Начало Справочник Нормативни актове НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 101 ОТ 2005 Г.)

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 101 ОТ 2005 Г.)

Наредби

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 101 ОТ 2005 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г.

§ 1. (В сила от 01.06.2010 г.) В чл. 12 ал. 2 се изменя:

"(2) Забранява се използването на методи за изпитване върху животни на съставки или комбинация от съставки на козметичния продукт след датата, на която тези методи за изпитване трябва да бъдат заместени с един или повече от валидираните методи, посочени в Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май 2008г. за определяне на методите за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (обн., ОВ, L 142 от 31.05.2008 г.)."

 

§ 2. (В сила от 01.12.2010 г.) В чл. 13 ал. 7 се изменя:

"(7) Общественият достъп до информацията по ал. 1, т. 1 за количествения състав на козметичния продукт се ограничава само до съдържанието на вещества, отговарящи на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (обн., ОВ, L 353 от 31. 12. 2008 г.):

1. класове на опасност 2.1 - 2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 типове А и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15, типове А - F;

2. класове на опасност 3.1 - 3.6, 3.7 вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;

3. клас на опасност 4.1;

4. клас на опасност 5.1."

 

§ 3. В чл. 18, ал. 1 думите "спазването на нормативно установените изисквания за производство на продукта" се заменят с "че продуктът е пуснат на пазара в съответствие с изискванията на националното законодателство и се разпространява свободно на територията на страната".

 

§ 4. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма".

 

§ 5. В приложение № 7, част 1 към чл. 5, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 8:

а) (В сила от 15.07.2010 г.) колона 2 се изменя така:

"N-заместени производни р-фенилендиамин и солите му; N-заместени производни на о-фенилендиамин (1), с изключение на производните, посочени другаде в това приложение, и в т. 1309, 1311 и 1312 на приложение № 6";

б) в колона 6, букви "а" и "б" думите "Може да предизвика алергична реакция" се заменят със:

"Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна"."

2. (*) Създава се т. 8а:

 

 

 

Ограничения

 

Вещество

област на приложение и/или употреба

максимално разрешена концентрация в крайния козметичен продукт

други ограничения и изисквания

Условия за употреба и предупреждения, които трябва да се поставят на етикета

1

2

3

4

5

6

8а.

р-Фенилендиамин и солите му (1)

Вещество в продукти за

 

а) и б) След смесване при

а) Може да причини алергична реакция.*

 

CAS № 106-50-3

боядисване на

 

окислителни

Съдържа

 

EINECS № 203-404-7

коса с окислител

 

условия максималната

фенилендиамини. Да не се ползва за боядисване

 

p-Phenylenediamine HCl

а) обща употреба;

 

концентрация, приложена към

на мигли или вежди.

 

CAS № 624-18-0

б) професио-

 

косата, не

(!) Багрилата за коса могат

 

EINECS № 210-834-9

нална употреба

 

трябва да превишава

да предизвикат тежки алергични реакции.

 

p-Phenylenediamine sulfate

 

 

2 %, изчислено като свободна

Прочетете и следвайте указанията.

 

CAS № 16245-77-5

 

 

основа.

Продуктът не е

 

EINECS № 240-357-1

 

 

 

предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

 

 

 

 

 

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

 

 

 

 

 

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

 

 

 

 

 

Не боядисвайте косата си, ако:

 

 

 

 

 

- имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен;

 

 

 

 

 

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

 

 

 

 

 

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".

 

 

 

 

 

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

 

 

 

 

 

б) Само за професионална употреба.

 

 

 

 

 

Може да причини алергична реакция.*

 

 

 

 

 

Съдържа фенилендиамини.

 

 

 

 

 

Носете подходящи ръкавици.

 

 

 

 

 

(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

 

 

 

 

 

Прочетете и следвайте указанията.

 

 

 

 

 

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

 

 

 

 

 

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

 

 

 

 

 

Не боядисвайте косата си, ако:

 

 

 

 

 

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

 

 

 

 

 

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

 

 

 

 

 

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".

 

 

 

 

 

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

 

 

 

 

 

 

 

3. В т. 9:

а) (В сила от 15.07.2010 г.) колона 2 се изменя:

"Метилфенилендиамини, техните N-заместени производни и техните соли (1), с изключение на веществото под пореден номер 9а в това приложение и веществата, посочени в т. 364, 1310 и 1313 на приложение № 6";

б) колона 6 се изменя така:

"а) (!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".

