Начало Справочник Нормативни актове НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 64 от 2010 г.)

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 64 от 2010 г.)

Наредби

Наредба за изменение и допълнение на На­редба № 32 от 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинеко­логия“ (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 64 от 2010 г.)

§ 1. Текстът „Заключителни разпоредби“ се заменя с „Преходни и заключителни разпоредби“ и в тях се създават § 6, 7 и 8:

„§ 6. (1) Изискването в т. 7.3 от глава VII „Устройствена рамка на акушеро-гинеколо­гичната помощ в лечебни заведения от клас Б“, дял I на приложението към чл. 1, ал. 1 за наличие на микробиологична лаборатория на територията на лечебното заведение се прилага считано от 1 януари 2014 г.

(2) За срока до 1 януари 2014 г. дейността на клиника/отделение по акушерство и гинеколо­гия на II и III ниво може да се обезпечава от микробиологична лаборатория на територията на населеното място.

§ 7. Стандартните и специфичните оборудване и апаратура, определени в приложението към чл. 1, ал. 1, ако не могат да бъдат осигурени за всяка клинична структура, следва да бъдат осигурени в лечебното заведение в брой и по специфика, достатъчни за обезпечаване изпъл­нението на изискванията за компетентност и обем дейност на всяка от структурите по нива.

§ 8. (1) В случаите, когато лечебното за­ведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с този стандарт, по договор със са­мостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабо­раторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С до­говора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по акушерство и гинекология.

(2) В случаите по ал. 1, ако лабораторията е самостоятелна медико-диагностична лабора­тория или структура на лечебно заведение за извънболнична помощ, тя следва да отговаря на изискванията за съответното ниво болнична структура по клинична лаборатория, определени с Наредба № 35 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“ (ДВ, бр. 66 от 2010 г.).“

§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 1 „Ме­дицински стандарт „Акушерство и гинекология“ се правят следните изменения и допълнения:

1. В дял II, глава VII „Устройствена рамка на акушеро-гинекологичната помощ в лечебни заведения от клас Б“ т. 7 и 8 се изменят така:

„7. Лечебните заведения от клас Б1 осигуряват:

7.1. Клинична лаборатория:

7.1.1. от първо ниво на територията на лечебното заведение за обезпечаване на дей­ността на клиника/отделение по акушерство и гинекология от първо ниво;

7.1.2. от второ ниво (включително кръвно- газов анализ) на територията на лечебното заведение за обезпечаване на дейността на клиника/отделение по акушерство и гинеко­логия от второ ниво;

7.1.3. от второ или трето ниво (включително кръвно-газов анализ) на територията на лечеб­ното заведение за обезпечаване на дейността на клиника/отделение по акушерство и гине­кология от трето ниво.

7.2. Рентгенов апарат:

7.2.1. на територията на лечебното заведение за обезпечаване на дейността на клиника/отде­ление по акушерство и гинекология от първо, второ и трето ниво.

7.3. Микробиологична лаборатория на тери­торията на лечебното заведение за обезпечаване на дейността на клиника/отделение по акушер­ство и гинекология от второ и от трето ниво.

7.4. КАТ или МРТ на територията на насе­леното място за обезпечаване на дейността на клиника/отделение по акушерство и гинекология от второ и от трето ниво, без родилна помощ.

7.5. Отделение по обща и клинична патология на територията на областта за обезпечаване на дейността на клиника/отделение по акушерство и гинекология от първо и второ ниво. Отделение по обща и клинична патология на територията на населеното място за обезпечаване на дей­ността на клиника/отделение по акушерство и гинекология от трето ниво.

7.6. Вирусологична, патоморфологична, иму­нологична и генетична лаборатория на терито­рията на населеното място за обезпечаване на дейността на клиника/отделение по акушерство и гинекология от трето ниво.

8. Устройствена рамка на родилната помощ.

