Начало Справочник Нормативни актове НАРЕДБА № 36 от 30.11.2005 г. за изискванията към козметичните продукти (обн. ДВ, бр. 101 от 2005г., изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 2006г., изм. ДВ, бр. 75 от 2006г.)

НАРЕДБА № 36 от 30.11.2005 г. за изискванията към козметичните продукти (обн. ДВ, бр. 101 от 2005г., изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 2006г., изм. ДВ, бр. 75 от 2006г.)

Наредби

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  З Д Р А В Е О П А З В А Н Е Т О

 Н А Р Е Д Б А

за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 30 ноември 2005г. за изискванията към козметичните продукти (обн. ДВ, бр. 101 от 2005г., изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 2006г., изм. ДВ, бр. 75 от 2006г.)

 § 1. В чл. 3, ал. 1 думите „производителя или вносителя” се заменят с „производителя, негов упълномощен представител или друго лице, което пуска козметичния продукт на пазара”.

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „предлагането” се заменя с „пускането”.

2. В ал. 3:

а) думата „предлагането” се заменя с „пускането”;

б) точка 1 се изменя така:

„1. като краен продукт са изпитвани върху животни по метод, който не е алтернативен, след като такъв е бил валидиран и приет като алтернативен метод за изпитване в Европейската Общност;”;

в) точка 2 се изменя така:

„2. съдържат съставки или комбинация от съставки, изпитвани върху животни, по метод, който не е алтернативен, след като такъв е бил валидиран и приет като алтернативен метод за изпитване в Европейската Общност.”.

 3. Създава се ал. 4:

„(4) При възникване на сериозни съмнения относно безопасността на съществуващи козметични съставки и необходимост от отпадане на забраната по ал. 3, главният държавен здравен инспектор изготвя официална позиция на страната, с мотивирано искане за предприемане на необходимите мерки, която се предоставя на Европейската комисия.”.

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. След думата „неизтриваема” се добавя „видима”.

2. Точка 1 се изменя така:

„1. наименование и адрес на производителя или негов упълномощен представител, или на лице, установено в Европейския съюз, което пуска козметичния продукт на пазара; те могат да бъдат изписани със съкращения или чрез инициали, само в случай, че е възможно да бъдат точно разпознати от потребителя; за козметични продукти, които са произведени извън Европейския съюз се посочва страната на произход”.

3. В т. 3 след думите „посочване на месеца и годината” се добавя „или на деня, месеца и годината”.

4. В т. 5 след края на текста се добавят думите „по-специално за фризьорството”.

5. В т. 8 след думите „Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI)” се добавя „съгласно изискванията на Решение 96/335/ЕО на Европейската комисия, изменено с Решение 2006/257/ЕО”.

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 след думите „козметични продукти, които” се добавя „не са предварително пакетирани или”.

2. В ал. 6 след думите „се изписва задължително” се добавя „и”.

3. В ал. 8 думата „вносителят” се заменя с „лицето, което пуска продукта на пазара”.

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „производителят или вносителят” се заменят с „производителят или негов упълномощен представител, или лицето, по чието искане е произведен продукта, или лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос”.

2. В ал. 3 думите „производителя или вносителя” се заменят с „лицата по ал. 1”.

§ 6.  В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1.  В ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

 „1. наименование и адрес на заявителя;”;

б) в т. 5 след думите „в който се влага съставката” се добавя „като в случаите, когато продуктът е известен под различни наименования на пазара в Европейския съюз се дава подробна и точна информация за всяко едно от тях”.

2. В ал. 2, т. 3 се изменя така:

„3. документ, удостоверяващ дали е подавана молба пред компетентните органи на друга страна-членка на Европейския съюз по отношение на съставката, за която се иска запазване на тайната, и подробна информация за решението по съответната молба.”.

3. Ал. 5 се изменя така:

„(5) Регистрационният номер се състои от седем цифри, като първите две от тях са годината на издаване на разрешението, вторите две - кодът на страната, издала разрешението, в съответствие с приложение № 9а и последните три цифри се определят от компетентния орган на съответната държава-членка на Европейския съюз”.

