяване лекарствата за периода на хоспитализация се осигуряват от лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

Чл. 215. Заплащането по чл. 214 е за ЗЗОЛ хоспитализирани след влизане в сила на договора между НЗОК и съответния изпълнител на болнична помощ.

Чл. 216. Цени на КП:

№ по ред

Име на клиничната пътека

Цена

(лв.)

1

2

3

1

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

693

2

Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

2 090

3

Паренхимен мозъчен кръвоизлив

770

4

Субарахноиден кръвоизлив

825

5

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин

2 255

6

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация

2 684

7

Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация

508

8

Диабетна полиневропатия

333

9

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

1 716

10

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

1 716

11

Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми

167

12

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0—18 г.), засягащи ЦНС

578

13

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)

627

14

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) спродължителна апаратна вентилация

2 640

15

Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

462

16

Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация

2 640

17

Мултиплена склероза

520

18

Епилепсия и епилептични пристъпи

231

19

Епилептичен статус

405

20

Eпилепсия, резистентна на медикаменти—лечение чрез стимулация на вагусовия нерв

323

21

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

439

22

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

439

23

Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

869

24

Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

2 673

25

Паркинсонова болест

231

26

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт

642

27

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност

308

28

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт

1 375

29

Болест на Крон и улцерозен колит

990

30

Заболявания на тънкото и дебелото черво

600

31

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

550

32

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

1 540

33

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

1 010

34

Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

1 295

35

Хронични вирусни хепатити

706

36

Хронични чернодробни заболявания

723

37

Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст

347

38

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

990

39

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

1 320

40

Постоянна електрокардио-стимулация

286

41

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

3 518

42

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации

3 518

43

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

4 500

44

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

462

45

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

3 518

46

Остър миокарден инфаркт без фибринолиза

902

47

Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

330

48

Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

1 166

49

Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

4 550

50

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик

2 750

51

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

5 250

52

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация

416

53

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация

1 294

54

Инфекциозен ендокардит

2 420

55

Заболявания на миокарда и перикарда

462

56

Ритъмни и проводни нарушения

300

57

Артериална хипертония при деца

520

58

Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години

578

59

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

666

60

Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

2 481

61

Остър и обострен хроничен пиелонефрит

370

62

Гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при  системни заболявания—новооткрити, при лица над 18 години

858

63

Гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при  системни заболявания—новооткрити, при лица под 18 години

858

64

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания—при лица над 18 години

858

65

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания—при лица под 18 години

858

66

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

578

67

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

694

68

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

396

69

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

396

70

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1

567

71

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

2 732

72

Трансуретрална простатектомия

596

73

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи

832

74

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

116

75

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—екстракорпорална литотрипсия

347

76

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—ендоскопски методи на лечение

867

77

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

596

78

Оперативни процедури върху мъжка полова система

336

79

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

1 188

80

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

550

81

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

734

82

Реконструктивни операции в урологията

497

83

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

405

84

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

385

85

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 

1 610

86

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

935

87

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

1 866

88

Радикална простатектомия

1 188

89

Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи

440

90

Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация

289

91

Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

385

92

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

416

93

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

416

94

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

254

95

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години

254

96

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

666

97

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години

799

98

Бронхоскопски процедури—диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхо-белодробната система

277

99

Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години

520

100

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години

694

101

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

1 848

102

Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст

545

103

Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст

429

104

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

485

105

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

485

106

Заболявания на щитовидната жлеза

300

107

Заболяванията на щитовидната жлеза с инструментална диагностика

347

108

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

300

109

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години

360

110

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години

385

111

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години

385

112

Метаболитни нарушения при лица над 18 години

405

113

Метаболитни нарушения при лица под 18 години

405

114

Глухота—диагностика и консервативно лечение при лица над 18 години

200

115

Глухота—диагностика и консервативно лечение при лица под 18 години

308

116

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

333

117

Глухота—кохлеарна имплантация при лица под 18 години

1 100

118

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха при лица над 18 години

528

119

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха при лица под 18 години

528

120

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците

286

121

Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята

539

122

Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази

2 200

123

Оперативно лечение на нарушено носно дишане

275

124

Оперативно лечение на нарушено носно дишане с обща анестезия

528

125

Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини

1 650

126

Речева рехабилитация след ларингектомия

275

127

Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода

440

128

Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода

605

129

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

1 597

130

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

1 670

131

Екстракапсуларна екстракция при катаракта

330

132

Факоемулсификация

440

133

Хирургично лечение на глаукома

358

134

Очни лазерни и криооперации

88

135

Операции на придатъците на окото

333

136

Други операции на очната ябълка

330

137

Кератопластика

660

138

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

231

139

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

242

140

Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми

440

141

Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение

440

142

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания

174

143

Интензивни грижи при бременност с реализиран риск

891

144

Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.

385

145

Нерадикално отстраняване на матката

867

146

Радикално отстраняване на женски полови органи

1 069

147

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

578

148

Оперативни процедури за задържане на бременност

128

149

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи

497

150

Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената

497

151

Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

275

152

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

405

153

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация

1 540

154

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

1 109

155

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

6 800

156

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

2 239

157

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години

2 239

158

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години

1 440

159

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години

1 440

160

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

2 200

161

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години

2 035

162

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години

835

163

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години

835

164

Оперативни процедури върху апендикс

556

165

Хирургични интервенции за затваряне на стома

624

166

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

624

167

Оперативни процедури при хернии

578

168

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

601

169

Конвенционална холецистектомия

858

170

Лапароскопска холецистектомия

936

171

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2 102

172

Оперативни процедури върху черен дроб

2 449

173

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

968

174

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност

3 696

175

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност

1 234

176

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

816

177

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

816

178

Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции

617

179

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0

821

180

Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия

230

181

Оперативно лечение при остър перитонит

1 980

182

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

990

183

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

867

184

Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани—хирургично лечение

462

185

Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания

387

186

Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори и вродени заболявания

554

187

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност

666

188

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност

636

189

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

1 210

190

Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им

3 650

191

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

1 881

192

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

1 703

193

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

1 089

194

Основно консервативно лечение при съдова недостатъчност

474

195

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

330

196

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й

303

197

Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа

220

198

Тежка черепно-мозъчна травма—оперативно лечение

2 080

199

Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение

832

200

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

3 466

201

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

2 079

202

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

347

203

Хирургично лечение при травма на главата

982

204

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение

982

205

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции

1 822

206

Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години

10 100

207

Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица под 18 години

10 100

208

Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение

13 500

209

Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение

14 500

210

Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

3 223

211

Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години

3 223

212

Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена

2 239

213

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата лоба, или при болести със съчетана белодробна и друга локализация

2 750

214

Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

1 432

215

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

2 035

216

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1 320

217

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

957

218

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

359

219

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

671

220

Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

980

221

Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

1 144

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

440

223

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

275

224

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

660

225

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

1 100

226

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години

462

227

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години

462

228

Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години

363

229

Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години

363

230

Остър вирусен хепатит А и Е

867

231

Остър вирусен хепатит В, С и D

908

232

Паразитози

405

233

Покривни инфекции

405

234

Контагиозни вирусни и бактериални заболявания—остро протичащи, с усложнения

407

235

Вирусни хеморагични трески

908

236

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

289

237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

428

238

Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда

428

239

Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции

428

240

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

289

241

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

289

242

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

289

243

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

289

244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

289

245

Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

726

246

Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата

374

247

Тежкопротичащи форми на псориазис—обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

347

248

Еритродермии

330

249

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити

347

250

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми с кристален пеницилин

220

251

Левкемии

704

252

Лимфоми

660

253

Хеморагични диатези. Анемии

660

254

Диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст

834

255

Ортоволтно перкутанно лъчелечение и мeтаболитна брахитерапия с високи активности

660

256

Метаболитна брахитерапия с ниски активности

352

257

Конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници

825

258

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания

726

259

Оперативни процедури в лицевочелюстната област с много голям обем и сложност

696

260

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

605

261

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

339

262

Хирургично лечение на заболявания на слюнчените жлези

545

263

Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

416

264

Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област

182

265

Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

660

266

Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости

836

267

Ортогнатична хирургия

253

268

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

3 183

269

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

715

270

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

990

271

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

605

272

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

880

273

Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения

880

274

Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

880

275

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест

1 650

276

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест

2 860

277

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото

2 200

278

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото

3 960

279

Грижи за здраво новородено дете

110

280

Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5 % от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности

289

281

Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 % до 19 % от телесната повърхност с хирургични интервенции

3 639

282

Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност с хирургични интервенции

8 195

283

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

347

284

Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан

1 320

285

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

715

286

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

393

287

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

393

288

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

734

289

Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

734

290

Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години)

520

291

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

462

292

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

462

293

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години

578

294

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години

578

295

Фалоидно гъбно отравяне

2 200

296

Булозна еритема мултиформе (синдром на Стивънс – Джонсън). Болест на Лайел

1 650

297

Палиативни грижи при онкологично болни

53

298

Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години

165

Чл. 217. За всеки случай по КП “Палиативни грижи при онкологично болни”, посочената стойност в чл. 216 за един леглоден се умножава по броя на пролежаните леглодни при спазване на ограниченията за максимален престой, установени в приложение № 18.

