Начало Справочник Нормативни актове НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г. и бр. 101 от 2010 г.)

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г. и бр. 101 от 2010 г.)

Наредби

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г. и бр. 101 от 2010 г.)

§ 1. Създава се нов чл. 3а:

„Чл. 3а. Лечебните заведения могат да осъ­ществяват скрининг като метод за профилактика на заболяванията.“

§ 2. Създава се нов раздел IV:

„Раздел IV

Скрининг

Чл. 20. (1) Скринингът е профилактичен метод за установяване разпространението на определен признак, симптом или заболяване сред групи от здравото население.

(2) Скрининг може да бъде осъществен в случай, че са изпълнени следните изисквания:

1. скринираното заболяване представлява значим обществен и здравен проблем;

2. съществуват утвърдени средства и методи за диагностика и лечение по отношение на признака/симптома/заболяването, обект на скрининга;

3. заболяването може да бъде открито в клинично неизявен (латентно протичащ) или ранен стадий;

4. съществува установен механизъм за по-на­татъшно диагностично уточняване и ефективно лечение на изследваните лица;

5. използваните скринингови методи, тесто­ве и/или изследвания са лесно приложими и безопасни за населението;

6. провеждането на скрининга е икономи­чески ефективно.

Чл. 21. (1) Всеки скрининг се извършва по определена програма или проект и задължи­телно включва:

1. определяне на целевите групи;

2. предоставяне на съвети, информация и/ или насоки за участие в скрининга;

3. изпълнение и анализиране на скрининго­вите тестове и/или изследвания;

4. предоставяне на препоръки до участни­ците за последващи прегледи и необходими медицински услуги и организирането им;

5. обработване и анализиране на обратна информация.

(2) Финансирането на скрининга може да бъде осигурявано от следните източници:

1. програми и проекти;

2. републиканския бюджет;

3. други.

(3) Условията за провеждане на скрининга, видовете скрининг, целевите групи и меди­цинските параметри по провеждането, както и необходимите специалисти и апаратура в лечебните заведения за извънболнична и за болнична помощ се уреждат в съответните медицински стандарти и са в съответствие с утвърдените европейски практики.

Чл. 22. (1) Държавата създава и поддържа система за организиран скрининг на населе­нието. Системата осигурява мониторинг, кон­трол, анализ и отчитане на индикаторите на скрининговата дейност.

(2) Системата за организиран скрининг се състои от Национален скринингов регистър (НСР) и координатори по места.

(3) Във всяка регионална здравна инспекция се назначава координатор на системата по ал. 1.

Чл. 23. (1) Националният скринингов ре­гистър се води от Националния център по обществено здраве и анализи.

(2) Регистърът съдържа:

1. лични данни на скринираните лица (имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес и др.);

2. данни за лечебните заведения, регистрира­ли се за извършване на конкретен скрининг – наименование и регистрационен номер на лечебното заведение; имена, ЕГН и УИН код на представляващия; звена и налична апаратура (включително лабораторна) на лечебното заве­дение; имена, ЕГН и УИН код на конкретните специалисти, които ще извършват скрининга; електронен (e-mail) адрес за кореспонденция, други средства за кореспонденция (телефон и др.); други необходими данни;

3. резултати от проведените изследвания на явилите се за скрининг лица;

4. други необходими данни.

(3) Регистърът задължително предоставя въз­можност за обособяване на скринирани групи и за регистрация на явилите се за преглед и изследване скринирани лица, както и създава и води електронно досие на всеки член на скринирана група.

(4) Регистърът работи с актуални данни от регистрите на населението.

Чл. 24. (1) Конкретната програма или про­ект по чл. 21, ал. 1 се регистрира в НСР и се обявява публично на неговата официална интернет страница.

(2) Скрининговите изследвания се осъщест­вяват от лекари с необходимата специалност и квалификация, които отговарят на изискванията, обявени по реда на ал. 1.

(3) Лечебните заведения изразяват своето желание да участват в скрининга чрез регистра­ция в официалната интернет страница на НСР.

(4) Скринингът се провежда при спазване на програмата/проекта по ал. 1 и на зададените финансови параметри.