4. Създава се нова ал. 6:

„(6) Регистрационният номер по ал. 4 се състои от седем цифри, като първите две от тях са годината на издаване на разрешението, вторите две - кодът на България и последните три цифри се определят от главния държавен здравен инспектор”.

5. Досегашните алинеи 6 и 7 стават съответно алинеи 7 и 8.

§ 7. Наименованието на Раздел ІІІ се изменя така: „Изисквания към производителите и лицата, които за първи път пускат на пазара козметичен продукт от внос”

§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „производителите и вносителите на козметични продукти съхраняват” се заменят с „производителя или негов упълномощен представител, или лицето, по чието искане е произведен козметичния продукт, или лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос съхранява”.

2. В ал. 3 думата „вноса” се заменя с „пускането за първи път на пазара на козметичен продукт от внос”.

3. Ал. 4 се изменя така:

„(4) Оценката на безопасността на козметичните продукти се извършва от лица, притежаващи диплома по медицина, фармация, токсикология или дерматология, или друга подобна специалност.”.

4. Ал. 5 се изменя така:

„(5) Оценката на безопасността за козметични продукти, произвеждани в страната, се извършва от лица, притежаващи висше образование по медицина и призната специалност по токсикология или кожни и венерически болести или висше образование по фармация и призната специалност и имат придобит опит или допълнителна квалификация в областта на козметичните продукти. Лицето, изготвило оценката на безопасността, носи пълна отговорност за нейната достоверност и изчерпателност.”.

5. В ал. 6 думите „производителят или вносителят е длъжен да осигури” се заменят с „лицата по ал. 1 са длъжни да осигурят”.

6. Създава се ал. 8:

„(8) Когато един и същ продукт се произвежда на няколко места на територията на Общността, производителят може да избере едно място на производство, където да съхранява информацията по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4. Производителят е длъжен да посочи избраното място на компетентния орган по чл. 14.

§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „той” се добавя „или негов упълномощен представител, или лицето, по чието искане е произведен козметичния продукт”.

2. Ал. 2 се изменя така:

„(2) Лице, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос представя в РИОКОЗ по седалището на фирмата уведомление, съгласно приложение № 12, преди пускането на продукта на пазара.”.

3. В ал. 3 думите „производителя или вносителя” се заменят с „уведомителя”.

§ 10. В чл. 16 думите „могат да изискат от производителя или вносителя” се заменят с „могат да изискват”.

§ 11. Член 17 се изменя така:

„Чл. 17. (1) Контролните органи по чл. 15 могат временно да забранят или ограничат с определени условия пускането или предлагането на пазара на всеки козметичен продукт, когато се установи въз основа на доказателства, че този продукт представлява риск за здравето на хората, въпреки спазването на изискванията на тази наредба.

(2) В случаите по ал. 1 главният държавен здравен инспектор незабавно уведомява другите държави членки на Европейския съюз и Европейската комисия, като посочва причините, на които се основава забраната или ограничението.”.

§ 12. В § 1 на допълнителната разпоредба, т. 12 се изменя така:

„12. “Потребител”, “производител”, “пускане на пазара” и „стока” са съгласно § 13, т. 1, 3, 6 и 13 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.”.

§ 13. В § 3, ал. 2 на преходни и заключителни разпоредби думите „чл. 12, ал. 2” се заменят с „чл. 5, ал. 3”.

§ 14. В Приложение № 4 към чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Референтен № 1 се изменя така:

 

Референтен №

 

Вещество

Максимално разрешена концентрация в крайния козметичен продукт

Други ограничения и изисквания

Условия за употреба и предупреждения, които трябва да се поставят на етикета

1

2

3

4

5

1

Бензоена киселина (CAS № 65-85-0) и натриевата й сол (CAS № 532-32-1)

Продукти, които се отмиват, с изключение на продукти за хигиена на устната кухина: 2,5% (киселина)

Продукти за хигиена на устната кухина: 1,7% (киселина)

Продукти, които не се отмиват: 0,5% (киселина)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соли на бензоената киселина, различни от тези, изброени в референтен № 1 и  естери на бензоената киселина

0,5% (киселина)

 

 

 

 

 

 

2. В референтен № 2, 4 и 7, колона 2 символът „(+)” се заличава.

