Начало Справочник Нормативни актове НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните

Наредби

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРОМАТИЗАНТИ В ХРАНИТЕ (ДВ, БР. 70 ОТ 2002 Г.)

В сила от 25.05.2010 г.

Издадена от Министерството на здравеопазването

 Обн. ДВ. бр.39 от 25 Май 2010г.

§ 1. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите "министъра на икономиката" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма", а думите "министъра на земеделието и горите" се заменят с "министъра на земеделието и храните".

§ 2. В приложение № 3 към чл. 10 текстът:

"Регистърът на ароматичните съединения (химически определени) е разделен на две части.

Част А съдържа списък на веществата, класифицирани според FL номерацията по Флавис система от база данни.

Част Б съдържа списък на веществата, за които с цел осигуряване защита на правата на интелектуална собственост на производителя съответната държава - членка на ЕС, е поискала конфиденциалност.", се заличава.

§ 3. В част А на приложение № 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ред с FL № 01.025 се заличава.

2. Ред с FL № 01.062 се заличава.

3. Редове с FL № 01.068 и 01.069 се заличават.

4. Редове с FL № 01.071 - 01.076 се заличават.

5. Ред с FL № 02.053 се заличава.

6. Ред с FL № 02.068 се заличава.

7. Ред с FL № 02.118 се заличава.

8. Редове с FL № 02.129 и 02.130 се заличават.

9. Ред с FL № 02.151 се заличава.

10. Ред с FL № 02.163 се заличава.

11. Ред с FL № 02.199 се заличава.

12. Ред с FL № 02.215 се заличава.

13. Ред с FL № 02.232 се заличава.

14. Редове с FL № 02.237 и 02.238 се заличават.

15. Ред с FL № 02.244 се заличава.

16. Ред с FL № 03.018 се заличава.

17. Ред с FL № 03.021 се заличава.

18. Създава се ред с FL № 03.023 със следното съдържание:

"

FL №.

ХГ

CAS

Наимено- вание

Fema

СоЕ

Ein ecs

FL №

Синоними

Методично наимено- вание

Комен- тари

03.023

16

1608-72-6

1-етокси- етил ацетат

4069

 

 

03.023

 

 

 

"

19. Ред с FL № 04.060 се заличава.

20. Ред с FL № 04.071 се заличава.

21. Ред с FL № 04.081 се заличава.

22. Ред с FL № 04.083 се заличава.

23. Ред с FL № 05.054 се заличава.

24. Ред с FL № 05.133 се заличава.

25. Ред с FL № 05.135 се заличава.

26. Редове с FL № 05.176 и 05.177 се заличават.

27. Ред с FL № 05.200 се заличава.

28. Ред с FL № 05.207 се заличава.

29. Редове с FL № 05.209 и 05.210 се заличават.

30. Редове с FL № 05.212 - 05.215 се заличават.

31. Ред с FL № 06.060 се заличава.

32. Ред с FL № 06.068 се заличава.

33. Ред с FL № 06.099 се заличава.

34. Ред с FL № 06.108 се заличава.

35. Ред с FL № 06.113 се заличава.

36. Редове с FL № 07.143 - 07.145 се заличават.

37. Ред с FL № 07.163 се заличава.

38. Редове с FL № 07.173 и 07.174 се заличават.

39. Ред с FL № 07.192 се заличава.

40. Ред с FL № 07.216 се заличава.

41. Ред с FL № 07.241 се заличава.

42. Редове с FL № 07.245 и 07.246 се заличават.

43. Създава се ред с FL № 07.250 със следното съдържание:

"

FL №.

ХГ

CAS

Наимено- вание

Fema

СоЕ

Ein ecs

FL №

Синоними

Методично наимено- вание

Комен- тари

07.250

5

3916-64-1

3,5- хепта- диен-2-он

 

 

 

07.250

 

 

 

"

44. Ред с FL № 07.252 се заличава.

45. Редове с FL № 08.110 и 08.111 се заличават.

46. Ред с FL № 08.126 се заличава.

47. Ред с FL № 08.128 се заличава.

48. Ред с FL № 09.311 се заличава.

49. Ред с FL № 09.384 се заличава.

50. Ред с FL № 09.576 се заличава.

51. Ред с FL № 09.635 се заличава.

52. Ред с FL № 09.654 се заличава.

53. Ред с FL № 09.817 се заличава.

54. Ред с FL № 09.845 се заличава.