(5) Лечебните заведения представят в НСР подробен отчет за резултатите от скрининга, извършените мероприятия, предвидени в про­грамата/проекта, и разходваните средства в двумесечен срок от приключване на скрининга.“

§ 3. В „Забележки“ по приложение № 1а към чл. 4, ал. 8 се създава т. 4:

„4. ПКК е кръвна картина, състояща се от поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC.“

Заключителна разпоредба

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на об­народването є в „Държавен вестник“ с изклю­чение на § 2 (относно чл. 22, 23 и 24), който влиза в сила от 1 юли 2012 г.

Министър: Ст. Константинов

8624

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г. и бр. 12 и 72 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:

„(3) Обучение за извършване на високоспециализирани дейности, извън посочените в приложение № 1а, се организира и провежда от висшите училища, Военномедицинската ака­демия и съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина по реда на чл. 182 на Закона за здравето.“

§ 2. В чл. 4, ал. 3 т. 2 се изменя така:

„2. дават становище по постъпилата от регионалните здравни инспекции и районните колегии на съсловните организации, от висши­те училища и Военномедицинската академия информация за възможностите за обучение от обучаващите институции по чл. 7 през следва­щата календарна година;“.

§ 3. В чл. 8, ал. 1 след думите „високоспеци­ализирана дейност“ се добавя „по чл. 2, ал. 2“.

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 числото „18“ се заменя с „18а“.

2. В ал. 4 думите „1 месец“ се заменят с „12 месеца“.

§ 5. Член 11б се изменя така:

„Чл. 11б. Разпоредбата на чл. 11а не се при­лага за лекарите, които работят в центровете за спешна медицинска помощ, приети са и са провели обучението си по реда на чл. 20а на места, финансирани от държавата.“

§ 6. В чл. 17, т. 7 думите „по специалността, по която работят медицински специалисти с висше образование в системите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, както и“ се заличават.

§ 7. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. (1) Ръководителите на всички ле­чебни и здравни заведения представят ежегодно от 1 февруари до 30 април на директорите на регионалните здравни инспекции справки за потребностите от специалисти в съответното лечебно или здравно заведение през следващата календарна година.

(2) В срока по ал. 1 ръководителите на лечебните и здравните заведения, получили съответно положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведе­ния и положителна акредитационна оценка по Закона за висшето образование, представят на директорите на регионалните здравни инспек­ции и справки за възможностите за обучение на специализанти от съответното лечебно или здравно заведение през следващата календарна година.

(3) Справки за потребностите от специали­сти и справки за възможностите за обучение на специализанти за нуждите на системата на отбраната, вътрешните работи, транспорта и съобщенията и правосъдието се представят от съответните ръководители и министри ежегод­но от 1 февруари до 31 май до министъра на здравеопазването.

(4) Регионалните здравни инспекции съ­бират, съхраняват и обобщават справките на лечебните и здравни заведения по ал. 1 и 2 и изготвят справки за възможностите за практи­ческо обучение на специализанти в областта на опазване на общественото здраве от реги­оналните здравни инспекции.

(5) Регионалните здравни инспекции съв­местно с районните колегии на съсловните организации проучват потребностите в областта от съответните специалисти и въз основа на справките по ал. 4, както и на информацията в регионалните регистри на членовете на съот­ ветната съсловна организация изготвят и пред­ставят ежегодно от 1 до 30 юни на министъра на здравеопазването анализ на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването, включващ следната информация по специал­ности от номенклатурата по чл. 1, ал. 1:

1. брой на придобилите и упражняващите специалност и тяхната възраст, потребностите от специалисти и възможностите за обучение от обучаващите институции по чл. 7 през следващата календарна година, включител­но и за тези от тях, за които лечебните или здравните заведения или регионалните здравни инспекции ще заплащат възнаграждението по чл. 24, ал. 3, т. 3;

2. прогноза за броя на упражняващите специалност и тяхната възраст, прогноза за потребностите от специалисти и прогноза за възможностите за обучение от обучаващите институции по чл. 7 през всяка от следващите пет години.