8.1. Структурни единици:

8.1.1. структура за прием на раждащи жени (глава ХХIII);

8.1.2. акушерски стационар, който включва:

8.1.2.1. родилна зала (глава ХХIV);

8.1.2.2. структура за следродови грижи, ко­ето е съобразено с изискванията на Наредба № 34 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“ (ДВ, бр. 64 от 2010 г.) и може да бъде:

8.1.2.2.1. централизирано – новороденото и майката са в отделни помещения, несвързани помежду си;

8.1.2.2.2. децентрализирано – новороденото и майката са в едно и също помещение;

8.1.2.2.3. полуцентрализирано – новородено­то и майката са в отделни помещения, свързани помежду си;

8.1.2.3. при необходимост и възможност:

8.1.2.3.1. структура за новородени (съгласно Наредба № 34 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“);

8.1.2.3.2. структура по патологична бремен­ност или структури по профилирани и интер­дисциплинарни области – вж. глави II и III;

8.1.2.4. в лечебно заведение, в което има клиника/отделение по акушерство и гинеко­ логия от трето ниво, осъществяващо родилна помощ, се създават две родилни зали за нуждите на това отделение.

8.1.3. Операционна зала.

8.1.3.1. В лечебните заведения, в които има клиника/отделение по акушерство и гинекология от първо ниво, осъществяващо родилна помощ, се създава организация (график) за използване на операционна зала от това отделение.

8.1.3.2. В лечебните заведения, в които има клиника/отделение по акушерство и гинеколо­гия от второ или от трето ниво, осъществяващи родилна помощ, се създават операционни зали за нуждите на всяко от тези отделения. В тези операционни зали се осигурява непрекъснат 24-часов режим на работа и кът за първична реанимация на новороденото.

8.1.3.3. В лечебните заведения, в които има клиника/отделение по акушерство и гинеколо­гия от второ или от трето ниво, осъществяващи родилна помощ, допълнително се осигурява възможност тези отделения да използват по график и други операционни зали на терито­рията на лечебното заведение.“

2. В дял II, глава VII „Устройствена рамка на акушеро-гинекологичната помощ в лечебни заведения от клас Б“ се създава т. 9:

„9. Устройствена рамка на акушеро-гинеко­логичната помощ, без родилна помощ.

9.1. За оказване на АГ помощ извън обхвата на родилната помощ лечебните заведения от клас Б разкриват следните структури:

9.1.1. гинекологичен стационар (глава ХХV), който може да включва структури по профилни или интердисциплинарни области;

9.1.2. един или повече приемни гинекологич­ни кабинети, които отговарят на изискванията за амбулатория за специализирана извънбол­нична медицинска помощ по АГ (АГ кабинет) съгласно глава ХII.

9.2. В лечебни заведения от клас Б1 с кли­ника/отделение по акушерство и гинекология от първо или второ ниво, без родилна помощ, се създава организация (график) за използване на операционна зала на територията на лечеб­ното заведение от тези отделения. В лечебни заведения от клас Б1 с клиника/отделение по акушерство и гинекология от трето ниво, без родилна помощ, се създава операционна зала за нуждите само на това отделение. В тази операционна зала се осигурява непрекъснат 24-часов режим на работа.

9.3. При необходимост и възможност СБАЛАГ и МБАЛ могат да разкрият:

9.3.1. акушерски стационар със структура по патологична бременност и/или структури по профилирани или интердисциплинарни области;

9.3.2. един или повече приемни акушерски кабинети, които отговарят на изискванията за амбулатория за специализирана извънбол­нична медицинска помощ по АГ (АГ кабинет) съгласно глава ХХII.“

3. В дял V „Специфични показатели за оцен­ка на медицинските дейности в специалността „Акушерство и гинекология“ в глава XVI „Спе­ цифични количествени показатели за медицин­ски дейности в специалността „Акушерство и гинекология“ след т. 3.2.3.3 се създава т. 3.2.4:

„3.2.4. минимална обезпеченост с персонал:

3.2.4.1. при I ниво – трима лекари, от които: един със специалност „Акушерство и гинеко­логия“, един с допълнителна квалификация по ехография и един с допълнителна квалификация по перинатална или фетална медицина;