55. Ред с FL № 09.853 се заличава.

56. Ред с FL № 09.881 се заличава.

57. Ред с FL № 09.887 се заличава.

58. Ред с FL № 09.896 се заличава.

59. Ред с FL № 09.903 се заличава.

60. Ред с FL № 09.914 се заличава.

61. Създава се ред с FL № 09.929 със следното съдържание:

"

FL №.

ХГ

CAS

Наимено- вание

Fema

СоЕ

Ein ecs

FL №

Синоними

Методично наимено- вание

Комен- тари

09.929

8

220621-22-7

L-моно- ментил глутарат

4006

 

 

09.292

 

 

 

"

62. Ред с FL № 10.041 се заличава.

63. Ред с FL № 10.046 се заличава.

64. Ред с FL № 10.065 се заличава.

65. Ред с FL № 10.071се заличава.

66. Редове с FL № 11.011 - 11.013 се заличават.

67. Ред с FL № 11.019 се заличава.

68. Ред с FL № 11.022 се заличава.

69. Ред с FL № 11.024 се заличава.

70. Ред с FL № 12.110 се заличава.

71. Ред с FL № 12.115 се заличава.

72. Ред с FL № 12.186 се заличава.

73. Редове с FL № 12.245 - 12.248 се заличават.

74. Ред с FL № 12.250 се заличава.

75. Ред с FL № 12.260 се заличава.

76. Ред с FL № 12.261 се заличава.

77. Ред с FL № 12.263 се заличава.

78. Ред с FL № 13.036 се заличава.

79. Ред с FL № 13.104 се заличава.

80. Ред с FL № 13.110 се заличава.

81. Ред с FL № 13.121 се заличава.

82. Ред с FL № 13.131 се заличава.

83. Ред с FL № 13.147 се заличава.

84. Ред с FL № 13.156 се заличава.

85. Редове с FL № 13.158 и 13.159 се заличават.

86. Ред с FL № 13.164 се заличава.

87. Ред с FL № 13.181 се заличава.

88. Ред с FL № 13.187 се заличава.

89. Ред с FL № 14.090 се заличава.

90. Ред с FL № 14.151 се заличава.

91. Ред с FL № 14.153 се заличава.

92. Редове с FL № 14.156 - 14.158 се заличават.

93. Ред с FL № 14.162 се заличава.

94. Редове с FL № 14.165 и 14.166 се заличават.

95. Ред с FL № 15.041 се заличава.

96. Ред с FL № 15.046 се заличава.

97. Ред с FL № 15.053 се заличава.

98. Ред с FL № 15.059 се заличава.

99. Ред с FL № 15.065 се заличава.

100. Ред с FL № 15.073 се заличава.

101. Ред с FL № 15.075 се заличава.

102. Ред с FL № 15.095 се заличава.

103. Редове с FL № 15.100 и 15.101 се заличават.

104. Редове с FL № 15.104 и 15.105 се заличават.

105. Ред с FL № 15.117 се заличава.

106. Редове с FL № 15.121 - 15.124 се заличават.

107. Ред с FL № 16.050 се заличава.

108. Редове с FL № 16.064 - 16.070 се заличават.

109. Редове с FL № 16.078 и 16.079 се заличават.

110. Създава се ред с FL № 16.083 със следното съдържание:

"

FL №.

ХГ

CAS

Наимено- вание

Fema

СоЕ

Ein ecs

FL №

Синоними

Методично наимено- вание

Комен- тари

16.083

30

446-71-9

2-(4-хидро- кси- 3-метокси- фенил)-5,7-ди- хидрокси хроманон

 

 

 

16.083

 

 

 

"

111. Редове с FL № 16.084 и 16.085 се заличават.

112. Ред с FL № 17.009 се заличава.

§ 4. Част Б на приложение № 3 се отменя.

Допълнителни разпоредби

§ 5. С тази наредба се осигурява изпълнението на изискванията на Решение № 2009/163/ЕО на Комисията за изменение на Решение 1999/217/ЕО по отношение на регистъра на ароматичните вещества, използвани във или върху храни (обн., OB, L 55 от 27.2.2009 г.).

Заключителни разпоредби

§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

2.6, 8 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ЛайфстайлНовиниСоциални грижиСнимкиФизиологияЛюбопитноРецептиЗдравни съветиПроизводителиБотаникаИнтервютаИсторияСпортЛеченияАлт. медицинаОткрития