Начало Справочник Нормативни актове НАРЕДБА за изменение и допълнение на На¬редба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти (обн., ДВ, бр. 101 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 44 и 75 от 2006 г., бр. 39 и 106 от 2007 г., бр. 80 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 2 и 62 от 2010 г

НАРЕДБА за изменение и допълнение на На¬редба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти (обн., ДВ, бр. 101 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 44 и 75 от 2006 г., бр. 39 и 106 от 2007 г., бр. 80 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 2 и 62 от 2010 г

Наредби

Наредба за изменение и допълнение на На­редба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти (обн., ДВ, бр. 101 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 44 и 75 от 2006 г., бр. 39 и 106 от 2007 г., бр. 80 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 2 и 62 от 2010 г.)

§ 1. Създава се чл. 5а:

„Чл. 5а. По отношение на веществата, кла­сифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията съгласно част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (обн., OB, L 353, 31.12.2008 г.), се прилага чл. 15, пар. 1 и 2 от Регламент (EО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (обн., OB, L 342, 22.12.2009 г.).“

§ 2. В чл. 6, т. 8 думите „приложение № 4 на Наредбата за реда и начина на класифи­циране, опаковане и етикетиране на химич­ни вещества и препарати (обн., ДВ, бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2004 г.; изм., бр. 50 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2005 г.) (Инвентаризационен списък на Европейската общност на съществуващите търговски химич­ни вещества (ЕINECS), по номенклатурата на Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC), по Международната химическа класификация (CAS), по приложение № 6 на Наредбата за реда и начина на класифици­ране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (Европейски списък на нотифицираните химични вещества (ЕLINCS)“ се заменят с „Инвентаризационния списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества (ЕINECS), по номенклатурата на Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC), по Меж­дународната химическа класификация (CAS), по Европейския списък на нотифицираните химични вещества (ЕLINCS)“.

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2:

а) в буква „а“ думите „приложение № 4 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати“ се заменят с „Инвентаризационния списък на Европейската общност на съществува­щите търговски химични вещества (ЕINECS)“;

б) буква „б“ се изменя така:

„б) наименованието и официалният номер по Европейския списък на нотифицираните химични вещества (ЕLINCS);“.

2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:

„1. информация относно единния иденти­фикационен код на дружеството или коопе­рацията от Търговския регистър, а за друже­ствата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономиче­ско пространство – документ за актуална ре­гистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;“.

§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения:

1.                    В ал. 1 думите „регионалната инспек­ция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „регионалната здравна инспекция (РЗИ)“.

2. В ал. 2 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „РЗИ“.

3. В ал. 3 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „РЗИ“.

§ 5. В чл. 18, ал. 3 т. 1 се изменя така:

„1. информация относно единния идентифи­кационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, реги­стрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразуме­нието за Европейското икономическо прос­транство – документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;“.

§ 6. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на икономика­та“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 7. В приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, т. 1 „Списък на веществата, които козметичните продукти не трябва да съдържат“ се създава т. 1372:

„1372. 2-Аминофенол (o-Aminophenol (на­именование по INCI); CI 76520) и неговите соли (CAS № 95-55-6/67845-79-8/51-19-4; ЕО № 202-431-1/267-335-4).“

§ 8. В приложение № 7 към чл. 5, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В част 1 „Списък на веществата, които козметичните продукти не трябва да съдържат, извън посочените концентрации при дадените ограничения и условия“:

а) ред с № 201 се изменя така:

201

2-Chloro-6- ethylamino- 4-nitrophenol (наименование по INCI)

CAS № 131657- 78-8

ЕО № 411-440-1

а) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

б) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б) 3,0 %

а) След смесване при окислителни условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,5 %

а) и б):

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

– Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

б) след ред с № 209 се създават редове с номера 215 – 218, 222, 223, 225, 227, 230, 232, 234, 237 – 239, 241 – 246, 248 – 252:

215

4-amino-

3-nitrophenol (на­именование по INCI)

