Начало Справочник Нормативни актове НАРЕДБА № 30 от 15 юли 2010 г. за утвърждаване на медицинския стандарт „Медицинска онкология“

НАРЕДБА № 30 от 15 юли 2010 г. за утвърждаване на медицинския стандарт „Медицинска онкология“

Наредби

НАРЕДБА № 30 от 15 юли 2010 г.

за утвърждаване на медицинския стандарт „Медицинска онкология“

Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава ме­дицинският стандарт „Медицинска онкология“ съгласно приложението.

(2) С медицинския стандарт се определят:

1. основните характеристики на специал­ността „Медицинска онкология“;

2. основни изисквания към професионалната компетентност на медицинските онколози;

3. основните изисквания към устройството и към обезпечеността на структурите, осъществя­ващи дейност по специалността „Медицинска онкология“, с медицинска апаратура и човешки ресурси, в т.ч. нивата им на компетентност;

4. изисквания за качеството на дейността по специалността „Медицинска онкология“;

5. задължителният обем дейности по „Меди­цинска онкология“, осъществяван от различните лечебни заведения по отношение на пациентите със злокачествени солидни тумори;

6. основни изисквания към организацията на работа, включващи насочване на пациенти, регистрация, диагноза, лечение и проследяване, права и задължения.

(3) Дейностите по медицинска онкология се осъществяват от лечебните заведения при спазване на стандарта по ал. 1.

(4) С методично указание, издадено от министъра на здравеопазването, се определя алгоритъм за системно лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори.

Чл. 2. Вътрешните актове на органите на управление на лечебното заведение и догово­рите за оказана медицинска помощ, сключвани от лечебните заведения, не могат да съдържат разпоредби, които определят по-ниско качество на осъществяваната дейност по медицинска онкология от установеното с изискванията на тази наредба.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. В Наредба № 29 от 1999 г. за основни­те изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи се създава чл. 9а:

„Чл. 9а. (1) В лечебните заведения за болнич­на помощ, в които има клиники и отделения по хирургия от II и III ниво, определени съобразно медицинския стандарт по хирургия, със заповед на ръководителя на лечебното заведение се създава обща клинична онкологична комисия.

(2) В лечебните заведения за болнична помощ, в които има клиники и отделения по медицинска онкология от II и III ниво, опре­делени съобразно медицинския стандарт по медицинска онкология, със заповед на ръко­водителя на лечебното заведение се създават:

а) обща клинична онкологична комисия;

б) клинична онкологична комисия по хи­миотерапия;

в) клинична онкологична комисия по ло­кализации: „белодробен карцином“, „карцином на гърда“, „гастроинтестинални злокачествени неоплазми“, „ендокринни тумори“, „тумори на уро-генитален тракт“ и други.

(3) Лечебните заведения за болнична помощ, в които има клиники и отделения по медицин­ска онкология от II и III ниво, задължително създават комисиите по ал. 2, букви „а“ и „б“. Комисиите по ал. 2, буква „в“ се създават при необходимост.

(4) Клиничните онкологични комисии отго­варят на изискванията и осъществяват дейност съгласно медицинския стандарт по медицинска онкология.“

§ 2. Методичното указание по чл. 1, ал. 4 се издава в 6-месечен срок от влизане в сила на наредбата.

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.

§ 4. Контролът по изпълнение на наредба­та се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински одит“, регионалните центрове по здравеопазване и органите на управление на лечебните заведения.

§ 5. За нарушение или неизпълнение на задълженията по тази наредба виновните лица се наказват по реда на Закона за лечебните заведения и Закона за здравето.

Министър: А.-М. Борисова

Приложение към чл. 1, ал. 1

3.4, 5 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

НовиниСпециалистиЛюбопитноИзследванияКлинични пътекиАлт. медицинаОрганизацииЗаведенияИсторияСоциални грижиЛайфстайлНаправления в медицинатаНаучни публикацииПсихологияВидеоПрезентацииПатологияСнимкиХранене при...ЛеченияЗдравни съветиБотаникаГеографияПроизводителиТестовеОбразованиеОткритияСпортЛичности