Начало Справочник Нормативни актове МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ„ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА“

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ„ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА“

Медицински стандарти

Медицин­ски стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“

§ 1. В заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Параграф единствен става § 1.

2. Създават се § 2, 3 и 4:

„§ 2. Указания по прилагането на тази наред­ба се дават от министъра на здравеопазването.

§ 3. Контролът по изпълнение на наредба­та се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински одит“, регионалните центрове по здравеопазване и органите на управление на лечебните заведения.

§ 4. За нарушение или неизпълнение на задълженията по тази наредба виновните лица се наказват по реда на Закона за лечебните заведения и Закона за здравето.“

§ 2. В приложението към член единствен се правят следните изменения и допълнения:

1. Раздел I се изменя така:

„I. Определение

Ендокринология и болести на обмяната (ен­докринология) е специалност с преобладаваща терапевтична насоченост. В тази специалност се изучават нарушенията в отделните жлези с вътрешна секреция, връзката помежду им, връзката на ендокринната система с централната нервна система, с другите органи и системи в организма, както и регулацията и нарушенията на метаболизма, диагностиката, диференциал­ната диагноза и терапевтичното поведение при отделните нозологични единици.

Ендокринолог е лекар, който е придобил специалност по „Ендокринология и болести на обмяната“ по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.“

2. Създава се раздел Iа:

„Iа. Нива на компетентност

1. Дейности по специалност ендокринология се извършват в лечебни заведения за извънбол­нична и болнична медицинска помощ.

2. В болници за активно лечение структури­те (отделения и клиники) по ендокринология се класифицират на три нива в зависимост от нивото на компетентност, чиито критерии покриват.

3. Изисквания за осъществяване на спе­циалността „Ендокринология“ от I ниво на компетентност в болница за активно лечение:

3.1. В структурата се извършва лечение на пациенти с декомпенсиран захарен диабет.

3.2. В структурата работят най-малко двама лекари специалисти, от които поне единият е с призната специалност по ендокринология, вторият – с призната специалност по вътрешни болести или ендокринология.

3.3. Структурата, в която се изпълняват дейности по ендокринология I ниво, трябва да разполага с ехографски апарат.

3.4. Болницата, в която е разположена струк­турата, трябва да разполага на територията си с клинична лаборатория I ниво и рентгенов апарат.

4. Изисквания за осъществяване на спе­циалността „Ендокринология“ от II ниво на компетентност в болница за активно лечение:

4.1. В структурата се извършва лечение на пациенти с декомпенсиран захарен диабет и заболявания на щитовидната жлеза.

4.2. В отделение/клиника по ендокринология II ниво работят минимум четирима лекари, от които поне двама са с призната специалност по ендокринология, поне двама – с квалификация за ехография на щитовидна жлеза.

4.3. В структурата има минимум 380 пре­минали пациенти годишно на всеки 10 легла.

4.4. Структурата (отделение или клиника по ендокринология II ниво) трябва да разполага с ехографски апарат с трансдюсер за части (с възможност за изследване на щитовидна жлеза).

4.5. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си с клинична лаборатория II ниво, микроби­ологична лаборатория и рентгенов апарат за скопия и графия.

4.6. Структурата трябва да разполага с въз­можност за достъп до структура по патоанатомия и възможности за изследване на пациентите чрез компютърно-аксиална томография (КАТ) или за ползване на магнитнорезонансна томо­графия (МРТ), намиращи се на територията на населеното място.

5. Изисквания за осъществяване на спе­циалността „Ендокринология“ от III ниво на компетентност в болница за активно лечение:

5.1. В структурата (отделение или клиника по ендокринология) се извършва лечение на всички остри, обострени и хронични заболява­ния на ендокринната система с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазив­ни и интензивни диагностични и терапевтични процедури.

5.2. В отделение/клиника по ендокринология III ниво работят минимум шестима лекари, от които поне четирима са с призната специалност по ендокринология, поне двама – с квалифика­ция за ехография на щитовидна жлеза.

5.3. В структурата има минимум 380 пре­минали пациенти годишно на всеки 10 легла.

5.4. Структурата трябва да разполага с ехограф с трансдюсер за части (с възможност за изследване на щитовидна жлеза).

5.5. Болницата, в която е разположена струк­турата, трябва да разполага на територията си с клинична лаборатория III ниво, хормонална, генетична, имунологична и микробиологична лаборатория и рентгенов апарат за скопия и графия.

5.6. Структурата трябва да разполага с въз­можност за достъп до структура по патоанатомия и възможности за изследване на пациентите чрез КАТ или за ползване на МРТ, намиращи се на територията на населеното място.“

3. В раздел II. Устройство и оборудване на помещения, в които се извършва ендокрино­логична дейност в лечебните заведения в т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

а) в основното изречение думите „или сек­тор“ се заличават;

б) в т. 2.1.14 думата „сектор“ се заменя с „легла“;

в) в т. 2.2.1 думите „(не се отнася за сектор по ендокринология)“ се заличават;

г) в т. 2.2.4 думите „(на територията на болницата)“ се заличават;

д) между т. 2.2.10 и т. 2.2.11 изречението „В Клиниката по ендокринология се осигуряват и:“ се заменя с „В клиниката/отделението по ендокринология III ниво се осигуряват и:“.