Съдържа фенилендиамини (толуолдиамини). Да не се използва за боядисване на мигли и вежди.

б) Само за професионална употреба.

(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".

Съдържа фенилендиамини (толуолдиамини). Носете подходящи ръкавици."

4. (*) Създава се т. 9а:

 

 

 

Ограничения

 

Вещество

област на приложение и/или употреба

максимално разрешена концентрация в крайния козметичен продукт

други ограничения и изисквания

Условия за употреба и предупреждения, които трябва да се поставят на етикета

1

2

3

4

5

6

9а.

Толуен-2,5-диамин и неговите соли (1)

Вещество в продукти за

 

а) и б) След смесване при

а) Може да причини алергична реакция.*

 

CAS № 95-70-5

боядисване на

 

окислителни

Съдържа

 

EINECS № 202-442-1

коса с окислител

 

условия максималната

фенилендиамини (толуолдиамини). Да не се

 

Toluene-2,5-diamine sulfate

а) обща употреба

 

концентрация, приложена

ползва за боядисване на мигли или вежди.

 

CAS № 615-50-9

б) профе-

 

към косата, не

(!) Багрилата за коса

 

EINECS № 210-431-8

сионална употреба

 

трябва да превишава 4%,

могат да предизвикат тежки алергични реакции.

 

 

 

 

изчислено като свободна

Прочетете и следвайте указанията.

 

 

 

 

основа.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

 

 

 

 

 

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

 

 

 

 

 

Не боядисвайте косата си, ако:

 

 

 

 

 

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

 

 

 

 

 

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

 

 

 

 

 

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".

 

 

 

 

 

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

 

 

 

 

 

б) Само за професионална употреба.

 

 

 

 

 

Може да причини алергична реакция.*

 

 

 

 

 

Съдържа фенилендиамини (толуолдиамини). Носете подходящи ръкавици.

 

 

 

 

 

(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

 

 

 

 

 

Прочетете и следвайте указанията.

 

 

 

 

 

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

 

 

 

 

 

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

 

 

 

 

 

Не боядисвайте косата си, ако:

 

 

 

 

 

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

 

 

 

 

 

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

 

 

 

 

 

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".

 

 

 

 

 

Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

 

 

 

 

 

 

 

5. (В сила от 15.07.2010 г.) В т. 14, колона 4 текстът "0,3 %" и в колона 6, буква "а" се заличават.

6. В т. 16 думите "Може да предизвика алергична реакция" се заменят със:

"(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна"."

7. В т. 22, колона 6, буква "а", т. 1 и 2 след думите "Изплаквайте незабавно очите при контакт с продукта" се добавя:

" Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна"."

8. (В сила от 15.10.2010 г.) В т. 26 - 43, 47 и 56, колона 6 думите:

"На етикета на всяка паста за зъби, съдържаща 0,1 - 0,15 % флуор, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. "само за възрастни"), задължително се поставя следният текст:

"Деца на 6-годишна възраст или по-малки: Използвайте количество колкото грахово зърно и мийте зъбите си под родителски контрол за възможно най-малко гълтане. Ако приемате флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар." се заменят със:

"На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1 - 0,15 %, изчислени като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (например "само за възрастни"), задължително се поставя следният текст:

"Деца до 6-годишна възраст включително: Използвайте количество колкото грахово зърно и мийте зъбите си под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако приемате флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар."

9. (**) Създават се точки от 189 до 205:

 

 

 

Ограничения

 

Вещество

област на приложение и/или употреба

максимално разрешена концентрация в крайния козметичен продукт

други ограничения и изисквания

Условия за употреба и предупреждения, които трябва да се поставят на етикета

1

2

3

4

5

6

189.

Тринатриев 5-хидрокси-1- (4-сулфофенил)-4- (4-сулфофенилазо)пи- разол-3-карбоксилат и алуминиев лак (11)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,5 %

 

 

 

Acid Yellow 23

 

 

 

 

 

CAS 1934-21-0

 

 

 

 

 

EINECS 217-699-5

 

 

 

 

 

Acid Yellow 23 Aluminum lake

 

 

 

 

 

CAS 12225-21-7

 

 

 

 

 

EINECS 235-428-9

 

 

 

 

 

CI 19140

 

 

 

 

190.