Чл. 218. (1) При изписване на пациент, контролните прегледи включени в КП не следва да бъдат извършени с „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бланка МЗ-НЗОК №3) от същия лекар, извършил дейността в ЛЗ за БП.

(2) Контролните прегледи след изписване не се отнасят до :

1. профилактични прегледи на ЗЗОЛ;

2. прегледи на ЗЗОЛ от ОПЛ или специалист за предписване на лекарства;

3. преглед по повод диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ;

4. прегледи при назначаване и извършване на процедури от пакет „Физикална и рехабилитационна медицина”;

5. прегледи по повод извършване на дейности по медицинска експертиза.

(3) Пациентът, преминал по клинична пътека има право на контролните прегледи по чл. 214, т.4, извършени в ЛЗ - изпълнител на болнична или специализирана извънболнична помощ от същият/друг лекар, извършил дейността, но без да се отчитат с “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3).

(4) В случаите на отчитане прегледите по чл. 214, т. 4 с “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3) от ЛЗ за СИМП клиничната пътека и прегледите се заплащат, но се извършва проверка в ЛЗ – изпълнител на БП и ЛЗ – изпълнител на СИМП и се прилагат разпоредбите на чл.24 и чл.25.

Чл. 219. Националната здравноосигурителна каса заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения.

Чл. 220. Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на болнична помощ за всеки отделен случай по КП при наличие на следните условия:

1. отчетената/отчетените КП е включена в предмета на договора между НЗОК и изпълнителя на БП и същата е извършена от посочените в договора специалисти;

2. лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права в деня на хоспитализацията или ги възстанови до датата на дехоспитализацията, с изключение на неосигурените жени, на които са оказани акушерски грижи по реда на чл.45, ал.1, т.7 от ЗЗО и чл.82, ал.1, т.2 от ЗЗ;

3. спазени са условията за завършена КП;

4. изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по осигуряване на пациентите на непрекъснатост на болничната помощ и грижите, координация между специалистите, които ги осъществяват, както и осигуряване на координация със структури на извънболнична и болнична помощ, съобразена с диагностично-лечебния алгоритъм на съответната КП - при дехоспитализация на пациента с цел довършване на лечебния процес;

5. извършената дейност по КП е отчетена при настоящите условия и ред.

6. сумата по фактура не надвишава месечните стойности утвърдени от директора на РЗОК съгласно чл.4, ал.1, т.2 от ЗБНЗОК за 2010 г.

Чл. 221. При смъртни случаи, настъпили по време на болничния престой, на изпълнителя се заплаща, ако са изпълнени условията по чл. 220, т. 1 ,т. 2 и т.5.

Чл. 222. (1) Националната здравноосигурителна каса не заплаща и случаите, в които не е провеждано лечение и на придружаващо/те заболяване/ия и пациентите се хоспитализират по КП, същата или свързана със същите, в срок до 30 дни от дехоспитализацията.

(2) Националната здравноосигурителна каса не заплаща отчетена дейност до провеждане на последващ контрол в случаите на осъществени хоспитализации по едно и също време за един и същи пациент.

Чл. 223. В случаите, в които са извършени по едно и също време и отчетени дейности от изпълнител на извънболнична и болнична помощ клиничната пътека се заплаща след извършване на проверка.

Чл. 224. В случаите, в които при лечение на пациент по определена КП, която не е завършена, настъпят индикации за лечение по друга КП, за която лечебното заведение има сключен договор, се заплаща тази, съгласно отразените окончателна диагноза и проведени основни терапевтични/диагностични процедури.

Чл.225. В случаите, в които при лечение на пациент по определена КП, която не е завършена, настъпят индикации за лечение по друга КП, за която лечебното заведение няма сключен договор, същото е длъжно да преведе пациента в друго лечебно заведение, сключило договор за съответната КП. Националната здравноосигурителна каса заплаща и двете КП, в съответствие с извършените процедури и след извършване на проверка.

Чл. 226. При постъпване на пациент по терапевтична КП, по която са извършени диагностично-терапевтични процедури, и доказаната диагноза в хода на лечението по тази КП индикира оперативно лечение, на изпълнителя на болнична помощ се заплаща хирургичната КП.

Чл.227. В случай, че в срок до 30 дни от дехоспитализацията на пациента се наложи нова хоспитализация по същата КП в същото или в друго лечебно заведение, НЗОК заплаща само един от случаите по КП, след провеждане на последващ контрол освен ако в КП не е предвидено друго.

Чл.228. Заплащането по чл.234 за клапи, протези, стентове, кохлеарни имплантанти и постоянни кардиостимулатори не се включва в цената на КП.

Чл.229. В историята на заболяването се отразяват фабричният номер и видът на медицинските изделия или се залепва стикер. Те се отчитат едновременно с отчитането на съответните КП, в които са използвани.

Чл.230. В случай, че пациентите предпочетат по-скъпо медицинско изделие в сравнение с договорената по-долу цена, те доплащат разликата в цената.

Чл. 231. На изпълнителите на БП се заплаща след представяне на първия екземпляр от направлението за хоспитализация с отразена диагноза/и и извършени основни диагностични/терапевтични/оперативни процедури, включени в критериите за завършена КП, или на електронен еквивалент на направлението за хоспитализация, както и на месечни отчети по КП.

Чл. 232. Изпълнителите на БП, сключили договор с НЗОК, предоставят ежемесечни отчети за дейността си на РЗОК по утвърден график от 3-то до 10-то число на месеца, следващ отчетния.

Чл. 233. Изпълнителите на БП, оборудвани със специализиран софтуер за електронно отчитане на дейността си в ЦУ на НЗОК, представят по утвърден график ежемесечни електронни отчети за дейността си в ЦУ на НЗОК от 3-то до 10-то число на месеца, следващ отчетния.

Чл. 234. За медицински изделия по НЗОК заплаща, както следва:

№ по ред

Название на медицинското изделие

Цена до (лева)

1.

сърдечна клапна протеза

3 600

2.

съдова протеза за гръдна аорта

1 800

3.

съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове

1 200

4.

Съдов стент

1 200

5.

ставна протеза за тазобедрена става

1 080

6.

ставна протеза за колянна става

2 700

7.

кохлеарен имплантант

33 600

8.

постоянен кардиостимулатор

2 400

9.

временен кардиостимулатор* (временна трансвенозна пейсмейкърна система)

600

Чл.235. (1) Заплащането по чл.234 се извършва при изпълнение на следните условия:

1. медицинското изделие е вложено при изпълнение на КП съгласно изискванията на приложение № 18 за изпълнение на съответната КП;

2. изпълнени са всички изисквания на този раздел;

3. медицинското изделие е отчетено при условията и по реда на чл.232 и чл.233.

Чл. 236. (1) За завършената през предходния календарен месец дейност по чл.214 изпълнителите на БП ежемесечно представят фактура, финансово-отчетни документи по приложение №5, първични медицински документи по приложение №3 в РЗОК и електронен отчет по утвърден от НЗОК формат, съгласно утвърден от НЗОК формат по утвърден график до 10-то число на месеца, следващ отчетния.

(2) Ежедневно изпълнителите на БП изпращат данни, съгласно утвърден от НЗОК формат за приетите и изписаните за денонощие пациенти в лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ.

Чл. 237. Медицинската помощ, оказана на осигурени в други държави лица, за които се прилагат схемите за социална сигурност, както и на лица, включени в международни спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна, се представя на отделна фактура, придружена със съответните финансово-отчетни документи, първични медицински документи, копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания и “Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК”.

Чл. 238. Всички документи, с които се отчита и удостоверява извършената дейност, се изготвят съгласно изискванията и реквизитите, посочени в тях. Не се допускат непопълнени реквизити, поправки, липса на подпис и печат на представляващия ЛЗ.

Чл. 239. Националната здравноосигурителна каса не заплаща по настоящия ред за цялостната дейност, ако тя не е отчетена в рамките на два последователни отчетни периода след завършването й.

Чл. 240. При нарушена структура на файла, водеща до невъзможност за обработка на електронния отчет по вина на изпълнителя на БП, РЗОК връща електронния отчет на изпълнителя на БП. Изпълнителят на БП коригира електронния отчет в сроковете по чл. 232 и чл.233.

Чл. 241. При констатиране на неправилно попълнени данни  в отчетните документи и/ или грешки, установени при обработката на електронен отчет за извършената дейност от изпълнителя на БП, в определен от НЗОК формат, РЗОК информира изпълнителя на БП с писмени указания за необходимите корекции и допълнения

Чл. 242. При необходими корекции и допълнения на финансово - отчетните документи РЗОК връща фактурата и спецификацията към нея на изпълнителя на БП с писмени указания за необходимите корекции и допълнения, но не по-късно от 20-то число на месеца на отчитане. В срок до 3 работни дни изпълнителя на БП се задължава да представи фактурата с кредитно/дебитно известие към нея и спецификацията към тях. В случай на отказ от страна на изпълнителя на БП, фактурата с кредитно/дебитно известие към нея и спецификацията се придружават от отказ на ИМП, предоставен в писмена форма.

Чл. 243. Плащанията на изпълнителите на ИМП се извършват чрез РЗОК до 30-то число на месеца, следващ отчетния.