3.2.4.2. при II ниво – петима лекари, от които: четирима със специалност „Акушерство и гине­кология“, един с допълнителна квалификация по ехография, един с допълнителна квалификация по перинатална или фетална медицина и един с допълнителна квалификация по оперативна гинекология или тазова хирургия;

3.2.4.3. при III ниво – осем лекари, от които: петима със специалност „Акушерство и гинеко­логия“, двама с допълнителна квалификация по ехография, двама с допълнителна квалификация по перинатална или фетална медицина и един с допълнителна квалификация по оперативна гинекология или тазова хирургия.“

4. В дял V „Специфични показатели за оценка на медицинските дейности в специал­ността „Акушерство и гинекология“ в глава XVI „Специфични количествени показатели за медицински дейности в специалността „Акушерство и гинекология“ в т. 3.3 се правят следните изменения и допълнения:

а) точка 3.3.3 се изменя така:

„3.3.3. минимален годишен брой участия в гинекологични операции на 1 лекар на трудов договор в гинекологична структурна единица на пълен работен ден – акушер-гинеколог или специализиращ „Акушерство и гинекология“:

3.3.3.1. при липса на участие в раждания – 80 операции;

3.3.3.2. при участие в не повече от 20 раж­дания годишно – 60 операции;

3.3.3.3. при участие в повече от 20 раждания годишно – 40 операции;“

б) създава се т. 3.3.4:

„3.3.4. минимална обезпеченост с персонал:

3.3.4.1. при I ниво – двама лекари, от които един със специалност „Акушерство и гинеко­логия“;

3.3.4.2. при II ниво – трима лекари, от които: двама със специалност „Акушерство и гинеко­логия“, един с допълнителна квалификация по ехография, един с допълнителна квалификация по оперативна гинекология или тазова хирургия; един с допълнителна квалификация по лапа­роскопия или миниинвазивна хирургия и един с допълнителна квалификация по колпоскопия;

3.3.4.3. при III ниво – петима лекари, от които: трима със специалност по „Акушерство и гинекология“, двама с допълнителна квали­фикация по ехография, един с допълнителна квалификация по оперативна гинекология или тазова хирургия; двама с допълнителна квали­фикация по лапароскопия или миниинвазивна хирургия, един с допълнителна квалификация по колпоскопия и един с допълнителна квали­фикация по онкогинекология или онкология.“

5. След т. 6.6 от глава XXV „Гинекологи­чен стационар“ на дял VII. „Изисквания за структурите на лечебни заведения, в които се оказва акушеро-гинекологична помощ“ се създава дял VIIа:

„Дял VIIа. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ С АПАРАТУРА

1. Минимални изисквания за обезпеченост с апаратура в акушерски структурни единици, които функционират 3 и повече години:

1.1. при I ниво – акушерски монитор (вклю­чително в родилна зала), аспирационна (вакуум) помпа; осигурена възможност съвместно с други структури да ползва: ехограф с абдоминален трансдюсер (включително в родилна зала), дефибрилатор, апарат за кръвно-газов анализ;

1.2. при II ниво – акушерски монитор (вклю­чително в родилна зала) – 2 бр., аспирационна (вакуум) помпа, ехограф с абдоминален транс­дюсер (включително в родилна зала); осигурена възможност съвместно с други структури да ползва: ехограф с абдоминален и вагинален трансдюсер, дефибрилатор, апарат за кръвно- газов анализ;

1.3. при III ниво – акушерски монитор (вклю­чително в родилна зала) – 3 бр., аспирационна (вакуум) помпа – 2 бр., ехограф с абдоминален трансдюсер (включително в родилна зала), ехограф с абдоминален и вагинален трансдюсер, колпоскоп; осигурена възможност съвместно с други структури да ползва: лапароскоп, де­фибрилатор, апарат за кръвно-газов анализ.