Бензенметанамин, N-етил-N-[4-[[4-[етил- [(3-сулфофенил)- метил]-амино]-фенил] [2-сулфофенил)- метилен]- 2,5-циклохексадиен- 1-илиден]-3-сулфо, вътрешнокомплексна сол, динатриева сол и нейните амониеви и алуминиеви соли (11)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,5 %

 

 

 

Acid Blue 9

 

 

 

 

 

CAS 3844-45-9

 

 

 

 

 

EINECS 223-339-8

 

 

 

 

 

Acid Blue 9 Ammonium salt

 

 

 

 

 

CAS 2650-18-2

 

 

 

 

 

EINECS 220-168-0

 

 

 

 

 

Acid Blue 9 Aluminum lake

 

 

 

 

 

CAS 68921-42-6

 

 

 

 

 

EINECS 272-939-6

 

 

 

 

 

CI 42090

 

 

 

 

191.

Динатриев 6-хидрокси-5- (2-метокси-4- сулфонато-m- толил)азо] нафтален- 2-сулфонат (11)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,4 %

 

 

 

Curry Red

 

 

 

 

 

CAS 25956-17-6

 

 

 

 

 

EINECS 247-368-0

 

 

 

 

 

CI 16035

 

 

 

 

192.

Тринатриев 1-(1-нафтилазо)- 2-хидроксинафтален- 4,6,8-трисулфонат и алуминиев лак (11)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,5 %

 

 

 

Acid Red 18

 

 

 

 

 

CAS 2611-82-7

 

 

 

 

 

EINECS 220-036-2

 

 

 

 

 

Acid Red 18 Aluminum lake

 

 

 

 

 

CAS 12227-64-4

 

 

 

 

 

EINECS 235-438-3

 

 

 

 

 

CI 16255

 

 

 

 

193.

Водород 3,6-бис(диетиламино)- 9-(2,4-дисулфонато- фенил)ксантил, натриева

 

а) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

а) След смесване при окислителни условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета. (!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични

 

сол (11)

б) Вещество за

б) 0,6 %

1,5%.

реакции.

 

Acid Red 52

боядисване на коса в

 

 

Прочетете и следвайте указанията.

 

CAS 3520-42-1

продукти за боядисване на

 

 

Продуктът не е предназначен за

 

EINECS 222-529-8

коса без окислител

 

 

употреба от лица на възраст под

 

CI 45100

 

 

 

16 години.

 

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

 

 

 

 

 

Не боядисвайте косата си, ако:

 

 

 

 

 

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

 

 

 

 

 

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

 

 

 

 

 

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".

 

 

 

 

194.

Динатриев 5-амино-4-хидрокси-3- (фенилазо)нафтален-2,7- дисулфонат (11)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,5 %

 

 

 

Acid Red 33

 

 

 

 

 

CAS 3567-66-6

 

 

 

 

 

EINECS 222-656-9

 

 

 

 

 

CI 17200

 

 

 

 

195.

Натриев 1-амино- 4-(циклохексиламино) -9,10-дихидро-9,10- диоксоантрацен- 2-сулфонат (11)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,5 %

- Да не се използва с нитрозиращи системи; - Максимално съдържание на нитрозамини: 50 µg/kg; - Да се съхранява в контейнери,

 

 

Acid Blue 62

 

 

които не съдържат нитрити.

 

 

CAS 4368-56-3

 

 

 

 

 

EINECS 224-460-9

 

 

 

 

 

CI 62045

 

 

 

 

196.

1-[(2'-Метоксиетил) амино]-2-нитро-4-[ди- (2'-хидроксиетил) амино]бензен (11)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

2,0 %

- Да не се използва с нитрозиращи системи; - Максимално съдържание на нитрозамини: 50 µg/kg;

 

 

HC Blue № 11

 

 

- Да се съхранява в контейнери,

 

 

CAS 23920-15-2

 

 

които не съдържат нитрити.

 

 

EINECS 459-980-7

 

 

 

 

197.

1,5-Ди- (b-хидрокси- етиламино)-2-нитро- 4-хлорбензен (11)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без

0,1 %

- Да не се използва с нитрозиращи системи; - Максимално съдържание на

 

 

HC Yellow № 10

окислител

 

нитрозамини: 50 µg/kg;

 

 

CAS 109023-83-8

 

 

- Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити.

 

 

EINECS 416-940-3

 

 

 

 

198.