Чл. 244. При неспазване на посочения в чл.232 срок за представяне на отчетните документи от изпълнителите на БП обработката им и съответното заплащане се извършват в сроковете за следващия период за отчитане.

Чл. 245. Ако изпълнителя на БП не спази реда за корекции по чл.242 в текущия или следващия период за отчитане, на ИБП не се заплаща отчетената дейност.

Чл. 246. Плащанията се извършват в левове по банков път по обявена от изпълнителя на БП в индивидуалния договор банкова сметка.

Чл. 247. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора, изпълнителите на БП носят отговорност съгласно условията на глава двадесета от действащия НРД.

Чл. 248. В случай, че плащането за извършените и отчетени дейности не се извърши в сроковете, определени с договора, на изпълнителя на БП се дължи законна лихва за забава за просроченото време.

 

Регулация на дейностите в болничната медицинска помощ

 

Чл. 249. (1) Регулацията на разходите за болнична помощ се осъществява съгласно чл.4 от ЗБНЗОК 2010 по правила, определени от УС на НЗОК.

(2) Регулацията в болничната помощ се извършва от УС на НЗОК за:

1. дейности за диагностика и лечение по клинична пътека от приложение №5 от Наредба №40 от 2004 г.;

2. медицински изделия за болнично лечение в определени КП по чл.240.

(3) Всяко тримесечие към индивидуалните договори с изпълнителите на БП се определят: стойност на разходите, разпределена по месеци.

(4) Стойностите на разходите, разпределени по месеци по ал.3 се определят в приложение, което представлява неразделна част към индивидуалните договори с изпълнителите на БП.

 

Раздел VI

Документация и документооборот за изпълнители на болнична помощ

 

Чл. 250. Документацията, която е длъжен да води и съхранява всеки изпълнител на БП, включва документите по чл. 206, ал. 1 и първични медицински и финансови документи по приложения №3 и 5.

Чл. 251. Изпълнителите на БП, задължително отчитат дейността си по електронен път в ЦУ на НЗОК чрез предоставените от НЗОК модули на специализиран софтуер за болници.

Чл. 252. Първичният медицински документ “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК №7) се изготвя съгласно изискванията и реквизитите, посочени в приложение №3. Документът се попълва в два екземпляра, като:

1. регистрационните и медицинските данни в документа, необходими за насочване за хоспитализация, се попълват от лечебното заведение за извънболнична или болнична медицинска/дентална помощ или друго лечебно заведение;

2. регистрационните и медицинските данни в документа относно приемането за хоспитализация и болничното лечение на ЗЗОЛ се попълват от лечебното заведение за БП; първият екземпляр на документа и уточнени реквизити от него на електронен носител се изпращат заедно с финансовите отчетни документи в РЗОК, а вторият остава на съхранение в лечебното заведение за БП;

3. документите на пациента от болничното лечебно заведение се попълват и подписват от лекари, работещи по съответната КП, посочени в РЗОК;

4. при дехоспитализация в “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК №7) и в епикризата като лекуващ лекар се подписва лекарят-специалист, посочен в РЗОК (като лекар, оказващ медицинска помощ по договор с НЗОК по клиничната пътека).

Чл. 253. В диагностично-консултативния блок/приемен кабинет (ДКБ/ПК) се води журнал с лични данни на преминаващите през ДКБ/ПК ЗЗОЛ с регистриране на направление за хоспитализация.

Чл.254. В “История на заболяването” (ИЗ) се отразяват датата и часът на постъпването на ЗЗОЛ в лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

Чл.255. Финансовият документ към фактурата - спецификация за извършена дейност по КП - се издава в два екземпляра от всички изпълнители на БП. Първият екземпляр, придружен с фактура и направленията за хоспитализация, се предава в РЗОК в сроковете по чл.232. Вторият екземпляр остава при изпълнителя на БП.

Чл. 256. Неразделна част към спецификацията са месечните отчети по КП.

Чл. 257. В РЗОК се води отчетност за всички първични медицински и финансови документи, които изпълнителите на БП представят по опис за отчитане на извършената дейност”.

Чл. 258. При констатиране на неправилно попълнени данни във финансовите документи на изпълнителите на БП РЗОК ги връща за корекция в установения срок.

Чл. 259. При констатиране на нарушение РЗОК връща отчетните документи за корекция в установения срок.

Чл. 260. При отчитане на хирургична КП в направлението за хоспитализация следва да се отрази и основната диагноза, с която се изписва пациентът.

Чл. 261. При отчетена и заплатена клинична пътека, когато не е изпълнен алгоритъмът на КП, липсват индикации за хоспитализация, както и при неизпълнени критерии за дехоспитализация, директорът на РЗОК удържа неоснователно платените суми.

 

Условия и ред за електронно отчитане на изпълнителите на болнична помощ чрез модули на специализиран болничен софтуер

 

Чл.262. Изпълнителите на БП по чл.233 отчитат извършената дейност по диагностика, наблюдение и лечение на пациенти и с електронен документ.

Чл.263. Изпълнителите на БП по чл.233 отчитат дейността си с предоставени им от НЗОК модули на специализиран болничен софтуер.

Чл.264. (1) Медико-статистическата информация се отчита от 3-то до 10-то число на месеца, следващ отчетния, като:

(2) от 3-то до 6-то число вкл. се отчита цялостната дейност за отчетния период в тестови режим на отчет;

(3) от 7-мо до 10-то число вкл. се отчита цялостната дейност за отчетния период в окончателен режим на отчет;

Чл.265. Икономическата информация се отчита от 7-мо до 10-то число на месеца, следващ отчета на медико-статистическата информация за даден период.

Чл.266. ЦУ на НЗОК изготвя електронен “документ-отговор” за изпълнителя на БП, в срок от един работен ден след отчитане на дейността в тестови режим на отчет.

Чл.267. Електронният “документ-отговор” за тестовия файл съдържа данни за непопълнени атрибути или попълнени атрибути с погрешни символи.

Чл.268. В срок до три работни дни след периода на окончателен отчет, посочен в чл.264, ал.3, ЦУ на НЗОК предоставя в електронен вид обработените болнични отчети (искове) на РЗОК.

Чл.269. В срок до 5 работни дни след периода на окончателен отчет РЗОК валидира окончателно болничните отчети.

Чл.270. Окончателният електронен “документ-отговор” за изпълнителя на БП, се формира след проверки и корекции на ниво РЗОК и се предоставя посредством интегрираната система за електронен болничен отчет.

Чл.271. При установяване на различни данни между електронния документ и отчетените направления за хоспитализация на едни и същи пациенти се извършва проверка на изпълнителя.

Чл.272. Неотчетена дейност в сроковете на чл.233 изпълнителите на БП отчитат в сроковете на следващия отчетен период.

 

Глава седемнадесета

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ С ЛЕГЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ДО 48 ЧАСА И ДИСПАНСЕРИ СЪС СТАЦИОНАР

 

Раздел I

Специални условия за сключване и изпълнение на договори за оказване на ВСМД

 

Чл.273. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори за оказване на ВСМД, включени в приложение №4 към член единствен на Наредба №40 от 2004 г.

(2) Договорите по ал.1, се сключват съгласно приложение №20 „Изисквания за сключване на договор с НЗОК за извършване на ВСМД по приложение №4 към член единствен на Наредба №40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК”.

Чл.274. Страна по договор с НЗОК за извършване на ВСМД може да бъде лечебно заведение за БП, лечебно заведение за СИМП с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа или диспансери със стационар, което отговаря на общите условия по чл.17, ал.1, букви „а”, „б” и „в”,  както и на следните специални условия:

1. лечебното заведение има разрешение от министъра на здравеопазването за осъществяване на лечебна дейност по специалности или регистрация в РЦЗ за лечебни заведения за СИМП с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа, посочени в приложение №20, за ВСМД;

2. в лечебното заведение работят специалисти, отговарящи на изискванията на Наредба №34 от 2006 г.;

3. наличие в лечебното заведение на функционираща и изправна медицинска апаратура и оборудване, както и на медицински инструментариум, посочени в приложение №20 за съответните ВСМД, които то ще изпълнява;

4. лечебното заведение е оборудвано с, и поддържа актуални модули на специализиран софтуер за болници за отчет на дейността в ЦУ на НЗОК, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗЗО.

 

Раздел II

Необходими документи за сключване на договори за оказване на ВСМД

 

Чл.275. Лечебните заведения, желаещи да сключат договор за оказване на ВСМД представят в РЗОК заявление, към което прилагат следните документи:

1. документ за съдебна/търговска регистрация или удостоверение за актуална съдебна/търговска регистрация;

2. копие от разрешението за осъществяване на лечебна дейност, издадено от министъра на здравеопазването - за лечебните заведения за болнична помощ и диспансери със стационар;

3. копие от удостоверението за регистрация в РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебното заведение за СИМП с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа;

4. декларация от управителя на лечебното заведение по образец съгласно приложение №19 за функционираща и изправна налична медицинска апаратура и оборудване, както и на медицински инструментариум, посочени в приложение №20, за ВСМД, които ще изпълнява;

5. документи, удостоверяващи наличието на съответна квалификация на медицинските специалисти за извършване на ВСМД съгласно приложение № 20;

6. декларация от представляващия лечебното заведение за следните обстоятелства:

а) за актуално членство  в РК на БЛС, която  съдържа изходящ номер и дата на издаване на удостоверението с номер от националния регистър (УИН) по смисъла на чл.13, ал.1, т.3 от ЗСОЛЛДМ - на лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;

б) че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Р България  - на лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;

7. декларация от управляващия лечебното заведение по образец, съгласно приложение №19 - за функциониращи модули на специализиран софтуер за болници.

