Начало Справочник Нормативни актове ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.

ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.

Закони

ЗАКОН

за бюджета на Националната здравноосигу­рителна каса за 2012 г.

 

Чл. 1. (1) Приема бюджета на Национал­ната здравноосигурителна каса за 2012 г. по приходите и трансферите на обща сума 2 633 730 хил. лв., както следва:

№ по

ред

Показатели

Сума

(в хил. лв.)

1

2

3

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕ­РИ – ВСИЧКО

2 633 730

1.

Здравноосигурителни приходи

2 614 779

1.1.

Здравноосигурителни вноски

1 673 653

1.2.

Трансфери за здравно

осигуряване

941 126

2.

Приходи и доходи от

собственост

20

3.

Глоби, санкции и наказа­телни лихви

13 501

4.

Други неданъчни приходи

30

5.

Получени трансфери от Министерството на здраве­опазването за финансиране на разходите за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето (+)

3 400

6.

Получени трансфери от Министерството на здраве­опазването за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (+)

2 000

(2) Приема бюджета на Националната здрав­ноосигурителна каса за 2012 г. по разходите и трансферите на обща сума 2 633 730 хил. лв., както следва:

№ по ред

Показатели

Сума

(в хил. лв.)

1

2

3

II.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕ­РИ – ВСИЧКО

2 633 730

1.

Текущи разходи

2 263 372

1.1.

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру­дови и служебни правоот­ношения

21 850

1.2.

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 519

1.3.

Задължителни осигурител­ни вноски от работодатели

4 468

1.4.

Издръжка на администра­тивните дейности

20 015

1.5.

Здравноосигурителни пла­щания

2 214 520

1.5.1.

здравноосигурителни пла­щания за първична из­вънболнична медицинска помощ

169 000

1.5.1.1.

в т.ч. профилактика и дис­пансеризация

59 540

1.5.2.

здравноосигурителни пла­щания за специализирана извънболнична медицин­ска помощ

171 000

1.5.3.

здравноосигурителни пла­щания за дентална помощ

101 394

1.5.4.

здравноосигурителни пла­щания за медико-диагнос­тична дейност

71 500

1.5.5.

здравноосигурителни пла­щания за лекарства за до­машно лечение, медицин­ски изделия и диетични храни за специални меди­цински цели

495 525

1.5.6.

здравноосигурителни пла­щания за болнична меди­цинска помощ

1 168 876

1.5.6.1.

в т.ч. за акушерска помощ за всички здравно неоси­гурени жени

3 400

1.5.6.2.

в т.ч. за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за опре­делена популация по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

1.5.6.3.

в т.ч. за диализа при тер­минална бъбречна недос­татъчност

57 584

1.5.6.4.

в т.ч. диспансерно наблюде­ние на пациенти със злока­чествени заболявания

40 000

1.5.6.5.

в т.ч. за лекарствена те­рапия

57 584

1.5.7.

други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ

37 225

1.5.7.1.

в т.ч. здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съот­ветствие с правилата за координация на системите за социална сигурност

37 225

2.

Придобиване на нефинан­сови активи

5 790

3.

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

261 478

4.

Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното оси­гуряване и към бюджетни предприятия, ск лючили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравнооси­гурителна каса

3 090

5.

Предоставени трансфери на Министерството на здраве­опазването за заплащане на медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, оси­гурявани от Министерството на здравеопазването през 2011 г.

100 000

Чл. 4. Средствата за лечение на редки забо­лявания не могат да надхвърлят 39 000 хил. лв. от стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.5.

Чл. 5. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6:

1. Националната здравноосигурителна каса определя за всяка районна здравноосигури­телна каса годишна обща прогнозна стойност на разходите, разпределена по месеци;

2. районните здравноосигурителни каси определят задължителна годишна прогнозна стойност за дейностите за болнична медицин­ска помощ към договорите с изпълнителите, разпределена по тримесечия.

(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1 се контролира по месеци и прогнозната стойност по ал. 1, т. 1 и 2 се коригира на тримесечие.

(3) Прогнозните стойности по ал. 1, т. 2 и корекциите им по ал. 2 се утвърждават от Надзорния съвет на Националната здравно­осигурителна каса.

(4) За определяне на прогнозните стойности по ал. 1, т. 2 и техните корекции Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса приема правила.

Чл. 6. Лечебните заведения, сключили до­говор с Националната здравноосигурителна каса, є представят годишен финансов отчет и периодични финансови отчети за изпълне­нието на дейностите, платени от касата, по ред, определен от Надзорния съвет.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Преизпълнението на здравноосигу­рителните приходи по чл. 1, ал. 1, ред 1 се разпределя за здравноосигурителни плаща­ния по ред, определен от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

§ 2. Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на текущия месец предос­тавя трансфер към бюджета на Националната здравноосигурителна каса по чл. 1, ал. 1, ред 5 в размер на поетото през месеца задължение към лечебните заведения за извършената от тях акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето и по чл. 1, ал. 1, ред 6 за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6.1 и ред 1.5.6.2 по бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

§ 3. От републиканския бюджет чрез бю­джета на Министерството на здравеопазването може да се получават по бюджета на Наци­оналната здравноосигурителна каса целеви субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване извън тези по чл. 1, ал. 1 за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална си­гурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. С извършените разходи за тези обезщетения се завишават сумите по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.5, 1.5.7.