3-Метиламино-4-нитро- феноксиетанол (11)

Вещество за боядисване на коса в продукти за

0,15 %

- Да не се използва с нитрозиращи системи;

 

 

3-Methylamino- 4-nitrophenoxyethanol

боядисване на коса без окислител

 

- Максимално съдържание на нитрозамини: 50 µg/kg;

 

 

CAS 59820-63-2

(INCI)

 

- Да се съхранява в контейнери,

 

 

EINECS 261-940-7

 

 

които не съдържат нитрити.

 

199.

2,2'-[[4-[(2-идроксиетил) амино]-3-нитрофенил] имино]бисетанол (11)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без

0,5 %

- Да не се използва с нитрозиращи системи; - Максимално съдържание на

Може да предизвика алергична реакция.

 

HC Blue № 2

окислител

 

нитрозамини: 50 µg/kg;

 

 

CAS 33229-34-4

 

 

- Да се съхранява в контейнери,

 

 

EINECS 251-410-3

 

 

които не съдържат нитрити.

 

200.

1-Пропанол, 3-[[4-[бис(2- хидроксиетил)амино]- 2-нитрофенил]амино] (11)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без

2,0 %

- Да не се използва с нитрозиращи системи; - Максимално съдържание на

Може да предизвика алергична реакция.

 

HC Violet № 2

окислител

 

нитрозамини: 50 µg/kg;

 

 

CAS 104226-19-9

 

 

- Да се съхранява в контейнери,

 

 

EINECS 410-910-3

 

 

които не съдържат нитрити.

 

201.

Фенол, 2-хлоро- 6-(етиламино)- 4-нитро- (11)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без

3,0 %

- Да не се използва с нитрозиращи системи; - Максимално съдържание на

Може да предизвика алергична реакция.

 

2-Chloro-6-ethylamino-

окислител

 

нитрозамини: 50 µg/kg;

 

 

4-nitrophenol

 

 

- Да се съхранява в контейнери,

 

 

CAS 131657-78-8

 

 

които не съдържат нитрити.

 

 

EINECS 411-440-1

 

 

 

 

202.

4,4'-[1,3-Пропандиилбис (окси)]-бисбензен- 1,3-диамин и неговата тетрахидрохлоридна сол

а) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а) След смесване при окислителни условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета. (!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични

 

(11)

б) Вещество за

б) 1,2 % като свободна

1,2%, изчислено като свободна

реакции.

 

1,3-bis- (2,4-Diaminophenoxy) propane

боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

основа (1,8 % като тетрахидрохлоридна сол)

основа (1,8 % като тетрахидрохлорид)

Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под

 

CAS 81892-72-0

 

 

 

16 години.

 

EINECS 279-845-4

 

 

 

Временните татуировки с "черна

 

1,3-bis- (2,4-Diaminophenoxy propane HCl

 

 

 

къна" могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако:

 

CAS 74918-21-1

 

 

 

- имате обрив на лицето или

 

EINECS 278-022-7

 

 

 

скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

 

 

 

 

 

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

 

 

 

 

 

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".

 

 

 

 

 

а)* и б) Може да предизвика алергична реакция.

203.

6-Метокси-N2- метил-2,3- пиридиндиамин хидрохлорид и дихидрохлоридна сол (11)

а) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а) След смесване при окислителни условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета. (!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични

 

6-Methoxy-2-methylamino- 3-aminopyridine HCl

б) Вещество за боядисване на коса в

б) 0,68 % като свободна основа (1,0 % като

0,68 %, изчислено като свободна основа (1,0% като дихидрохлорид);

Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за

 

CAS 90817-34-8 (HCl)

продукти за боядисване на

дихидрохлорид)

За а) и б):

употреба от лица на възраст под

 

CAS 83732-72-3 (2HCl)

коса без окислител

 

- Да не се използва с нитрозиращи

16 години.

 

EINECS 280-622-9 (2HCl)

 

 

системи;

Временните татуировки с "черна

 

 

 

 

- Максимално съдържание на нитрозамини: 50 µg/kg;

къна" могат да повишат риска от алергия.

 

 

 

 

- Да се съхранява в контейнери,

Не боядисвайте косата си, ако:

 

 

 

 

които не съдържат нитрити.

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

 

 

 

 

 

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

 

 

 

 

 

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".

 

 

 

 

 

а)* и б) Може да предизвика алергична реакция.

204.

2,3-Дихидро-1H-индол- 5,6-диол и неговата хидробромидна сол (11)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без

2,0 %

 

Може да предизвика алергична реакция.