8. декларация по чл.18 на хартиен носител за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;

9. копие от удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, издадени от Министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – за лекарите – чужденци.

Чл.276. В случаите, когато лечебно заведение едновременно кандидатства за оказване на БП и ВСМД, изискуемите документи за сключване на договор, които се дублират, се представят в един екземпляр.

Чл.277. Лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за изпълнение на ВСМД в съответствие с решение №РД-УС-04-17 от 20.01.2000 г. на УС на НЗОК и действащите разпоредби на НРД 2006, представят:

1. документ по чл.275, т.1 и 9;

2. документи по чл.275, т. 2, 3 и 5 - само в случай на настъпили промени в обстоятелствата, отразени в тях, или декларация за липса на промени;

3. декларации по чл.275, т. 4, 6, 7 и 8.

Чл.278. Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва, респ. отказва сключване на договор при посочените по-горе условия и ред.

Чл.279. При наличие на сключен договор изпълнителят на ВСМД е длъжен при промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документите по чл.275 да уведоми РЗОК и да представи в срок до 5 работни дни от настъпване на промяната копие от съответния документ.

Чл.280. Районната здравноосигурителна каса съхранява в досие на съответното лечебно заведение всички документи, приложени към заявлението за сключване на договор.

 

Раздел III

Условия и ред за оказване на ВСМД

 

Чл.281. (1) ВСМД се извършват в полза на ЗЗОЛ, на които е издадено "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" (бл. МЗ-НЗОК № 3А) от специалист от лечебно заведение за СИМП, работещ в изпълнение на договор с НЗОК.

(2) Извън случаите по ал. 1 "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" (бл. МЗ-НЗОК № 3А) може да бъде издадено от ОПЛ за ВСМД с код „04.80 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви”.

 

Раздел IV

Цени, условия и ред за заплащане на ВСМД

 

Чл.282. Националната здравноосигурителна каса заплаща следните цени за извършени и отчетени ВСМД:

 

№ по ред

Название на дейността

Цена (лв.)

1

Амниоцентеза, хорионбиопсия, хориоцентеза

15,15

2

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на медиастинум

40,40

3

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на бял дроб

40,40

4

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на панкреас

40,40

5

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на черен дроб

40,40

6

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на бъбреци

40,40

7

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на яйчници или телесни кухини

40,40

8

Фибробронхоскопия с/без биопсия

35,35

9

Трансторакална плеврална биопсия

35,35

10

Трансторакална иглена биопсия на интраторакални процеси под рентгенов или ехографски контрол

35,35

11

Дренаж на плеврална кухина—затворен

35,35

12

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

23,23

13

Хирургична обработка на усложнена оперативна рана след гръдни  операции

23,23

14

Първична херметизация на гръдна стена

12,12

15

Провеждане на парентерална химиотерапия по терапевтична схема

12,12

16

Инцизия и/или хирургичен шев на меки тъкани при наранявания в областта на шията и главата

23,23

17

Фасциотомия

17,17

18

Миотомия

17,17

19

Бурзотомия

17,17

20

Ганглионектомия

17,17

21

Бурзектомия

17,17

22

Шев на мускули (фасции) при травми

23,23

23

Напасване на протеза на горен или долен крайник

9,09

24

Задна назална тампонада

23,23

25

Закрито наместване на носна фрактура

33,33

26

Надпрагова аудиометрия—тимпанометрия и импедансметрия

5,05

27

Аспирация на сперматоцеле

15,15

28

Инцизия на тестис, инцизия на фуникулус сперматикус

17,17

29

Вземане на биопсичен материал от скротум и туника вагиналис

17,17

30

Инцизия и дренаж на скротума и туника вагиналис

23,23

31

Вземане на биопсичен материал от бъбрек

21,21

32

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

23,23

33

Сцинтиграфия на щитовидна жлеза

46,46

34

Сцинтиграфия с 99 м Тс MIBI

58,58

35

Сцинтиграфия на бъбреци с 99 м Тс—ДМСА, ДТРА, МАГЗ

58,58

36

Белодробна сцинтиграфия

58,58

37

Радионуклидна нефрография със 131 J-хипуран

46,46

38

Изследване на остатъчна уринахипуран

24,24

39

Костна сцинтиграфия

70,70

Чл.283.(1). Изпълнителят на ВСМД ежемесечно отчита извършените дейности, като представя в РЗОК по утвърден график от 3-то до 10-о число на месеца, следващ отчетния, електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, и с "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" (бл. МЗ-НЗОК № 3А) заедно с фактура, финансовите отчетни документи , а за осигурени в друга държава лица и копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания;

(2) Отчитането на дейността се осъществява и с модули на специализиран софтуер за болници в ЦУ на НЗОК, съгласно Условия и ред за електронно отчитане на изпълнителите на болнична помощ чрез модули на специализиран болничен софтуер

(3) Заплащането по ал.1 е месечно след проверка на фактура, финансово-отчетните документи, първичните медицински документи и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

ДЯЛ II

ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Глава осемнадесета

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

 

Раздел I

Условия и ред за сключване на договори за оказване на извънболнична дентална помощ

 

Чл. 284 . Страна по договор за оказване на извънболнична дентална помощ (ИзвбДП) с НЗОК може да бъде лечебно заведение, което отговаря на общите условия по чл. 17, ал.1, т.1 и следните специални условия:

а) регистрация съгласно ЗЛЗ в РЦЗ на територията на съответната РЗОК с предмет на дейност/дейности, за който желае да сключи договор;

б) разполага и поддържа за срока на действие на договора изискуемо дентално и техническо оборудване и обзавеждане съгласно приложение № 21 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ”.

Чл. 285. Страна по договор за оказване на специализирана хирургична извънболнична дентална помощ може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, което отговаря на условията по чл. 284 и в което работи лекар по дентална медицина с призната специалност “Орална хирургия” и/или “Челюстна хирургия”.

Чл. 286. Страна по договор за оказване на СИДП по специалност “Детска дентална медицина” може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, което отговаря на условията по чл. 284 и в което работи лекар по дентална медицина с призната специалност “Детска дентална медицина”.

Чл. 287. Страна по договор за оказване на СИДП под обща анестезия за ЗЗОЛ до 18-годишна възраст с психични заболявания може да бъде лечебно заведение, което отговаря на условията по чл. 284 и в което работят лекар по дентална медицина с призната специалност “Детска дентална медицина” и/или лекар по дентална медицина с призната специалност “Орална хирургия” или “Челюстна хирургия”. Лечебното заведение трябва да отговаря на медицинския стандарт “Анестезия и интензивно лечение”.

Чл. 288. Страна по договор за извършване на секторна рентгенография на зъби и ортопантомография може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, регистрирано в РЦЗ, с предмет на дейност рентгенография, което отговаря на условията по чл. 284 и в което работи лекар по дентална медицина, притежаващ разрешение за извършване на рентгенографска дейност, като квалификацията се доказва с документ, издаден от МЗ или медицински университет.

Чл. 289. Ако лечебното заведение, изпълнител на дентална помощ по договор с НЗОК, притежава подвижни структури съгласно Наредба № 19 за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (Наредба № 19 от 1999 г.), те трябва да отговарят на условията по чл. 284 и чл.286. Националната здравноосигурителна каса заплаща за дейности, извършени в подвижни структури, само ако последните работят в населени места с неблагоприятни условия и дейностите се извършват непрекъснато в едно и също населено място, не по-малко от 3 месеца.

Чл. 290. Националната здравноосигурителна каса сключва само по един договор с изпълнител на ИзвбДП в рамките на една РЗОК за всеки един от предметите на дейност (първична, специализирана), като изпълнението може да се осъществява на няколко места на територията на съответната РЗОК.

Чл. 291. Лечебните заведения за ИзвбДП, желаещи да сключат договор със съответната РЗОК, на чиято територия са регистрирани, представят заявление по образец, утвърден от директора на НЗОК, към което прилагат документи, удостоверяващи условията по чл. 285 – чл. 288 , както и:

1. документ за съдебна регистрация и/или удостоверение за актуална съдебна регистрация (лечебните заведения, вписани съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР), посочват в заявлението за сключване на договор само Единен идентификационен код (ЕИК));

2. копие от удостоверението за регистрация на лечебното заведение в РЦЗ с всички адреси на лечебното заведение;

3. декларация на хартиен и електронен носител по образец, посочен в приложение № 21, за дейността на лечебното заведение за ИДП;

4. удостоверение за актуално членство в съответната РК на БЗС с номер от националния регистър (ЛПК) по смисъла на чл.13, ал.1, т.3 от ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната РК на БЗС,  както и декларация, че не са с отнети права да упражняват дентална медицинска професия в Р България  - на лекарите по дентална медицина, които работят в лечебни заведения – индивидуална или групова практика;

5. извън случаите по т.4 се подава декларация от представляващия лечебното заведение за следните обстоятелства:

а) за актуално членство  в съответната РК на БЗС, която съдържа изходящ номер и дата на издаване на удостоверението с номер от националния регистър (ЛПК) по смисъла на чл.13, ал.1, т.3 от ЗСОЛЛДМ - на лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;

б) не са с отнети права да упражняват дентална медицинска професия в Р България - на лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;

6. копие от удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, издадени от Министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – за лекарите – чужденци.