2. Минимални изисквания за обезпеченост с апаратура в гинекологични структурни еди­ници, които функционират 3 и повече години:

2.1. при I ниво – аспирационна(вакуум) пом­па; осигурена възможност съвместно с други структури да ползва: ехограф с абдоминален трансдюсер и дефибрилатор;

2.2. при II ниво – колпоскоп, аспирационна (вакуум) помпа; осигурена възможност съв­местно с други структури да ползва: ехограф с абдоминален и вагинален трансдюсер, лапа­роскоп и дефибрилатор;

2.3. при III ниво – ехограф с абдоминален и вагинален трансдюсер, колпоскоп, лапароскоп, хестероскоп, аспирационна(вакуум) помпа и осигурена възможност съвместно с други структури да ползва дефибрилатор.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. В Наредба № 34 от 2010 г. за утвържда­ване на медицински стандарт „Неонатология“ (ДВ, бр. 64 от 2010 г.) се правят следните из­менения и допълнения:

1. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 5, 6, 7 и 8:

„§ 5. (1) Изискванията в т. 2.8 и 3.8 на раздел III „Характеристика на структурите на лечебните заведения за осъществяване на клиничната медицинска специалност“ на при­ложението към чл. 1, ал. 1 за провеждане на микробиологичните изследвания на територията на лечебното заведение се прилага считано от 1 януари 2014 г.

(2) За срока до 1 януари 2014 г. дейността на клиника/отделение по неонатология IІ и IІI ниво може да се обезпечава от микро­биологична лаборатория на територията на населеното място.

§ 6. (1) Изискването на точка 5.2.2 от раздел III „Характеристика на структурите на лечебни­те заведения за осъществяване на клиничната медицинска специалност“ на приложението към чл. 1, ал. 1 за лекар със специалност „Неонато­логия“ се прилага считано от 1 януари 2012 г.

(2) За срока до 1 януари 2012 г. при липса на лекар със специалност „Неонатология“ дейност­та на клиниката/отделението по неонатология второ ниво може да се обезпечава от лекарски персонал в състав минимум 3 лекари, от които поне двама със специалност „Педиатрия“ и квалификация по неонатология.

§ 7. Стандартните оборудване и апаратура, определени в приложението към чл. 1, ал. 1, ако не могат да бъдат осигурени за всяка кли­нична структура, следва да бъдат осигурени в лечебното заведение в брой и по специфика, достатъчни за обезпечаване изпълнението на изискванията за компетентност и обем дейност на всяка от структурите по нива.

§ 8. (1) В случаите, когато лечебното за­ведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с този стандарт, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с кли­нична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разполо­жена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дей­ностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по неонатология.

(2) В случаите по ал. 1, ако лабораторията е самостоятелна медико-диагностична лабора­тория или структура на лечебно заведение за извънболнична помощ, тя следва да отговаря на изискванията за съответното ниво болнична структура по клинична лаборатория, определени с Наредба № 35 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“ (ДВ, бр. 66 от 2010 г.).“

2. В приложението към чл. 1, ал. 1 „Ме­дицински стандарт „Неонатология“ се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 5.1.1 от раздел III „Характеристика на структурите на лечебните заведения за осъщест­вяване на клиничната медицинска специалност“ думите „двама лекари“ се заменят с „един лекар“, а думите „единият от които е“ се заличават;

б) точка 5.2.2 от раздел III „Характерис­тика на структурите на лечебните заведения за осъществяване на клиничната медицинска специалност“ се изменя така:

„5.2.2. Задължително осигуряване на деноно­щен лекарски график. Лекарският персонал е минимум 3 лекари, от които един със специал­ност „Неонатология“ и двама със специалност „Педиатрия“ и квалификация по неонатология.“

 

Министър: Ст. Константинов

4.2, 6 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ЗаведенияЛеченияНовиниСнимкиСоциални грижиКлинични пътекиИсторияЛюбопитноСпециалистиЗдравни съветиГеографияЛичностиНаправления в медицинатаЛайфстайлКомпании и организацииОрганизацииИнтервютаАптекиАнкетиПсихологияСпортДиетиАлт. медицинаАнатомияБотаникаИзследванияПроизводителиОбразованиеТестовеОткрития