 

Dihydroxyindoline

окислител

 

 

 

 

CAS 29539-03-5

 

 

 

 

 

Dihydroxyindoline HBr

 

 

 

 

 

CAS 138937-28-7

 

 

 

 

 

EINECS 421-170-6

 

 

 

 

205.

4-Хидроксипро- пламино- 3-нитрофенол (11)

а)Вещество за боядисване на коса в продукти

 

а) След смесване при окислителни условия максималната

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

 

4-Hydroxypropylamino- 3-nitrophenol (INCI)

за боядисване на коса с окислител

 

концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава

(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични

 

CAS 92952-81-3

б) Вещество за

б) 2,6 %

2,6 %, изчислено като свободна

Прочетете и следвайте указанията.

 

EINECS 406-305-9

боядисване на коса в

 

основа;

Продуктът не е предназначен

 

 

продукти за боядисване на

 

За а) и б):

за употреба от лица на възраст под

 

 

коса без окислител

 

- Да не се използва с нитрозиращи системи;

16 години. Временните татуировки с "черна

 

 

 

 

- Максимално съдържание на нитро замини: 50 µg/kg;

къна" могат да повишат риска от алергия.

 

 

 

 

- Да се съхранява в контейнери,

Не боядисвайте косата си, ако:

 

 

 

 

които не съдържат нитрити.

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

 

 

 

 

 

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

 

 

 

 

 

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".

 

 

 

 

 

 

(11) Свободната основа и солите на това вещество за боядисване на коса, освен ако не са забранени в приложение № 6, са разрешени за употреба."

 

§ 6. В приложение № 7, част 2 към чл. 5, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3:

а) в колона 6, букви "а" и "б" думите "Може да предизвика алергична реакция" се заменят със:

"(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

2. В т. 4 се правят следните промени:

а) в колона 6 се добавя:

"(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

* Изискването за поставяне на посоченото предупреждение на етикета е в сила до 1 ноември 2012 г. при съобразяване с разпоредбите на § 12 от тази наредба.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

3. В т. 5 и 6 се правят следните промени:

а) в колона 6 думите "Може да предизвика алергична реакция" се заменят със:

"(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

4. Точки 7 и 9 се заличават.

5. В т. 10 и 11 се правят следните промени:

а) в колона 6, буква "а" думите "Може да предизвика алергична реакция" се заменят със:

"(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) в колона 6 буква "б" се заличава;

в) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

6. В т. 12 се правят следните промени:

а) в колона 6 думите "Може да предизвика алергична реакция" се заменят със:

" Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

7. Точка 14 се заличава.

8. В т. 16 се правят следните промени:

а) в колона 6, буква "а" думите "Може да предизвика алергична реакция" се заменят със:

"(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) в колона 6 буква "б" се заличава;

в) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

9. Точка 18 се заличава.

10. В т. 19 се правят следните промени:

а) в колона 6 думите "Може да предизвика алергична реакция" се заменят със:

"(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

11. В т. 20 се правят следните промени:

а) в колона 6 се добавя:

"(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

12. В т. 21 и 22 се правят следните промени:

а) в колона 6 думите "Може да предизвика алергична реакция" се заменят със:

"(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

13. Точка 24 се заличава.

14. В т. 25 се правят следните промени:

а) в колона 6 думите "Може да предизвика алергична реакция" се заменят със:

"(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

15. В т. 26 се правят следните промени:

а) в колона 6 се добавя:

"(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

16. В т. 27 се правят промени, както следва:

а) в колона 6 се създават букви "а" и "б":

"а) и б) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

17. Точка 28 се заличава.

18. (В сила от 01.01.2010 г.) В т. 29, колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

19. В т. 31 се правят следните промени:

а) в колона 6 се създава буква "а":

"а) (!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

20. В т. 32 се правят следните промени:

а) в колона 6 се добавя:

"(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

21. В т. 33 се правят промени, както следва:

а) в колона 6 думите "може да предизвика алергична реакция" се заменят със:

"(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

22. В т. 34 - 39 и 44 се правят следните промени:

а) в колона 6 се добавя:

"(!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

23. Точка 47 се заличава.