7. декларация за регистрирано лечебно заведение на територията на друга РЗОК;

8. регистрация по БУЛСТАТ;

9. график и маршрут на подвижните структури - за лечебните заведения с разкрити подвижни структури.

Чл. 292. Изпълнителите на ИзвбДП, сключили договор с НЗОК в съответствие с Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г. на УС на НЗОК и действащите разпоредби на НРД 2006, прилагат само следните документи:

1. в случай на настъпили промени - документи по чл.291, т.2 и т.8, както и документи, удостоверяващи условията по чл.285-288 или декларация за липса на промени;

2. декларация по чл.291, т.3 - на хартиен и на електронен носител и декларация по чл.291, т.5 и т.7;

3. документ по  чл.291, т.4, т.6 и т.9

Чл. 293. Директорът на РЗОК не може да изисква от лечебното заведение за дентална помощ други документи при сключване на договор с НЗОК освен посочените в чл.291 и чл.292.

Чл. 294. При промяна на всяко от обстоятелствата по чл. 285-288, чл.291 и чл.292 изпълнителят на ИзвбДП е длъжен да уведоми РЗОК, като изпрати и копие от съответния документ в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

 

Раздел II

Права и задължения на изпълнителите на извънболнична дентална медицинска помощ

 

Чл. 295. Изпълнителите на дентална медицинска помощ осъществяват дейността си съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ и Кодекса за професионална етика на стоматолозите от 2006 г.

Чл. 296. (1) Изпълнителите на дентална медицинска помощ имат право:

1. да получат договореното заплащане за извършените дейности при условията и по реда на НРД;

2. да получават текуща информация и съдействие относно възложените им за изпълнение дейности.

(2) При сключване на договора между НЗОК и ИДП, РЗОК осигурява на ИДП текста на НРД и неговите приложения на магнитен носител, предоставен от ИДП.

Чл.297. Изпълнителите на дентална медицинска помощ:

1. осигуряват достъпна дентална медицинска  помощ и спазват правилата за добра дентална практика;

2. предоставят дентална помощ по вид, обем и качество, съответстващи на договорената;

3. предписват лекарства по вид и количества, съобразени с изискванията на НРД;

4. предоставят задължително изискваната от НЗОК информация в срокове, структура и формат, посочени в договора;

5. осигуряват на длъжностните лица на НЗОК достъп до документи, свързани с осъществяването на дейността по договор с НЗОК;

6. не разпространяват данни, свързани с личността на ЗЗОЛ, станали им известни при или по повод оказване на дентална помощ, освен в случаите, предвидени със закон.

 

Раздел III

Условия и ред за оказване на извънболнична дентална помощ

 

Чл. 298. (1) Извънболнична дентална медицинска помощ при условията и по реда на този раздел се оказва на ЗЗОЛ, осъществили правото си на свободен избор, преглед и лечение от лекар по дентална медицина в лечебно заведение за ИзвбДП, сключило договор с НЗОК, в амбулаторията, включително в подвижната структура, посочена в договора с ИДП.

(2) Изборът по ал. 1 се осъществява в лечебно заведение съгласно наредбата по чл. 81, ал. 3 от ЗЗ.

Чл. 299. За лицата, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, за лицата, задържани под стража, лишените от свобода, които нямат достъп до дентална медицинска помощ поради липса на лекар по дентална медицина, работещ в съответното заведение, изборът на лекар по дентална медицина се осъществява служебно от директора на съответната РЗОК и председателя на съответната районна колегия на БЗС съгласувано с ръководителя на съответната структура.

Чл. 300. (1) Задължително здравноосигурените лица могат свободно да осъществяват или променят избора си на лекар по дентална медицина за всяка от договорените дейности през срока на действие на НРД.

(2) Задължително здравноосигурените лица получават договорената дентална помощ само след доказване на здравноосигурителните си права и представяне на здравноосигурителна книжка на избрания лекар по дентална медицина.

Чл. 301. (1) Часовете за прием на ЗЗОЛ се уговарят предварително между изпълнителя на ИзвбДП и ЗЗОЛ.

(2) Лекарите по дентална медицина, работещи в лечебни заведения за ИзвбДП, поставят на видно място в амбулаторията списък с информация за пакетите, обемите и стойностите на договорените дейности съгласно приложение № 22.

Чл. 302. Общопрактикуващият лекар по дентална медицина и лекарят по дентална медицина - специалист задължително попълват за всяко ЗЗОЛ месечен “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК № 2), в който се отбелязва оказаната дентална помощ.

Чл. 303. Всеки лекар по дентална медицина отчита извършени дентални дейности съобразно определено времетраене за всяка дентална дейност съгласно чл. 337, но не повече от 6 часа средно дневно, считано при петдневна работна седмица, изчислено за един календарен месец, независимо от броя сключени договори като изпълнител и/или като наето лице.

Чл. 304. (1) Документацията, която е длъжен да води всеки изпълнител на ИзвбДП по този договор, включва:

1. здравноосигурителна книжка (ЗОК);

2. първични медицински и отчетни финансови документи, които се съхраняват от изпълнителя на ИзвбДП.

(2) В здравноосигурителната книжка на ЗЗОЛ се отбелязват данните на лекаря по дентална медицина, извършил дейността, подписът и печатът на същия, кодът на дейността и кодът на съответния зъб по договора с НЗОК и датата на извършването.

(3) При изчерпване на страниците в здравноосигурителната книжка се използва допълнителен лист-притурка към нея по образец.

(4) Националната здравноосигурителна каса отпечатва притурката по ал. 3 и я предоставя на ЗЗОЛ чрез РЗОК след представяне на здравноосигурителна книжка.

(5) При попълване на здравноосигурителната книжка на ЗЗОЛ се спазва хронологията по календарни години.

Чл. 305. При подмяна на здравноосигурителната книжка или притурка към нея РЗОК служебно вписва извършените за последната календарна година дентални дейности.

Чл. 306. (1) При необходимост от дентално лечение под обща анестезия на ЗЗОЛ до 18-годишна възраст с психични заболявания общопрактикуващият лекар по дентална медицина или лекарят по дентална медицина- специалист насочва ЗЗОЛ към специалист със специалност “Психиатрия” с “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3); към специалист със специалност “Анестезиология и интензивно лечение” с “Медицинско направление за извършване на високоспециализирани медицински дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А).

(2) Въз основа на издадените от специалиста психиатър “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК № 1), съдържащ диагноза и заключение за необходимостта от това лечение, и “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3) общопрактикуващият лекар по дентална медицина или лекарят по дентална медицина- специалист насочва ЗЗОЛ към изпълнител на специализирана извънболнична дентална помощ под обща анестезия за ЗЗОЛ до 18-годишна възраст с психични заболявания.

 

 

Раздел IV

Пакети и обеми дейности в извънболничната дентална помощ

 

Чл. 307. Изпълнителят на ПИДП извършва за всяко ЗЗОЛ, потърсило дентална помощ, следния обем дейности по приложение № 22, диференциран по възрастови групи:

1. при ЗЗОЛ на възраст до 18 години:

а) обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;

б) до 4 лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

2. при ЗЗОЛ на възраст над 18 години:

а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;

б) до две лечебни дейности за съответната календарна година;

3. при бременни ЗЗОЛ денталният статус се отразява и в “Карта за профилактика на бременността”, издадена по чл. 140, т. 11.

Чл. 308. Изпълнителите на СИДП по специалност “Детска дентална медицина” извършват за всяко ЗЗОЛ на възраст до 18 години, потърсило дентална помощ, обема дейности по приложение № 22.

Чл. 309. За всяко ЗЗОЛ под 18-годишна възраст с психични заболявания, потърсило дентална помощ, изпълнителите на СИДП извършват под обща анестезия дейности по договорените пакети заболявания съгласно приложение № 22 без ограничения на обема.

 

Раздел V

Цени и заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ

 

Чл. 310. (1) Договорената и извършената дейност от изпълнителите на извънболнична дентална помощ се заплаща на база на следните договорени цени:

1. обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист - 8,24 лв.;

2. обтурация с амалгама или химичен композит - 25,13 лв.;

3. екстракция на временен зъб, вкл. анестезията - 11,98 лв.;

4. екстракция на постоянен зъб, вкл. анестезията - 25,13 лв.;

5. лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (включва всички дейности без обтурация) - 26,62 лв.;

6. лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (включва всички дейности без обтурацията) - 81,23 лв.

(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща изцяло или частично договорения обем дейности, както следва:

1. при ЗЗОЛ до 18 години:

а) обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист, в т. ч. един допълнителен преглед за бременни - 6,44 лв.;

б) обтурация с амалгама или химичен композит - 25,13 лв.;

в) екстракция на временен зъб, вкл. анестезията - 11,98 лв.;

г) екстракция на постоянен зъб, вкл. анестезията - 25,13 лв.;

д) лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (включва всички дейности без обтурацията) - 21,92 лв.;

е) лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (включва всички дейности без обтурацията) - 68,93 лв.;

2. при ЗЗОЛ на възраст над 18 години:

а) обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист, в т. ч. един допълнителен преглед за бременни - 6,44 лв.;

б) обтурация с амалгама или химичен композит - 21,13 лв.;

в) екстракция на зъб, вкл. анестезията - 21,13 лв.