(6) В срока по ал. 1 справки за потребностите от специалисти и справки за възможностите за обучение на специализанти до министъра на здравеопазването подават и висшите училища и Военномедицинската академия за специал­ностите от номенклатурата по чл. 1, ал. 1, по които те провеждат изцяло теоретичното и практическото обучение.

(7) В справките за възможностите за обучение на специализанти по ал. 2, 3, 4 и 6 се посочват и тези от тях, за които лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, висшите училища или Военномедицинската академия ще заплащат възнаграждението по чл. 24, ал. 3, т. 3, както и местата срещу за­плащане по чл. 24, ал. 5, т. 3.“

§ 8. Създават се чл. 18а и 18б:

„Чл. 18а. (1) Министърът на здравеопаз­ването разглежда справките и анализите по чл. 18, ал. 3, 5 и 6 заедно със становищата на консултативните съвети по чл. 4, ал. 3, т. 2, извършва преценка на възможностите за обу­чение на обучаващите институции по чл. 7 и подготвя проект на заповед за утвърждаване на броя на местата за специализанти за след­ващата календарна година.

(2) Справки за потребностите от специалисти и за възможностите за обучение на специали­занти, постъпили след сроковете по чл. 18, не се разглеждат от министъра на здравеопазването.

(3) Проектът на заповед по ал. 1 се пред­ставя за обсъждане и даване на становище от Висшия медицински съвет съгласно чл. 6, ал. 3, т. 7 от Закона за здравето.

(4) Броят на местата за специализанти, разпределени по видове места, по обучаващи институции и по специалности, се утвърждава ежегодно със заповед на министъра на здра­веопазването до 31 октомври на текущата календарна година.

(5) В заповедта по ал. 4 се посочват местата срещу заплащане, за които висшите училища, Военномедицинската академия, лечебните или здравните заведения или регионалните здрав­ни инспекции се задължават да заплащат на специализанта възнаграждението по чл. 24, ал. 3, т. 3, както и местата срещу заплащане по чл. 24, ал. 5, т. 3.

(6) Броят на местата за провеждане на обу­чение за придобиване на професионална квали­фикация по чл. 2, ал. 2 се определя ежегодно от висшите училища или Военномедицинската академия в съответствие с капацитета им, както и в съответствие с капацитета на провеждащото практическото обучение лечебно заведение.

Чл. 18б. Министърът на здравеопазването утвърждава образци на справките за потреб­ностите от специалисти, на справките за въз­можностите за обучение на специализанти и на структурата, по която следва да се изготвят анализите на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването по чл. 18.“

§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „Висшите училища и Военномедицинската академия обявяват в централен и местен всеки­дневник конкурси за местата за специализанти в тримесечен срок от утвърждаването им по реда на чл. 18а, ал. 4, за което уведомяват писмено Министерството на здравеопазването и регио­налната здравна инспекция в тридневен срок.“

2. В ал. 2, т. 3 в края се добавя „в случаите по чл. 186, ал. 1 от Закона за здравето“.

§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думата „извърши“ се добавя „в тримесечен срок от утвърждава­нето на местата за специализанти по реда на чл. 18а, ал. 4“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. асистенти, ако са заели мястото чрез предвиден от правилника на висшето учили­ще конкурсен изпит по специалността, главни асистенти, редовни докторанти и лица с обра­зователна и научна степен „доктор“ по специ­алността съгласно номенклатурата по чл. 1, ал. 1, по която са асистенти, главни асистен­ти, докторанти или доктори; в тези случаи те изпълняват учебната програма за съответната специалност;“

в) в т. 3 думите „регионалните центрове по здравеопазване“ се заличават;

г) точка 4 се изменя така:

„4. работещите в регионалните здравни инспекции по специалностите по т. 3 и по спе­циалностите, по които инспекциите провеждат практическо обучение;“.

2. В ал. 2 числото „18“ се заменя с „18а“.

3. Създава се ал. 3:

„(3) Обучението за придобиване на специ­алност на асистентите, главните асистенти и редовните докторанти по ал. 1, т. 1 се счита за започнало от датата на започване на работа за асистентите и главните асистенти и от датата на зачисляване за докторантурата, когато започва­нето на работа или зачисляването е извършено не по-късно от три месеца от определянето на местата по чл. 18а, ал. 4.“

§ 11. В чл. 20б след думата „педиатрия“ се поставя запетая и се добавя „спешна медицина“.