24. В т. 48 се правят промени, както следва:

а) в колона 6 се създават букви "а" и "б":

"а) и б) (!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

25. В т. 49 и 50 се правят следните промени:

а) в колона 6 се създава буква "а":

"а) (!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

26. В т. 55 се правят промени, както следва:

а) в колони 3 и 4 буква "б" се заличава;

б) в колона 6 се създава буква "а":

"а) (!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

в) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

27. В т. 56 се правят следните промени:

а) в колона 6 се създават букви "а" и "б":

"а) и б) (!) Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".";

б) (В сила от 01.01.2010 г.) в колона 7 датата "31.12.2009" се заменя с "31.12.2010".

28. Точка 58 се заличава.

 

§ 7. (В сила от 01.06.2010 г.) Навсякъде в текста на наредбата думите "препарат" или "препарати" по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 във версията му от 30 декември 2006 г. се заменят със "смес" или "смеси".

 

Допълнителни разпоредби

§ 8. С тази наредба се въвеждат изискванията на чл. 1 на Директива 2008/112/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед адаптирането им към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (обн., ОВ, L 345 от 23. 12. 2008 г.), Директива 2009/36/ЕО на Комисията за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел адаптиране на приложение III към нея към техническия прогрес (обн., ОВ, L 98 от 17. 04. 2009 г.), Директива 2009/129/ЕО на Комисията за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел адаптиране към техническия прогрес на приложение III към нея (обн., ОВ, L 267 от 10. 10. 2009 г.), Директива 2009/130/ЕО на Комисията за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложение III към нея (обн., ОВ, L 268 от 13. 10. 2009 г.), Директива 2009/134/ЕО на Комисията за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел адаптиране към техническия напредък на приложение III към нея (обн., ОВ, L 282 от 29. 10. 2009 г.) и Директива 2009/159/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия напредък на приложение III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, L 336 от 18. 12. 2009 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 9. Разпоредбите на § 1 и 7 влизат в сила от 1 юни 2010 г.

 

§ 10. Разпоредбата на § 2 влиза в сила от 1 декември 2010 г.

 

§ 11. Разпоредбите на § 5, т. 1, буква "а", т. 2, с изключение на разпоредбите по т. 8а, колона 6, буква "а", четвърто до девето изречение, и буква "б", пето до десето изречение, т. 3, буква "а", т. 4, с изключение на разпоредбите по т. 9а, колона 6, буква "а", четвърто до девето изречение и буква "б", пето до десето изречение, и т. 5 влизат в сила от 15 юли 2010 г.

 

§ 12. (1) От 1 ноември 2011 г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които не отговарят на изискванията на § 5, т. 1, буква "б", т. 2 по отношение на т. 8а, колона 6, буква "а", четвърто до девето изречение, и буква "б", пето до десето изречение, т. 3, буква "б", т. 4 по отношение на т. 9а, колона 6, буква "а", четвърто до девето изречение и буква "б", пето до десето изречение, т. 6, 7, 9 по отношение на т. 193, 202, 203 и 205, колона 6, букви "а", второ до шесто изречение, § 6, т. 1 - 3, букви "а", т. 5, букви "а" и "б", т. 6, буква "а", т. 8, букви "а" и "б", т. 10 - 12, букви "а", т. 14 - 16, букви "а", т. 19 - 22, букви "а", т. 24 и 25, букви "а", т. 26, буква "б" и т. 27, буква "а".

(2) От 1 ноември 2012 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по ал. 1.

 

§ 13. Разпоредбата на § 5, т. 8 влиза в сила от 15 октомври 2010 г.

 

§ 14. Разпоредбите на § 5, т. 9, с изключение на разпоредбите по т. 193, 202, 203 и 205, колона 6, букви "а", второ до шесто изречение, § 6, т. 4, 7, 9, 13, 17, 23, 26, буква "а" и т. 28, влизат в сила от 15 май 2010 г.

 

§ 15. Разпоредбите на § 6, т. 1 - 3, букви "б", т. 5, буква "в", т. 6, буква "б", т. 8, буква "в", т. 10 - 12, букви "б", т. 14 - 16, букви "б", т. 18, т. 19 - 22, букви "б", т. 24 и 25, букви "б", т. 26, буква "в" и т. 27, буква "б" влизат в сила от 1 януари 2010 г.3.0, 6 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ПроизводителиЛюбопитноЛайфстайлБотаникаЗдравни съветиНовиниСоциални грижиСнимкиФизиологияРецептиХранене при...ИсторияТестовеВидеоСпециалистиМикробиологияПатологияСпортАлт. медицинаЛеченияКлинични пътекиИзследванияЗаведения