Чл. 311. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност от изпълнителите на специализирана хирургична извънболнична дентална помощ на база на следните договорени цени:

1. специализиран обстоен преглед – 9,10 лв.;

2. за инцизия в съединителнотъканни ложи, вкл. анестезия – 19,40 лв.;

3. за екстракция на дълбоко фрактуриран и дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезия -35,10 лв.;

4. за контролен преглед след някоя от дейностите по т.2 и т.3 - 4,60 лв.

(2) При ЗЗОЛ на възраст до 18 години НЗОК заплаща частично договорения обем дейности по цени, както следва:

1. специализиран обстоен преглед – 7,30 лв.;

2. за инцизия в съединителнотъканни ложи, вкл. анестезията – 16,40 лв.;

3. екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезията -30,10 лв.;

4. контролен преглед след някоя от дейностите по т.2 и 3 - 3,80 лв.

(3) При ЗЗОЛ на възраст над 18 години НЗОК заплаща частично договорения обем дейности по цени, както следва:

1. специализиран обстоен преглед – 7,30 лв.;

2. за инцизия в съединителнотъканни ложи, вкл. анестезията – 11,90 лв.;

3. екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезията -21,60 лв.;

4. контролен преглед след някоя от дейностите по т. 2 и 3  - 3,80 лв.

(4) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност от изпълнителите на специализирана извънболнична дентална помощ по специалност „детска дентална медицина”, на база на следните договорени цени:

1. при ЗЗОЛ до 18 години:

а) обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист, в т. ч. един допълнителен преглед за бременни - 9,10 лв.;

б) обтурация с амалгама или химичен композит - 27,64 лв.;

в) екстракция на временен зъб, вкл. анестезията - 13,18 лв.;

г) екстракция на постоянен зъб, вкл. анестезията - 27,64 лв.;

д) лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (включва всички дейности без обтурацията) - 29,28 лв.;

е) лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (включва всички дейности без обтурацията) - 89,35 лв.;

(5) Националната здравноосигурителна каса заплаща изцяло или частично договорения обем дейности, на изпълнителите на специализирана извънболнична дентална помощ по специалност „детска дентална медицина”, както следва:

1. при ЗЗОЛ до 18 години:

а) обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист, в т. ч. един допълнителен преглед за бременни - 7,30 лв.;

б) обтурация с амалгама или химичен композит - 27,64 лв.;

в) екстракция на временен зъб, вкл. анестезията - 13,18 лв.;

г) екстракция на постоянен зъб, вкл. анестезията - 27,64 лв.;

д) лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (включва всички дейности без обтурацията) - 24,58 лв.;

е) лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (включва всички дейности без обтурацията) - 77,05 лв.;

Чл. 312.  Националната здравноосигурителна каса заплаща изцяло денталните дейности по договорените пакети и обеми за ПИДП и СИДП по цените в чл.310, ал.1 и чл.311, ал.1 и ал.4, за следните лица:

1. лицата, настанени в домове за медико-социални услуги;

2. децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, включително и след навършване на 18 години;

3. лицата, задържани под стража.

Чл. 313. Националната здравноосигурителна каса заплаща изцяло договорената и извършената дейност по чл.310, ал.1 и чл.311, ал.1 и ал.4 от изпълнителите на специализирана извънболнична дентална помощ под обща или венозна анестезия за ЗЗОЛ до 18 години с психични заболявания, както следва:

1. обстоен преглед от лекар по дентална медицина за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист с насочване към специалист-психиатър – 17,30 лв.;

2. обстоен преглед от специалист-психиатър със заключение, съдържащо диагноза за психично заболяване и необходимостта от дентално лечение под обща анестезия и насочване с медицинско направление към лекар - специалист по дентална медицина (по детска дентална медицина или орална, или лицево-челюстна хирургия), от лечебно заведение, сключило договор за тази дейност;

3. снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия;

4. обща или венозна анестезия – 41,25 лв. на час:

а) не повече от 180 мин. в лечебни заведения за специализирана извънболнична дентална помощ;

б) не повече от 360 мин. в лечебни заведения за болнична помощ;

5. обтурация с амалгама или химичен композит – 38,60 лв.;

6. екстракция на временен зъб – 19,95 лв.;

7. екстракция на постоянен зъб – 38,60 лв.;

8. лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (включва всички дейности без обтурацията) – 42,60 лв.;

9. лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (включва всички дейности без обтурацията) – 139,70 лв.;

10. инцизия в съединителнотъканни ложи – 30,60 лв.;

11. екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб – 55,90 лв.;

12. контролен преглед след някоя от горните две дейности – 8,05 лв.;

13. 24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия – 25,30 лв.

Чл. 314. Изпълнителят на извънболнична дентална помощ има право на пряко заплащане и/или доплащане от ЗЗОЛ в следните случаи:

1. при доплащане до пълните договорени стойности на извънболничната дентална помощ по чл.310 и чл.311;

2. когато лицето е получило полагащия му се обем дейности съгласно настоящите условия и желае да продължи лечението си;

3. когато необходимото лечение обхваща лечебно-диагностични дейности, невключени в посочения пакет по настоящите условия;

4. когато при дейност, заплащана от НЗОК, лицето изрично предпочете методики, средства или материали, невключени в посочения пакет по настоящите условия.

Чл. 315. (1) За секторна рентгенография на зъби и ортопантомография се заплаща на изпълнител на ИзвбДП, притежаващ разрешение за извършване на рентгенографска дейност по чл.288, ако е назначена с направление за медико-диагностична дейност от изпълнител на извънболнична дентална помощ.

(2) За ИДП не се прилага реда за определяне на стойностите за медико-диагностични изследвания - рентгенографски изследвания.

(3) Редът на назначаване, заплащане и отчитане на рентгенографски изследвания от изпълнителите на извънболнична дентална помощ е както при изпълнителите на СМДИ.

Чл. 316. На изпълнители на ИзвбДП, които са в договорни отношения с НЗОК, се заплаща отчетена експертизна дейност, извършена по установения ред.

Чл. 317. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща 2,50 лв. за отчетена експертиза на временната неработоспособност на всеки член на обща или специализирана ЛКК, но на не повече от трима.

(2) Експертиза по ал.1 се отчита с отрязък от “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК № 6) за всеки член на ЛКК.

(3) Националната здравноосигурителна каса заплаща 2,50 лв. за отчетен преглед, поискан от ЛКК и РКМЕ.

(4) Прегледът по ал.3 се отчита с отрязък от “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК № 6).

(5) Националната здравноосигурителна каса заплаща извършените медико-диагностични дейности, изискани от ЛКК.

Чл. 318. Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на ИзвбДП след проверка по фактура, спецификация и изискваните отчетни документи. Денталната помощ, оказана на осигурени в други държави лица, се отчита на отделна фактура, придружена със съответните финансово-отчетни документи, първични документи, копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания и “Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК”.

Чл. 319. (1) Изпълнителите на ИзвбДП, сключили договор с НЗОК, представят ежемесечни отчети за дейността си на РЗОК по утвърден график до 3-тия работен ден на месеца, следващ отчетния.

(2) Районната здравноосигурителна каса извършва плащанията до 30-то число на месеца, следващ отчетния.

Чл. 320. (1) Условия за плащане на ИДП са точно и правилно попълнените документи съгласно настоящите условия.

(2) Районната здравноосигурителна каса не заплаща по настоящия ред за извършени дейности от изпълнител, ако те не са отчетени до 3-тия работен ден на третия месец, следващ отчетния, а за ИДП, отчитащи медико-диагностична дейност на втория месец следващ отчетния.

Чл. 321. При нарушена структура на файла, водеща до невъзможност за обработка на електронния отчет по вина на ИДП, РЗОК връща електронния отчет на ИДП. Изпълнителят на дентална помощ коригира електронния отчет в сроковете по чл.319, ал.1.

Чл. 322. При констатиране на неправилно попълнени данни и/ или грешки, установени при обработката на електронните отчети, РЗОК информира изпълнителите на дентална помощ с писмени указания за необходимите корекции и допълнения. Дължимата сума се заплаща след уточняване на данните в определения срок.

Чл. 323. (1) При необходими корекции и допълнения на финасово-отчетните документи по чл.318, РЗОК връща фактурата и спецификацията към нея на ИДП с писмени указания за необходимите корекции и допълнения, но не по-късно от 15-то число на месеца на отчитане. В срок до 3 работни дни ИДП се задължава да представи фактурата с кредитно/дебитно известие към нея и спецификацията към тях. В случай на отказ от страна на ИДП за корекции и допълнения, фактурата с кредитно/дебитно известие към нея и спецификацията се придружават от отказ на ИДП, предоставен в писмена форма.

(2) Средствата се превеждат на ИДП до 7 работни дни след получаване на коригираните документи.