§ 12. Създава се чл. 23а:

„Чл. 23а. (1) Висшите училища и Военноме­дицинската академия обявят повторно конкурси по реда на този раздел в шестмесечен срок от утвърждаването на местата за специализанти по реда на чл. 18а, ал. 4 за местата, които са останали незаети след проведеното класиране по реда на чл. 20, 20а, 20б и 23.

(2) За местата за специализанти, опре­делени по реда на чл. 18а, ал. 4 като места срещу заплащане, които са останали незаети след повторно проведените конкурси по ал. 1 или за които не е сключен договор по чл. 24, могат да кандидатстват чужденци по реда на глава четвърта.

(3) Висшите училища и Военномедицин­ската академия подават информация до Ми­нистерството на здравеопазването за броя на чужденците, зачислени на местата за специ­ализанти по ал. 2.“

§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) създават се нови т. 5, 6 и 7:

„5. начина на документиране и контрол на присъствието на специализанта в обучаващите институции;

6. условията и реда за получаване на до­пълнително възнаграждение от паричните средства на лечебното заведение, включително и от дейността му по договор с Националната здравноосигурителна каса и от избор на екип от медицински специалисти, в съответствие с установеното във вътрешните правила на лечебното заведение за формиране на възнагражденията на работещите в него;

7. условията и реда за ползване на платен годишен отпуск от специализанта в размер не по-малък от 20 и не по-голям от 30 работни дни, отпуск при временна неработоспособ­ност, отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст при спазване на изис­кванията на глава осма от Кодекса на труда и в съответствие с установеното във вътрешните правила за ползване на отпуските на съответното лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция;“

б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 8 и 9.

2. В ал. 4 изречение първо се изменя така: „Размерът на възнаграждението по ал. 3, т. 2 и 3 не може да бъде по-малък от 2 минимални работни заплати за страната, а по ал. 3, т. 2 не може да бъде по-голям от 4 минимални работни заплати за страната.“

3. В ал. 5 се създава т. 3:

„3. има сключен договор по чл. 234 или 235 от Кодекса на труда или друг договор с висше училище, лечебно или здравно заведение, което е различно от институцията, провеждаща практическото обучение, както и договор с друго физическо или юридическо лице, в който е уговорено, че то се задължава да финансира обучението и да заплаща възнаграждението по ал. 3, т. 3.“

4. Алинеи 6 и 7 се изменят така:

„(6) С договора по ал. 1 се определят и:

1. условията и редът за финансиране на практическото обучение на места, финанси­рани от държавата, както и на местата срещу заплащане;

2. пълната ежедневна продължителност на практическото обучение съобразно характера на дейностите по съответната специалност при спазване на изискванията на глава седма от Кодекса на труда и в съответствие с устано­веното разпределение на работното време във вътрешните правила на съответното лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция.

(7) Специализантите, приети по реда на чл. 20, сключват договор с висшето училище или Военномедицинската академия при спаз­ване условията на ал. 2, ал. 3, т. 1, 4, 5, 6, 7 и 9 и ал. 6. В договора се посочва и размерът на получаваното възнаграждение на лицата по чл. 20, ал. 1 за извършена лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи, когато специализантът не получава възнаграж­дение по трудово или служебно правоотношение или няма сключен договор за финансиране на обучението по ал. 5, т. 3.“

§ 14. Създават се чл. 24а и 24б:

„Чл. 24а. Министърът на здравеопазването утвърждава образец на договора за обучение за придобиване на специалност по чл. 24.

Чл. 24б. Забранява се сключване на договор за обучение за придобиване на специалност по чл. 24 на места за специализанти, които не са утвърдени по чл. 18а, ал. 4.“

§ 15. В чл. 26, ал. 1, т. 5 числото „191“ се заличава.

§ 16. В чл. 27б, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. наличие на незаето място след проведе­ното класиране по реда на чл. 20, 20а, 20б и 23 или след повторно проведения конкурс по чл. 23а, ал. 1 в приемащата обучаваща инсти­туция за практическо обучение;“.

