Начало Справочник Нормативни актове НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти (обн., ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. и доп., бр. 44 и 75 от 2006 г., бр. 39 и 106 от 2007 г., бр. 80 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 2 и 62 от 2010 г.

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти (обн., ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. и доп., бр. 44 и 75 от 2006 г., бр. 39 и 106 от 2007 г., бр. 80 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 2 и 62 от 2010 г.

Наредби

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти (обн., ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. и доп., бр. 44 и 75 от 2006 г., бр. 39 и 106 от 2007 г., бр. 80 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 2 и 62 от 2010 г. и бр. 53 от 2011 г.)

§ 1. В приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, т. 1 „Списък на веществата, които козметичните про­дукти не трябва да съдържат“ се създава т. 1373:

„1373. N-(2-нитро-4-аминофенил)-алиламин (HC Red № 16 (наименование по INCI) и неговите соли (CAS № 160219-76-1)“.

§ 2. В приложение № 7 към чл. 5, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В част 1 „Списък на веществата, които козметичните продукти не трябва да съдържат, извън посочените концентрации при дадените ограничения и условия“:

а) ред с № 12 се изменя така:

 

12

Водороден пе­роксид и други съединения или смеси, които от­делят водороден пероксид, вклю­чително карбами­ден пероксид и цинков пероксид

а) Смеси за поддър­жане на косата

б) Смеси за поддър­жане на кожата

в) Смеси за втвър­дяване на ноктите

г) Продукти за устна­та кухина, включи­телно за изплакване на устата, паста за зъби и продукти за избелване на зъбите

д) Продукти за из­белване на зъбите

а) 12 % H2O2 (40 обе­ма) нормално наличен или отделен

б) 4 % H2O2, нормално наличен или отделен

в) 2 % H2O2, нормално наличен или отделен

г) ≤ 0,1 % H2O2, нор­мално наличен или отделен

д) > 0,1 % ≤ 6 % H2O2, нормално наличен или отделен

д) Да се продава единстве­но на практикуващи лека­ри по дентална медицина. За всеки цикъл на употре­ба първата употреба е от практикуващи лекари по дентална медицина според определението в Дирек­тива 2005/36/ЕО или под техния пряк надзор, ако се осигурява равностойно ниво на безопасност. След това да се предостави на потребителите, за да се завърши цикълът на упо­треба. Да не се употребява при лица под 18- годишна възраст.

а) Използвайте подхо­дящи ръкавици.

а), б), в) и д) Съдържа водороден пероксид. Избягвайте контакт с очите. Изплакнете незабавно очите, ако продуктът попадне в тях.

д) Концентрация на H2O2, нормално на­личен или отделен, означена в проценти. Да не се употребява при лица под 18-го­дишна възраст. Да се продава единствено на практикуващи лекари по дентална медици­на. За всеки цикъл на употреба първата употреба е от прак­тикуващи лекари по дентална медицина или под техния пряк надзор, ако се осигу­рява равностойно ниво на безопасност. След това да се предостави на потребителите, за да се завърши цикълът на употреба.

б) ред с № 16 се изменя така:

16

1-нафталенол

1-Naphthol (на­именование по INCI)

CAS № 90-15-3

ЕО № 201-969-4

Вещество за боядис­ване на коса в про­дукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 2,0 %

а) Съотношението на смес­ване трябва да бъде посо­чено на етикета.

Багрилата за коса мо­гат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте ука­занията.

Продуктът не е предназна­чен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да по­вишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някак­ва реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте по­лучавали реакция след вре­менно татуиране с „черна къна“.

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте ука­занията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „чер­на къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получа­вали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

б) Съдържа resorcinol.

257

1H-индол-5,6-диол Dihydroxyindole

(наименование по INCI)

CAS № 3131-52-0

ЕО № 412-130-9

а) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

б) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б) 0,5 %

a) След смесване при окислителни условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 0,5 %

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране

с „черна къна“.

б) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

258

5-амино-4-хлоро- 2-метилфенол хидрохлорид

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl

(наименование по INCI)

CAS

№ 110102-85-7

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окислителни условия максималната концен- трация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,5 %

(изчислени като хидрохлорид)

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

259

1H-индол-6-ол 6-Hydroxyindole

(наименование по INCI)

CAS № 2380-86-1

ЕО № 417-020-4

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окислителни условия максималната концен-

трация, приложена към косата, не трябва да превишава 0,5 %

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

260

1H-индол-2,3-дион Isatin

(наименование по INCI)

CAS № 91-56-5

ЕО № 202-077-8

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

1,6 %

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

261

2-аминопиридин- 3-ол 2-Amino-

3-Hydroxypyridine

(наименование по INCI)

CAS № 16867-03-1

ЕО № 240-886-8

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окислителни условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,0 %

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

262

2-метил-1-нафтил ацетат

1-Acetoxy-2- Methylnaphthalene

(наименование по INCI)

CAS № 5697-02-9

ЕО № 454-690-7

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окислителни условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 2,0 %. (Когато препаратът за боядисване на коса съдържа както 2-Methyl-1-Naphthol, така и 1- Acetoxy-2- Methylnaphthalene, максималната концентрация на 2-Methyl-1-Naphthol върху главата следва да не превишава 2,0 %.)

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на

етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

263

1-хидрокси-2- метилнафтален

2-Methyl-1- Naphthol

(наименование по INCI)

CAS № 7469-77-4

ЕО № 231-265-2

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окислителни условия максималната концен- трация, приложена към косата, не трябва да превишава 2,0 %.

(Когато препаратът за боядисване на коса съдържа както 2-Methyl-1-Naphthol, така и 1- Acetoxy-2- Methylnaphthalene, максималната концен- трация на 2-Methyl-

1- Naphthol

върху главата

следва да не пре-

вишава 2,0 %.)