(3) Ако исканите поправки не се извършат до края на втория месец, следващ отчетния, на изпълнителя не се заплаща по този ред.

Чл. 324. Плащанията се извършват в левове по банков път по обявена от ИДП банкова сметка.

Чл. 325. (1) За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора, ИДП носят отговорност съгласно условията на този договор.

(2) Отговорност не се търси и амбулаторните листове се коригират от ИДП в момента на отчитането, в случай че при приемането им се установяват следните фактически грешки:

а) сгрешен код на дейност при правилно попълване на диагноза и извършена дейност;

б) неточно посочен номер и дата на амбулаторния лист;

в) липса или грешен личен професионален код на ИДП, при вярно изписани три имена на лекаря по дентална медицина;

г) липса или грешен ЕГН на ЗЗОЛ в амбулаторния лист, при вярно изписани три имена на ЗЗОЛ.

Чл. 326. В случай че РЗОК не заплати на ИДП извършените дейности в сроковете, определени с договора с ИДП, тя дължи на изпълнителя законна лихва за просроченото време.

Чл.327. (1) Представителите на БЗС и НЗОК ежемесечно наблюдават и анализират изпълнението на бюджета за годината в частта на здравноосигурителните плащания за извънболнична дентална помощ.

(2) В случай, че очакваното изпълнение на бюджета към 30 юни на съответната година надхвърля с повече от 25 на сто половината от предвидените в ЗБНЗОК за 2010 г. средства за заплащане на извънболничната дентална помощ, в срок до 20 юни НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности по чл.310 и чл.311, така че очакваният разход по параграфа до края на годината да не се отклонява с повече от 10 на сто.

(3) В случай, че очакваното изпълнение на бюджета към 30 юли на съответната година надхвърля с повече от 22 на сто от предвидените за седемте месеца в ЗБНЗОК за 2010 г. средства за заплащане на извънболничната дентална помощ, в срок до 20 юли НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности по чл.310 и чл.311, така че очакваният разход по параграфа до края на годината да не се отклонява с повече от 10 на сто.

(4) В случай, че очакваното изпълнение на бюджета към 30 август на съответната година надхвърля с повече от 18 на сто от предвидените за осемте месеца в ЗБНЗОК за 2010 г. средства за заплащане на извънболничната дентална помощ, в срок до 20 август НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности по чл.310 и чл.311, така че очакваният разход по параграфа до края на годината да не се отклонява с повече от 10 на сто.

(5) В случай, че очакваното изпълнение на бюджета към 30 септември на съответната година надхвърля с повече от 15 на сто три четвърти от предвидените в ЗБНЗОК за 2010 г. средства за заплащане на извънболничната дентална помощ, в срок до 20 септември НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности по чл.310 и чл.311, така че очакваният разход по параграфа до края на годината да не се отклонява с повече от 10 на сто.

(6) Коригираните цени се приемат с протокол, подписан от оторизираните представители на БЗС, упълномощени от управителния съвет на БЗС - от една страна, и директора на НЗОК - от друга страна, не по-късно от 25-то число на месеца и се прилагат считано от първо число на следващия месец.

(7) В случай че страните не подпишат протокола по ал.6, директорът на НЗОК има право да извърши едностранно корекцията на цените, в съответствие с правилата по  ал.2 – 5. Коригираните цени се прилагат считано от първо число на следващия месец и са задължителни за всички изпълнители.

Чл.328. (1) Директорът на НЗОК определя списък с населените места, определени като практики с неблагоприятни условия за изпълнители на дентална помощ, съгласно методика.

(2) Изпълнителят на ИДП има право на допълнително заплащане, когато населеното място, в което е разкрита амбулаторията му е определено като неблагоприятно, при наличие едновременно на следните условия:

1. обслужваните ЗЗОЛ са с настоящ адрес в населеното място, включено в списъка по ал.1;

2. дейността, за която допълнително се заплаща, се извършва в амбулатория, разкрита в населено място, включено в списъка по ал.1.

(3) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнителите по ал.1 допълнително 20% върху цените на денталните дейности по чл.310, ал.2.

 

Раздел VI

Документация и документооборот за изпълнителите на извънболнична дентална помощ

Чл.329. Документацията, която е длъжен да води и съхранява в амбулаторията си всеки ИДП по оказване на дентална помощ по реда на ЗЗО, включва първични и отчетни документи.

Чл.330. (1) Изпълнителят води следните първични документи по образци съгласно приложение № 3:

1. “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК №2) - за изпълнителите от извънболничната дентална помощ;

2. “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4);

3. “Рецептурна бланка” (бл. МЗ-НЗОК);

4. “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6);

5. “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК №7);

6. “Направление за консултация” (бл. МЗ 119А);

7. “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3);

8. “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А) - за високоспециализирани дейности (за анестезиологична консултация).

(2) Документооборотът по ал.1 е, както следва:

1. “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК № 2) за извънболнична дентална помощ:

А. от лекаря по обща дентална медицина или от лекаря-специалист по дентална медицина:

Електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, подписан с електронен подпис на лекаря по обща дентална медицина или от лекаря-специалист по дентална медицина, извършил дейностите се предоставя в РЗОК до третия работен ден от месеца, следващ отчетния. Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител, подписан от лекаря по обща дентална медицина или от лекаря-специалист по дентална медицина и ЗЗОЛ, формират амбулаторния журнал на лекаря по дентална медицина; екземпляр се издава и предоставя на пациента.

Б. Националната здравноосигурителна каса определя електронния формат и информацията, съдържаща се в него, която изпълнителят на ДП ежемесечно представя в РЗОК при отчитане на дейността си съгласно настоящите изисквания;

2. “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) - съставя се в два екземпляра от изпълнителя на извънболнична дентална помощ (общопрактикуващ лекар по дентална медицина или специалист) при необходимост за провеждане на медико-диагностични изследвания на ЗЗОЛ; изследванията, включени в направлението, трябва да са само по един от договорените пакети за медико-диагностична дейност; изпълнителите на ИДП, извършили лабораторните изследвания, отчитат документа заедно с финансовите отчетни документи в РЗОК, придружен с електронен отчет, съдържащ назначените и извършени медико-диагностични изследвания, във формат определен от НЗОК.

3. “Рецептурна бланка” (образец бл. МЗ-НЗОК) - съставя се в два екземпляра от изпълнителя на дентална помощ; първият екземпляр от рецептата се прилага към финансовия отчет и спецификация и се предават в РЗОК от аптеките, сключили договор с РЗОК; вторият екземпляр остава в аптеката, отпуснала лекарствата.

4. “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6) - документът се попълва в един екземпляр. Използва се в случаите, когато общопрактикуващият лекар по дентална медицина или специалист изпраща ЗЗОЛ към изпълнител на СИДП за прегледи и консултации, необходими за представяне пред ЛКК или ТЕЛК, към ЛКК за извършване на експертиза на работоспособността или при допълнително поискани прегледи от ЛКК. В тези случаи не се издава “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3), а всеки специалист, извършил прегледа, попълва данните си в отрязък от талона за медицинска експертиза, откъсва го и го изпраща в РЗОК, придружен от електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Общият талон от “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК № 6):

1. при предварителни прегледи със специалисти за представяне пред ЛКК или ТЕЛК се връща на общопрактикуващия лекар по дентална медицина или специалиста, поискал консултациите, като се прилага към медицинското досие на здравноосигуреното лице;

2. при изпращане към ЛКК остава при председателя на ЛКК, като се прилага към месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК;

3. при допълнително поискани прегледи от ЛКК се връща от ЗЗОЛ в ЛКК и се прилага към месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК.

5. “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) - съставя се в един екземпляр от изпълнителя на дентална помощ при необходимост от провеждане на медицинска консултация или лечение със специалист-психиатър;

6. “Направление за консултация” (бл. МЗ 119А) - издава се от ИДП за насочване на ЗЗОЛ към изпълнител на СИДП или изпълнител на ПИМП.

Чл.331. (1) Амбулаторният лист, направлението за медико-диагностична дейност и рецептурната бланка се изготвят съгласно изисквания и реквизити, посочени в приложение №3.

(2) Изпълнителите на дентална помощ закупуват за своя сметка необходимите им за извършване на съответната дейност формуляри.

Чл. 332. Изпълнителите на ИДП могат да използват разпечатани образци на следните документи:

1. “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК № 2);

2. “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3);

3. “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А);

4. “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4);

5. “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК № 6);

6. Направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК № 7);

7. “Рецептурна бланка” – (образец бл. МЗ-НЗОК).

Чл. 333. Финансовите отчетни документи към фактурите (спецификациите за месечно отчитане на дейността на изпълнителите на ИзвбДП) - приложение №5, се подготвят в два екземпляра от всички лечебни заведения, сключили договор с НЗОК. Първият екземпляр, придружен с фактура, се предава в РЗОК до 3-тия работен ден на месеца, следващ отчетния. Вторият екземпляр остава в ИДП.

Чл. 334. В РЗОК се води отчетност за всички първични медицински и отчетни документи, които ИДП представят за отчитане на извършената дейност: електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, спецификации и фактури и “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4), придружено с електронен отчет, съдържащ назначените и извършени медико-диагностична изследвания, във формат определен от НЗОК, в случай, че са договорени.