3. Референтен № 8 се изменя така:

 

Референтен №

 

Вещество

Максимално разрешена концентрация в крайния козметичен продукт

Други ограничения и изисквания

Условия за употреба и предупреждения, които трябва да се поставят на етикета

1

2

3

4

5

1

Цинк пиритион (+) (CAS № 13463-41-7)

Продукти за косата: 1,0%

Други продукти: 0,5%

Само за продукти, които се отмиват

Да не се използва в продукти за хигиена на устната кухина

 

 

4. В референтен № 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 и 35, колона 2 символът „(+)” се заличава.

5. Референтен № 36 се заличава.

6. В референтен № 37 и 42, колона 2 символът „(+)” се заличава.

7. В референтен № 43, колона 2, след края на текста се добавя символът „(+)”.

8. В референтен № 47 символът „(+)” се заличава.

§ 15. В приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 419 се изменя така:

“419. Материал от категория 1 и материал от категория 2, съгласно чл. 4 и 5 на Регламент (ЕО) 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета, относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, не предназначени за консумация от човека и съставките, произхождащи от тях”.

2. Точка 663 се изменя така:

„663. (2RS, 3RS)-3-(2-Хлорофенил)-2-(4-флуорофенил)-[(1H-1,2,4-триазол-1-ил)метил]oксиран; епоксиконазол (CAS № 133855-98-8)”.

3. Точка 1182 се отменя.

4. Създават се точки 1234 до 1243:

„1234. PEG-3,2’,2’-ди-p-фенилендиамин (CAS № 144644-13-3)

1235. 6-нитро-o-толуидин (CAS № 570-24-1)

1236. HC Yellow № 11 (наименование по INCI) (CAS № 73388-54-2)

1237. HC Orange № 3 (наименование по INCI) (CAS № 81612-54-6)

1238. HC Green № 1 (наименование по INCI) (CAS № 52136-25-1)

1239. HC Red № 8 (наименование по INCI) и неговите соли (CAS № 97404-14-3, 13556-29-1)

1240. Тетрахидро-6-нитрохиноксалин и неговите соли (CAS № 158006-54-3, 41959-35-7)

1241. Disperse Red 15 (наименование по INCI), с изключение като примес в Disperse Violet 1 (наименование по INCI) (CAS № 116-85-8)

1242. 4-амино-3-флуорофенол (CAS № 399-95-1)

1243. N,N’-дихексадецил-N,N’-бис(2-хидроксиетил)пропандиамид; Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide (наименование по INCI) (CAS № 149591-38-8)”.

§ 16. В Приложение № 7, част 1 към чл. 5, ал. 1, т. 2 се създават т. 98 до 101:

 

 

 

 

Вещество

Ограничения

 

Условия за употреба и предупреждения, които трябва да се поставят на етикета

област на приложение и/или употреба

максимално разрешена концентрация в крайния козметичен продукт

други ограничения и изисквания

1

2

3

4

5

6

98

Салицилова киселина(5)

(CAS № 69-72-7)  

(а) Продукти за косата, които се отмиват

(б) Други продукти

(а) 3,0%

 

(б) 2,0%

 

Да не се използва в продукти за деца под 3-годишна възраст, с изключение на шампоани.