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на

етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

264

Динатриев 5,7-динитро- 8-оксидо-2- нафталенсулфонат Acid Yellow 1

(наименование по INCI)

CAS № 846-70-8

ЕО № 212-690-2

CI 10316

а) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

a) След смесване при окислителни условия максималната концен- трация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,0 %

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на

етикета.

Багрилата за коса могат да

предизвикат тежки алергични

реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

б) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б) 0,2 %

б) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

265

4-нитро-1,2- фенилендиамин 4-Nitro-o- Phenylenediamine

(наименование по INCI)

CAS № 99-56-9

ЕО № 202-766-3

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окислителни условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 0,5 %

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

266

2-(4-амино-3- нитроанилино) етанол HC Red № 7

(наименование по INCI)

CAS № 24905-87-1

ЕО № 246-521-9

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

1,0 %

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

– Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

267

2-[бис(2- хидроксиетил) амино]-5- нитрофенол

HC Yellow № 4

(наименование по INCI)

CAS № 59820-43-8

ЕО № 428-840-7

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б) 1,5 %

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

– Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

268

2-[(2-нитрофенил) амино]етанол

HC Yellow № 2

(наименование по INCI)

CAS № 4926-55-0

ЕО № 225-555-8

а) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

б) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

1,0 %

а) След смесване при окислителни условия максималната концентрация, прило-

жена към косата, не трябва да превишава 0,75 %

За а) и б):

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

– Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

269

4-[(2-нитрофенил) амино]фенол

HC Orange № 1

(наименование по INCI)

CAS № 54381-08-7

ЕО № 259-132-4

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

1,0 %

270

2-нитро-N1- фенил-бензен-1,4- диамин

HC Red № 1

(наименование по INCI)

CAS № 2784-89-6

ЕО № 220-494-3

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

1,0 %

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

271

1-метокси-3- (β-аминоетил) амино-4- нитробензен, хидрохлорид

HC Yellow № 9

(наименование по INCI)

CAS № 86419-69-4

ЕО № 415-480-1

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,5 % (изчислени

като

хидро-

хлорид)

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

– Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

272

1-(4'-амино-

фенилазо)-2-

метил-4- (бис-2- хидроксиетил) аминобензен

HC Yellow № 7

(наименование по INCI)

CAS

№ 104226-21-3

ЕО № 146-420-6

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,25 %

273

N-(2- хидроксиетил)- 2-нитро-4- трифлуорметил- анилин

HC Yellow № 13

(наименование по INCI)

CAS № 10442-83-8

ЕО № 443-760-2

а) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

б) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б) 2,5 %

a) След смесване при окислителни условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 2,5 %

За а) и б):

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

– Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

274

Бензенаминов, 3-[(4,5-дихидро-3- метил-5-оксо- 1-фенил-1H- пиразол- 4-ил) азо]- N,N,Nтриметил-, хлорид

Basic Yellow 57

(наименование по INCI)

CAS № 68391-31-1

ЕО № 269-943-5

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

2,0 %

275

Етанол, -2,2'-[[4-[(4-амино- фенил) азо]

фенил]имино]бис-

Disperse Black 9

(наименование по INCI)

CAS № 20721-50-0

ЕО № 243-987-5

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,3 %

(от сместа в

съотношение

1:1 от 2,2'-[4- (4- аминофе-

нилазо) енил-

имино] диетанол и

лигносулфат)

276

9,10-антра-

цендион, 1,4-бис

[(2,3-дихидро-

ксипропил) амино]- HC Blue № 14 (наиме- нование по INCI)

CAS № 99788-75-7

ЕО № 421-470-7

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

0,3 %

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

– Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

277

2-(4-метил-2- нитроанилино) етанол Hydroxyethyl-2- Nitro-p-Toluidine

(наименование по INCI)

CAS

№ 100418-33-5

ЕО № 408-090-7

а) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

б) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б) 1,0 %

а) След смесване при окислителни условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,0 %

За а) и б):

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

– Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

а) Съотношението на смесване

трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

278

1-амино-2-нитро-

4-(2',3'- дихидро-

ксипропил)

амино-5- хлоро- бензен + 1,4-бис- (2',3'- дихидрок- сипропил) амино-

2-нитро-5- хлоробензен

HC Red № 10 + HC Red № 11

(наименование по INCI)

CAS № 95576-89-9 + 95576-92-4

а) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

б) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

2,0 %

а) След смесване при окислителни условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,0 %

За а) и б):

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

– Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

а) Съотношението на смесване

трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да

предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

2. В част 2 „Списък на условно разрешени вещества“ редове с номера 10 и 50 се заличават.

Допълнителна разпоредба

§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2011/84/ЕС на Съвета за изме­нение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел адаптиране на приложение ІІІ към нея към техническия напредък (обн., ОВ, L 283 от 29. 10. 2011 г.) и Дирек­тива за изпълнение 2012/21/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения ІІ и ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета във връзка с козметичните продукти (обн., ОВ, L 208 от 3. 08. 2012 г.).

Заключителни разпоредби

§ 4. Разпоредбата на § 2, т. 1, буква „а“ влиза в сила от деня на обнародване на наредбата в „Държавен вестник“.

§ 5. Разпоредбите на § 1 и § 2, т. 1, букви „б“, „в“ и „г“ и т. 2 влизат в сила от 1 септември 2013 г.

Министър: Десислава Атанасова

5.0, 1 глас

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ПроизводителиЛюбопитноЛайфстайлБотаникаЗдравни съветиСоциални грижиНовиниРецептиХранене при...СнимкиИсторияТестовеСпециалистиСпортАлтернативна медицинаЛеченияЗаведенияКлинични пътекиМедицински изследвания