Чл. 335. (1) При констатиране на неправилно попълнени данни във финансовите отчетни документи на ИДП РЗОК ги връща за корекция.

(2) За представени неверни данни в отчетите по договора се прилагат разпоредбите на чл.24 и чл.25.

Чл.336. (1) Изпълнителят на ПИДП:

1. насочва ЗЗОЛ към изпълнител на специализирана хирургична извънболнична дентална помощ или към изпълнител на ПИМП с “Направление за консултация” (бланка МЗ 119А);

2. насочва ЗЗОЛ към лечебно заведение - изпълнител на болнична помощ, с “Направление за хоспитализация” (бланка МЗ-НЗОК № 7).

(2) Изпълнителят на СИДП:

1. насочва ЗЗОЛ към изпълнител на ПИМП с “Направление за консултация” (бл. МЗ 119А);

2. насочва ЗЗОЛ към изпълнител на БП с “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК № 7).

 

Раздел VII

Качество на дейностите в извънболничната дентална помощ

 

Чл. 337 . Показателите за качеството и ефективността на лечебната дейност в денталната медицина  са:

1. за достъпност:

а) спазване на предварително уговорените часове за прием на ЗЗОЛ;

б) оказване на дентална медицинска помощ в рамките на договорените пакети и обеми дейности;

2. за лечение:

а) орален статус—пълен и правилно вписан;

б) диагноза—пълна и правилно вписана;

в) съобразен с диагнозата лечебен метод;

г) оформяне на оклузалната повърхност и контакта на обтурацията със съседния зъб;

д) оформяне на обтурацията в гингивалната основа;

е) правилно проведено ендодонтско лечение;

ж) ефективност на проведеното обезболяване;

з) правилно проведено лечение на възпалителното заболяване;

3. спазване на установеното времетраене, както следва:

а) обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист 15 мин.;

б) обтурация с амалгама или химичен композит 26 мин.;

в) екстракция на временен зъб, вкл. анестезията 17 мин.;

г) екстракция на постоянен зъб, вкл. анестезията 22 мин.;

д) лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (включва всички дейности без обтурацията) 39 мин.;

е) лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (включва всички дейности без обтурацията) 141 мин.;

ж) специализиран обстоен преглед 15 мин.;

з) инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия 20 мин.;

и) екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия 45 мин.;

й) контролен преглед на някоя от дейностите по букви “з” и “и” (инцизия в съединителнотъканни ложи или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб) 10 мин.;

4. показателите за спазване на установеното времетраене не се отнасят за лечението на лица до 18-годишна възраст с психични заболявания.

Чл. 338. (1) Качеството на договорените и отчетени дейности (с изключение на лечението на пулпити и периодонтити) е гарантирано от ИДП за срок 12 последователни месеца от датата на извършване на дейността.

(2) Когато в срока по ал. 1 се наложи повторно извършване на отчетена дейност (с изключение на лечението на пулпити и периодонтити), това става за сметка на ИДП.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§1. По смисъла на настоящия договор:

1. Задължително здравноосигурените лица се считат и лицата, за които се прилагат схемите за социална сигурност на ЕС, както и лицата, включени в международни спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна, и доказали правата си с удостоверителни документи за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, съгласно приложение № 4.

2 “Завършена клинична пътека” е:

а) за хирургична/интервенционална КП - когато e извършенa основната хирургическа/интервенционална процедура; спазен е задължителният минимален болничен престой, посочен в съответната КП, и са извършени задължителните диагностични процедури, с които се отчита хирургичната пътека като вид, брой и последователност на извършване, доказващи окончателната диагноза, както и предвидените следоперативни грижи.

б) за терапевтична КП - когато са извършени основни диагностични и терапевтични процедури, заложени в нея, и е спазен задължителният минимален болничен престой, посочен в съответната КП.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§2. Настоящият рамков договор влиза в сила от 01.01.2010 г.

§3. Договорите с изпълнители на извънболнична медицинска и/или дентална помощ влизат в сила, както следва:

1. от 1 януари 2010 г. при условиe, че съответният изпълнител до момента на сключване на новия договор е работил по договор с НЗОК за оказване на същия вид медицинска и/или дентална помощ и че новият договор се подпише в срока по чл. 20;

2. от датата на подписване при условие, че изпълнителят по т.1. е договорил дейност, която не е извършвал по договор с НЗОК през 2009 г. - за новата по вид дейност;

3. от датата на подписване на договора, в случай, че съответният изпълнител до момента на сключване на новия договор не е работил по договор с НЗОК.

§4. В случай че лечебно заведение за извънболнична помощ/здравно заведение не сключи договор с НЗОК при настоящите условия, за извършената от него дейност от 1 януари 2010 г. до датата на отказа се подписва срочен договор.

§5. Договорите с изпълнители на болнична помощ влизат в сила от 01 януари 2010 година.

§6. В случай, че лечебно заведение за болнична помощ не сключи договор с НЗОК при настоящите условия, за извършената от него дейност от 01 януари 2010 година до датата на отказа не се заплаща.

§7. Дейностите в извънболничната и болнична помощ, започнати преди 1 януари 2010 г. и завършени след тази дата, се извършват и заплащат при условията и по реда на действащите разпоредби на Решение №РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г. на УС на НЗОК и НРД 2006.

§8. Дейностите в извънболничната и болнична помощ, назначени по реда на действащите разпоредби на №РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г. на УС на НЗОК и НРД 2006, се извършват и заплащат по реда на настоящите условия, когато са започнати през 2010 г.

§9. Всички образци на първични медицински документи, приети с Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г. на УС на НЗОК се прилагат до издаването на нови такива.

§10. В случаите на констатирани нарушения, извършени до 31.ХII.2009 г. през периода на действие на предходния индивидуален договор с изпълнител на медицинска/дентална помощ, глоби и имуществени санкции се налагат по реда на ЗЗО.

§11. При необходимост от промяна на бизнес правилата в хода на изпълнение на финансовата година, корекциите във формата на XML файл се извършват в срок от един месец. Новият формат на отчетния файл влиза в сила един месец след публикуването му на интернет страницата на НЗОК.

§12. Директорите на РЗОК осъществяват ежедневен мониторинг на лечебните заведения, договорни партньори на НЗОК, формиращи най–голям разход на територията на съответната РЗОК.

§13. Настоящият рамков договор се сключва на основание § 68, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЗО (в сила от 18.12.2009г.) и се обнародва в „Държавен вестник”.

§14. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения, които се подписват от страните по договора и се публикуват в притурка към ДВ:

приложение 1 „Правна рамка”;

приложение 2 „Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ”;

приложение 3 „Първични медицински документи”;  

приложение 4 „Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави”;

приложение 5 „Финансови документи”;

приложение 6 „Списък на заболяванията, за които се издава “Рецептурна книжка на хронично болния””;

приложение 7 „Списък на медицински изделия, заплащани от НЗОК”;

приложение 8 „Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК”

приложение 9 „Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004 г. на Министерство на здравеопазването и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия”;

приложение 10 „Образец на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства”;

приложение 11 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ”;

приложение 12 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ”;

приложение 13 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ”;  

приложение 14 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО”;

приложение 15 „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма “Детско здравеопазване”, профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма “Майчино здравеопазване””;

приложение 16 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар-специалист”;

приложение 17 „Дейности на лекаря-специалист по “Детски-болести” по програма “Детско здравеопазване”, на лекаря-специалист по “Акушерство и гинекология” по програма “Майчино здравеопазване” и на лекаря-специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи”;

приложение 18 „Клинични пътеки”;

приложение 19 „Изисквания за сключване на договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки”;

приложение 20 „Изисквания за сключване на договор за извършване на ВСМД по приложение №4 към член единствен на Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК”;

приложение 21 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ”;

приложение 22 „Пакети и стойности, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална помощ”;

приложение 24 „Различни диагностични процедури по МКБ 9 – КМ”.

 

ЗА НЗОК                                                                  ЗА БЛС

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:                                    УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ                                     Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ

 

Д-Р ВАЛЕРИЙ МИТРЕВ                                      Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

 

ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА                              Д-Р ДИМИТЪР ЛЕНКОВ

 

Д-Р ЕВГЕНИ ДУШКОВ                                       Д-Р МИЛЕН ЧОЛАКОВ

 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ                                          Д-Р КИРИЛ ЕЛЕНСКИ

 

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ                                     Д-Р ПЛАМЕНА ВЪЛЧЕВА

 

Д-Р НЕЛИ НЕШЕВА                                             ПРОФ. Д-Р ТОДОР ЧЕРНЕВ

 

ПЕТЪР ДЕНЕВ                                          

 

Д-Р ТОНКА ВЪРЛЕВА                                        

 

ДИРЕКТОР НА НЗОК:

 

АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ                                

 

                                                                                  ЗА БЗС:

 

                                                                                  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 

                                                                                  Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ

 

Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ

 

Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ

 

Д-Р БОЖИДАР НАНЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

2.0, 4 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

НовиниСоциални грижиЗаведенияАнкетиТестовеИсторияСпециалистиСнимкиЛюбопитноПроизводителиМедицински изследванияЗдравни съветиАлтернативна медицинаОрганизацииКлинични пътекиНаправления в медицинатаЛайфстайлОбразованиеОткритияСпортЛичностиБотаникаГеографияЛечения