CAS № 610-81-1

ЕО № 210-236-8

а) Вещество за бо­ядисване на коса в продукти за боя­дисване на коса с окислител

б) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса без окислител

б) 1,0 %

а) След смесване при окислителни условия максималната концен­трация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,5 %

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте полу­чавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

б) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някак­ва реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте полу­чавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

216

2,7-Naphthalenediol

(наименование по INCI)

CAS № 582-17-2

ЕО № 209-478-7

а) Вещество за бо­ядисване на коса в продукти за боя­дисване на коса с окислител

б) Вещество за бо­ядисване на коса в продукти за боя­дисване на коса без окислител

б) 1,0 %

а) След смесване при окислителни условия максималната концен­трация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,0 %

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергич­ни реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „чер­на къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някак­ва реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте полу­чавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

217

m-Aminophenol (наименование по INCI)

CAS № 591-27-5

ЕО № 209-711-2 и неговите соли

m-Aminophenol HCl (наименова­ние по INCI)

CAS № 51-81-0

ЕО № 200-125-2

m-Aminophenol sulfate (наимено­вание по INCI) CAS № 68239-81-6

ЕО № 269-475-1

sodium m- Aminophenol

(наименование по INCI)

CAS № 38171-54-9

Вещество за боя­дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса с окислител

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,2 %

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергич­ни реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „чер­на къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получа­вали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

218

2,6-Dihydroxy-3,4- dimethylpyridine

(наименование по INCI)

CAS № 84540-47-6

ЕО № 283-141-2

Вещество за боядис­ване на коса в про­дукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,0 %

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

222

2 -Hy d r o x y e t h y l picramic acid (наи­менование по INCI)

CAS № 99610-72-7

ЕО № 412-520-9

а) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса с окислител

а) След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,5 %

а) и б):

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържа­ние на нитрозамини:

50 μg/kg

– Да се съхранява в кон­тейнери, които не съдър­жат нитрити

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

223

p-Methylamin-ophenol (наимено­вание по INCI)

CAS № 150 -75- 4 ЕО № 205-768-2 и неговата сулфат­на сол

p-Methylamin-ophenol sulfate (наименование по INCI)

CAS № 55 -55 - 0/ 1936-57-8

ЕО № 200-237-1/ 217-706-1

Вещество за боядис­ване на коса в про­дукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 0,68 % (като сулфат)

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържа­ние на нитрозамини:

50 μg/kg

– Да се съхранява в кон­тейнери, които не съдър­жат нитрити

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

225

Етанол, 2-[4-[етил[(2- хидроксиетил) амино]-2-нитро­фенил]амино]-, (CAS № 104516- 93-0) и неговият хидрохлорид

HC Blue № 12

(наименование по INCI)

CAS № 132885-85-9

ЕО № 407-020-2

а) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса с окислител

б) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса без окислител

б) 1,5 % (като хидро­хлорид)

а) След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 0,75 % (като хидрохлорид)

а) и б):

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържа­ние на нитрозамини:

50 μg/kg

– Да се съхранява в кон­тейнери, които не съдър­жат нитрити

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

227

3 - A m i n o - 2 , 4 - dichlorophenol (на­именов а н ие по INCI)

CAS № 61693-42-3

ЕО № 262-909-0 и неговият хидро­хлорид

3 - A m i n o - 2 , 4 - dichlorophenol HCl (наименование по INCI)

CAS № 61693-43-4

а) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса с окислител

б) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса без окислител

б) 1,5 % (като

хидро-

хлорид)

а) След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,5 % (като хидрохлорид)

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

230

Phenyl methyl pyrazolone (на­именование по INCI)

CAS № 89-25-8

ЕО № 201-891-0

Вещество за боядис­ване на коса в про­дукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 0,25 %

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

232

2-Methyl-

5-hydro-

xyethylamin-

ophenol (наиме-

нование

по INCI)

CAS № 55302-96-0

ЕО № 259-583-7

Вещество за боядис­ване на коса в про­дукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,5 %

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържа­ние на нитрозамини:

50 μg/kg

– Да се съхранява в кон­тейнери, които не съдър­жат нитрити

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

234

Нydroxy-

benzomor-

pholine (наиме-

нование по

INCI)

CAS № 26021-57-8

ЕО № 247-415-5

Вещество за боядис­ване на коса в про­дукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,0 %

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържа­ние на нитрозамини: 50 μg/kg

– Да се съхранява в кон­тейнери, които не съдър­жат нитрити

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

237

2,2′-[(4-амино-

3-нитрофенил)

имино]бисетанол (CAS № 2 9 7 0 5 - 39 -3) и нег ови­я т х ид рох лорид

HC Red № 13 (на­именов а н ие по INCI)

CAS № 94158-13-1

EО № 303-083-4

а) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса с окислител

б) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса без окислител

б) 2,5 % (като хидро­хлорид)

а) След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,25 % (като хидрохлорид)

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

238

2,6-диметокси-3,5- пири дин диамин (CAS № 85679-78-3 (свободна основа) и неговият хидро­хлорид

2,6-Dimethoxy-3,5- py r i d i ne d i ami ne HCl (наименова­ние по INCI)

CAS № 56216-28-5

ЕО № 260-062-1

Вещество за боядис­ване на коса в про­дукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 0,25 % (като хидрохлорид)

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

239

HC Violet № 1 (на­именов а н ие по INCI)

CAS № 82576-75-8

ЕО № 417-600-7

а) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса с окислител

б) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса без окислител

б) 0,28 %

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 0,25 %

а) и б):

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържа­ние на нитрозамини: 50 μg/kg

– Да се съхранява в кон­тейнери, които не съдър­жат нитрити

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

б) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

241

1,5-Naphthalenediol (наименование по INCI)

CAS № 83-56-7

ЕО № 201-487-4

а) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса с окислител

б) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса без окислител

б) 1,0 %

а) След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,0 %

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

242

Хидроксипропил бис(N-хидрокси­етил-p-фенилен­диамин)

(CAS № 12 8729 - 30-6) и неговият тетрахидрохлорид

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl (наименова­ние по INCI)

CAS № 128729-28-2

ЕО № 416-320-2)

Вещество за боядис­ване на коса в про­дукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 0,4 % (като тетрахидрохлорид)

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

243

4-Amino-2- hydroxytoluene (наименование по INCI)

CAS № 2835-95-2

ЕО № 220-618-6

Вещество за боядис­ване на коса в про­дукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,5 %

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

244

2,4-диамино-

феноксиетанол

(CAS № 70643-19- 5), неговият хидро­хлорид и неговата сулфатна сол

2,4-Diamino-

phenoxyethanol

HCl (наименова-

ние по INCI)

CAS № 66422-95-5

ЕО № 266-357-1

2,4-Diamino-

phenoxyethanol

sulfate (наимено-

вание по INCI)

CAS № 70643-20-8

ЕО № 274-713-2

Вещество за боядис­ване на коса в про­дукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 2,0 % (като хидрохлорид)

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

245

2-Methylresorcinol (наименование по INCI)

CAS № 608-25-3

ЕО № 210-155-8

а) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса с окислител

б) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса без окислител

б) 1,8 %

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,8 %

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

246

4-Amino-m-cresol (наименование по INCI)

CAS № 2835-99-6

ЕО № 220-621-2

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,5 %

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

248

2-Amino-

4-hydroxy-

ethylamino-

anisole (наимено-

вание по INCI)

CAS № 83763-47-7

ЕО № 280-733-2 и

неговата сулфат-

на сол

2-Amino-4- hydroxy-

ethylaminoanisole

sulfate (наимено-

вание по INCI)

CAS № 83763-48-8

ЕО № 280-734-8

Вещество за боядис­ване на коса в про­дукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,5 % (като сулфат)

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържа­ние на нитрозамини: 50 μg/kg

– Да се съхранява в кон­тейнери, които не съдър­жат нитрити

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

249

Хидроксиетил-

3,4-метилен-

диоксианилин и

неговият

хидрохлорид

Hydroxy-

ethyl-3,4- methylenedi-oxyaniline HCl

(наименование

по INCI)