§ 17. В чл. 32, ал. 1 думите „или чрез регио­налния център по здравеопазване“ се заличават.

§ 18. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За обучение за придобиване на специ­алност в системата на здравеопазването могат да кандидатстват чужденци, които:

1. владеят български език и професионал­ната терминология на български език и имат признати висше образование по реда на чл. 9, ал. 3, т. 9 от Закона за висшето образование и професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионална квалификация в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или

2. владеят български език и професионалната терминология на български език, имат признато висше образование по реда на чл. 9, ал. 3, т. 9 от Закона за висшето образование и успешно са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето.“

2. В ал. 2:

а) точка 4 се заличава;

б) в т. 8 в края се добавя „или удостоверение за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето“.

3. В ал. 4 думите „чл. 18, ал. 5“ се заменят с „чл. 18а, ал. 4“.

§ 19. Член 39 се отменя.

§ 20. Създава се глава четвърта „а“ с чл. 39б и 39в:

„ Г л а в а ч е т в ъ р т а „ а “

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕ­НИЕТО

Чл. 39б. (1) Висшите училища, Военномеди­цинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве осигуряват качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването чрез вътрешна система за оценяване, поддър­жане и развитие на качеството на обучението, която включва и проучване на мнението на специализантите най-малко веднъж годишно.

(2) Целта на системата по ал. 1 е да под­държа, развива и контролира качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Чл. 39в. (1) Вътрешната система за оценя­ване, поддържане и развитие на качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването включва най- малко:

1. за висшите училища, Военномедицинската академия и националните центрове по пробле­мите на общественото здраве:

а) разработване на вътрешни правила, с които се регламентират присъствието, пра­вата и задълженията на специализантите, на ръководителите на специализантите и на други участници в процеса на обучение;

б) периодичен анализ и обновяване на учебната документация, като се взема предвид мнението на специализантите;

в) огласяване на резултатите от проведени вътрешни и външни одити във връзка с обу­чението;

г) организиране на дейности за поддържане и повишаване квалификацията на преподавате­лите и на ръководителите на специализантите;

д) провеждане на анкета сред специализан­тите най-малко веднъж годишно;

е) анализ на успеваемостта на държавен изпит за специалност на специализантите, обучавани в съответната институция;

2. за лечебните заведения:

а) дейностите по т. 1;

б) периодичен анализ на резултатите от участието на специализанта в изпълнението на предвидените в учебната програма операции, манипулации, изследвания и други практически дейности;

в) провеждане на анкета сред персонала на структурата на лечебното заведение, в която се провежда практическото обучение (включващ лекари, медицински сестри и др.), относно комуникативните умения на специализанта и способността му за работа в екип най-малко веднъж годишно.

(2) Конкретната система за поддържане на качеството по ал. 1, начинът є на функциони­ране, както и редът за проучване на мнението на специализантите и начинът на оповестяване на резултатите от него се определят от висше­то училище, Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве съгласувано с институ­циите по чл. 7, провеждащи практическото обучение.“

§ 21. В чл. 41, ал. 1 думите „чл. 18, ал. 5“ се заменят с „чл. 18а, ал. 4“.

§ 22. В чл. 42 ал. 2 се отменя.

§ 23. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 18, ал. 5“ се заменят с „чл. 18а, ал. 4“.

§ 24. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел А „Специалности, които са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации“, подраздел І „Специалности за лица с образователно-квали­фикационна степен „магистър“ по медицина“:

а) се създава т. 23а:

 

23а.

Медицинска онкология

5

2. В раздел Б „Специалности, които не са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации“ т. 12 и 23а се заличават.

§ 25. В приложение № 1а към чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:

1. Заглавието на приложението се изменя така:

„Високоспециализирани дейности по чл. 2, ал. 2“.

2. Точки 7 – 26, т. 28 и 29 се заличават.