§ 4. Средствата по договори за извършване на болнична помощ, сключени между разпоре­дители с бюджетни кредити и Националната здравноосигурителна каса, се отчитат като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 4.

§ 5. (1) През 2012 г. медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, които през 2011 г. са финансирани чрез бюдже­та на Министерството на здравеопазването, се заплащат със средствата по чл. 1, ал. 2, ред 5.

(2) Средствата по чл. 1, ал. 2, ред 5 се трансферират ежемесечно до края на теку­щия месец.

§ 6. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване от бю­джета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националната агенция за приходите се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните през предходния месец здравноосигурителни вноски. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки по чл. 1, ал. 2, ред 4.

§ 7. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да из­вършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на разходите и трансферите по чл. 1, ал. 2, които са в рам­ките на утвърдения бюджет.

§ 8. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване има право да разходва средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, ред 3.

§ 9. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса може да вземе решение приходите от продажба на дълго­трайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 2.

§ 10. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; бр. 26 от 2007 г. – Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 60 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 24 т. 8 се изменя така:

„8. заплащане на медицински дейности, включително осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия за тях, оп­ределени в закона за бюджета на НЗОК за съответната календарна година;“.

2. В чл. 40:

а) в ал. 1:

аа) точка 2а се изменя така:

„2а. морските лица се осигуряват изцяло за своя сметка върху избрания месечен оси­гурителен доход по чл. 4а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, като не определят окончателен размер на осигурителния доход за доходите от трудово правоотношение като морски лица; вноската се удържа и внася от работодателя на лицата по реда на чл. 4а, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване;“

бб) в т. 3, буква „в“ думите „този, за който се отнасят“ се заменят с „месеца на изплащане на възнаграждението“;

б) в ал. 3 т. 10 се изменя така:

„10. лицата, получаващи обезщетения по чл. 230 и 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България – за периода на получаване на обезщетението;“.

3. В чл. 40а, ал. 1 думите „включително тези с двойно гражданство“ се заличават.

4. В чл. 45:

а) създава се нова ал. 8:

„(8) Включването в списъка на заболявани­ята, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично, се извършва веднъж годишно при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 3.“;

б) досегашната ал. 8 става ал. 9;

в) досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 10 и 11 и в тях думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“;

г) досегашната ал. 11 става ал. 12;

д) създава се ал. 13:

„(13) В основния пакет, определен с наред­бата по ал. 2, могат да бъдат включени лекар­ствени продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ.“

5. Член 50 се изменя така:

„Чл. 50. При ползване на медицинската по­мощ осигурените лица са длъжни да представят документ за самоличност, а изпълнителите на медицинска и дентална помощ да извършат проверка на здравноосигурителния статус на лицата съгласно данни на Националната агенция за приходите.“

6. В преходните и заключителните раз­поредби:

а) параграф 12а се отменя;

б) параграф 19о се изменя така:

„§ 19о. (1) През 2012 г. медицинската по­мощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се заплаща в обеми и по цени и методики, определени по реда на чл. 55г – 55е.

(2) В случай че не бъдат осъществени процедурите по чл. 55г – 55е през 2012 г., медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се заплаща в обеми и по цени и методики, оп­ределени в постановлението на Министерския съвет по чл. 55в, ал. 1.

(3) Обемите, цените и методиките съглас­но действащото постановление се изменят и допълват в срок до един месец от обнародва­нето на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., както и при необходимост, от Министерския съвет.

(4) Предложенията за изменения и до­пълнения по ал. 3 се правят по инициатива на органите на управление на НЗОК и се внасят в Министерския съвет от министъра на финансите съгласувано с министъра на здравеопазването.“;

в) създава се § 19п:

„§ 19п. (1) Лицата по чл. 40а, които са на­пуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декем­ври 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната.

(2) Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифи­циран електронен подпис на подателя.“

§ 11. Изпълнението на закона се възлага на органите на управление на Националната здравноосигурителна каса.

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 10, т. 6, буква „б“, която влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събра­ние на 7 декември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

 

3.0, 3 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ЛюбопитноНовиниСоциални грижиОрганизацииСнимкиАнкетиЛайфстайлСпортИсторияЗдравни съветиПсихологияХранене при...ЛеченияАлт. медицинаЗаведенияТестовеИнтервютаФизиологияРецептиПроизводителиОбразованиеОткритияКлинични пътекиБотаника