CAS № 94158-14-2

ЕО № 303-085-5

Вещество за боядис­ване на коса в про­дукти за боядисване на коса с окислител

След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,5 %

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържа­ние на нитрозамини:

50 μg/kg

– Да се съхранява в кон­тейнери, които не съдър­жат нитрити

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

250

3-Nitro-p-hydroxy-

ethyl-aminophenol

(наименование

по INCI)

CAS № 65235-31-6

EО № 265-648-0

а) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса с окислител

б) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса без окислител

б) 1,85 %

а) След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 3,0 %

а) и б):

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържа­ние на нитрозамини: 50 μg/kg

– Да се съхранява в кон­тейнери, които не съдър­жат нитрити

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

б) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

251

4-Nitrophenyl aminoethylurea (наименование по INCI)

CAS № 27080-42-8

ЕО № 410-700-1

а) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса с окислител

а) След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 0,25 %

а) и б):

– Да не се използва с нитрозиращи агенти

– Максимално съдържа­ние на нитрозамини:

50 μg/kg

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

б) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса без окислител

б) 0,5 %

– Да се съхранява в кон­тейнери, които не съдър­жат нитрити

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

252

2-Amino-6-chloro- 4-nitrophenol (на­именов а н ие по INCI)

CAS № 6358-09-4

ЕО № 228-762-1

а) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса с окислител

б) Вещество за бо­я дисване на коса в продукти за боя­дисване на коса без окислител

б) 2,0 %

а) След смесване при окис­лителни условия макси­малната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 2,0 %

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

б) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указа­нията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

– имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, въз­пален или наранен;

– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

2. В част 2 „Списък на условно разрешени вещества“:

а) редове с номера 3 – 6 се заличават;

б) на ред с № 10 в колона 7 датата „31.12.2010“ се заменя с „31.12.2011“;

в) редове с номера 11, 12, 16, 19 – 22, 25, 27, 31 – 39, 44, 48 и 49 се заличават;

г) на ред с № 50 в колона 7 датата „31.12.2010“ се заменя с „31.12.2011“;

д) редове с номера 55 и 56 се заличават.

§ 9. Приложение № 11 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 11 към чл. 14, ал. 1

Изх. №____/____ ДО ДИРЕКТОРА

Вх. №____/____ НА РЕГИОНАЛНАТА

ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

гр. ____________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА КОЗМЕТИЧЕН

ПРОДУКТ (ПРОДУКТИ) ОТ МЕСТНО

ПРОИЗВОДСТВО, НОВ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

от _________________________________________,

(име, презиме, фамилия,

производител (упълномощен представител; лице, по чието искане е произведен козметичният про­дукт)

__________________________________________,

(наименование, ЕИК, телефон, факс, e-mail)

Уведомявам ви, че считано от ______________ ___________________________________________

(ден, месец, година)

предстои пускане на пазара на нов козметичен продукт (продукти):

Търговско наименование на продукта (продук- тите):

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

Вид и категория на козметичния продукт (продукти) съгласно приложение № 1 на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти:

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

Информацията (документацията) за продукта (продуктите) съгласно чл. 13, ал. 1 на наредба­та е на ваше разположение на_______________ __________________________________________

(точен адрес)

___________________ _________________

(ден, месец, година) (подпис, печат)

Забележка. Когато производителят пуска на пазара няколко козметични продукта едновременно, той подава едно уведомление, в което вписва всички козметични продукти.“

§ 10. Приложение № 12 към чл. 14, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 12 към чл. 14, ал. 2

Изх. №____/____ ДО ДИРЕКТОРА

Вх. №____/____ НА РЕГИОНАЛНАТА

ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

гр. _______________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА КОЗМЕТИ­ЧЕН ПРОДУКТ (ПРОДУКТИ), КОЙТО СЕ

ВНАСЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

от_________________________________________,

(име, презиме, фамилия, лице, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос)

___________________________________________

(наименование, ЕИК, телефон, факс, e-mail)

производител ______________________________

(наименование, адрес, държава)

Уведомявам ви, че считано от _____________ _________________________________________

(ден, месец, година)

предстои пускане на пазара на нов козметичен продукт (продукти):

Търговско наименование на продукта (продук- тите):

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

Вид и категория на козметичния продукт (продук- ти) съгласно приложение № 1 на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти:

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

Място на първия внос в страната ___________ __________________________________________

(митница, гр. (с.)