§ 26. Навсякъде в останалите текстове на наредбата думите „регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионална здравна инспекция“, думите „регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“ и думите „регионалните центрове по здравеопазване“ и „регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регио­налните здравни инспекции“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 27. (1) Ръководителите на лечебните и здравните заведения, получили съответно по­ложителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения и по­ложителна акредитационна оценка по Закона за висшето образование, представят в срок до 31 юли 2011 г. на директорите на регионалните здравни инспекции справки за възможностите за обучение на специализанти от съответното лечебно или здравно заведение през 2012 г.

(2) В срока по ал. 1 справки за възможностите за обучение на специализанти през 2012 г. до министъра на здравеопазването подават:

1. съответните ръководители и минис- три – за нуждите на системата на отбраната, вътрешните работи, транспорта и съобщенията и правосъдието;

2. висшите училища и Военномедицинската академия – за специалностите от номенкла­турата по чл. 1, ал. 1, по които те провеждат изцяло теоретичното и практическото обучение.

(3) Регионалните здравни инспекции съв­местно с районните колегии на съсловните организации проучват потребностите в областта от съответните специалисти и въз основа на справките по ал. 1 и 2 изготвят и представят на министъра на здравеопазването в срок до 31 август 2011 г. справки за потребностите от специалисти и справки за възможностите за обучение от обучаващите институции по чл. 7 през 2012 г.

(4) Броят на местата за специализанти за 2012 г., разпределени по видове места, по обучаващи институции и по специалности, се утвърждава със заповед на министъра на здра­веопазването в срок до 15 ноември 2011 г. по реда на чл. 18а, ал. 1, 3 и 4.

(5) В справките за възможностите за обучение на специализанти по ал. 1, 2 и 3 се посочват и тези от тях, за които лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, висшите училища или Военномедицинската академия ще заплащат възнаграждението по чл. 24, ал. 3, т. 3, както и местата срещу заплащане по чл. 24, ал. 5, т. 3.“

§ 28. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба висшите училища и Военномедицинската академия обявяват пов­торно конкурси по реда на глава втора, раздел четвърти за местата за 2011 г., които са останали незаети след проведеното класиране по реда на чл. 20, 20а, 20б и 23.

(2) За местата за специализанти, определени по реда на чл. 18, ал. 5 като места срещу запла­щане, които са останали незаети след повторно проведените конкурси по ал. 1 или за които не е сключен договор по чл. 24, могат да канди­датстват чужденци по реда на глава четвърта.

(3) Висшите училища и Военномедицинската академия подават информация до Министерство­то на здравеопазването за броя на чужденците, зачислени на местата за специализанти по ал. 2.

§ 29. (1) Специализантите, които към влизане в сила на тази наредба се обучават за придо­биване на специалности, за които в учебната програма е предвидено практическото обучение да се провежда в регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, довършват обучението си по досегашния ред в регионалните здравни инспекции.

(2) В случаите по ал. 1 разпоредбата на чл. 25, ал. 3 не се прилага.

§ 30. Специализантите, които към влизане в сила на тази наредба се обучават за придо­биване на специалност „Медицинска генетика“, довършват обучението си по актуализираната учебна програма с 4-годишна продължителност на обучението.

§ 31. (1) Действащите към влизането в сила на тази наредба договори за обучение за придобиване на специалност се привеждат в съответствие с разпоредбите на тази наредба с изключение на размера на възнагражденията на специализантите, като страните по тях сключват за остатъка от срока на действие на договорите допълнително споразумение в едномесечен срок.

(2) Размерът на възнагражденията на спе­циализантите, определен в договорите по ал. 1, може да бъде променен след 1 януари 2012 г. на по-висок в съответствие с разпоредбата на чл. 24, ал. 4 по съгласие на страните.

§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“ с из­ключение на разпоредбата на § 12, т. 2, която влиза в сила от 1 януари 2012 г.

§ 33. Наредбата е съгласувана с министъра на образованието, младежта и науката и с министъра на финансите.

 Министър: Ст. Константинов

3.5, 6 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

НовиниЛюбопитноЗдравни съветиСоциални грижиСпортИсторияОрганизацииЛеченияХранене при...ИнтервютаСнимкиСпециалистиЛайфстайлПсихологияМедицински изследванияКлинични пътекиЗаведения