За цели, различни от предотвратяване развитието на микроорганизми в продукта. Тази цел трябва да е очевидна от представянето на продукта

Да не се използва в продукти за деца под 3-годишна възраст (6)

99

Неорганични сулфити и бисулфити (7)

(а) Оксидативни продукти за боядисване на косата

(б) Продукти за изправяне на косата

(в) Продукти за лицето за придобиване на загар без слънчево въздействие

(г) Други продукти за придобиване на загар без слънчево въздействие

(а) 0,67% изразено като свободен SO2

 

(б) 6,7% изразено като свободен SO2

(в) 0,45% изразено като свободен SO2

 

 

(г) 0,40% изразено като свободен SO2

 

 

За цели, различни от предотвратяване развитието на микроорганизми в продукта. Тази цел трябва да е очевидна от представянето на продукта

 

100

Триклокарбан (8) (CAS № 101-20-2)

Продукти, които се отмиват

1,5%

Критерии за чистота:

3,3',4,4'-тетрахлороазобензен < 1 ppm

3,3',4,4'-тетрахлороазоксибензен <  1 ppm

За цели, различни от предотвратяване развитието на микроорганизми в продукта. Тази цел трябва да е очевидна от представянето на продукта

 

101

Цинк пиритион (9) (CAS № 13463-41-7)

Продукти за косата, които не се отмиват

0,1%

За цели, различни от предотвратяване развитието на микроорганизми в продукта. Тази цел трябва да е очевидна от представянето на продукта

 

 

(5) Като консервант, виж приложение № 4, референтен № 3

(6) Само за продукти, които могат да се използват за деца под 3-годишна възраст и които остават в продължителен контакт с кожата  

(7) Като консервант, виж приложение № 4, референтен № 9

(8) Като консервант, виж приложение № 4, референтен № 23

(9) Като консервант, виж приложение № 4, референтен № 8

 

§ 17. Създава се приложение № 9а към чл. 9, ал. 5:

 

„Кодове на държавите-членки на Европейския съюз

 

01 Франция

02 Белгия

03 Нидерландия

04 Германия

05 Италия

06 Великобритания

07 Ирландия

08 Дания

09 Люксембург

10 Гърция

11 Испания

12 Португалия

13 Финландия

14 Австрия

15 Швеция

16 Чешка република

17 Естония

18 Кипър

19 Латвия

20 Литва

21 Унгария

22 Малта

23 Полша

24 Словения

25 Словакия

26 България

27 Румъния”.

§ 18. В приложение № 11 към чл. 14, ал. 1  думите „упълномощен представител” и „упълномощения представител” се заменят с  „упълномощен представител; лице, по чието искане е произведен козметичния продукт”.

§ 19. В приложение № 12 към чл. 14, ал. 2 се правят следните изменения:

1. Думите „който вносителят внася” се заменят с „който се внася”.

2. Думите „вносител (упълномощен представител)” се заменят с „лице, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос” и думите „българската фирма вносител (упълномощения представител)” и „вносителят” се заменят с „лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос”.

§ 20. Навсякъде в текста думите „предназначение”, „предназначението” и „готовия продукт” се заменят с „представяне”, „представянето” и „крайния продукт”.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 21. От 23 март 2008г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които не отговарят на изискванията на § 14 и 16.

 

§ 22. От 23 юни 2008г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията на § 14 и 16. 

§ 23. От 21 февруари 2008г. се забранява пускането и предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията на § 15, т. 2-4. 

§ 24. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2006/78/ЕО, изменяща Директива на Съвета 76/768/ЕИО относно козметичните продукти, за адаптиране на Анекс ІІ към техническия прогрес, Директива 2006/81/ЕО, изменяща Директива на Комисията 95/17/ЕО относно условията за невписване на една или повече съставки в списъка, използван за етикетиране на козметичните продукти, във връзка с присъединяването на България и Румъния, Директива 2007/1/ЕО, изменяща Директива на Съвета 76/768/ЕИО относно козметичните продукти, за адаптиране на Анекс ІІ към техническия прогрес и Директива 2007/17/ЕО, изменяща Директива на Съвета 76/768/ЕИО относно козметичните продукти, за адаптиране на Анекси ІІІ и VІ към техническия прогрес.

 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:              

                                                                                   проф. д-р Радослав гайдарски

3.3, 8 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ПроизводителиНовиниЛайфстайлЛюбопитноЗдравни съветиБотаникаСоциални грижиСнимкиХранене при...РецептиИсторияВидеоТестовеСпециалистиЗаведенияАлт. медицинаОрганизацииИзследванияЛечения