Информацията (документацията) за продукта (продуктите) съгласно чл. 13, ал. 1 на наредбата е на ваше разположение на_________________ _________________________________________

(точен адрес)

________________ ______________

(ден, месец, година) (подпис, печат)

Забележка. Когато лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос, пуска на пазара няколко козметични продукта едновременно, то подава едно уведомление, в което вписва всички козметични продукти.“

Допълнителна разпоредба

§ 11. С тази наредба се:

1.                    осигурява прилагането на чл. 15, пар. 1 и 2 от Регламент (EО) № 1223/2009 на Ев­ропейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (обн., OB, L 342, 22.12.2009 г.);

2. въвеждат изискванията на Директива 2011/59/ЕС на Комисията за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на при­ложения ІІ и ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, L 125 от 14.05.2011 г.).

Заключителна разпоредба

§ 12. Разпоредбите на § 7 и 8 влизат в сила от 3 януари 2012 г.

Министър: Ст. Константинов

7883

Наредба за изменение и допълнение на Наред­ба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (обн., ДВ, бр. 83 от 2010 г.; изм., бр. 92 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 20, ал. 3 се създава второ изре­чение със следното съдържание: „Отказът от продължаване на започналия престой в ле­чебното заведение се изготвя по образеца по приложение № 3.“

§ 2. Създава се приложение № 3 към чл. 20, ал. 3 със следното съдържание:

„Приложение № 3 към чл. 20, ал. 3

Информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в бол­ничното заведение и на болничното лечение/ диагностициране

Долуподписаният ……………………, в качеството си на пациент/родител/настойник или попечител на пациента ……………….., декларирам, че напускам болницата въпреки становището на лекуващия/ дежурния лекар/медицинския екип за необходи­мостта да продължа лечението/диагностицирането си в болнични условия.

Наясно съм, че прекратявайки започналия си престой в болницата, аз прекратявам и осъщест­вяваното ми болнично лечение/диагностициране и наблюдение.

Наясно съм, че прекратяването на болничното лечение/диагностициране и наблюдение може да доведе до доста и различни усложнения и небла­гоприятни последици за мен и моето здравословно състояние, да намали значително или изключи напълно вероятността от излекуване или подобря­ване на състоянието ми, да създаде или увеличи риска за здравето и живота ми, включително и с опасността от смърт.

Декларирам, че напълно съзнателно оценявам посоченото по-горе и всички обяснения, които изисках и получих от лекуващия/дежурния лекар/ медицинския екип и въпреки тяхното мнение и разяснените ми рискове за живота и здравето ми решавам доброволно да прекратя престоя си в лечебното заведение.

Поемам отговорността за своето здравословно състояние, както и за евентуалните усложнения и неблагоприятен изход от недовършеното лечение/ диагностициране.

Наясно съм, че следва да заплатя всички извършени медицински действия/процедури/из­следвания и други в случай, че с напускането си създавам пречка за заплащане от страна на На­ционалната здравноосигурителна каса, Министер­ството на здравеопазването и други финансиращи институции на осъществената ми до момента от болницата медицинска помощ.

Подписи:

Лекуващ/дежурен лекар:

Декларатор:

Дата: “

Заключителна разпоредба

§ 3. Наредбата влиза в сила в едномесечен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: Ст. Константинов

 

1.7, 3 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ЛюбопитноПроизводителиЛайфстайлБотаникаЗдравни съветиСнимкиНовиниРецептиХранене при...ИсторияТестовеВидеоСпециалистиМикробиологияПатологияСпортФизиологияАлт. медицинаИзследванияКлинични пътекиЗаведенияЛечения