4. В раздел III. Изисквания за персонала и за организацията на работа в т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

а) в основното изречение думите „или сек­тор“ се заличават;

б) в т. 2.2 думите „завеждащи сектори“ се заличават;

в) точка 2.3 се изменя така:

„2.3. Организация на работата

Структурата на КЕ, респ. ОЕ, следва да обхваща основните направления в ендокрино­логията. В клиниката, респ. отделението, по ендокринология се лекуват болни със следните болести: захарен диабет и болни със съмнение за хиперинсулинизъм (органичен, функциона­лен); тиреоидна и метаболитна костна патоло­гия – всички заболявания на щитовидната жлеза и паращитовидните жлези, метаболитни костни заболявания; хипоталамо-хипофизо-надбъбреч­но-полова патология – всички заболявания на хипоталамо-хипофизарната ос, надбъбречна патология, заболявания на гонадните жлези редки генетични заболявания, ендокринни хипертонии, редки ендокринни синдроми и заболявания, ендокринен стерилитет, патология на пубертета и климактериума.

В зависимост от нивото на компетентност:

а) в структура, в която се изпълняват дей­ности по ендокринология I ниво се лекуват болни с декомпенсиран захарен диабет;

б) в отделение/клиника по ендокринология II ниво се лекуват болни със захарен диабет и със заболявания на щитовидната жлеза;

в) в отделение/клиника по ендокринология III ниво се лекуват всички остри, обострени и хронични заболявания на ендокринната система.“;

г) точка 2.6 се изменя така:

„2.6. В отделение/клиника по ендокрино­логия III ниво се организират дейности по:“.

5. В раздел V. Изисквания за обем на диагнос­тичните възможности при ендокринно болния се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 2:

аа) основното изречение се изменя така:

„2. Диагностични възможности за изпълне­ние на дейности по ендокринология на I ниво в отделение по вътрешни болести/отделение по ендокринология към лечебно заведение за болнична помощ.“;

бб) точка 2.3 се изменя така:

„2.3. Специфични дейности при захарен диабет: освен дейностите на ендокринолога в доболничната помощ се провежда допълнително цялостна програма, ако има изградена структу­ра за обучение на болни със захарен диабет.“;

вв) точки 2.3.1 и 2.3.2 се заличават;

б) създава се т. 2а:

„2а. Диагностични възможности на ендок­ринологично отделение/ендокринологична клиника II ниво

Освен посочените за I ниво допълнително се извършва:

а) ехография на щитовидна жлеза при на­лична квалификация;

б) работа с остеоденситометър при налична квалификация;

в) ехография на гонадите при налична ква­лификация;

г) обучение на ендокринно болни относно хранителен и двигателен режим, вредни навици и други по съответните програми.“;

в) в т. 3 основното изречение се изменя така:

„3. Диагностични възможности за отделе­ние/клиника по ендокринология III ниво към лечебно заведение за болнична помощ.“

6. В раздел VII. Професионални взаимоотно­шения между специалисти по ендокринология от различните нива в зависимост от диагностичните възможности в ендокринологичен кабинет в амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ, в отделение по ендокри­нология и в клиника по ендокринология към лечебно заведение за болнична помощ т. 1.2 се изменя така:

„1.2. Поведение при деца: с минимума изследвания от извънболничната подготовка детето се изпраща директно от ОПЛ или друг специалист в детско отделение на болница за активно лечение или университетска детска клиника по всяко време на денонощието с направление за хоспитализация; ако детето е нетранспортабилно, при известен диабет се хоспитализира в най-близкото лечебно заве­дение за болнична помощ за овладяване на състоянието; след овладяване на състоянието се транспортира в детско отделение на болница за активно лечение или университетска детска клиника за довършване на лечението. При новооткрит захарен диабет детето се приема направо в университетска детска клиника.“

7. В раздел VIII. Принципи за поведение на специалиста ендокринолог и медицинската сестра при спешни и животозастрашаващи състояния се правят следните изменения и допълнения:

а) последното изречение на основния текст се изменя така:

„При настъпване на спешно и животоза­страшаващо състояние се прилага кардиопул­монална реанимация до предаването на болния на спешния екип или настаняването му в съответното отделение за интензивно лечение на КЕ/ОЕ.“;

б) изречението след т. 1.3 „продължително поддържане на живот.“ се изменя така:

„До постъпването на пациента в отделение за интензивно лечение се прилага само основно поддържане на живот съгласно т. 1.1.“

Министър: А.-М. Борисова

4.2, 5 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

СпециалистиЛюбопитноЗаведенияХранене при...ФизиологияКлинични пътекиБотаникаНовиниЛайфстайлСоциални грижиИсторияАлт. медицинаНаправления в медицинатаЛеченияИзследванияЗдравни съветиИнтервютаПсихологияСпортОрганизацииТестовеСнимкиОбразованиеГеографияПроизводителиЛичностиОткрития