Начало Справочник Нормативни актове НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напъ

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напъ

Наредби

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм., бр. 111 от 2004 г., бр. 6, 63 и 102 от 2005 г. и бр. 60 от 2006 г.)

§ 1. В приложението към член единствен се правят следните изменения и допълнения:

1.Следният ред се заличава:

Туберкулоза на дихателните органи,потвърдена бактериологично и хистологично

A15.0

A15.1

A15.2

A15.4

A15.5

A15.6

A15.7

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие

на културелен растеж

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, потвърдена бактериологично и хистологично

Туберкулоза на ларинкса, тра хея та и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично

Туберкулозен плеврит,потвърден бактериологично и хистологично

Първична туберкулоза на дихателните органи,потвърдена бактериологично и хистологично

2. След ред:

Ехинококоза B67.0

B67.1

B67.3

B67.5

B67.6

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

Инва зи я с д руга локализация,п р е д и з в и к а н а от Echinococcus granulosus

Инва зи я с д руга локализация,п р е д и з в и к а н а от Echinococcus multilocularis

Дру г а и н в а зи я ,п р е д и з в и к а н а от Echinococcus multilocularis

се добавят следните редове:

„Злокачествени новообразувания на млечната жлеза

С 50 Злокачествени новообразувания на млечната жлеза

Злокачествени новообразувания на ендометриума

С 54.1 Злокачествени новообразувания на ендометриума

Злокачествени новообразувания на простатата

С 61 Злокачествени новообразувания на простатата

Злокачествени новообразувания на бъбрек с изключе­ние на бъбречно легенче

С 64

Злокачествени новообразувания на бъбрек с изключе­ние на бъбречно легенче

се добавя следният ред:

„Други сфинголипидози

Е 75.2

Болест на Гоше, олест на Фабри

7. Ред

Разстройства на

минералната об­мяна

E83.3

Разстройства на обмяната на фос­фора

се изменя така:

„Разстройства на минералната об­мяна

Е 83.0

E83.3

Болест на Уил­сон – Коновалов

Разстройства на обмяната на фос­фора

и след него се добавя следният ред:

„Кистозна фиброза

Е 84

Кистозна фибро­за

8. Ред

Безплодие при жената

N97

Безплодие при жената

се заменя със следните редове:

„Р е с п и р а т о р е н

дистрес у новороденото

Р 22.0 Неонатален респираторен (дистрес)синдром

(Хиалинно-мембранна болест)

Хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период

P 27.1 Бр о н х о п у лмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период

Други уточнени синдроми на вродени аномалии,засягащи няколко системи

Q 87.1 Синдром на Прадер Вили

Синдром на Търнър

Q 96 Синдром на Търнър

“9. След ред:

Грижа за изкуствени отвори

Z43.2

Z43.3

Z43.5

Z43.6

Грижа за илеостома

Грижа за колостома

Грижа за цистостома

Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища се добавя следният ред:

Н а л и ч и е н а трансплантирани органи и тъкани

Z 94 Н а л и ч и е н а трансплантирани органи и тъкани“

10. Забележката се изменя така:

„Забележка:

1. Лекарствените продукти за домашно лечение по тази наредба при заболявания с кодове по МКБ от А15.0 до А18.8 включително могат да се изписват след дехоспитализиране на пациента от лечебно заведение за болнична помощ.

2. За заболявания с кодове по МКБ С 50,С 54.1, С 61 и С 64 включително могат да се изписват само лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия.

3. Лекарствените продукти за домашно лечение по тази наредба при заболявания с код по МКБ N 18 могат да се изписват за предиализен стадий и при деца със смущения в растежа в терминален стадий на бъбречна недостатъчност.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. В Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм., бр. 16, 48 и 95 от 2006 г., бр. 31,69, 89, 90 и 96 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г. и бр. 7, 21, 63 и 89 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 1 т. 2 и 4 се заличават.

2. В чл. 3 след думите „радиоактивни лекарствени продукти“ се добавя „радиофармацевтици“.

3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1 след думите „радиоактивни лекарствени продукти“ се добавя „радиофар-

мацевтици“;

б) алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Спецификацията по ал. 1 се изготвя в рамките на осигурените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства.

(3) За радиофармацевтиците, радионуклидните генератори, китове и радионуклидни прекурсори по чл. 3, които представляват медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия, се изготвя спецификация по реда на чл. 10.“

4. В заглавието на приложение № 2 към чл. 3 след думите „радиоактивни лекарствени продукти“ се добавя „радиофармацевтици“.

5. Създава се преходна разпоредба:

„Параграф единствен. (1) Комисията по чл. 2, ал. 2 в петдневен срок от влизане в сила на наредбата привежда списъка с конкретните заболявания, класифицирани по Международната класификация на болестите (МКБ), лекарствените продукти по междуна­родно непатентно наименование и лекарствена форма за лечението на тези заболявания и алгоритмите на лечение на заболяванията с лекарствените продукти в съответствие с тази наредба и министърът на здравеопазването го утвърждава.

(2) За месец януари 2011 г. лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 4 и лекарстве­ните продукти за поддържаща хормонална терапия се предписват, отпускат, заплащат и разпределят на лечебните заведения – крайни получатели, по досегашния ред.“

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011 г., с изключение на § 2, т. 2, 3 и 4, които влизат в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.

 Министър: Ст. Константинов

2.8, 5 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ДиетиЛеченияЛюбопитноОрганизацииНовиниБотаникаИсторияНаправления в медицинатаКлинични пътекиСоциални грижиИнтервютаАнкетиЗдравни съветиСнимкиЗаведенияХранене при...РецептиАлт. медицинаЛайфстайлПроизводителиСпециалистиГеографияЛичностиПсихологияПатологияИзследванияАптекиОткритияВидеоСпортТестовеКалкулаториФизиологияСтатистически проучванияОбразование